31989D0624

RÅDETS BESLUTNING af 20. november 1989 om ændring af beslutning 81/518/EØF om omstrukturering af systemet for landbrugs-undersøgelser i Italien (89/624/EØF) -

EF-Tidende nr. L 359 af 08/12/1989 s. 0008 - 0008
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0220
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0220


RAADETS BESLUTNING af 20 . november 1989 om aendring af beslutning 81/518/EOEF om omstrukturering af systemet for landbrugs-undersoegelser i Italien ( 89/624/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro-paeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

For at naa de maal, der er fastsat i beslutning 81/518/EOEF(3 ), aendret ved beslutning 87/570/EOEF(4 ), er det paa baggrund af de indhoestede erfaringer hensigtsmaessigt at forlaenge den fastsatte loebetid med to aar, saaledes at der kan ske en effektiv indkoering af det nye system;

det er derfor noedvendigt at aendre datoerne for forelaeggelse af programmerne samt de i artikel 5 fastsatte retningslinjer for udbetaling af bidrag, uden at Faellesskabets samlede bidrag herved aendres -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1 Beslutning 81/518/EOEF aendres saaledes :

1)I artikel 4, stk . 1, aendres 1988 til 1990 .

2)I artikel 4, stk . 2, tilfoejes foelgende afsnit :

Programmet for de foranstaltninger, der skal gennem-foeres i 1990, meddeles dog en maaned efter meddelelsen af beslutningen . Rapporten om erfaringerne fra gennemfoerelsen af programmet for 1989 og program-met for de foranstaltninger, der skal gennemfoeres i 1991, meddeles i april 1990 . Rapporten om erfaringer-ne fra gennemfoerelsen af programmet for 1990 medde-les i april 1991 . Rapporten om erfaringerne fra gen-nemfoerelsen af programmet for 1991 meddeles i april 1992 .

3)I artikel 5, stk . 2, tilfoejes foelgende afsnit :

Den sidste udbetaling foretages efter godkendelsen af rapporten om erfaringerne fra gennemfoerelsen af pro-grammet for 1991 som fastsat i artikel 4, stk . 3 .

Artikel 2 Kommissionen forelaegger i september 1992 en rapport for Raadet om programmets gennemfoerelse, herunder de opnaae-de resultater .

Artikel 3 Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20 . november 1989 .

Paa Raadets vegneH . NALLETFormand

( 1)EFT nr . C 260 af 13 . 10 . 1989, s . 5 .

( 2)EFT nr . C 304 af 4 . 12 . 1989 .

( 3)EFT nr . L 195 af 18 . 7 . 1981, s . 48 .

( 4)EFT nr . L 346 af 10 . 12 . 1987, s . 34 .