31989D0507

89/507/EØF: Kommissionens beslutning af 18. juli 1989 om fastsættelse af metoder til individprøver og til vurdering af racerene avlssvins og hybridavlssvins genetiske værdi

EF-Tidende nr. L 247 af 23/08/1989 s. 0043 - 0044
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0117
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0117


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18 . juli 1989 om fastsaettelse af metoder til individproever og til vurdering af racerene avlssvins og hybridavlssvins genetiske vaerdi ( 89/507/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 88/661/EOEF af 19 . december 1988 om zootekniske normer for avlssvin ( 1 ), saerlig artikel 6, stk . 1, foerste led, og artikel 10, stk . 1, foerste led, og

ud fra foelgende betragtninger :

De metoder til individproever og til vurdering af avlssvins genetiske vaerdi, der anvendes i de forskellige medlemsstater, er i store traek ens;

det er derfor noedvendigt at bringe de naermere bestemmelser for disse metoder paa linje, saaledes at resultaterne heraf kan sammenlignes;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Zootekniske Komité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Metoderne til individproever og til vurdering af racerene avlssvins og hybridavlssvins genetiske vaerdi fastsaettes som angivet i bilaget .

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18 . juli 1989 .

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 382 af 31 . 12 . 1988, s . 36 .

BILAG Den genetiske vaerdi af dyr af svinerace kan beregnes ved hjaelp af en af nedenstaaende metoder eller en kombination heraf . Alle oplysninger, der fremkommer af afproevningsresultaterne, skal vaere tilgaengelige for den kompetente myndighed . De endelige resultater skal vaere tilgaengelige .

1 . Individproever

ii ) Individproever paa en station

a ) Navnet paa det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for stationen, og navnet paa den myndighed, der forestaar udregninger og offentliggoerelse af resultater, oplyses .

b ) Afproevningsplan anfoeres .

c ) Foelgende oplysninger gives :

- betingelser for optagelse paa stationen, isaer maksimumsalderen paa unge avlsdyr ved afproevningens begyndelse

- laengde af afproevningsperioden paa stationen

- foderplan og fodringssystem .

d ) De registrerede parametre ( f.eks . levende tilvaekst, foderudnyttelse, udtryk for kropssammensaetning og andre relevante oplysninger ) anfoeres .

e ) Metoden til vurdering af den genetiske vaerdi skal vaere videnskabelig acceptabel i henhold til anerkendte avlsprincipper . De afproevede avlsdyrs genetiske egenskaber skal udtrykkes som en avlsvaerdi eller som en sammenligning med jaevnaldrende dyr for hvert parameter .

ii ) Individproever paa bedriften

Individproever kan udfoeres paa bedriften, forudsat at en avlsvaerdi kan beregnes ved proevens afslutning paa grundlag af anerkendte zootekniske principper .

2 . Afkomsproever og/eller soeskendeproever

A . Navnet paa det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for afproevningen, og navnet paa den myndighed, der forestaar udregning og offentliggoerelse af resultater, skal oplyses .

B .

Avlsdyrets genetiske vaerdi skal beregnes ud fra produktionsegenskaberne hos et passende antal dyr, som er afkom, og/eller soeskende til dyret

- proevemetoden skal vaere detaljeret beskrevet, eller der skal vaere henvist til den

- afkom og/eller soeskende maa ikke behandles selektivt

- tre typer afkomsproever og/eller afproevninger af soeskende anerkendes :

a ) central afproevning paa en station for afproevning af afkom og/eller soeskende

b ) planlagt afproevning af afkom og/eller soeskende paa en bedrift . Afkommet og /eller soeskende boer vaere fordelt paa besaetningerne paa en saadan maade, at der kan foretages en holdbar sammenligning af avlsdyrene

c ) oplysninger indsamlet om identificerede slagtekroppe af afkom og/eller soeskende .

C . Afkom og/eller soeskende skal udvaelges uvildigt . Alle relevante optegnelser skal anvendes ved vurderingen af avlsdyrenes avlsvaerdi . Faktorer, der ikke vedroerer den genetiske vaerdi, skal elimineres ved hjaelp af passende procedurer, naar avlsvaerdien beregnes .

D . De registrerede parametre ( f.eks . levende tilvaekst, foderudnyttelse, slagtekroppens kvalitet, reproduktionsegenskaber, frugtbarhed, frodighed og levedygtighed hos afkom og/eller soeskende eller andre relevante oplysninger ) anfoeres .

E . Den metode, der anvendes til vurdering af avlsvaerdien, skal vaere videnskabelig acceptabel i henhold til anerkendte avlsprincipper .

3 . Afproevning af dyr, der er jaevnaldrende med avlsdyr af hybridlinje

Betingelserne, der gaelder for afkom og/eller soeskende som fastsat i afsnit A, B, C, D og E i punkt 2, finder tilsvarende anvendelse paa dyr, der er jaevnaldrende med avlsdyr af hybridlinje .