31989D0466

89/466/EØF: Rådets beslutning af 18. juli 1989 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en foranstaltning, som fraviger artikel 11, punkt A, nr. 1, litra b), i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

EF-Tidende nr. L 226 af 03/08/1989 s. 0023 - 0024
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0016
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0016


RAADETS BESLUTNING af 18 . juli 1989 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en foranstaltning, som fraviger artikel 11, punkt A, nr . 1, litra b ), i sjette direktiv 77/388/EOEF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter ( 89/466/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets sjette direktiv 77/388/EOEF af 17 . maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter - Det faelles mervaerdiafgiftssystem : ensartet beregningsgrundlag ( 1 ), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 27,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 27, stk . 1, i sjette direktiv kan Raadet med enstemmighed paa forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indfoere saerlige foranstaltninger, der fraviger naevnte direktiv, for at forenkle afgiftsopkraevningen eller for at undgaa visse former for svig eller unddragelse;

Det Forenede Kongerige har ved skrivelse registreret i Kommissionen den 9 . januar 1989 anmodet om tilladelse til at indfoere en saerlig foranstaltning, som fraviger artikel 11 i naevnte direktiv;

de oevrige medlemsstater er den 9 . februar 1989 blevet underrettet om Det Forenede Kongeriges anmodning;

ved skrivelse af 10 . april 1989 anmodede Kommissionen, som fandt at den britiske regerings anmodning gav anledning til vaesentlige indvendinger fra Kommissionens side, om, at sagen blev forelagt Raadet i overensstemmelse med artikel 27, stk . 4, i sjette direktiv;

ved note af 10 . maj 1989 underrettede Det Forenede Kongerige Raadet om, at det aendrede og begraensede

raekkevidden af den saerlige undtagelsesforanstaltning, som blev meddelt Kommissionen den 9 . januar 1989;

i Det Forenede Kongerige gaelder der for tiden afgiftsfritagelse for alle byggegrunde i medfoer af artikel 28, stk . 3,

litra b ), i forbindelse med nr . 16 i bilag F til sjette direktiv;

for at efterkomme aanden i Domstolens dom i sag 416/85 agter Det Forenede Kongerige at indfoere afgift paa levering af bygninger med tilhoerende jord, naar disse benyttes i erhvervs -

oejemed, samtidig med at nulsatsen ved levering af boligbyg -

geri og afgiftsfritagelsen ved levering af byggegrunde opretholdes;

for at forenkle afgiftsopkraevningen og undgaa visse afgiftsunddragelser oensker Det Forenede Kongerige at beskatte saadanne transaktioner i forbindelse med erhvervsejendomme med tilhoerende jord, der finder sted forud for den foerste benyttelse af den, paa grundlag af normalvaerdien ved disses overgang til frit forbrug; i de tilfaelde af levering eller udlejning, hvor der i henhold til artikel 13, punkt C, litra a ), i sjette direktiv er valgmulighed for erlaeggelse af afgiften, tilgodeses dette ved at leveringsprisen eller lejen noedvendigvis indbefatter vaerdien af byggegrunde paa tidspunktet for levering eller udlejning;

for at dette kan ske, naar ejendommen benyttes af en afgiftspligtig, som selv har opfoert den og ikke er berettiget til fuldstaendigt fradrag af afgiften, eller naar samme afgiftspligtige foretager udlejning med udgiftsfritagelse i henhold til artikel 13, punkt B, litra b ), i sjette direktiv, har Det Forenede Kongerige til hensigt at benytte den mulighed, som er fastsat i artikel 5, stk . 7, litra a ) og b ), i naevnte direktiv, for at beskatte virksomhedens brug af det beboede eller lejede gode, paa grundlag af normalvaerdien;

ved at benytte normalvaerdien som beskatningsgrundlag for naevnte brug, indebaerer den saaledes aendrede anmodning en fravigelse af artikel 11, punkt A, stk . 1, litra b ), i sjette direktiv, hvori det bestemmes, at beskatningsgrundlaget ved de i artikel 5, stk . 6 og 7, omhandlede transaktioner, er koebsprisen for goderne eller for tilsvarende goder eller, i mangel af en koebspris, kostprisen; begge disse priser bestemt paa det tidspunkt, hvor transaktionerne finder sted;

anmodningen fra Det Forenede Kongerige boer imoedekommes, indtil nr . 16 i bilag F til sjette direktiv, hvorefter medlemsstaterne midlertidigt kan fritage levering af nye bygninger og byggegrunde, ophaeves;

den naevnte undtagelsesforanstaltning har ingen negative foelger for Faellesskabernes egne indtaegter hidroerende fra mervaerdiafgift -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1 Som en fravigelse af artikel 11, punkt A, stk . 1, litra b ), i sjette direktiv bemyndiges Det Forenede Kongerige til at anvende normalvaerdien som beskatningsgrundlag ved den

levering, i henhold til artikel 5, stk . 7, litra a ) og b ), i naevnte direktiv, af en bygning eller del af en bygning med tilhoerende jord, som finder sted, inden bygningen foerste gang tages i brug .

Artikel 2 Denne bemyndigelse gaelder indtil der traeffes afgoerelse om ophaevelse af nr . 16 i bilag F i sjette direktiv .

Artikel 3 Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18 . juli 1989 .

Paa Raadets vegne

R . DUMAS

Formand

( 1 ) EFT nr . L 145 af 13 . 6 . 1977, s . 1 .