31988R3719

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om fælles gennemførelsessbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

EF-Tidende nr. L 331 af 02/12/1988 s. 0001 - 0039
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 27 s. 0226
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 27 s. 0226


KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 3719/88 af 16 . november 1988 om faelles gennemfoerelsesbestemmelser for import - og eksportlicenser samt forudfastsaettelsesattester for landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2727/75 af 29 . oktober 1975 om den faelles markedsordning for korn ( 1 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2221/88 ( 2 ), saerlig artikel 12, stk . 2, artikel 15, stk . 5, artikel 16, stk . 6, og artikel 24, samt de tilsvarende bestemmelser i de oevrige forordninger om faelles markedsordninger for landbrugsprodukter, og ud fra foelgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 ( 3 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2082/87 ( 4 ), der erstattede forordning ( EOEF ) nr . 193/75 ( 5 ), som igen erstattede forordning ( EOEF ) nr . 1373/70 ( 6 ), fastsaettes der faelles gennemfoerelsesbestemmelser for import - og eksportlicenser samt forudfastsaettelsesattester for landbrugsprodukter; bestemmelserne i denne forordning har vaeret genstand for talrige og undertiden gennemgribende aendringer; under hensyn til klarheden og af forvaltningsmaessige grunde boer der foretages en kodifikation af de paa omraadet gaeldende bestemmelser, samtidig med at der foretages visse justeringer, som erfaringen har vist er oenskelige;

de faellesskabsforordninger, ved hvilke import - og eksportlicenserne er indfoert, bestemmer, at der for enhver indfoersel til henholdsvis fra Faellesskabet og for enhver udfoersel skal fremlaegges saadanne licenser; disses anvendelsesomraade boer foelgelig praeciseres med udelukkelse af forretninger, der ikke er indfoersels - eller udfoerselsforretninger i egentlig forstand;

naar produkterne er omfattet af den ordning, der er fastsat ved Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1999/85 af 16 . juli 1985 om aktiv foraedling ( 7 ) kan de kompetente myndigheder i visse tilfaelde give tilladelse til, at de paagaeldende produkter overgaar til fri omsaetning i uforandret stand eller efter forarbejdning; for at sikre, at markedet styres paa tilfredsstillende vis, boer det i saadanne tilfaelde kraeves, at der fremlaegges importlicens for det produkt, som faktisk overgaar til fri omsaetning; naar det produkt, som overgaar til fri omsaetning, er fremstillet af basisprodukter, der delvis stammer fra tredjelande og delvis fra faellesskabsmarkedet, boer der dog kun tages hensyn til de basisprodukter, der stammer fra tredjelande, eller som er fremkommet ved forarbejdning af basisprodukter, der stammer fra tredjelande;

de afgifter, der opkraeves ved overgang til fri omsaetning af produkter, der er omfattet af proceduren for aktiv foraedling, bestemmes paa grundlag af reglerne i forordning ( EOEF ) nr . 1999/85; af denne grund kan det ikke godkendes, at den importlicens, som forelaegges ved produkternes overgang til fri omsaetning, indeholder en forudfastsaettelse af afgiften; det kan dog forekomme, at afgiften bestemmes ved licitation, hvilket for oejeblikket er tilfaeldet for olivenolie; derfor er den gaeldende afgift anfoert paa importlicensen;

formaalet med import - og eksportlicenser er at sikre en god forvaltning af de faelles markedsordninger; visse forretninger drejer sig om mindre maengder; af forvaltningsmaessige grunde forekommer det oenskeligt ved saadanne forretninger at dispensere fra fremlaeggelse af import - og eksportli - censer;

der kraeves ikke eksportlicens ved levering af proviant til skibe og luftfartoejer inden for Faellesskabet, hvis der ikke anmodes om forudfastsaettelse af afgifter eller restitutioner; da begrundelsen herfor er tilsvarende for leverancer til platforme og flaadefartoejer, boer bestemmelsen ogsaa gaelde i saadanne tilfaelde, samt for levering af proviant til tredjelande; af samme aarsager boer der ved de i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 918/83 ( 8 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1315/88 ( 9 ), omhandlede ind - og udfoersler dispenseres fra fremlaeggelse af licenser;

under hensyn til de internationale handelssaedvaner for de paagaeldende produkter eller varer boer der indroemmes en vis tolerance for maengden af de udfoerte eller indfoerte produkter i forhold til angivelserne i licensen;

for at goere det muligt, at flere forretninger kan gennemfoeres samtidigt ved hjaelp af samme licens, boer der kunne udstedes partiallicenser med samme gyldighed som de licenser, der ligger til grund for dem;

faellesskabsreglerne for de forskellige sektorer under de faelles markedsordninger for landbrugsprodukter foreskriver, at import - og eksportlicenser og forudfastsaettelsesattester gaelder for forretninger, der foretages i Faellesskabet; en saadan regel kraever indfoerelse af faelles bestemmelser for udfaerdigelse og anvendelse af saadanne licenser og attester, for indfoerelse af faellesskabsformularer og for fastsaettelse af de naermere regler for det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne;

de faellesskabsforordninger, ved hvilke ovennaevnte licenser og attester er indfoert, bestemmer, at udstedelse af dem er betinget af sikkerhedsstillelse, som sikrer opfyldelse af forpligtelsen til at indfoere eller udfoere inden for licensens gyldighedsperiode; tidspunktet, hvor forpligtelsen til at indfoere eller udfoere er opfyldt, boer defineres;

ved udstedelsen af en licens med forudfastsaettelse af restitutionen eller afgiften er produktets tarifering afgoerende; for visse blandinger afhaenger fastlaeggelsen af restitutions - eller afgiftssatsen ikke af produktets tarifering, men af saerlige regler; der maa derfor indfoeres en bestemmelse om, at den forudfastsatte sats ikke gaelder for den indfoerte eller udfoerte blanding i de tilfaelde, hvor beregningen af restitutionen eller af importafgiften er baseret paa en bestanddel af blandingen, som ikke er den samme som den bestanddel, der har vaeret afgoerende for tariferingen;

undertiden anvendes importlicenser til at forvalte kvantitative importordninger; denne forvaltning er kun mulig, hvis der inden for forholdsvis korte frister opnaas kendskab til de indfoersler, der er foretaget paa grundlag af de udstedte licenser; i disse tilfaelde er det ikke laengere af forvaltningsmaessige grunde, at der kraeves bevis for anvendelsen af licenserne, men beviset bliver et vaesentligt led i forvaltningen af disse kvantitative ordninger; beviset foeres ved forelaeggelse af eksemplar 1 af licensen og i givet fald af partiallicenserne; det er muligt at foere dette bevis inden for en forholdsvis kort frist; der boer derfor fastsaettes en saadan frist, der gaelder i de tilfaelde, hvor der i faellesskabsreglerne om licenser, der anvendes til at forvalte kvantitative importordninger, henvises hertil;

den sikkerhedsstillelse, der forlanges ved ansoegning om licens, kan i visse tilfaelde vaere meget lille; det er vigtigt, at der i saadanne tilfaelde ikke kraeves sikkerhedsstillelse for ikke at overbebyrde de kompetente forvaltningsorganer;

import - og eksportlicenser giver ret til henholdsvis at indfoere eller udfoere; de skal foelgelig forelaegges ved antagelsen af ind - eller udfoerselsangivelsen;

i forbindelse med forenklede ind - eller udfoerselsprocedurer kan licensen forelaegges for toldvaesenet paa et senere tidspunkt; dog skal importoeren henholdsvis eksportoeren vaere i besiddelse af licensen paa den dato, der gaelder som antagelsen af dato for ind - eller udfoerselsangivelsen, samt holde dette papir til toldvaesenets disposition;

da der i visse tilfaelde ved udfoersel kun kraeves forelagt en licens med henblik paa forudfastsaettelse, kan de bestaaende regler lempes og medlemsstaterne gives tilladelse til at indfoere en forenklet procedure for den administrative behandling af licensen; i de tilfaelde, hvor myndigheden har befoejelse baade til at udstede licensen og udbetale eksportrestitutionen, kan den paagaeldende myndighed opbevare licensen;

der maa af forvaltningsmaessige grunde ikke foretages aendringer i licenserne eller i partiallicenserne efter deres udstedelse; opstaar der tvivl i forbindelse med en fejl, der maa tilskrives den udstedende myndighed, eller med indlysende unoejagtigheder, og som vedroerer angivelserne i licensen eller partiallicensen, boer der dog indfoeres en fremgangsmaade til inddragelse af licenserne eller partiallicenserne med de fejlagtige angivelser og til udstedelse af rettede eksem - plarer;

naar et produkt er henfoert under en af de ordninger, der er omhandlet i afsnit IV, kapitel 1, i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1062/87 af 27 . marts 1987 om gennemfoerelsesbestemmelser til og forenkling af proceduren for faellesskabsforsendelse ( 10 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1469/88 ( 11 ), skal der ikke iagttages nogen toldformaliteter paa det toldsted, graensestationen henhoerer under, naar forsendelsen er begyndt inden for Faellesskabet og sluttes uden for dette; goeres der brug af en af naevnte ordninger, boer der af forvaltningsmaessige grunde fastsaettes saerlige bestemmelser for frigivelse af sikkerhedsstillelsen;

som foelge af omstaendigheder, som den paagaeldende part ikke er herre over, kan det ske, at bevisdokumentet for, at produktet har forladt Faellesskabets toldomraade, ikke kan fremlaegges, selv om det har forladt Faellesskabets toldomraade eller naaet sin destination i de i artikel 34 i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 ( 12 ), aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3494/88 ( 13 ), omhandlede tilfaelde; en saadan situation kan skabe vanskeligheder for handelen; i saadanne tilfaelde boer andre dokumenter anerkendes som bevismaessigt ligestillet hermed;

de faellesskabsforordninger, ved hvilke ovennaevnte licenser er indfoert, bestemmer, at sikkerhedsstillelsen helt eller delvis fortabes, hvis indfoerslen eller udfoerslen ikke er sket eller kun delvis er sket inden for licensens gyldighedsperiode; der boer gives naermere regler paa dette omraade, saerlig for det tilfaelde, at de indgaaede forpligtelser ikke opfyldes paa grund af tilfaelde af force majeure; i saadanne tilfaelde kan indfoersels - eller udfoerselsforpligtelsen betragtes som annulleret, eller licensens gyldighedsperiode kan forlaenges; for at undgaa mulige forstyrrelser af markedsforvaltningen boer en saadan forlaengelse under alle omstaendigheder begraenses til hoejst seks maaneder regnet fra udloebet af den oprindelige gyldighedsperiode;

det maa af forvaltningsmaessige grunde fastsaettes, at hele sikkerhedsstillelsen frigives, naar det samlede beloeb, der fortabes, er ringe;

den ordning, der fra den 1 . marts 1986 finder anvendelse for samhandelen mellem Faellesskabet og Portugal, vil i den foerste etape vaere den, der var gaeldende inden tiltraedelsen;

frigivelse af den sikkerhed, der stilles ved udstedelsen af licenser, er betinget af, at der over for det kompetente organ fremlaegges bevis for, at de paagaeldende varer har forladt Faellesskabets toldomraade inden 60 dage regnet fra dagen for udfoerselsangivelsens antagelse;

under hensyntagen til de saerlige forhold i forbindelse med den etapevise overgangsordning boer det fastsaettes, at den sikkerhed, der stilles ved eksportlicensens udstedelse, frigives, naar de produkter, for hvilke licensen er blevt udstedt, er overgaaet til frit forbrug i Portugal;

hvis der anvendes en udligningsafgift, er det noedvendigt med en klar fastsaettelse af det tidspunkt, hvor importlicensen skal fremlaegges;

i artikel 3, stk . 4, i Raadets forordning ( EOEF, Euratom ) nr . 1182/71 af 3 . juni 1971 om fastsaettelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter ( 14 ) er det fastsat, at hvis den sidste dag af en frist falder paa en helligdag, en soendag eller en loerdag, udloeber tidsfristen ved udgangen af den foelgende arbejdsdag; denne bestemmelse har til foelge, at fristen for anvendelse af licenser i visse tilfaelde forlaenges; en saadan foranstaltning, der har til formaal at lette handelen, boer ikke give anledning til, at de oekonomiske betingelser for indfoersel og udfoersel forandres;

i visse sektorer, der falder ind under faelles markedsordninger, gaelder det, at eksportlicenser foerst udstedes efter en betaenkningstid; denne frist skal goere det muligt at vurdere markedssituationen og, navnlig i tilfaelde af vanskeligheder, at suspendere for de paagaeldende ansoegningers vedkommende, hvilket medfoerer, at de afvises; det boer fastslaas, at denne suspensionsmulighed ogsaa gaelder for licenser, der ansoeges om efter artikel 44 i naervaerende forordning, og at licensansoegningen, naar betaenkningstiden er udloebet, ikke laengere kan beroeres af en ny suspensionsforanstaltning;

ved artikel 14 i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 754/76 af 25 . marts 1976 om den toldbehandling, som skal anvendes for returvarer ved genindfoersel til Faellesskabets toldomraade ( 15 ), er det fastsat, at de landbrugsprodukter, der udfoeres under en eksportlicens eller en forudfastsaettelsesattest, kun kan omfattes af naevnte forordning, hvis faellesskabsbestemmelserne vedroerende licenser og attester overholdes; der maa fastsaettes saerlige gennemfoerelsesbestemmelser for ordningen med licenser og attester for de produkter, der er omfattet af bestemmelserne i forordning ( EOEF ) nr . 754/76;

ved Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 2945/76 ( 16 ) er der fastsat visse gennemfoerelsesbestemmelser til forordning ( EOEF ) nr . 754/76; det er i artikel 22 i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1430/79 af 2 . juli 1979 om godtgoerelse af eller fritagelse for import - eller eksportafgifter ( 17 ), senest aendret ved forordning (EOEF ) nr . 3069/88 ( 18 ), fastsat, at varer, som er overgaaet til fri omsaetning i henhold til en importlicens eller en forudfastsaettelsesattest, kun er omfattet af ordningen med godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter, naar det godtgoeres, at de kompetente myndigheder har taget de noedvendige forholdsregler for at ophaeve virkningerne af overgangen til fri omsaetning for saa vidt angaar licensen eller attester;

i artikel 3, stk . 2, i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1574/80 ( 19 ) er der generelt fastsat visse gennemfoerelsesbestemmelser til artikel 22 i forordning ( EOEF ) nr . 1430/79, navnlig at de myndigheder, som udsteder licenserne eller attesterne, skal foretage en attestering;

i naervaerende forordning boer fastsaettes alle de bestemmelser, der er noedvendige for anvendelse af artikel 22 i forordning ( EOEF ) nr . 1430/79; det er muligt i visse tilfaelde at opfylde bestemmelserne i forordning ( EOEF ) nr . 1430/79 uden anvendelse af den attestering, der er omhandlet i artikel 3, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 1574/80;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra alle de beroerte foranstaltningskomitéer - UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

AFSNIT I FORORDNINGENS RAEKKEVIDDE Artikel 1 Denne forordning fastsaetter, medmindre andet ikke er bestemt i de saerlige faellesskabsbestemmelser vedroerende visse produkter, de faelles gennemfoerelsesbestemmelser for ordningen med import - og eksportlicenser og forudfastsaettelsesattester, herefter benaevnt licenser og attester, der er indfoert ved eller fastsat i - artikel 19 i forordning nr . 136/66/EOEF ( fedtstoffer ) - artikel 4a i forordning nr . 142/67/EOEF ( raps -, rybs - og solsikkefroe ) - artikel 13 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 ( maelk og mejeriprodukter ) - artikel 15 i forordning ( EOEF ) nr . 805/68 ( oksekoed ) og artikel 5a i forordning ( EOEF ) nr . 885/68 ( oksekoed ) - artikel 4 i forordning ( EOEF ) nr . 2358/71 ( froe ) - artikel 12 i forordning ( EOEF ) nr . 2727/75 ( korn) - artikel 14 i forordning ( EOEF ) nr . 2759/75 og artikel 6 i forordning ( EOEF ) nr . 2768/75 ( svinekoed ) - artikel 6 i forordning ( EOEF ) nr . 2774/75 ( aeg ) - artikel 6 i forordning ( EOEF ) nr . 2779 /75 ( fjerkraekoed ) - artikel 10 i forordning ( EOEF ) nr . 1418/76 ( ris ) - artikel 16 i forordning ( EOEF ) nr . 1837/80 ( faare - og gedekoed ) - artikel 6 i forordning ( EOEF ) nr . 3035/80 ( landbrugsprodukter, som udfoeres i form af varer, der ikke omfattes af Traktatens bilag II ) - artikel 13 i forordning ( EOEF ) nr . 1785/81 ( sukker og isoglucose ) - artikel 14 og 15 i forordning ( EOEF ) nr . 426/86 ( produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager ) - artikel 52 i forordning ( EOEF ) nr . 822/87 ( vin ) AFSNIT II LICENSERNES OG ATTESTERNES ANVENDELSESOMRAADE Artikel 2 1 . Licens/attest kraeves ikke og kan ikke fremlaegges for produkter, som a ) ikke er i fri omsaetning inden for Faellesskabet, eller b ) udfoeres inden for rammerne af - en toldordning, der goer det muligt at indfoere dem uden opkraevning af gaeldende told, afgifter med tilsvarende virkning eller landbrugsafgifter, eller - den i artikel 28 i forordning ( EOEF ) nr . 1999/85 omhandlede saerlige ordning, der goer det muligt at udfoere dem uden opkraevning af eksportafgifter .

2 . Bestemmelserne i stk . 1 vedroerende udfoersel anvendes med forbehold af de saerlige bestemmelser i artikel 3,

stk . 4 .

Artikel 3 1 . Hvis produkter, der er omfattet af proceduren for aktiv foraedling, og som ikke indeholder de i stk . 2, litra a), omhandlede basisprodukter, overgaar til fri omsaetning, skal der fremlaegges en importlicens for det produkt, der faktisk overgaar til fri omsaetning, hvis en saadan licens kraeves for produktet .

2 . Hvis et produkt, der er omfattet af den i stk . 1 omhandlede procedure, og som baade indeholder a ) et eller flere basisprodukter, som har befundet sig i en af de situationer, der er naevnt i Traktatens artikel 9, stk . 2, men som ikke laengere befinder sig i denne situation paa grund af iblandingen i det produkt, der faktisk overgaar til fri omsaetning, og b ) et eller flere basisprodukter, som ikke har befundet sig i en af de situationer, der er naevnt i Traktatens artikel 9, stk . 2 overgaar til fri omsaetning, skal der uanset bestemmelserne i artikel 8, stk . 1, fremlaegges en importlicens for hvert af de i litra b ) omhandlede basisprodukter, der faktisk er anvendt, naar en saadan licens kraeves for disse produkter .

Der skal dog ikke fremlaegges importlicens, naar en saadan licens ikke kraeves for det produkt, der faktisk overgaar til fri omsaetning .

3 . Med forbehold af saerlige bestemmelser vedroerende visse landbrugsprodukter kan den eller de importlicenser, der fremlaegges, naar et produkt overgaar til fri omsaetning i de i stk . 1 og 2 omhandlede tilfaelde, ikke omfatte forudfastsaettelse .

4 . I samhandelen mellem Spanien, Portugal og Faellesskabet i dets sammensaetning pr . 31 . december 1985 skal de i stk . 1 og 2 omhandlede importlicenser fremlaegges paa det tidspunkt, hvor udligningsafgiften anvendes . Dette stykke finder ikke anvendelse paa de produkter, der er omhandlet i tiltraedelsesaktens artikel 259 .

5 . Ved udfoersel af et produkt, der er omfattet af den i stk . 1 omhandlede procedure, og som indeholder et eller flere af de i stk . 2, litra a ), omhandlede basisprodukter, skal der fremlaegges en eksportlicens for hvert af disse basisprodukter, naar en saadan licens kraeves for disse produkter .

Med forbehold af bestemmelserne i foelgende afsnit om forudfastsaettelse af restitutionen skal der dog ikke fremlaegges eksportlicens, naar en saadan licens ikke kraeves for det produkt, der faktisk udfoeres .

Ved udfoersel af sammensatte produkter, for hvilke der ydes en forudfastsat eksportrestitution for en eller flere af bestanddelene, tages der alene hensyn til den toldmaessige status for hver af disse bestanddele ved anvendelsen af ordningen med licenser og attester .

6 . For produkter, der er omhandlet i tiltraedelsesaktens artikel 259, finder stk . 4 tilsvarende anvendelse i den i aktens artikel 260 omhandlede periode .

Artikel 4 1 . Hvis ordningen i artikel 4 i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 565/80 ( 20 ) anvendes, fremlaegges den eksportlicens eller i givet fald den forudfastsaettelsesattest, som i henhold til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3035/80 ( 21 ) gaelder for det forarbejdede produkt, som skal udfoeres, eller for det basisprodukt, der skal udfoeres som vare .

2 . Hvis ordningen i artikel 5 i forordning ( EOEF ) nr . 565/80 anvendes, fremlaegges den eksportlicens eller i givet fald den forudfastsaettelsesattest, som gaelder for det produkt eller den vare, der er undergivet denne ordning, eller for det basisprodukt efter forordning ( EOEF ) nr . 3035/80, som er indeholdt i varen, som er omfattet af naevnte ordning .

Artikel 5 1 . Der kraeves ikke og kan ikke fremlaegges licens for gennemfoerelsen af de forretninger, som :

- omhandles i artikel 34, 38, 42, 43 og 44 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 - ikke har erhvervsmaessig karakter - omhandles i forordning ( EOEF ) nr . 918/83, eller - er af et omfang, som ville noedvendiggoere, at der udstedes en licens, for hvilken sikkerhedsstillelsen er mindre end eller lig med 5 ECU . Hvis den maengde, der svarer til 5 ECU, ikke er 50 kg eller et multiplum heraf, betragtes den maksimale sikkerhedsstillelse som svarende til en maengde paa 50 kg eller det naermest foelgende multiplum heraf . Hvis licensen er udstedt pr . styk, og beloebet paa 5 ECU ikke svarer til et helt stykantal, betragtes den maksimale sikkerhedsstillelse som svarende til et stykantal, der er lig det naermest foelgende hele tal .

Som undtagelse fra bestemmelserne i foerste afsnit skal der fremlaegges licens eller attest, naar der ansoeges om forudfastsaettelse af afgiften eller restitutionen, eller naar ind - eller udfoerslen sker i henhold til praeferenceordninger, som der gives adgang til ved hjaelp af en licens .

2 . Ved anvendelsen af stk . 1 forstaas ved forretninger, som ikke har erhvervsmaessig karakter :

a ) ved indfoersel : saadanne, som foretages af fysiske personer eller i tilfaelde af forsendelser, saadanne, som er bestemt for fysiske personer, og som opfylder betingelserne i de indledende bestemmelser i afsnit II, litra C, nr . 2 i Den Kombinerede Nomenklatur b ) ved udfoersel : saadanne, som foretages af fysiske personer, og som anses for at opfylde betingelserne under a ).

Artikel 6 Der kraeves ikke og kan ikke fremlaegges licens, naar produkter, der er omfattet af artikel 3 i forordning ( EOEF ) nr . 754/76 vedroerende returvarer, overgaar til fri omsaetning .

Artikel 7 1 . Der kraeves ikke og kan ikke fremlaegges eksportlicens ved antagelsen af genudfoerselsangivelsen for produkter, for hvilke eksportoeren foerer bevis for, at der er truffet bestemmelse om godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter i overensstemmelse med forordning ( EOEF ) nr . 1430/79 .

2 . Hvis der ved udfoersel af produkter kraeves en eksportlicens, og de kompetente myndigheder antager genudfoerselsangivelsen, inden der er truffet afgoerelse om ansoegningen om godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter, skal der fremlaegges en eksportlicens . Denne licens kan ikke omfatte en forudfastsaettelse af eksportrestitutionen eller eksportafgiften .

AFSNIT III ALMINDELIGE BESTEMMELSER Afdeling 1 Licensers og partiallicensers raekkevidde Artikel 8 1 . Import - eller eksportlicensen berettiger og forpligter til ved anvendelsen af licensen inden for dens gyldighedsperiode undtagen i tilfaelde af force majeure at indfoere henholdsvis udfoere den angivne maengde af det paagaeldende produkt . Licensen forsynes eller kan efter omstaendighederne forsynes med angivelse af den forudfastsatte afgifts - eller restitutionssats samt af satsen for det monetaere udligningsbeloeb og tiltraedelsesudligningsbeloebet efter de for hver produktsektor fastsatte regler .

De i dette stykke omhandlede forpligtelser er primaere krav efter artikel 20 i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 2220/85 ( 22 ).

2 . Den i artikel 6 i forordning ( EOEF ) nr . 3035/80 omhandlede forudfastsaettelsesattest forpligter til ved anvendelse af denne attest inden for dens gyldighedsperiode undtagen i tilfaelde af force majeure at udfoere den angivne maengde af de i bilag A til naevnte forordning anfoerte basisprodukter i form af en eller flere af de varer, der er anfoert i bilag B eller bilag C til samme forordning, og som ligeledes er anfoert i attesten .

De i dette stykke omhandlede forpligtelser er primaere krav efter artikel 20 i forordning ( EOEF ) nr . 2220/85 .

3 . Licenserne forpligter til at indfoere fra eller udfoere til det land eller den gruppe af lande, der er angivet i licensen, i de i artikel 44 angivne tilfaelde, saavel som i de tilfaelde, for hvilke denne forpligtelse er fastsat i de saerlige faellesskabsbestemmelser for hver produktsektor .

4 . Overstiger den indfoerte eller udfoerte maengde den i licensen angivne maengde med hoejst 5 %, betragtes den som indfoert eller udfoert i henhold til licensen .

5 . Ligger den indfoerte eller udfoerte maengde hoejst 5 % under den i licensen angivne maengde, anses forpligtelsen til at indfoere eller udfoere for at vaere opfyldt .

6 . Hvis licensen udstedes pr . styk, afrundes resultatet af beregningen af de i stk . 4 og 5 omhandlede 5 % ved anvendelse af stk . 4 og 5 eventuelt op til de hele antal dyr, der er det naermest foelgende hele tal .

7 . Naar en licens med forudfastsaettelse af afgiften eller restitutionen anvendes den foerste arbejdsdag efter den sidste dag i dens normale gyldighedsperiode i medfoer af artikel 3, stk . 4, i forordning ( EOEF ) nr . 1182/71, anses licensen for at vaere anvendt den sidste dag i dens normale gyldighedsperiode, for saa vidt angaar de forudfastsatte beloeb .

Artikel 9 1 . De forpligtelser, der foelger af licenserne, kan ikke overdrages . De rettigheder, der foelger af licenserne, kan inden for deres gyldighedsperiode overdrages af licensens indehaver . Denne overdragelse, der for hver licens eller partiallicens kun kan ske til fordel for en enkelt modtager, gaelder de maengder, der endnu ikke er afskrevet paa licensen eller partiallicensen .

2 . Hvis licensens indehaver anmoder om overdragelse, anfoerer det udstedende organ eller det/de af hver medlemsstat udpegede organ(er ) paa licensen eller i givet fald partiallicensen :

- modtagerens navn og adresse - datoen for anfoerelsen, attesteret ved det udstedende organs stempel .

3 . Overdragelsen faar virkning fra dagen for anfoerelsen .

4 . Modtageren kan ikke overdrage sine rettigheder eller lade dem gaa tilbage til licensens indehaver .

Artikel 10 Partiallicenser har for de maengder, for hvilke de er udstedt, samme retlige virkninger som de licenser, paa grundlag af hvilke de er udstedt .

Artikel 11 De udstedte licenser og partiallicenser og de deri af myndighederne i en medlemsstat foretagne angivelser og paategninger har i hver af de andre medlemsstater de samme retsvirkninger som dem, der er knyttet til de af medlemsstaternes egne myndigheder udstedte dokumenter og de deri foretagne angivelser og paategninger .

Artikel 12 1 . Naar licenser med forudfastsaettelse af restitutionen eller importafgiften benyttes til udfoersel eller indfoersel af en blanding, anvendes den forudfastsatte sats ikke for den indfoerte eller udfoerte blanding, hvis tariferingen af den bestanddel, paa grundlag af hvilken restitutionen eller importafgiften for blandingen er beregnet, ikke svarer til blandingens tarifering .

2 . Naar licenser med forudfastsaettelse af eksportrestitutionen anvendes til udfoersel af et saet, anvendes den forudfastsatte sats kun for den bestanddel, der har samme tarifering som saettet .

Afdeling 2 Ansoegning om og udstedelse af licenser Artikel 13 1 . Ansoegninger om licens skal for at blive accepteret sendes eller indleveres til det kompetente organ udfaerdiget paa trykte blanketter og/eller i anden form i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 16.

Det kompetente organ kan dog acceptere en skriftlig telekommunikation som gyldig ansoegning, naar alle de angivelser, som skulle findes paa blanketten, hvis denne var blevet anvendt, er indeholdt i telekommunikationen . I forbindelse med en saadan skriftlig telekommunikation kan medlemsstaterne kraeve, at der til det kompetente organ efterfoelgende sendes eller direkte indleveres en ansoegning udfaerdiget paa en trykt blanket eller i anden form i overensstemmelse med artikel 16, idet datoen for den skriftlige telekommunikation i saa fald regnes som ansoegningens indleveringsdag . Dette krav har ingen indvirkning paa gyldigheden af den ved skriftlig telekommunikation fremsendte ansoegning .

2 . Tilbagekaldelse af en ansoegning om licens kan kun ske pr . brev eller ved skriftlig telekommunikation, der undtagen i tilfaelde af force majeure er modtaget af det kompetente organ senest kl . 13.00 paa ansoegningens indleveringsdag .

Artikel 14 1 . Ansoegninger, der indeholder betingelser, der ikke er hjemlet i faellesskabsbestemmelserne, afvises .

2 . Ansoegninger om licens afvises, medmindre der er stillet tilstraekkelig sikkerhed hos det kompetente organ senest kl . 13.00 paa ansoegningens indleveringsdag .

3 . Er den samlede sikkerhedsstillelse i forbindelse med en licens paa 5 ECU eller derunder, eller er licensen udstedt til et interventionsorgan, kraeves der ikke sikkerhedsstillelse .

Medlemsstaterne kan endvidere udstede licenser uden sikkerhedsstillelse, naar beloebet er paa 25 ECU eller derunder, naar ansoegning indsendes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansoegeren er bosat . Saadanne licenser skal tilbagesendes til det udstedende organ snarest muligt og senest ved gyldighedsperiodens udloeb .

4 . Der kraeves ikke sikkerhedsstillelse for eksportlicenser uden forudfastsaettelse, der udstedes for udfoersel til tredjelande som led i foedevarehjaelpsaktioner, som ikke er EF-ak - tioner, og som gennemfoeres af humanitaere hjaelpeorganisationer, som er godkendt efter fremgangsmaaden i artikel 26 i forordning ( EOEF ) nr . 2727/75 eller efter omstaendighederne i de tilsvarende artikler i de oevrige forordninger om faelles markedsordninger . Saadanne licenser skal tilbagesendes til det udstedende organ snarest muligt og senest ved gyldighedsperiodens udloeb .

Artikel 15 1 . Ved licensansoegningens indleveringsdag forstaas den dag, hvor det kompetente organ modtager den, naar dette sker senest kl . 13.00, uanset om ansoegningen indleveres direkte til det kompetente organ eller sendes til det kompetente organ pr . brev eller ved skriftlig telekommunikation .

2 . Licensansoegninger, der indgaar enten paa en dag, der ikke er arbejdsdag for det kompetente organ, eller paa en arbejdsdag for dette organ, men efter kl . 13.00, betragtes som indleveret paa den foerste arbejdsdag efter den dag, hvor de faktisk blev modtaget .

3 . De i denne forordning angivne klokkeslaet er i lokal belgisk tid .

Artikel 16 1 . Bortset fra tilfaelde, hvor bestemmelserne i artikel 13, stk . 1, andet afsnit, finder anvendelse, udfaerdiges licensansoegninger, licenser og partiallicenser paa blanketter, der er overensstemmende med de eksempler, der er angivet i bilag I. Disse blanketter skal udfyldes i overensstemmelse med de paa dem anfoerte angivelser og de for hver produktsektor gaeldende saerlige faellesskabsbestemmelser .

2 . Licensblanketterne fremtraeder i form af saet bestaaende af eksemplar nr . 1, eksemplar nr . 2, ansoegningen samt eventuelle ekstra eksemplarer af licensen .

Dog kan medlemsstaterne foreskrive, at ansoegerne alene udfylder ansoegningen i stedet for de i foregaaende afsnit omhandlede saet .

Naar den maengde, der udstedes licens for, som foelge af en faellesskabsbestemmelse kan vaere mindre end den maengde, som der oprindelig er ansoegt om, skal den maengde, der ansoeges om, og stoerrelsen af den tilsvarende sikkerhedsstillelse kun anfoeres paa licensansoegningen .

Blanketterne til partiallicenserne fremtraeder i form af saet bestaaende af eksemplar nr . 1 og eksemplar nr . 2 .

3 . Blanketterne, inklusive forlaengelsesbladene, trykkes paa hvidt, traefrit og skrivefast papir med en vaegt mellem 55 og 65 g pr . m $. Deres format er 210 × 297 mm, og linjeafstanden for de maskinskrevne tekster er 4,24 mm ( 1,6 eng . tomme ). Blanketternes rubricering skal noeje overholdes . De to sider af eksemplar nr . 1 og den side af forlaengelsesbla - dene, paa hvilken afskrivningerne skal anfoeres, skal desuden forsynes med et guillocheret bundtryk, paa hvilket enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler bliver synlig . Det guillocherede bundtryk er groent for importblanketterne og brunt for eksportblanketterne .

4 . Det paahviler medlemsstaterne at lade blanketterne trykke. Disse kan ogsaa trykkes af trykkerier, der er godkendt af den medlemsstat, hvori de er hjemmehoerende . I sidstnaevnte tilfaelde maa henvisning til denne godkendelse findes paa hver blanket . Hver blanket skal vaere forsynet med trykkeriets navn og adresse eller med et maerke til dets identifikation samt for andre blanketter end ansoegningsblanketter og forlaengelsesblade tillige med et serienummer til individualisering . Foran nummeret anfoeres foelgende bogstaver til angivelse af den medlemsstat, hvor dokumentet er blevet udstedt : BE for Belgien, DK for Danmark, DE for Tyskland, EL for Graekenland, ES for Spanien, FR for Frankrig, IE for Irland, IT for Italien, LU for Luxembourg, NL for Nederlandene, PT for Portugal og UK for Det Forenede Kongerige .

Ved udstedelsen kan licenserne og partiallicenserne af den udstedende myndighed forsynes med nummer .

5 . Ansoegninger, licenser og partiallicenser skal udfyldes med maskinskrift . De skal trykkes og udfyldes paa et af Faellesskabets officielle sprog som bestemt af de kompetente myndigheder i den udstedende medlemsstat . Dog kan medlemsstaterne give ansoegerne tilladelse til at udfylde ansoegningerne i haanden med blaek eller kuglepen med blokbog - staver .

6 . De myndigheder, der foretager udstedelse og afskrivning, skal til afstempling benytte et metalstempel, fortrinsvis af staal . De udstedende myndigheders stempel kan dog erstattes af et reliefstempel uden farve kombineret med bogstaver og tal fremstillet ved perforering .

7 . Om fornoedent kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kraeve licenserne saavel som partiallicenserne oversat til et af vedkommende lands officielle sprog .

Artikel 17 1 . Naar der er ansoegt om forudfastsaettelse af importafgiften, og naar taerskelprisen ved licensens udstedelse ikke er kendt for en eller flere maaneder af licensens gyldighed, angives der en foreloebig afgiftssats for vedkommende maaneder i rubrik 23 . Denne sats beregnes for disse maaneder paa grundlag af de foreliggende oplysninger og taerskelprisen, gaeldende for sidste maaned af det igangvaerende produktionsaar . I licensens rubrik 24 anfoeres bemaerkning om den regulering, der skal foretages .

2 . Naar licensen eller partiallicensen benyttes til indfoersel til Tyskland eller Italien, kan de kompetente myndigheder i disse medlemsstater kraeve, at licenserne skal indeholde den eller de regulerede importafgiftssatser . I saa fald anfoerer den myndighed, der har udstedt licensen, paa anmodning af indehaveren eller den, licensen er overdraget til, den eller disse satser i rubrik 23, naar taerskelprisen er kendt . Denne myndighed anfoerer dato og stempler licensen .

Artikel 18 1 . Naar resultatet af omregningen til national valuta af de i ecu udtrykte beloeb, der skal anfoeres paa licensblanketterne, indeholder tre decimaler eller flere, anfoeres kun de to foerste decimaler . Anden decimal afrundes i saa fald til naermeste hoejere tal, naar tredje decimal er lig med eller stoerre end 5, men beholdes, naar tredje decimal er lavere end 5 .

2 . Ved omregning af beloeb udtrykt i ecu til irske pund eller pund sterling erstattes den i stk . 1 naevnte begraensning til de to foerste decimaler dog af en begraensning til de fire foerste decimaler . Naar femte decimal er lig med eller stoerre end 5, afrundes fjerde decimal i saa fald til naermeste hoejere tal, men fjerde decimal beholdes, naar femte decimal er lavere end 5 .

Artikel 19 1 . Licenserne udfaerdiges i mindst to eksemplarer, hvoraf det foerste, der benaevnes "eksemplar til indehaveren" og baerer nr . 1, straks udleveres til ansoegeren, og det andet, der benaevnes "eksemplar til udstedende myndighed" og baerer nr . 2, opbevares af naevnte myndighed .

2 . Naar licensen udstedes for en mindre maengde end den, der er ansoegt om, angiver den udstedende myndighed - i licensens rubrik 17 og 18 den maengde, som den er udstedt for - i rubrik 11 i licensen, stoerrelsen af den tilsvarende sikkerhedsstillelse .

Sikkerhedsstillelsen for maengder, for hvilke ansoegning ikke er imoedekommet, frigives straks .

Artikel 20 1 . Efter anmodning fra licensindehaveren eller den, licensen er overdraget til, og efter fremlaeggelse af eksemplar nr . 1 af licensen kan medlemsstaternes kompetente myndigheder udstede en eller flere partiallicenser .

Partiallicenser udfaerdiges i mindst to eksemplarer, hvoraf det foerste, der benaevnes "eksemplar til indehaveren" og baerer nr . 1, udleveres til ansoegeren, og det andet, der benaevnes "eksemplar til udstedende myndighed" og baerer nr . 2, opbevares af naevnte myndighed .

Den myndighed, der udsteder partiallicensen, afskriver paa licenseksemplar nr . 1 den maengde, for hvilken partiallicensen er udstedt, forhoejet med tolerancen . Ud for den i licenseksemplar nr . 1 afskrevne maengde anfoeres bemaerkningen "Partiallicens ".

2 . Der kan paa grundlag af en partiallicens ikke udstedes nogen anden partiallicens .

3 . Indehaveren tilbageleverer brugte eller udloebne eksemplarer nr . 1 af partiallicenserne til den myndighed, der har udstedt licensen, sammen med eksemplar nr . 1 af den oprindelige licens, for at naevnte myndighed kan berigtige de paa licenseksemplar nr . 1 foretagne afskrivninger ud fra de afskrivninger, der er sket paa eksemplar nr . 1 af partiallicenserne .

Artikel 21 1 . Med henblik paa bestemmelse af gyldighedsperioden anses licensen som udstedt den dag, licensansoegningen er indleveret, idet denne dag medtages ved beregningen af licensens udloebsdato .

2 . Der kan traeffes bestemmelse om, at licensens gyldighed skal regnes fra dagen for dens faktiske udstedelse; i saa fald medtages den faktiske udstedelsesdag ved beregningen af licensens udloebsdato .

Afdeling 3 Anvendelse af licenserne Artikel 22 1 . Licenseksemplar nr . 1 fremlaegges :

a ) naar det drejer sig om en importlicens eller en attest med forudfastsaettelse af afgift, for det toldsted, der antager indfoerselsangivelsen b ) naar det drejer sig om en eksportlicens eller en attest med forudfastsaettelse af restitution, for det toldsted, der antager angivelsen vedroerende :

- udfoersel til lande uden for Faellesskabet - en af de leveringer, der omhandles i artikel 34 og 42 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 - anvendelse af den i artikel 38 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 omhandlede procedure, eller - anvendelse af en af de ordninger, der omhandles i artikel 4 og 5 i forordning ( EOEF ) nr . 565/80 .

2 . Licenseksemplar nr . 1 fremlaegges for toldmyndighederne eller er til disposition ved antagelsen af den i stk . 1 omhandlede angivelse .

3 . Efter afskrivning og paategning af det i stk . 1 omhandlede toldsted tilbageleveres licenseksemplar nr . 1 til den paagaeldende. Medlemsstaterne kan imidlertid paalaegge eller tillade den paagaeldende at foretage afskrivning paa licensen; denne afskrivning efterproeves og paategnes i begge tilfaelde af det kompetente toldsted .

Artikel 23 1 . Uanset bestemmelserne i artikel 22 kan en medlemsstat, naar der for de udfoerte produkter ikke kraeves fremlaeggelse af eksportlicens, men der er forudfastsat eksportrestitution, give tilladelse til, at forudfastsaettelsesattesten kun forelaegges den myndighed, der i denne medlemsstat er ansvarlig for udbetaling af restitutionen .

2 . Medlemsstaten fastsaetter, i hvilke tilfaelde stk . 1 skal finde anvendelse, og hvilke betingelser den paagaeldende skal opfylde for at kunne benytte den i stk . 1 omhandlede procedure . De af medlemsstaten trufne bestemmelser skal sikre, at alle i Faellesskabet udstedte attester faar den samme behandling .

3 . Medlemsstaten udpeger den myndighed, som skal foretage afskrivning og paategning paa attesten . Afskrivningsdatoen er datoen for antagelsen af den i artikel 22, stk . 1, litra b ), omhandlede angivelse .

4 . I forbindelse med antagelsen af angivelsen skal den paagaeldende paa det dokument, der benyttes for at opnaa restitution, bl.a . angive, at der goeres brug af bestemmelserne i denne artikel, samt anfoere nummeret paa den attest, som skal benyttes ved beregning af restitutionen .

Artikel 24 1 . Der maa ikke foretages aendringer i angivelserne i licenserne og i partiallicenserne efter deres udstedelse.

2 . Opstaar der tvivl angaaende rigtigheden af angivelserne i licensen eller partiallicensen, tilbagesendes licensen eller partiallicensen til den myndighed, der har udstedt licensen, paa foranledning af den paagaeldende eller af det kompetente tjenestested i den paagaeldende medlemsstat .

Finder den myndighed, der har udstedt licensen, at betingelserne for en rettelse er til stede, inddrager den partiallicensen eller licensen saavel som tidligere udstedte partiallicenser og udsteder snarest enten en rettet partiallicens eller en rettet licens og tilhoerende rettede partiallicenser . Til disse nye dokumenter, som paa hvert eksemplar paategnes "licens rettet den . . ." eller "partiallicens rettet den . . .", overfoeres eventuelle tidligere afskrivninger.

Anser den udstedende myndighed ikke en rettelse af licensen eller partiallicensen for noedvendig, anfoerer den paa dokumentet "kontrolleret den . . . i henhold til artikel 24 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88" og anbringer sit stempel .

Artikel 25 1 . Indehaveren er pligtig til paa forlangende af den myndighed, der har udstedt licensen, at tilbagelevere licensen og partiallicenserne til denne .

2 . Naar de kompetente tjenestesteder i medlemsstaterne tilbagesender eller tilbageholder et omstridt dokument i henhold til bestemmelserne i denne artikel, eller i artikel 24, giver disse tjenestesteder indehaveren en kvittering paa dennes forlangende .

Artikel 26 Er den til afskrivninger forbeholdte plads paa licenserne eller partiallicenserne utilstraekkelig, kan de myndigheder, der foretager afskrivninger, vedhaefte et eller flere blade med de samme rubrikker til afskrivning, som findes paa bagsiden af eksemplar nr . 1 af licenser og partiallicenser . De myndigheder, der foretager afskrivning, anbringer deres stempel halvvejs paa licensen eller partiallicensen og halvvejs paa forlaengelsesbladet og - i tilfaelde af flere forlaengelsesblade - halvvejs paa hvert enkelt forlaengelsesblad .

Artikel 27 1 . I tilfaelde af tvivl angaaende aegtheden af licenser, partiallicenser eller de deri foretagne angivelser eller paategninger tilbagesender de kompetente tjenestesteder i vedkommende land det omstridte dokument eller en fotokopi heraf til de paagaeldende myndigheder til kontrol .

Samme fremgangsmaade kan benyttes ved stikproevekontrol, dog tilbagesendes i dette tilfaelde kun en fotokopi af dokumentet .

2 . Naar de kompetente tjenestesteder i vedkommende land i henhold til stk . 1 tilbagesender det omstridte dokument, giver disse tjenestesteder den paagaeldende en kvittering paa dennes forlangende .

Artikel 28 1 . I det omfang, det er noedvendigt for den rette anvendelse af denne forordning, meddeler de kompetente myndigheder i medlemsstaterne hinanden oplysninger om licenser og partiallicenser samt om uregelmaessigheder og overtraedelser i forbindelse hermed .

2 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om uregelmaessigheder og overtraedelser i forbindelse med denne forordning, saa snart de er kommet til deres kundskab .

3 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse paa de myndigheder, der udsteder licenser og partiallicenser samt foretager opkraevning af afgifter og udbetaling af restitutioner . Kommissionen offentliggoer disse oplysninger i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

4 . Medlemsstaterne sender ligeledes Kommissionen aftryk af de paagaeldende myndigheders officielle stempler og i givet fald af deres reliefstempler. Kommissionen underretter straks de andre medlemsstater herom .

Afdeling 4 Frigivelse af sikkerhedsstillelsen Artikel 29 For saa vidt angaar licensernes gyldighedsperiode, betragtes :

a ) forpligtelsen til at indfoere som opfyldt og retten til indfoersel i henhold til licensen som udnyttet den dag, den i artikel 22, stk . 1, litra a ), omhandlede angivelse antages, dog med forbehold af, at produktet faktisk overgaar til fri omsaetning b ) forpligtelsen til at udfoere som opfyldt og retten til udfoersel i henhold til licensen som udnyttet den dag, den i artikel 22, stk. 1, litra b ), omhandlede angivelse antages .

Artikel 30 1 . Opfyldelsen af et primaert krav skal dokumenteres ved foelgende bevis :

a ) ved indfoersel bevis for, at den i artikel 22, stk . 1, litra a ), omhandlede angivelse vedroerende det paagaeldende produkt er antaget b ) ved udfoersel bevis for, at den i artikel 22, stk . 1, litra b ), omhandlede angivelse vedroerende det paagaeldende produkt er antaget; endvidere ii ) naar det drejer sig om udfoersel fra Faellesskabets toldomraade eller leverancer ligestillet med udfoersel efter artikel 34 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87, bevis for, at produktet inden 60 dage regnet fra dagen for antagelsen af udfoerselsangivelsen, medmindre force majeure har forhindret det, har naaet sin destination i tilfaelde af leverancer ligestillet med udfoersel og i andre tilfaelde har forladt Faellesskabets toldomraade; ved anvendelse af denne forordning anses leverancer af produkter, der udelukkende er beregnet til forbrug om bord paa bore - eller udvindingsplatforme, herunder strukturer, der giver hjaelpeydelser til saadanne arbejder, som ligger inden for det europaeiske fastlandssokkelomraade eller inden for fastlandssokkelomraadet i den ikke-europaeiske del af Faellesskabet, men uden for en 3-soemilezone regnet fra den basislinje, der benyttes til at bestemme udstraekningen af en medlemsstats soeterritorium, for at have forladt Faellesskabets toldomraade ii ) naar det drejer sig om anbringelse af produkter under proceduren for proviantoplag som omhandlet i artikel 38 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87, bevis for,

at produktet inden 30 dage regnet fra dagen for antagelsen af angivelsen vedroerende anvendelsen af den paagaeldende procedure, medmindre force majeure har forhindret det, er blevet anbragt paa et proviantoplag .

Uanset nr . i ) anses produkter, der er omhandlet i artikel 259 i akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, og som udfoeres til Portugal fra den 1 . marts 1986, under foerste etape for at have forladt Faellesskabets toldomraade, naar de dokumenter, som viser, at produkterne er overgaaet til frit forbrug i Portugal, forelaegges inden tolv maaneder regnet fra dagen for antagelsen af udfoerselsangivelsen .

Bevis for overgang til frit forbrug foeres i henhold til artikel 18, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 .

2 . Naar produkter anbringes under en af de procedurer, der er fastsat ved artikel 4 og 5 i forordning ( EOEF ) nr . 565/80, betragtes det primaere krav som opfyldt ved forelaeggelse af bevis for, at betalingsangivelsen for saadan anbringelse er blevet antaget; den frigivne sikkerhed skal stilles igen i henhold til artikel 43, naar naevnte artikel kraever det .

Artikel 31 1 . De i artikel 30 foreskrevne beviser foeres efter nedenstaaende regler :

a ) i de i artikel 30, stk . 1, litra a ), naevnte tilfaelde foeres beviset ved fremlaeggelse af licensens eksemplar nr . 1 og i givet fald partiallicensens eller partiallicensernes eksemplar nr . 1, paategnet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 22 b ) i de i artikel 30, stk . 1, litra b ), og stk . 2, naevnte tilfaelde foeres beviset bortset fra tilfaelde omfattet af stk . 2 ved fremlaeggelse af licensens eksemplar nr . 1 og i givet fald partiallicensens eller partiallicensernes eksemplar nr . 1, paategnet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 22 eller 23 .

2 . Ved udfoersel til lande uden for Faellesskabet eller ved levering til en destination som omhandlet i artikel 34 i forordning ( EOEF) nr . 3665/87 eller anvendelse af den i artikel 38 i samme forordning omhandlede procedure kraeves desuden fremlaeggelse af et supplerende bevis .

Det supplerende bevis :

a ) overlades det til den paagaeldende medlemsstat at vaelge, naar foelgende finder sted i den paagaeldende medlemsstat :

iii ) licensen udstedes iii) angivelsen, som omhandlet i artikel 22, stk . 1, litra b ), er antaget, og iii ) produktet - forlader Faellesskabets toldomraade; ved anvendelse af naervaerende forordning anses leverancer af produkter, der udelukkende er beregnet til forbrug om bord paa bore - eller udvindingsplatforme, herunder strukturer, der giver hjaelpeydelser til saadanne arbejder, som ligger inden for det europaeiske fastlandssokkelomraade eller inden for fastlandssokkelomraadet i den ikke-europaeiske del af Faellesskabet, men uden for en 3-soemilezone regnet fra den basislinje, der benyttes til at bestemme udstraekningen af en medlemsstats soeterritorium, for at have forladt Faellesskabets toldomraade - leveres til en destination som omhandlet i artikel 34 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87, eller - anbringes paa et proviantoplag, jf . artikel 38 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 b ) foeres i oevrige tilfaelde ved hjaelp af - det eller flere af de i artikel 1 i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 2823/87 ( 23 ) omhandlede kontroleksemplarer T 5 eller en bekraeftet kopi eller fotokopi af kontroleksemplaret eller kontroleksemplarerne - en erklaering udstedt af den for udbetalingen af restitutionen ansvarlige myndighed, hvori det bekraeftes, at de i artikel 30, stk . 1, litra b ), naevnte betingelser er opfyldt, eller - dokumenter med bevismaessig ligestilling, som fastsat i stk . 4 .

Er det eneste formaal med kontroleksemplar T 5 at goere frigivelse af sikkerhedsstillelsen mulig, anfoeres en af foelgende angivelser i rubrik 106 :

- se utilizará para liberar la garantía - til brug ved frigivelse af sikkerhed - zu verwenden fuer die Freigabe der Sicherheit - pros chrisimopoiisi gia tin apodesmefsi tis asfaleias - to be used to release the security - à utiliser pour la libération de la garantie - da utilizzare per lo svincolo della cauzione - te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid - a utilizar para cancelamento da garantia .

Naar der benyttes en partiallicensattest, en erstatningslicens/attest eller en erstatningspartiallicens, suppleres ovennaevnte angivelse dog med den oprindelige licens/attests nummer samt den udstedende myndigheds navn og adresse .

De i foerste og andet led omhandlede dokumenter sendes ad administrativ vej til den myndighed, der har udstedt licensen/attesten .

3 . I de tilfaelde, hvor produktet efter antagelsen af den i artikel 22, stk . 1, litra b ), foerste led, omhandlede udfoersels - angivelse undergives en af de i afsnit IV, kapitel 1, i forordning ( EOEF ) nr . 1062/87 fastsatte procedurer for at blive transporteret til en bestemmelsesstation eller leveret til en modtager uden for Faellesskabets toldomraade, sendes det i stk . 2, litra b ), kraevede kontroleksemplar T 5 ad administrativ vej til den myndighed, som har udstedt licensen . I rubrik "J" i kontroleksemplar T 5 anfoeres en af foelgende angivelser under "bemaerkninger ":

- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito communitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes - Udgang fra Faellesskabets toldomraade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for faellesskabsforsendelse med jernbane eller store containere - Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Grossbehaeltern - iExodos apo to teloneiako edafos tis Koinotitas ypo to aplopoiimeno kathestos tis koinotikis diametakomisis me sidirodromo i megala emporevmatokiqotia - Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers - Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs - Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori - Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers - Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores .

I det i foerste afsnit omtalte tilfaelde kan afgangstoldstedet kun godkende en aendring i fragtkontrakten, som vil medfoere, at transporten sluttes inden for Faellesskabet, hvis det godtgoeres, at :

- der paa ny er stillet sikkerhed i tilfaelde af, at den allerede skulle vaere blevet frigivet, eller - der er taget alle forholdsregler af de paagaeldende tjenestegrene, for at sikkerhedsstillelsen for det paagaeldende produkt ikke bliver frigivet .

Hvis sikkerhedsstillelsen er blevet frigivet, og hvis produktet ikke er blevet udfoert, traeffer medlemsstaterne de fornoedne forholdsregler .

4 . Har det i stk . 2, litra b ), omhandlede kontroleksemplar T 5 ikke kunnet fremlaegges inden tre maaneder regnet fra udstedelsen som foelge af omstaendigheder, som ikke kan tilregnes den paagaeldende, kan denne til den kompetente myndighed indgive en begrundet anmodning om bevismaessig ligestilling vedlagt bevisdokumenter .

De beviser, som skal fremlaegges ved anmodning om ligestilling, er dem, der er omhandlet i artikel 47, stk . 3, andet afsnit, i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 .

Artikel 32 Ved anvendelse af artikel 35 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 betragtes den sidste dag i maaneden som datoen for antagelsen af den i artikel 22, stk . 1, litra b ), andet led, omhandlede angivelse .

Artikel 33 1 . Efter anmodning fra licensindehaveren kan medlemsstaten frigive sikkerhedsstillelsen opdelt i beloeb i forhold til de produktmaengder, for hvilke de i artikel 30 omhandlede beviser er blevet foert, for saa vidt der er foert bevis for, at mindst 5 % af den i licensen angivne maengde er blevet indfoert eller udfoert .

2 . Med forbehold af bestemmelserne i artikel 36,

37 og 44 fortabes sikkerhedsstillelsen, naar import - eller eksportforpligtelsen ikke er blevet opfyldt, med et beloeb, der er lig med forskellen mellem a ) 95 % af den i licensen angivne maengde, og b ) den faktisk indfoerte eller udfoerte maengde .

Hvis licensen udstedes pr . styk, afrundes resultatet af beregningen af ovennaevnte 95 % eventuelt ned til det umiddelbart lavere hele antal dyr .

Udgoer den indfoerte eller udfoerte maengde mindre end 5 % af den i licensen angivne maengde, fortabes sikkerhedsstillelsen helt .

Hvis den sikkerhedsstillelse, som ville vaere fortabt, er paa 5 ECU eller derunder for en given licens, frigiver den paagaeldende medlemsstat hele sikkerhedsstillelsen .

3.a ) Det i artikel 30 omhandlede bevis skal foeres inden seks maaneder efter licensens udloeb, bortset fra tilfaelde af force majeure .

b ) Foeres beviset dog efter udgangen af den sjette, men inden udgangen af den fireogtyvende maaned efter licensens udloeb, tilbageholdes en del af det fortabte beloeb, og resten tilbagebetales .

Det beloeb, der skal tilbageholdes for maengder, for hvilke der ikke er foert bevis inden den i litra a ) fastsatte frist, udgoer 15 % af det beloeb, der ville have vaeret endelig fortabt, hvis produkterne ikke var blevet indfoert eller udfoert; har der for et givet produkt vaeret licenser med forskellige satser for sikkerhedsstillelsen, anvendes den laveste sats gaeldende for indfoerslen eller udfoerslen ved beregning af det beloeb, der skal tilbageholdes .

Hvis det beloeb, som ville vaere fortabt, er paa 5 ECU eller derunder, tilbagebetales hele beloebet .

EWG:L555UMBD00.96 FF : 5UDA; SETUP : 01; Hoehe : 5911 mm; 1122 Zeilen; 55445 Zeichen;

Bediener : PUPA Pr .: C;

Kunde : 43000 2 . 12 . 88 De Europaeiske Faellesskabers Tidende 4 . Hvor det er fastsat, at forpligtelsen skal opfyldes ved fremlaeggelse af bevis for, at produktet har naaet en bestemt destination, skal dette bevis foeres i henhold til artikel 18 i forordning ( EOEF ) nr. 3665/87 .

Beviset skal ogsaa foeres inden for seks maaneder efter licensens udloeb . Naar de ifoelge artikel 18 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 kraevede dokumenter ikke kan indgives inden for den fastsatte tidsfrist, selv om eksportoeren har gjort, hvad han kunne for at fremskaffe dem inden for fristen, kan fristen for indgivelse af dokumenterne yderligere forlaenges .

5 . Naar dette stykkes bestemmelser ifoelge en faellesskabsbestemmelse skal anvendes paa importlicenser, skal det i artikel 30 omhandlede bevis som undtagelse fra stk . 3 foeres senest 60 dage efter, at licensens gyldighedsperiode er udloebet, bortset fra tilfaelde af force majeure .

Afdeling 5 Bortkomst af licenser Artikel 34 1 . Hvis en licens eller partiallicens med forudfastsaettelse af en restitution, hvis sats er over 0, bortkommer, udsteder den myndighed, der har udstedt den oprindelige licens/attest, en erstatningslicens/-attest eller -partiallicens paa anmodning af indehaveren eller den, der har faaet overdraget licensen/attesten eller partiallicensen, medmindre andet er fastsat i andet afsnit .

Myndighederne i medlemsstaterne kan naegte at udstede en erstatningslicens/-attest eller -partciallicens, naar - ansoegerens forhold giver anledning til at antage, at denne ikke er i stand til at garantere, at bestemmelserne i denne artikel vil blive overholdt; i den enkelte medlemsstat skal denne mulighed benyttes i overensstemmelse med de i denne medlemsstat gaeldende principper for ikke-diskriminering mellem ansoegere og for et frit erhvervsliv - ansoegeren ikke har godtgjort, at han har truffet de noedvendige sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til opbevaringen af licensen/attesten eller partiallicensen .

2 . En restitution, som fastsaettes i forbindelse med en licitation, er en forudfastsat restitution .

3 . Naar udstedelse af licens/attest for et produkt er suspenderet, eller naar udstedelse af licens/attest for et produkt sker inden for rammerne af et maengdekontingent, afvises ansoegninger om erstatningslicens/-attest eller -partiallicens for dette produkts vedkommende .

4 . Erstatningslicensen/-attesten eller -partiallicensen skal indeholde de oplysninger og bemaerkninger, der er anfoert paa det dokument, den erstatter . Den udstedes for en maengde produkter, der forhoejet med tolerancen svarer til den disponible maengde paa det bortkomne dokument . Ansoegeren opgiver skriftligt denne maengde . Viser den udstedende myndigheds oplysninger, at ansoegeren har sat den disponible maengde for hoejt, nedsaettes den disponible maengde, jf . dog stk . 1, andet afsnit .

Erstatningslicensen/-attesten eller -partiallicensen indeholder desuden i rubrik 22 en af foelgende bemaerkninger, understreget med roedt :

- Certificado ( o extracto ) de sustitucion de un certificado ( o extracto ) perdido - número del certificado inicial . . .

- Erstatningslicens/-attest ( eller erstatningspartiallicens ) for bortkommen licens/attest ( eller partiallicens ). Oprindelig licens/attest ( eller partiallicens ) nr . . . .

- Ersatzlizenz ( oder Ersatz-Teillizenz ) einer verlorenen Lizenz ( oder Teillizenz ) - Nummer der urspruenglichen Lizenz . . . - Pistopoiitiko ( i apospasma ) antikatastaseos toy apolesthentos pistopoiitikoy ( i apospasmatos pistopoiitikoy ) arith .^.^.^.

- Replacement licence ( certificate or extract ) of a lost licence ( certificate or extract ). Number of original licence ( certificate ) . . .

- Certificat ( ou extrait ) de remplacement d'un certificat ( ou extrait ) perdu - numero du certificat initial : . . .

- Titolo ( o estratto ) sostitutivo di un titolo ( o estratto ) smarrito - numero del titolo originale : . . .

- Certificaat ( of uittreksel ) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat ( of uittreksel ) - nummer van het oorspronkelijke certificaat : . . .

- Certificado ( ou extracto ) de substituiçao de um certificado ( ou extracto ) perdido - número do certificado inicial . . .

I tilfaelde af, at erstatningslicensen /-attesten eller -partiallicensen bortkommer, kan der ikke udstedes en anden erstatningslicens/-attest eller -partiallicens .

5 . Udstedelse af en erstatningslicens/-attest eller -partiallicens er betinget af, at der stilles sikkerhed . Sikkerhedsstillelsens stoerrelse beregnes ved multiplikation af :

- den forudfastsatte restitutionssats, i givet fald den hoejeste for de paagaeldende destinationer, forhoejet med 20 % - den maengde, som erstatningslicensen/-attesten eller -partiallicensen udstedes for, forhoejet med tolerancen .

Forhoejelsen af sikkerhedsstillelsen kan ikke vaere under 3 ECU/100 kg nettovaegt . Sikkerhedsstillelsen dokumenteres over for den myndighed, der har udstedt den oprindelige licens/attest .

6 . Naar den maengde produkter, der udfoeres i henhold til en licens/attest og en erstatningslicens/-attest eller i henhold til en partiallicens og en erstatningspartiallicens, er stoerre end den, der kunne vaere udfoert ifoelge licensen/attesten eller partiallicensen, fortabes den i stk . 5 naevnte sikkerhedsstillelse for den overskydende maengde som tilbagebetaling af restitutionen .

7 . I tilfaelde, hvor stk . 6 anvendes, og der gaelder en eksportafgift den dag, hvor den i artikel 22, stk . 1, litra b ), omhandlede angivelse for den overskydende maengde antages, skal den eksportafgift, der gaelder den paagaeldende dag, opkraeves .

Den overskydende maengde - fastslaas i henhold til stk . 6 - er den, for hvilken angivelsen blev antaget i henhold til den oprindelige licens/attest, oprindelige partiallicens erstatningslicens/-attest eller -partiallicens . I tilfaelde af, at den maengde, der omfattes af den sidste udfoersel, er lavere end den overskydende maengde, inddrages den umiddelbart foregaaende udfoersel eller de umiddelbart foregaaende udfoersler, indtil den overskydende maengde er opbrugt .

Artikel 3, stk . 1, i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 645/75 ( 24 ) finder ikke anvendelse i det i naervaerende stykke omhandlede tilfaelde .

8 . For saa vidt den i stk . 5 omhandlede sikkerhedsstillelse ikke fortabes i henhold til stk . 6 frigives den 15 maaneder efter udloebet af licensens/attestens gyldighedsperiode .

9 . Kommer den bortkomne licens/attest eller partiallicens til veje, kan dette dokument ikke laengere anvendes og skal tilbagesendes til den myndighed, der har udstedt erstatningslicensen/-attesten eller -partiallicensen . I tilfaelde af, at den disponible maengde, der var anfoert i den oprindelige licens/attest eller partiallicens, er stoerre end eller lig med den maengde, som erstatningslicensen/attesten eller -partiallicensen er udstedt for, forhoejet med tolerancen, frigives den i stk . 5 omhandlede sikkerhedsstillelse straks .

Hvis den disponible maengde er stoerre, udstedes der paa den paagaeldendes anmodning en partiallicens for en maengde, der forhoejet med tolerancen er lig med den maengde, der stadig er til raadighed .

10 . Naar indehaveren af en import - eller eksportlicens eller forudfastsaettelsesattest eller den, der har faaet overdraget en saadan, har givet myndighederne tilfredsstillende bevis for, at en licens/attest eller partiallicens slet ikke eller kun delvis er blevet udnyttet og ikke vil kunne udnyttes, isaer som foelge af hel eller delvis oedelaeggelse, udsteder den myndighed, der har udstedt den oprindelige licens/attest, en erstatningslicens/-attest eller -partiallicens for en maengde, der, forhoejet med tolerancen, svarer til den disponible maengde . I dette tilfaelde finder de foregaaende stykker ikke anvendelse, bortset fra bestemmelserne i stk . 4, foerste punktum .

11 . Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler hinanden de fornoedne oplysninger for anvendelse af denne artikel .

Hvis myndighederne som stoette for oplysningerne benytter det i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 2823/87 omtalte kontroleksemplar T 5, der skal bevise, at produkterne har forladt Faellesskabets toldomraade, angives nummeret paa den oprindelige licens/attest i rubrik 105 paa kontroleksemplar T 5 . Hvis der benyttes en partiallicens, en erstatningslicens/-attest eller -partiallicens, angives nummeret paa den oprindelige licens/attest i rubrik 106 paa kontroleksemplar T 5 .

12 . Hver af medlemsstaterne meddeler hvert kvartal Kommissionen :

a ) antallet af erstatningslicenser/-attester eller -partiallicenser, der er blevet udstedt i det foregaaende kvartal - i henhold til stk . 1 - i henhold til stk . 10 .

b ) arten af de paagaeldende produkter, maengden deraf og i givet fald den forudfastsatte restitutionssats eller afgiftssats .

Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom .

Artikel 35 1 . I tilfaelde af, at en licens eller partiallicens bortkommer, kan de undstedende myndigheder, for saa vidt som disse dokumenter er blevet helt eller delvis udnyttet, undtagelsesvis til den paagaeldende udstede et duplikat af disse dokumenter, udfaerdiget og paategnet paa samme maade som de originale dokumenter, og hvert eksemplar skal tydeligt paategnes "Duplikat ".

2 . Duplikaterne kan ikke fremlaegges til gennemfoerelse af en indfoersels - eller udfoerselsforretning .

3 . Duplikatet fremlaegges for de toldsteder, hvor den i artikel 22 omhandlede angivelse er blevet antaget i forbindelse med den bortkomne licens eller partiallicens, eller for en anden kompetent myndighed, som er blevet udpeget af den medlemsstat, hvor disse toldsteder er beliggende .

4 . Den kompetente myndighed foretager afskrivning og paategning paa duplikatet .

5 . Det saaledes paategnede duplikat fungerer som bevis med henblik paa frigivelse af sikkerhedsstillelsen i stedet for det bortkomne eksemplar nr . 1 af licensen eller partiallicensen .

Afdeling 6 Force majeure Artikel 36 1 . Kan indfoerslen eller udfoerslen ikke ske inden for lincensens gyldighedsperiode som foelge af en begivenhed, som licensindehaveren anser som force majeure, anmoder licenshaveren den kompetente myndighed i den licensudste - dende medlemsstat om forlaengelse af licensens gyldighedsperiode eller om ophaevelse af licensen . Han foerer bevis for de som force majeure ansete omstaendigheder senest seks maaneder efter udloebet af licensens gyldighedsperiode .

Naar beviserne ikke har kunnet fremlaegges inden for denne frist, skoent den erhvervsdrivende har gjort sig umage for at fremskaffe og fremsende dem, kan han faa forlaenget fristen .

2 . En anmodning om forlaengelse af licensens gyldig - hedsperiode, som indgives mere end 30 dage efter udloebet af licensens gyldighedsperiode, godtages ikke .

3 . En som force majeure anset omstaendighed, der ved indfoersel angaar afsendelses - og/eller oprindelseslandet og ved udfoersel angaar bestemmelseslandet, kan kun anerkendes, naar de beroerte lande rettidigt og skriftligt er blevet meddelt den licensudstedende myndighed eller en anden offentlig myndighed i samme medlemsstat .

Afsendelses -, oprindelses - eller bestemmelseslandet anses for rettidigt meddelt, naar ansoegeren paa meddelelsestidspunktet endnu ikke kunne forudse force majeure-tilfaeldets indtraeden .

4 . Den i stk . 1 naevnte kompetente myndighed afgoer, om den paaberaabte omstaendighed er et tilfaelde af force majeure .

Artikel 37 1 . Er den paaberaabte omstaendighed et tilfaelde af force majeure, afgoer den kompetente myndighed i den licensudstedende medlemsstat, om forpligtelsen til at udfoere eller indfoere skal ophaeves med frigivelse af sikkerhedsstillelsen, eller om licensens gyldighedsperiode skal forlaenges med et tidsrum, der anses for noedvendigt under hensyntagen til alle de i sagen foreliggende omstaendigheder, idet forlaengelsen dog hoejst kan vaere paa seks maaneder i forhold til udloebet af licensens oprindelige gyldighedsperiode . Forlaengelsen kan ske, efter at licensens oprindelige gyldighedsperiode er udloebet .

2 . Den kompetente myndigheds afgoerelse kan vaere anderledes end den, licensindehaveren har anmodet om .

Anmoder licensindehaveren om ophaevelse af en licens med forudfastsaettelse, kan den kompetente myndighed, selv om anmodningen er blevet indgivet mere end 30 dage efter, at licensens gyldighedsperiode er udloebet, forlaenge licensens gyldighedsperiode, hvis den forudfastsatte sats med eventuelle justeringer i tilfaelde af beloeb, som skal udbetales, ligger under den oejeblikkelige sats, og i tilfaelde af beloeb, som skal opkraeves, ligger over den oejeblikkelige sats .

3 . Afgoerelsen om ophaevelse eller forlaengelse omfatter kun den maengde produkter, der ikke har kunnet indfoeres eller udfoeres som foelge af force majeure .

4 . Forlaenges gyldighedsperioden for en licens, paategner den udstedende myndighed licensen og dens partiallicenser og foretager de noedvendige tilpasninger .

5 . Uanset bestemmelserne i artikel 9, stk . 1, kan de rettigheder, som foelger af en licens, ikke overdrages i forbindelse med forlaengelse af gyldighedsperioden for en licens med forudfastsaettelse . Naar omstaendighederne i den foreliggende sag berettiger til det, kan overdragelse dog tillades, hvis der anmodes herom samtidig med anmodningen om forlaengelse .

6 . Den medlemsstat, hvorunder den kompetente myndighed hoerer, giver Kommissionen meddelelse om force majeure-tilfaeldet; Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater .

Artikel 38 1 . Har en licensindehaver som foelge af et tilfaelde af force majeure anmodet om forlaengelse af gyldighedsperioden for en licens med forudfastsaettelse af afgift eller restitution, og har den kompetente myndighed endnu ikke taget stilling til denne anmodning, kan licensindehaveren anmode myndigheden om en anden licens . Denne anden licens udstedes paa de paa tidspunktet for denne anmodning gaeldende betingelser, bortset fra,

- at den hoejst udstedes for den maengde, der ikke er udnyttet paa den foerste licens, som oenskes forlaenget - at der i rubrik 20 anfoeres en af foelgende angivelser :

- Certificado emitido en las condiciones del artículo 38 del Reglamento ( CEE ) No 3719/88; certificado inicial No . . .

- Licens udstedt paa de i artikel 38 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr . . . .

- Unter den Bedingungen von Artikel 38 der Verordnung ( EWG ) Nr . 3719/88 erteilte Lizenz; urspruengliche Lizenz Nr . . . .

- Pistopoiitiko poy ekdidetai ypo toys oroys toy arthroy 38 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 3719 /88 archiko pistopoiitiko arith .^.^.^.

- Licence issued in accordance with Article 38 of Regulation ( EEC ) No 3719/88; original licence No . . .

- Certificat émis dans les conditions de l'article 38 du règlement ( CEE ) No 3719/88; certificat initial No . . .

- Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 38 del regolamento ( CEE ) n . 3719/88; titolo originale n . . . .

- Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 38 van Verordening ( EEG ) nr . 3719/88; oorspronkelijk certificaat nr . . . .

- Certificado emitido nas condições previstas no artigo 38g . do Regulamento ( CEE ) No 3719/88 certificado inicial No . . .

2 . Har den kompetente myndighed besluttet at forlaenge den foerste licens' gyldighedsperiode,

a ) afskrives de maengder, for hvilke den anden licens er blevet udnyttet, naar - udnyttelsen er foretaget af den, der har ret til at udnytte den foerste licens, og - udnyttelsen har fundet sted inden for den forlaengede gyldighedsperiode b ) frigives den sikkerhed, der i forbindelse med den anden licens er stillet for denne maengde c ) underretter den udstedende myndighed i givet fald den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den anden licens er blevet udnyttet, for at det opkraevede eller udbetalte beloeb kan korrigeres .

Bestemmer den kompetente myndighed, at der ikke foreligger force majeure, eller traeffer den i henhold til artikel 37 afgoerelse om, at den foerste licens skal ophaeves, er de rettigheder og forpligtelser, der foelgter af den anden licens, fortsat gaeldende .

AFSNIT IV SAERLIGE BESTEMMELSER Artikel 39 1 . Produkter, der er undergivet en ordning med eksportlicenser, eller som kan omfattes af en ordning med forudfastsaettelse af restitutioner eller andre beloeb, der anvendes ved udfoersel, kan kun komme under den i forordning ( EOEF ) nr . 754/76 fastsatte ordning for returvarer, naar foelgende bestemmelser er overholdt :

a ) har udfoerslen fundet sted uden eksportlicens eller forudfastsaettelsesattest, og hvis det i forordning ( EOEF ) nr . 2945/76 omhandlede oplysningsskema INF 3 anvendes, skal rubrik A i naevnte skema vaere forsynet med en af foelgende angivelser :

- Exportación realizada sin certificado - Udfoersel uden licens/attest - Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung - Exagogi pragmatopoioymeni anef adeias i pistopoiitikoy - Exported without licence or certificate - Exportation réalisée sans certificat - Esportazione realizzata senza titolo - Uitvoer zonder certificaat - Exportaçao efectuada sem certificado b ) har udfoerslen fundet sted i henhold til en eksportlicens eller en forudfastsaettelsesattest, og licensens eller attestens gyldighedsperiode ikke er udloebet paa det tidspunkt, den paagaeldende tilkendegiver, at han oensker at goere brug af ovennaevnte ordning for returvarer :

- annulleres afskrivningen paa licensen/attesten for den paagaeldende udfoersel - frigives sikkerhedsstillelsen i forbindelse med licensen/attesten ikke for den paagaeldende udfoersel; hvis dette allerede er sket, stilles der paa ny sikkerhed for de paagaeldende maengder over for den myndighed, der har udstedt licensen/attesten c ) har udfoerslen fundet sted i henhold til en eksportlicens eller en forudfastsaettelsesattest, og licensens/attestens gyldighedsperiode er udloebet paa det tidspunkt, den paagaeldende tilkendegiver, at han oensker at goere brug af ovennaevnte ordning for returvarer :

- fortabes sikkerhedsstillelsen i forbindelse med licensen/attesten i overensstemmelse med de paa omraadet gaeldende regler, naar denne sikkerhedsstillelse ikke er blevet frigivet for den paagaeldende udfoersel - stiller indehaveren af licensen /attesten, naar sikkerhedsstillelsen i forbindelse hermed er blevet frigivet, paa ny sikkerhed for de paagaeldende maengder over for den myndighed, der har udstedt licensen/attesten; denne sikkerhedsstillelse fortabes i overensstemmelse med de paa omraadet gaeldende regler .

2 . Hvis returvarerne genindfoeres :

a ) via et toldsted, der er beliggende i en anden medlemsstat end udfoerselsmedlemsstaten, foeres beviset for, at de i stk . 1, litra b ) eller c ), anfoerte betingelser er opfyldt ved hjaelp af det i forordning ( EOEF ) nr . 2945/76 omhandlede oplysningsskema INF 3 b ) via et toldsted, der er beliggende i den samme medlemsstat, foeres beviset for, at de i stk . 1, litra a ), b ) eller c ), anfoerte betingelser er opfyldt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt af de kompetente myndigheder i hver enkelt medlemsstat .

3 . Bestemmelserne i stk . 1, litra a ), b ) og c ), anvendes ikke i de tilfaelde, der er omhandlet i artikel 2, litra b ), i forordning ( EOEF ) nr . 2945/76 .

4 . Bestemmelserne i stk . 1, litra b ) og c ), anvendes ikke, naar genindfoerslen er sket paa grund af force majeure .

Artikel 40 1 . Naar genindfoersel af produkter i forbindelse med proceduren for returvarer efterfoelges af en udfoersel af aekvivalente produkter henhoerende under den samme underposition i Den Kombinerede Nomenklatur, og naar sikkerhedsstillelsen for den licens/attest, der er anvendt ved udfoerslen af de varer, som er blevet genindfoert, skulle fortabes i henhold til bestemmelserne i artikel 39, frigives denne sikkerhedsstillelse efter anmodning fra den paa - gaeldende .

2 . Det skal dreje sig om en udfoersel :

a ) i forbindelse med hvilken angivelsen er blevet antaget :

- senest ti dage efter antagelsen af genindfoerselsangivelsen for returvarerne - paa et toldsted, der hoerer under genindfoerselsmedlemsstaten, og som er udpeget af denne medlemsstat, og - i henhold til en ny eksportlicens, saafremt den oprindelige eksportlicens' gyldighedsperiode er udloebet paa tidspunktet for antagelsen af udfoerselsangivelsen for de aekvivalente produkter b ) som vedroerer :

- den samme maengde produkter, og - produkter til den samme modtager som den, der er anfoert ved den oprindelige udfoersel, med undtagelse af de tilfaelde, som er naevnt i artikel 2, litra c ) og d ), i forordning (EOEF ) nr . 2945/76 .

3 . Sikkerhedsstillelsen frigives, naar der over for den myndighed, som har udstedt licensen/attesten, foeres bevis for, at betingelserne i denne artikel er opfyldt . Dette bevis foeres ved fremlaeggelse af :

a ) udfoerselsangivelsen for de aekvivalente produkter, genparten heraf eller en fotokopi, der er bekraeftet af de kompetente myndigheder, og dette dokument skal indeholde en af foelgende angivelser :

- Condiciones previstas en al artículo 40 del Reglamento ( CEE ) No 3719/88 cumplidas - Betingelserne i artikel 40 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 er opfyldt - Bedingungen von Artikel 40 der Verordnung ( EWG ) Nr. 3719/88 wurden eingehalten - Tiroymenon ton proijpotheseon toy arthroy 40 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 3719/88 - Conditions laid down in Article 40 of Regulation ( EEC ) No . 3719/88 fulfilled - Conditions prévues à l'article 40 du règlement ( CEE ) No 3719/88 respectées - Condizioni previste dall'articolo 40 del regolamento ( CEE ) n . 3719/88 rispettate - In artikel 40 van Verordening ( EEG ) nr . 3719/88 bedoelde voorwaarden nageleefd - Condições previstas no artigo 40g . do Regulamento ( CEE ) No 3719/88 cumpridas .

Denne angivelse skal bekraeftes med det paagaeldende toldsteds stempel, der i original anbringes paa det dokument, der benyttes som bevisdokument,

b ) et dokument, som bekraefter, at produkterne senest 60 dage efter tidspunktet for antagelsen af udfoerselsangivelsen, bortset fra tilfaelde af force majeure, har forladt Faellesskabets toldomraade .

Artikel 41 1 . Ved anvendelsen af artikel 22 i forordning ( EOEF ) nr . 1430/79 skal attestering af, at de fornoedne forholdsregler er truffet med henblik paa eventuelt at kunne ophaeve virkningerne af overgangen til fri omsaetning, udstedes af den myndighed, der har udstedt licensen /attesten, jf . dog bestemmelserne i naervaerende artikels stk . 4 .

Importoeren giver den myndighed, der har udstedt licensen/attesten, foelgende oplysninger :

- navn og adresse paa den besluttende myndighed, der er omhandlet i artikel 1, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 1574/80, hvortil attesteringen skal sendes - de paagaeldende produkters maengde og art, importdato og nummeret paa den paagaeldende licens/attest .

Er licensen/attesten ikke allerede blevet sendt tilbage til den udstedende myndighed, skal importoeren fremlaegge licensen/attesten for denne myndighed Inden den i foerste afsnit omhandlede attestering sendes, skal den myndighed, der har udstedt licensen/attesten, sikre sig, at :

- sikkerhedsstillelsen for de paagaeldende maengder ikke er frigivet og ikke frigives, eller - hvis sikkerhedsstillelsen er frigivet, at den paa ny stilles for de paagaeldende maengder .

Sikkerhedsstillelsen skal dog ikke stilles paa ny for maengder, der overskrider den graense, efter hvilken forpligtelsen til at indfoere betragtes som opfyldt .

Licensen/attesten returneres til den paagaeldende .

2 . Afvises godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter, underretter den besluttende myndighed den myndighed, der har udstedt licensen/attesten . Sikkerhedsstillelsen frigives for den paagaeldende maengde .

3 . Er den indroemmet godtgoerelse af eller fritagelse for afgifter, annulleres afskrivningen paa licensen/attesten for den paagaeldende maengde, ogsaa hvis licensens/attestens gyldighedsperiode er udloebet . Licensen/attesten skal straks sendes tilbage til den udstedende myndighed, naar gyldigheds - perioden er udloebet . Sikkerhedsstillelsen for den paagaelden - de maengde fortabes i overensstemmelse med de paa omraadet gaeldende regler .

4 . Bestemmelserne i stk . 1 og 2 gaelder ikke, naar :

a ) det som foelge af force majeure er noedvendigt at genudfoere eller tilintetgoere produkterne eller anbringe dem paa toldoplag eller i frizone b ) produkterne befinder sig i den situation, der er omhandlet i artikel 10, stk . 1, litra h ), andet led, i forordning ( EOEF ) nr . 1430/79 c ) den licens/attest, paa hvilken den indfoerte maengde er blevet afskrevet, endnu ikke er tilbageleveret til den paagaeldende paa tidspunktet for indgivelsen af ansoegningen om godtgoerelse af eller fritagelse for afgifter .

5 . Bestemmelserne i stk . 3, foerste punktum, gaelder :

- ikke i det tilfaelde, der er omhandlet i stk . 4, litra b ) - i det tilfaelde, der er omhandlet i stk . 4, litra a ), kun hvis den paagaeldende anmoder herom .

Artikel 42 1 . Hvis ophaevelse af virkningerne af overgang til fri omsaetning har fundet sted, og sikkerhedsstillelsen for den ved indfoersel af produkterne benyttede licens i henhold til bestemmelserne i artikel 41 er fortabt, frigives sikkerhedsstillelsen paa den paagaeldendes anmodning, naar betingelserne i stk . 2 er blevet overholdt .

2 . Den paagaeldende skal over for de kompetente myndigheder kunne paavise, at den samme maengde aekvivalente produkter, henhoerende under samme underposition i Den Kombinerede Nomenklatur, inden for en frist paa to maaneder efter datoen for den oprindelige indfoersel er blevet indfoert af den samme importoer fra den samme leverandoer, som erstatning for de produkter, for hvilke der er indgivet ansoegning i henhold til artikel 5 i forordning ( EOEF ) nr . 1430/79 .

Artikel 43 1 . Naar basisprodukter er blevet undergivet den i artikel 4 i forordning ( EOEF ) nr . 565/80 fastsatte ordning, eller produkter eller varer er blevet undergivet den i artikel 5 i naevnte forordning fastsatte ordning, og der er blevet benyttet en eksportlicens eller en forudfastsaettelsesattest, og den paagaeldende helt eller delvis - traekker disse basisprodukter, det vaere sig i uforandret stand eller som forarbejdede produkter, eller disse produkter eller varer tilbage fra toldoplaget, eller - ikke overholder de i artikel 27, stk . 5, og artikel 28, stk . 5, i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 eller andre faellesskabsbestemmelser fastsatte frister,

er forpligtelsen til at udfoere ikke blevet overholdt for den paagaeldende maengde .

2 . Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den i artikel 25, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 omhandlede betalingsangivelse er antaget, underretter den myndighed, som har udstedt licensen/attesten herom . Den oplyser bl.a . denne myndighed om maengden og arten af de paagaeldende produkter, om licensens/attestens nummer og om datoen for den paagaeldende afskrivning .

3 . Den licensudstedende myndighed anvender bestemmelserne i artikel 39, stk . 1, litra b ) eller c ), og stk . 4, tilsvarende .

4 . Medlemsstaterne traeffer de forholdsregler, som de finder noedvendige for at sikre overholdelsen af stk . 3 .

Artikel 44 1 . Denne artikel finder anvendelse paa attester med forudfastsaettelse af eksportrestitutioner, som der er ansoegt om til brug ved en licitation, der holdes i et indfoerende tredjeland .

Som licitationer betragtes opfordringer af ikke fortrolig art fra tredjelandes offentlige institutioner eller fra offentligretlige internationale institutioner til inden for en bestemt frist af fremsaette bud, om hvis antagelse naevnte institutioner traeffer afgoerelse .

Ved anvendelsen af denne artikel betragtes de i artikel 34, stk . 1, litra c ), i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 omhandlede vaebnede styrker som et indfoerende tredjeland .

2 . En eksportoer, som har deltaget, eller som oensker at deltage i en licitation som omhandlet i stk. 1, kan, hvis de i stk . 3 omhandlede betingelser er opfyldt, ansoege om en eller flere forudfastsaettelsesattester, som dog kun udstedes, hvis han har faaet tilslag .

3 . De i denne artikel fastsatte bestemmelser finder kun anvendelse, hvis licitationsbekendtgoerelsen indeholder foelgende oplysninger :

- det indfoerende tredjeland saavel som den institution, der holder licitationen - sidste frist for afgivelse af bud - den bestemte maengde produkter, som licitationsbekendtgoerelsen omfatter .

Ansoegeren er forpligtet til at meddele den udstedende myndighed disse oplysninger ved indgivelsen af licensansoegningen .

Ansoegninger om forudfastsaettelsesattest kan ikke indgives mere end 15 dage foer udloebet af fristen for indgivelse af bud, men skal senest vaere indgivet kl . 13.00 den dag, hvor fristen for indgivelse af bud udloeber .

Den samlede maengde, der ansoeges om forudfastsaettelsesattest for, kan ikke overstige den maengde, der er naevnt i licitationsbekendtgoerelsen . Der tages ikke hensyn til fastsatte tolerancer eller valgmuligheder i licitationsbekendtgoerelsen .

4 . Som undtagelse fra artikel 14, stk . 2, skal sikkerheden ikke stilles ved indgivelsen af licensansoegningen .

5 . Senest 21 dage efter fristen for indgivelse af bud skal ansoegeren, medmindre force majeure hindrer dette, ved brev eller skriftlig telekommunikation underrette den udstedende myndighed . Meddelelsen skal vaere den udstedende myndighed i haende senest den dag, fristen paa de 21 dage udloeber, og skal indeholde oplysning om,

a) at han har faaet tilslag b ) at han ikke har faaet tilslag c ) at han ikke har deltaget i licitationen, eller d ) at han af grunde, som ikke kan tilregnes ham, ikke er i stand til inden for denne frist at faa oplyst resultaterne af licitationen .

6 . Licensansoegninger tages ikke i betragtning, hvis der inden for den frist, hvor der indgives licensansoegninger for bestemte produkter, er truffet en saerforanstaltning, som forhindrer udstedelse af licenser .

En saerforanstaltning, der traeffes efter udloebet af naevnte indgivelsesfrist, maa ikke forhindre udstedelsen af licens, naar ansoegeren har overholdt betingelserne i tredje afsnit .

Naar ansoegeren - ved hjaelp af relevante dokumenter har godtgjort, at angivelserne som omhandlet i stk . 3, foerste afsnit, er korrekte - har fremlagt bevis for, at han er tilslagsmodtager, og - har stillet hele den sikkerhed, der kraeves for udstedelse af attest,

udstedes der en eller flere forudfastsaettelsesattester for den paagaeldende licitation .

Der udstedes kun attester for det land, der omhandles i stk . 3, foerste afsnit, foerste led . De indeholder en angivelse af denne licitation .

Den samlede maengde, for hvilken denne eller disse forudfastsaettelsesattester udstedes, er lig med den maengde, som ansoegeren har faaet tilslag for, denne maengde kan ikke overstige den maengde, der er ansoegt om .

Er der ansoegt om flere forudfastsaettelsesattester, kan den maengde, denne eller disse attester udstedes for, ikke overstige den maengde, der oprindelig er ansoegt om for hver attest .

Med henblik paa bestemmelse af attestens gyldighedsperiode anvendes artikel 21, stk . 1 .

Der kan ikke udstedes attest for en maengde, for hvilken der ikke er modtaget tilslag .

7 . I de i stk . 5, litra b ), c ) og d ), omhandlede tilfaelde udstedes der ingen forudfastsaettelsesattest paa grundlag af den i stk . 3 omhandlede ansoegning .

8 . Overholder ansoegeren ikke stk . 5, udstedes der ingen forudfastsaettelsesattest .

Hvis ansoegeren over for den udstedende myndighed fremlaegger bevis for, at fristen for indgivelse af bud er for - laenget .

- med hoejst ti dage, er ansoegningen dog stadig gyldig, og fristen paa 21 dage til at meddele de i stk . 5 naevnte oplysninger regnes fra datoen for den nye frist for indgivelse af bud - med mere end ti dage, er ansoegningen ikke laengere gyldig .

9 . a ) Hvis tilslagsmodtageren til den kompetente myndigheds tilfredshed beviser, at den institution, der holder licitationen, af grunde, som ikke kan tilregnes tilslags - modtageren, og som ikke kan betragtes som tilfaelde af force majeure, har haevet kontrakten, frigiver den kompetente myndighed sikkerhedsstillelsen, hvis den forudfastsatte restitutionssats er hoejere end eller lig med den restitutionssats, der er gaeldende paa den sidste dag i forudfastsaettelsesattestens gyldighedsperiode .

b ) Hvis tilslagsmodtageren til den kompetente myndigheds tilfredshed beviser, at den institution, der holder licitationen, af grunde, som ikke kan tilregnes tilslags - modtageren, og som ikke kan betragtes som tilfaelde af force majeure, har kraevet aendringer af kontrakten, kan den kompetente myndighed - i tilfaelde af, at den forudfastsatte restitutionssats er hoejere end eller lig med den restitutionssats, der er gaeldende paa den sidste dag i forudfastsaettelses - attestens gyldighedsperiode, frigive sikkerheds - stillelsen for den resterende maengde, som endnu ikke er udfoert - i tilfaelde af, at den forudfastsatte restitutionssats er lavere end eller lig med den restitutionssats, der er gaeldende paa den sidste dag i forudfastsaettelses - attestens gyldighedsperiode, forlaenge forudfast - saettelsesattesten med den noedvendige tid .

Er det i saerbestemmelser for visse produkter fastsat, at gyldighedsperioden for en i henhold til denne artikel udstedt forudfastsaettelsesattest kan overstige den normale gyldighedsperiode for en saadan attest, og tilslagsmodtageren befinder sig i den i foerste afsnit, foerste led, omhandlede situtation, kan den udstedende myndighed dog forlaenge forudfastsaettelsesattestens gyldighedsperiode, for saa vidt den maksimale gyldighedsperiode, der er tilladt ved disse bestemmelser, ikke orerskrides .

c ) Hvis tilslagsmodtageren fremlaegger bevis for, at der i licitationsbekendtgoerelsen eller i den kontrakt, som er indgaaet efter licitationstilslaget, er fastsat en negativ tolerance eller valgmulighed paa over 5 %, og den institution, der holder licitationen, goer brug af denne bestemmelse, betragtes forpligtelsen til at udfoere som opfyldt, naar den udfoerte maengde er hoejst 10 % mindre end den maengde, der er udstedt attest for, naar den forudfastsatte restitutionssats er hoejere end eller lig med den restitutionssats, der gaelder den sidste dag i attestens gyldighedsperiode . I saa fald aendres de 95 %, der omhandles i artikel 33, stk . 2, til 90 %.

d ) I forbindelse med sammenligningen mellem den forudfastsatte restitutionssats og den restitutionssats, der gaelder den sidste dag i attestens gyldighedsperiode, tages der i givet fald hensyn til monetaere udligningsbeloeb, tiltraedelsesudligningsbeloeb og an - dre beloeb, der omhandles i EF-reglerne .

10 . Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen de i stk . 3, foerste afsnit, naevnte angivelser .

11 . Undtagelsesforanstaltninger kan i saerlige tilfaelde vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 26 i forordning ( EOEF ) nr . 2727/75 eller i de tilsvarende artikler i andre forordninger om faelles markedsordninger .

Artikel 45 1 . Anvender en medlemsstat en importlicens, der gaelder for et bestemt produkt, til at forvalte et faellesskabstoldkontingent med fordeling af maengderne mellem medlemsstaterne :

a ) gaelder licensen kun i den udstedende medlemsstat b ) omfattes de indfoerte maengder, som paa grund af tolerancen overskrider den maengde, der er anfoert i importlicensen, ikke af den praeferenceordning, der er indroemmet i forbindelse med faellesskabstoldkontingentet c ) kan licensens gyldighedsperiode ikke overskride kontin - gentets anvendelsesperiode .

2 . Rubrik 24 i licensen skal indeholde de angivelser, der er noedvendige for anvendelsen af bestemmelserne i stk . 1, litra a ) og b ).

3 . Kan det paagaeldende produkt ikke indfoeres uden for kontingentet, eller gaelder der saerlige betingelser for udstedelsen af en importlicens for det paagaeldende produkt, omfatter den i stk . 1 omhandlede importlicens ikke nogen positiv tolerance .

AFSNIT V AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 46 1 . Forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 ophaeves .

2 . Henvisninger til den forordning, der er ophaevet i medfoer af stk . 1, samt til de tidligere ophaevede forordninger ( EOEF ) nr . 193/75 og ( EOEF ) nr . 1373/70 betragtes som henvisninger til naervaerende forordning . Sammenligningstabellerne er anfoert i bilag II, litra a ) og b ).

Henvisninger til artiklerne i de tidligere ophaevede forordninger skal laeses ifoelge sammenligningstabellerne i bilag II, litra c).

3 . Henvisninger til rubrikkerne paa de licenser, der er knyttet som bilag til forordning ( EOEF ) nr . 3183/80, betragtes som henvisninger til rubrikkerne paa de licenser, der er knyttet som bilag til naervaerende forordning .

Sammenligningstabellen er anfoert i bilag II, litra d ).

Artikel 47 1 . Denne forordning traeder i kraft den 1 . januar 1989 .

2 . Licensansoegninger, der indgives, og licenser/attester og partiallicenser, der udstedes indtil den 30 . juni 1989, kan udfaerdiges paa blanketter som vist i bilag I til forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 .

3 . Sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 43, stk . 4, i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80, kan frigives efter anmodning fra dem, der har stillet den .

Sikkerhed, der er fortabt i henhold til artikel 43, stk . 8, i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80, kan tilbagebetales efter anmodning fra dem, der har stillet den .

4 . Licenser, der er udstedt foer denne forordnings ikrafttraeden, kan stadig forelaegges til gennemfoerelse af transaktioner som omhandlet i artikel 43 i forordning ( EOEF ) nr . 3665/87 og forhold som omhandlet i forordning ( EOEF ) nr . 918/83 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 16 . november 1988 .

Paa Kommissionens vegne Frans ANDRIESSEN Naestformand ( 1 ) EFT nr . L 281 af 1 . 11 . 1975, s . 1 . ( 2 ) EFT nr . L 197 af 26 . 7 . 1988, s . 16 . ( 3 ) EFT nr . L 338 af 13 . 12 . 1980, s . 1 . ( 4 ) EFT nr . L 195 af 16 . 7 . 1987, s . 11 . ( 5 ) EFT nr . L 25 af 31 . 1 . 1975, s . 10 . ( 6 ) EFT nr . L 150 af 20 . 7 . 1970, s . 1.(7 ) EFT nr . L 188 af 20 . 7 . 1985, s . 1.(8 ) EFT nr . L 105 af 23 . 4 . 1983, s . 1 . ( 9 ) EFT nr . L 123 af 17 . 5 . 1988, s . 2.(10 ) EFT nr . L 107 af 22 . 4 . 1987, s . 1. ( 11 ) EFT nr . L 132 af 28 . 5 . 1988, s . 67.(12 ) EFT nr . L 351 af 14 . 12 . 1987, s . 1 . ( 13 ) EFT nr . L 306 af 11 . 11 . 1988, s . 24. ( 14 ) EFT nr . L 124 af 8 . 6 . 1971, s . 1.(15 ) EFT nr . L 89 af 2. 4 . 1976, s . 1 . ( 16 ) EFT nr . L 335 af 4 . 12 . 1976, s . 1 . ( 17 ) EFT nr . L 175 af 12 . 7 . 1979, s . 1 . ( 18 ) EFT nr . L 286 af 9 . 10. 1986, s . 1 . ( 19 ) EFT nr . L 161 af 26 . 6 . 1980, s . 3.(20 ) EFT nr . L 62 af 7 . 3 . 1980, s . 5 . ( 21 ) EFT nr . L 323 af 29 . 11 . 1980, s . 27.(22 ) EFT nr . L 205 af 3 . 8 . 1985, s . 5.(23 ) EFT nr . 270 af 23 . 9 . 1987, s . 1.(24 ) EFT nr . L 67 af 14 . 3 . 1975, s . 16 . BILAG I IMPORTLICENS ELLER FORUDFASTSAETTELSESATTEST EKSPORTLICENS ELLER FORUDFASTSAETTELSESATTEST BILAG II a ) Sammenligningstabel Forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 Denne forordning Artikel 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 3, stk . 1 Artikel 3, stk . 1 Artikel 3, stk . 2 Artikel 3, stk . 2 Artikel 3, stk . 3 Artikel 3, stk . 3 Artikel 3, stk . 3a Artikel 3, stk . 4 Artikel 3, stk . 4 Artikel 3, stk . 5 Artikel 3, stk . 5 Artikel 3, stk . 6 Artikel 4 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 11 Artikel 11a Artikel 12, stk . 1 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 13, stk . 1 Artikel 14, stk . 1 Artikel 13, stk . 2 Artikel 13, stk . 2 Artikel 13, stk . 3 - Artikel 13, stk . 4 Artikel 13, stk . 3 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 15 - Artikel 16 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 22 Artikel 23 Artikel 23 Artikel 24 Artikel 24 Artikel 25 Artikel 25 Artikel 26 Artikel 26 Artikel 27 Artikel 27 Artikel 28 Artikel 28 Artikel 29 Artikel 29 Artikel 30 Artikel 30 Artikel 31 Artikel 31 Artikel 32 Artikel 32 Artikel 33, stk . 2 Artikel 33, stk . 1 Artikel 33, stk . 3 Artikel 33, stk . 2 Artikel 33, stk . 4 Artikel 33, stk . 3 Artikel 33, stk . 5 Artikel 33, stk . 4 Forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 Denne forordning Artikel 34 Artikel 34 Artikel 35 Artikel 35 Artikel 36 Artikel 36 Artikel 37 Artikel 37 - Artikel 38 Artikel 38 Artikel 39 Artikel 39 Artikel 40 Artikel 40 Artikel 41 Artikel 41 Artikel 42 Artikel 42 Artikel 43 Artikel 43 Artikel 44 Artikel 44 Artikel 45 Artikel 45 Artikel 46 Artikel 46 - Artikel 47 Artikel 47 b ) Sammenligningstabel Forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 Forordning ( EOEF ) nr . 193/75 Forordning ( EOEF ) nr . 1373/70 Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 4, stk . 1 Artikel 4, stk . 1 Artikel 3 Artikel 4, stk . 2 Artikel 4, stk . 2 Artikel 4 - - Artikel 5 Artikel 4, stk . 3 og 4 Artikel 4, stk. 3 og 4 Artikel 6 Artikel 4a, stk . 1 - Artikel 7 Artikel 4c, stk . 1 - Artikel 8 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 9 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 10 Artikel 10, stk . 2,

foerste saetning Artikel 9, stk . 2,

foerste saetning Artikel 11 Artikel 16, stk . 3 Artikel 14, stk . 3 Artikel 12 Artikel 5, stk . 1, foerste og andet afsnit, stk . 3 Artikel 5, stk . 1, foerste og andet afsnit, stk . 3 Artikel 13 Artikel 5, stk . 1, tredje afsnit,

stk . 2 og 4 Artikel 5, stk . 1, tredje afsnit,

stk . 2 og 4 Artikel 14 Artikel 6, stk . 1, 2 og 3 Artikel 6, stk . 1, 2 og 3 Artikel 15 Artikel 7 Artikel 7 Artikel 16 Artikel 13 Artikel 12 Artikel 17 Artikel 14 Artikel 12a Artikel 18 Artikel 8 Artikel 7a Artikel 19 Artikel 9, stk . 3, tredje afsnit Artikel 8, stk . 2, tredje afsnit Artikel 20 Artikel 10, stk . 1, stk . 2, anden saetning, stk . 3 Artikel 9, stk . 1, stk . 2, anden saetning, stk . 3 Artikel 21 Artikel 9, stk . 1 og 2 Artikel 8, stk . 1 Forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 Forordning ( EOEF ) nr . 193/75 Forordning ( EOEF ) nr . 1373/70 Artikel 22 Artikel 9, stk . 3, andet og tredje afsnit Artikel 8, stk . 2, andet og tredje afsnit Artikel 23 - - Artikel 24 Artikel 11, stk . 1 og 2 Artikel 10, stk . 1 og 2 Artikel 25 Artikel 11, stk . 3 Artikel 10, stk . 3 Artikel 26 Artikel 12 Artikel 11 Artikel 27 Artikel 15 Artikel 13 Artikel 28 Artikel 16, stk . 1, 2 og 4 Artikel 14, stk . 1, 2 og 4 Artikel 29 Artikel 17, stk . 1 Artikel 15, stk . 1 Artikel 30 Artikel 17, stk . 2 Artikel 15, stk . 2 Artikel 31 Artikel 17, stk . 3, 4, 5 og 6 Artikel 15, stk . 3 og 3a Artikel 32 Artikel 17, stk . 8 Artikel 15, stk . 5 Artikel 33 Artikel 18 Artikel 16 Artikel 34 Artikel 17, stk . 7 Artikel 15, stk . 4 Artikel 35 - - Artikel 36 Artikel 37 aa a s Artikel 20 Artikel 18 Artikel 38 Artikel 4b, stk . 2, 3, 4 og 5 - Artikel 39 Artikel 4c - Artikel 40 Artikel 4d, stk . 2 - Artikel 41 - - Artikel 42 - - Artikel 43 Artikel 19 Artikel 17 Artikel 44 Artikel 19b - c ) Henvisninger til forordning ( EOEF ) nr . 1373/70 eller forordning ( EOEF ) nr . 193/75 til naervaerende forordning Forordning ( EOEF ) nr . 3130/73 (¹):

Artikel 2, stk . 5 Artikel 13, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 7, stk . 2 Artikel 36 og 37 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 8, stk . 2 Artikel 9 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Forordning ( EOEF ) nr . 3197/73 (²):

Artikel 2, stk . 5 Artikel 13, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 7, stk . 2 Artikel 36 og 37 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 8, stk . 2 Artikel 9 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Forordning ( EOEF ) nr . 279/75 (³):

Artikel 2, stk . 5 Artikel 13, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 7, stk . 2 Artikel 33, stk . 3, i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Forordning ( EOEF ) nr . 584/75 (%):

Artikel 2, stk . 5 Artikel 13, stk. 2, i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 7, stk . 2 Artikel 33, stk . 3, i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Forordning ( EOEF ) nr . 2041/75 (¹):

Artikel 2b Artikel 15 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 8 Artikel 36 og 37 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 10 Artikel 5, stk . 1, fjerde afsnit,

i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 13 Artikel 21, stk . 1, i forordning ( EOEF) nr . 3719/88 Artikel 15 Artikel 36 og 37 i forordning ( EOEF ) nr. 3719/88 Forordning ( EOEF ) nr . 2042/75 (():

Artikel 8 Artikel 9 Artikel 9a, stk . 1 Artikel 9a, stk . 2 aa A a A s Artikel 21, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 9a, stk . 4 Artikel 9b, stk . 3 aa a s Artikel 9 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Artikel 12, stk . 2 Artikel 33 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Forordning ( EOEF ) nr . 2782/76 ()):

Artikel 8 Artikel 21, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 Forordning ( EOEF ) nr . 1805/77 (·):

Artikel 2, stk . 2 Artikel 19 og 22 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 (¹) EFT nr . L 319 af 20 . 11 . 1973, s . 10 .

(²) EFT nr . L 326 af 27 . 11 . 1973, s . 10 .

(³) EFT nr . L 31 af 5 . 2 . 1975, s . 8 .

(%) EFT nr . L 61 af 7 . 3 . 1975, s . 25 .

(¹) EFT nr . L 213 af 11 . 8 . 1975, s . 1 .

(() EFT nr . L 213 af 11 . 8 . 1975, s. 5 .

()) EFT nr . L 318 af 18 . 11 . 1976, s . 13 .

(·) EFT nr . L 198 af 5 . 8 . 1977, s . 19 .

d ) Sammenligningstabel Eksportlicens Importlicens Tidligere licens Ny licens Tidligere licens Ny licens Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 2 Rubrik 3 Rubrik 2 Rubrik 3 Rubrik 3a Rubrik 1 Rubrik 3a Rubrik 1 Rubrik 3b Rubrik 5 Rubrik 3b Rubrik 5 Rubrik 4a Rubrik 4 Rubrik 4a Rubrik 4 Rubrik 4b Rubrik 6 Rubrik 4b Rubrik 6 Rubrik 5 Rubrik 13 Rubrik 5 Rubrik 13 Rubrik 6 Rubrik 14 Rubrik 6 Rubrik 14 Rubrik 7 Rubrik 15 Rubrik 7 Rubrik 15 Rubrik 8 Rubrik 16 Rubrik 8 Rubrik 16 Rubrik 9 Rubrik 16 Rubrik 9 Rubrik 16 Rubrik 10 Rubrik 17 Rubrik 10 Rubrik 17 Rubrik 11 Rubrik 18 Rubrik 11 Rubrik 18 Rubrik 12 Rubrik 20 Rubrik 12 Rubrik 20 Rubrik 13 Rubrik 7 Rubrik 13 Rubrik 7 Rubrik 14 Rubrik 8 Rubrik 14 Rubrik 8 Rubrik 15 Rubrik 11 Rubrik 15 Rubrik 9 Rubrik 16 Rubrik 9 Rubrik 16 Rubrik 11 Rubrik 17 Rubrik 21 Rubrik 17 Rubrik 21 Rubrik 18a Rubrik 22 Rubrik 18 Rubrik 22 Rubrik 18b Rubrik 10 Rubrik 19 Rubrik 23 Rubrik 19 Rubrik 12 Rubrik 20a Rubrik 24 Rubrik 20 Rubrik 19 Rubrik 20b Rubrik 10 Rubrik 21 Rubrik 24 Rubrik 21 Rubrik 12 Rubrik 22 Rubrik 24 Rubrik 22 Rubrik 19 Rubrik 23 Rubrik 23 Rubrik 23 Rubrik 26 Rubrik 24 Rubrik 23 Rubrik 24 Rubrik 26 Rubrik 25 Rubrik 25 Rubrik 26 Rubrik 25 Rubriknumrene paa bagsiden af de to licenser forbliver uaendrede .

EWG:L555UMBD01.96 FF : 5UDA; SETUP : 01; Hoehe : 1280 mm; 504 Zeilen; 6967 Zeichen;

Bediener : MARL Pr .: C;

Kunde : 43000 L 555