31988R1314

Rådets forordning (EØF) nr. 1314/88 af 26. april 1988 om importordningen for 1988 for produkter henhørende under KN-kode 0714 10 90 og 0714 90 10 fra visse tredjelande, der ikke er medlemmer af GATT, undtagen Den Kinesiske Folkerepublik

EF-Tidende nr. L 123 af 17/05/1988 s. 0001 - 0001


*****

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1314/88

af 26. april 1988

om importordningen for 1988 for produkter henhoerende under KN-kode 0714 10 90 og 0714 90 10 fra visse tredjelande, der ikke er medlemmer af GATT, undtagen Den Kinesiske Folkerepublik

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning (EOEF) nr. 430/87 (1) fastsatte Raadet importordningen for produkter henhoerende under KN-kode 0714 10 90 og 0714 90 10 (07.06 A i Den Faelles Toldtarif) med oprindelse i tredjelande for 1987, 1988, 1989 og eventuelt 1990; for produkter, der indfoeres fra tredjelande, der ikke er medlemmer af GATT, undtagen Den Kinesiske Folkerepublik, jf. artikel 1, litra e), i naevnte forordning, er de maengder, der kan omfattes af den paagaeldende ordning, kun fastsat for 1987;

maengderne for 1988 boer fastsaettes dels under hensyntagen til de foranstaltninger, som Faellesskabet vil blive noedsaget til at vedtage for at stabilisere landbrugsproduktionen, og dels under hensyntagen til noedvendigheden af at opretholde handelsstroemmen med disse lande, idet det skal undgaas at forstyrre den interne markedsligevaegt for kornprodukter;

de i importansoegningerne anfoerte maengder kan vaere stoerre end den tildelte kvote; visse ansoegninger kan omfatte smaa maengder, der traditionelt anvendes til andre formaal end foder; for ikke helt at udelukke denne indfoersel boer det fastsaettes, at indfoersel som led i denne ordning ikke er omfattet af de kvantitative begraensninger, der er fastsat for produkter bestemt til foder -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produkter henhoerende under KN-kode 0714 10 90 og 0714 90 10 er opkraevningen af importafgiften paa hoejst 6 % af toldvaerdien for 1988 begraenset til 30 000 tons med oprindelse i de i artikel 1, litra e), i forordning (EOEF) nr. 430/87 omhandlede tredjelande, der ikke er medlemmer af GATT, undtagen Den Kinesiske Folkerepublik.

Den kvantitative begraensning, der er fastsat i stk. 1, gaelder dog ikke for indfoersel af produkter, der kun anvendes direkte til menneskefoede.

Artikel 2

Kommissionen vedtager efter fremgangsmaaden i artikel 26 i Raadets forordning (EOEF) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for korn (2), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1097/88 (3), gennemfoerelsesbestemmelserne til naervaerende forordning og fastsaetter de i artikel 1, stk. 2, omhandlede produkter.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 26. april 1988.

Paa Raadets vegne

H.-D. GENSCHER

Formand

(1) EFT nr. L 43 af 13. 2. 1987, s. 9.

(2) EFT nr. L 281 af 1. 11. 1975, s. 1.

(3) EFT nr. L 110 af 29. 4. 1988, s. 7.