31988L0599

Rådets direktiv 88/599/EØF af 23. november 1988 om standardkontrolprocedurer for gennemførelse af forordning (EØF) nr. 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport og af forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport

EF-Tidende nr. L 325 af 29/11/1988 s. 0055 - 0057
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0135
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0135


*****

RAADETS DIREKTIV

af 23. november 1988

om standardkontrolprocedurer for gennemfoerelse af forordning (EOEF) nr. 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser paa det sociale omraade inden for vejtransport og af forordning (EOEF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport

(88/599/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 75,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3),

under henvisning til resolution vedtaget af Raadet og repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Raadet, den 20. december 1985 om en forbedret gennemfoerelse af de sociale forordninger inden for vejtransport (4), og

ud fra foelgende betragtninger:

Forordning (EOEF) nr. 3820/85 (5) og (EOEF) nr. 3821/85 (6) er af vaesentlig betydning for etableringen af et faelles marked for transport ad vej, jernbane eller indre vandveje;

en korrekt gennemfoerelse af forordningerne paa det sociale omraade inden for vejtransport forudsaetter, at medlemsstaterne gennemfoerer en ensartet og effektiv kontrol;

det er noedvendigt at indfoere visse mindstekrav med henblik paa at kontrollere overholdelsen af de paagaeldende bestemmelser, saaledes at overtraedelser kan forebygges og deres antal nedbringes;

Den Portugisiske Republik har foerst for nylig indfoert kontrolprocedurer for vejtransport og boer derfor bemyndiges til at udskyde datoen for ivaerksaettelsen af dette direktiv;

en effektiv kontrol overalt i Faellesskabet forudsaetter udveksling af oplysninger om og gensidig bistand til haandhaevelsen af forordningerne i medlemsstaterne;

udvekslingen af oplysninger er obligatorisk og boer finde sted med regelmaessige mellemrum;

en ensartet anvendelse af forordningerne paa det sociale omraade paa vejtransport er noedvendig for at undgaa konkurrenceforvridning mellem transportvirksomheder og fremme faerdselssikkerhed og sociale fremskridt -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Kontrol

Dette direktiv har til formaal at fastsaette minimumsbetingelser for kontrol med korrekt og ensartet gennemfoerelse af forordning (EOEF) nr. 3820/85 og (EOEF) nr. 3821/85.

Artikel 2

Kontrolordninger

1. Medlemsstaterne indfoerer en ordning med hensigtsmaessig og regelmaessig kontrol baade paa vejene og i virksomhedernes lokaler, som hvert aar omfatter et stort og repraesentativt udsnit af foerere, virksomheder og koeretoejer inden for alle de transportkategorier, der henhoerer under anvendelsesomraadet for forordning (EOEF) nr. 3820/85 og (EOEF) nr. 3821/85.

2. Hver medlemsstat tilrettelaegger kontrollen paa en saadan maade,

- at denne hvert aar omfatter mindst 1 % af arbejdsdagene for foerere af koeretoejer, som er omfattet af forordning (EOEF) nr. 3820/85 og (EOEF) nr. 3821/85

- at mindst 15 % af det samlede antal arbejdsdage, der kontrolleres, kontrolleres paa vejene og mindst 25 % i virksomhedernes lokaler.

3. Antallet af foerere, der kontrolleres paa vejene, antallet af kontroloperationer, der gennemfoeres i virksomhedernes lokaler, antallet af arbejdsdage, der kontrolleres og antallet af overtraedelser, der anmeldes, skal bl.a. indgaa i de oplysninger, der forelaegges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 3820/85.

Artikel 3

Vejkontrol

1. Vejkontrollen skal udfoeres paa forskellige steder og paa forskellige tidspunkter af doegnet, og den skal daekke en tilstraekkelig stor del af vejnettet til, at kontrolstederne vanskeligt kan undgaas.

2. Vejkontrollen omfatter:

- daglige koeretider, pauser og daglige hviletider, og hvis der foreligger tydelige tegn paa uregelmaessigheder, ligeledes de diagramark for de forudgaaende dage, der skal vaere til stede i koeretoejet i overensstemmelse med artikel 15, stk. 7, i forordning (EOEF) nr. 3821/85

- i givet fald den sidste ugentlige hviletid

- sikring af, at kontrolapparatet fungerer korrekt (fastlaeggelse af eventuelt misbrug af kontrolapparatet og/eller af diagramarkene) eller i givet fald, at de i artikel 14, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 3820/85 naevnte dokumenter er til stede.

3. Der foretages vejkontrol af indenlandske og udenlandske koeretoejer og foerere uden forskelsbehandling.

4. For at lette tilsynsmyndighedens opgave vil denne faa udleveret:

- en liste over de vigtigste punkter, der skal kontrolleres

- en oversigt paa flere sprog over de vigtigste tekniske udtryk, der anvendes i forbindelse med vejtransportvirksomhed. Kommissionen vil forsyne medlemsstaterne med en saadan oversigt.

5. Giver vejkontrol af foereren af et koeretoej, der er indregistreret i en anden medlemsstat, grund til at formode, at der er begaaet overtraedelser, som ikke kan konstateres ved kontrollen, fordi de noedvendige data mangler, bistaar de beroerte medlemsstaters kompetente myndigheder hinanden med at klarlaegge situationen. Naar den kompetente medlemsstat med henblik herpaa foretager kontrol i virksomhedens lokaler, meddeles resultaterne af denne kontrol den anden beroerte medlemsstat.

Artikel 4

Kontrol i virksomhedernes lokaler

1. Kontrol i virksomheders lokaler som omhandlet i artikel 2, stk. 1, skal planlaegges under hensyn til den erfaring, der er indvundet i forbindelse med forskellige transportkategorier.

Der udfoeres ogsaa kontrol i virksomheders lokaler, hvis der under vejkontrol er konstateret alvorlige overtraedelser af forordning (EOEF) nr. 3820/85 og (EOEF) nr. 3821/85.

2. Kontrol i virksomheders lokaler omfatter ud over, hvad der indgaar i vejkontrol:

- ugentlige hviletider og koeretiderne mellem disse hviletider

- to-ugers begraensning af koeretimerne

- kompensation for nedsat daglig eller ugentlig hviletid

- anvendelse af diagramark og/eller tilrettelaeggelse af foerernes arbejdstid.

3. Med henblik paa gennemfoerelsen af denne artikel skal kontrol, der foretages af de kompetente myndigheder i disses lokaler paa grundlag af relevante dokumenter, som virksomhederne indgiver paa myndighedernes anmodning, have samme status som kontrol, der udfoeres i virksomhedernes lokaler.

Artikel 5

Samordnet kontrol

1. Medlemsstaterne traeffer mindst to gange om aaret samordnede foranstaltninger med henblik paa vejkontrol af foerere og koeretoejer, der henhoerer under anvendelsesomraadet for forordning (EOEF) nr. 3820/85 og (EOEF) nr. 3821/85.

2. Disse foranstaltninger traeffes, hvor det er muligt, i faellesskab af kontrolmyndighederne i to eller flere medlemsstater, der hver arbejder paa deres eget omraade. Artikel 6

Udveksling af oplysninger

1. Oplysninger, der gensidigt stilles til raadighed i henhold til artikel 17, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 3820/85 og artikel 19, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 3821/85, udveksles hver tolvte maaned og for foerste gang seks maaneder efter meddelelsen af dette direktiv (1) og endvidere efter saerlig anmodning fra en medlemsstat i enkelte tilfaelde.

2. Med henblik herpaa anvender de kompetente myndigheder i de enkelte medlemsstater den standardformular, som Kommissionen udformer efter aftale med medlemsstaterne.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne, bortset fra Den Portugisiske Republik, saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1989.

Den Portugisiske Republik saetter naevnte bestemmelser i kraft senest den 1. januar 1990.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til deres love og administrative bestemmelser vedroerende gennemfoerelsen af dette direktiv.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. november 1988.

Paa Raadets vegne

Th. PANGALOS

Formand

(1) EFT nr. C 116 af 3. 5. 1988, s. 17.

(2) Udtalelse afgivet den 17. november 1988 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT nr. C 208 af 8. 8. 1988, s. 26.

(4) EFT nr. C 348 af 31. 12. 1985, s. 1.

(5) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1985, s. 1.

(6) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1985, s. 8.

(1) Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 24. november 1988.