31988L0218

Rådets direktiv 88/218/EØF af 11. april 1988 om ændring af direktiv 85/3/EØF om vægt, dimensioner og visse andre tekniske data for visse landevejskøretøjer

EF-Tidende nr. L 098 af 15/04/1988 s. 0048 - 0048
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0161
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0161


*****

RAADETS DIREKTIV

af 11. april 1988

om aendring af direktiv 85/3/EOEF om vaegt, dimensioner og visse andre tekniske data for visse landevejskoeretoejer

(88/218/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 75,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I direktiv 85/3/EOEF (4) kraeves det, at stoerste tilladte bredde paa alle koeretoejer skal vaere 2 500 mm;

ved transport af varer under temperaturkontrollerede vilkaar anvendes saerlige koeretoejer, der er udstyret med isolerede skillevaegge;

der kraeves ekstra indvendig plads til luftcirkulation samt til sikring af, at lasten ikke beroerer skillevaeggene; skillevaeggenes tykkelse skal af hensyn til den nuvaerende udvikling af isoleringsteknologien vaere paa mindst 45 mm; det er derfor ikke muligt at anvende standardpaller med dimensionerne 1 200 × 800 mm effektivt og samtidig overholde den stoerste tilladte bredde paa 2 500 mm;

den stoerst tilladte bredde paa 2 500 mm som fastsat i direktiv 85/3/EOEF boer derfor kun oeges for kategorien »koelevogne« -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 85/3/EOEF foretages foelgende aendringer:

1. I artikel 2 indsaettes foelgende led efter fjerde led:

»- »koelevogn med svaer sidevaeg«: ethvert koeretoej, hvis faste eller aftagelige koelekasse er specielt udstyret til transport af varer ved en kontrolleret temperatur i overensstemmelse med klasse B, C, E og F i Traktaten af 1. september 1970 om International Transport af Letfordaervelige Levnedsmidler og om det Specielle Materiel, som skal bruges til saadan Transport (ATP), og hvis sidevaegges tykkelse inklusive isolering mindst udgoer 45 mm;«

2. Punkt 1.2 i bilag I affattes saaledes:

»1.2. Stoerste bredde:

1.2 // a) alle koeretoejer // 2,50 m // b) koelekasser paa koelevogne med svaer sidevaeg // 2,60 m.«

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1989. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 11. april 1988.

Paa Raadets vegne

H. RIESENHUBER

Formand

(1) EFT nr. C 148 af 6. 6. 1987, s. 10.

(2) EFT nr. C 305 af 16. 11. 1987, s. 152.

(3) EFT nr. C 319 af 30. 11. 1987, s. 25.

(4) EFT nr. L 2 af 3. 1. 1985, s. 14.