31988D0287

88/287/EØF: Kommissionens afgørelse af 11. maj 1988 om afslutning af undersøgelsesproceduren vedrørende reproduktion uden tilladelse i Indonesien af lydmedier med optagelse efter Republikken Indonesiens tilsagn om at sikre EF-statsborgeres lydmedier med optagelse samme beskyttelse som den, der ydes indonesiske statsborgeres lydmedier med optagelse

EF-Tidende nr. L 123 af 17/05/1988 s. 0051 - 0052


*****

KOMMISSIONENS AFGOERELSE

af 11. maj 1988

om afslutning af undersoegelsesproceduren vedroerende reproduktion uden tilladelse i Indonesien af lydmedier med optagelse efter Republikken Indonesiens tilsagn om at sikre EF-statsborgeres lydmedier med optagelse samme beskyttelse som den, der ydes indonesiske statsborgeres lydmedier med optagelse

(88/287/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2641/84 af 17. september 1984 om styrkelse af den faelles handelspolitik, saerlig med hensyn til beskyttelse mod uretmaessig handelspraksis (1),

efter konsultation i Det Raadgivende Udvalg, der er nedsat ved naevnte forordning, og

ud fra foelgende betragtninger:

Den 16. marts 1987 modtog Kommissionen i medfoer af artikel 3, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2641/84 en klage, indgivet af sammenslutningen af de europaeiske medlemmer af IFPI (International Federation of Phonogram and Videogram Producers) paa vegne af naesten alle faellesskabsproducenterne af lydoptagelser vedroerende reproduktion uden tilladelse i Indonesien af lydmedier med optagelse;

denne klage indeholdt beviser for uretmaessig handelspraksis og heraf foelgende skade, som efter konsultation i Det Raadgivende Udvalg blev anset for tilstraekkelige til at berettige til indledning af en procedure;

Kommissionen offentliggjorde derfor en meddelelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende (2) om indledning af en undersoegelsesprocedure vedroerende uretmaessig handelspraksis i form af reproduktion uden tilladelse i Indonesien af lydmedier med optagelse;

Kommissionen underrettede officielt repraesentanterne for det paagaeldende land samt klageren og gav alle beroerte parter lejlighed til at tilkendegive deres mening skriftigt og til at anmode om at blive hoert mundtligt;

repraesentanterne for det paagaeldende land og klageren anmodede om at blive hoert mundtligt, hvilket blev imoedekommet, og tilkendegav deres mening skriftligt. Klageren gentog sin anmodning om, at EF-institutionerne skulle vedtage gengaeldelsesforanstaltninger over for Indonesien, saafremt dette land ikke traf foranstaltninger til at bringe den skadeforvoldende situation til ophoer;

visse europaeiske sammenslutninger, bl.a. Fédération Internationale des Musiciens, Publishers Association, Fédération Internationale des Acteurs samt Association Européenne de produits de marque fremkom med bemaerkninger; alle erklaerende sig enige i det standpunkt, som klageren forsvarede;

Kommissionen indledte sin undersoegelse med at indhente de oplysninger, den ansaa for noedvendige til fastlaeggelse af de faktiske forhold;

under proceduren anmodede de indonesiske myndigheder Kommissionen om at suspendere undersoegelsesproceduren;

til stoette for deres anmodning gjorde de gaeldende, at det indonesiske parlament netop havde vedtaget et lovforslag om aendring af den indonesiske lov at 1982 om ophavsret, at aendringerne af den gamle lovtekst havde til foelge dels maerkbart at oege beskyttelsen i henhold til indonesisk lovgivning af indonesiske statsborgeres vaerker, herunder ogsaa lydmedier med optagelse, dels ved en ny artikel 48 at goere det muligt at udvide den beskyttelse, der indroemmes vaerker af indonesiske statsborgere, til ogsaa at omfatte vaerker af tredjelandes statsborgere og endelig, at de var rede til at indlede konsultationer med Kommissionen med henblik paa at naa til en loesning, der skal sikre vaerker af medlemsstaternes statsborgere samme beskyttelse som den, der ydes indonesiske statsborgeres vaerker;

efter konsultation i Det Raadgivende Udvalg fandt Kommissionen, at det var i Faellesskabets interesse at imoedekomme denne anmodning og at indlede konsultationer med de indonesiske myndigheder for at naa frem til en ordning, der kunne loese det af IFPI rejste problem;

derfor suspenderede Kommissionen ved beslutning 87/553/EOEF (3) undersoegelsesproceduren indtil den 29. februar 1988;

efter denne suspension fandt der konsultationer sted med de indonesiske myndigheder foerst i Djakarta (Indonesien) og derefter i Bruxelles (Belgien);

efter disse konsultationer gav Republikken Indonesien, under afventning af dens forestaaende tiltraedelse af eller tilslutning til de internationale konventioner, tilsagn om at sikre EF-statsborgeres lydmedier med optagelse samme beskyttelse som den, der ydes indonesiske statsborgeres vaerker i Indonesien, forudsat at Faellesskabets medlemsstater paa deres omraade sikrer beskyttelse af indonesiske statsborgeres lydmedier med optagelse;

efter konsultation i Det Raadgivende Udvalg fandt Kommissionen, at denne foranstaltning maatte anses for tilfredsstillende efter artikel 9, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 2641/84, idet den goer det muligt at eliminere den skade, som foranlediges af den handelspraksis, der foelges af Republikken Indonesien; derfor burde tilsagnet godtages i Faellesskabets interesse og proceduren afsluttes, uden at der blev vedtaget beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 10, stk. 3, i naevnte forordning;

den beroerte erhvervsgren i Faellesskabet er blevet hoert og har givet sin tilslutning til, at undersoegelsesproceduren afsluttes -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Eneste artikel

Undersoegelsesproceduren vedroerende reproduktion uden tilladelse i Indonesien af lydmedier med optagelse afsluttes.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 11. maj 1988.

Paa Kommissionens vegne

Willy DE CLERCQ

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 252 af 20. 9. 1984, s. 1.

(2) EFT nr. C 136 af 21. 5. 1987, s. 3.

(3) EFT nr. L 335 af 25. 11. 1987, s. 22.