31987R4136

Kommissionens forordning (EØF) nr. 4136/87 af 9. december 1987 om fastsættelse af betingelserne for henførsel af heste til slagtning under underposition 0101 19 10 i Den Kombinerede Nomenklatur

EF-Tidende nr. L 387 af 31/12/1987 s. 0060 - 0062


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 4136/87

af 9. december 1987

om fastsaettelse af betingelserne for henfoersel af heste til slagtning under underposition 0101 19 10 i Den Kombinerede Nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den faelles toldtarif (1), saerlig artikel 11, og

ud fra foelgende betragtninger:

I Raadets forordning (EOEF) nr. 950/68 af 28. juni 1968 om den faelles toldtarif (2), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3529/87 (3), fastsaettes den faelles toldtarif paa grundlag af nomenklaturen i Konventionen af 15. december 1950 om Nomenklaturen til Klassifikation af Varer i Toldtariffer;

paa grundlag af Raadets forordning (EOEF) nr. 97/69 af 16. januar 1969 om de noedvendige foranstaltninger for ensartet anvendelse af den faelles toldtarifs nomenklatur (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2055/84 (5), fastsaettes i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 485/79 (6) betingelserne for henfoersel af heste til slagtning under pos. 01.01 A II i den faelles toldtarif;

ved forordning (EOEF) nr. 2658/87 indfoeres den nye told- og statistiknomenklatur (Den Kombinerede Nomenklatur) baseret paa Den Internationale Konvention om Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem, og denne forordning traeder derfor i stedet for forordning (EOEF) nr. 950/68 samt for forordning (EOEF) nr. 97/69, der begge ophaeves; det er af klarhedshensyn hensigtsmaessigt at erstatte forordning (EOEF) nr. 485/79 med en ny forordning, der indeholder den nye nomenklatur samt det nye retsgrundlag;

forordning (EOEF) nr. 2658/87 omhandler heste til slagtning under underposition 0101 19 10 i Den Kombinerede Nomenklatur; henfoersel af naevnte heste under denne underposition sker paa betingelser, som er fastsat i de relevante faelleskabsbestemmelser; for at sikre en ensartet anvendelse af Den Kombinerede Nomenklatur boer der udstedes bestemmelser til fastsaettelse af disse betingelser;

paa grund af den store tarifmaessige fordel, der er knyttet til slagtningen af indfoerte heste, boer det blandt andet fastsaettes, at:

1. importoeren forpligtes til at sikre, at hestene slagtes, samt til at stille sikkerhed for og om noedvendigt at betale forskellen mellem tolden efter underposition 0101 19 90 i Den Kombinerede Nomenklatur og tolden efter underposition 0101 19 10 i Den Kombinerede Nomenklatur,

2. hestene kendetegnes paa en saadan maade, at de uden afbrydelse kan foelges fra det tidspunkt, hvor de overgaar til fri omsaetning, til de slagtes,

3. transport mellem toldsted og slagteri foretages i behoerigt forseglede transportmidler,

4. der foeres bevis for, at hestene er blevet slagtet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning;

da sundhedsbestemmelserne vedroerende heste bestemt til slagtning endnu ikke er harmonisereret paa faellesskabsni-

veau, forsendes de praktisk talt ikke over medlemsstaternes faelles graenser; under disse omstaendigheder synes det ikke noedvendigt at fastsaette saerlige bestemmelser vedroerende forsendelse af disse heste fra en medlemsstat til en anden;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Nomenklaturudvalget

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Henfoersel af heste til slagtning under underposition 0101 19 10 i Den Kombinerede Nomenklatur sker efter bestemmelserne i artikel 2 til 7.

Artikel 2

1. Ved overgang til fri omsaetning skal hver hest kunne identificeres paa en for de kompetente myndigheder tilfredsstillende maade ved et let laeseligt maerke, der er fremkommet ved fjernelse af haar fra den venstre skulder foretaget med saks eller paa anden maade, og som omfatter maerket »X«, der viser, at hesten er bestemt til slagtning, samt et nummer, som muliggoer identifikation af hesten fra tidspunktet for overgangen til fri omsaetning og til slagtetidspunktet.

Paafoerelse af identifikationsmaerket skal foretages enten foer eller paa tidspunktet for hestenes overgang til fri omsaetning.

2. Oplysninger om maerkningen af hestene skal anfoeres i angivelsen vedroerende dyrenes overgang til fri omsaetning. En kopi af denne angivelse skal ledsage hestene og afleveres til den myndighed, der er naevnt i artikel 4, stk. 1.

Artikel 3

1. Efter toldbehandling i forbindelse med overgangen til fri omsaetning befordres hestene i transportmidler, der er behoerigt forseglede af den kompetente myndighed - dog med forbehold af noedsituationer, hvor der efter de nationale bestemmelser kan ske brydning og efterfoelgende anbringelse af forsegling - direkte til et af de kompetente myndigheder godkendt slagteri, hvor de slagtes.

2. Ved ankomst til slagteriet skal fjernelse af forseglingen og udlosning af hestene finde sted i overvaerelse af den kompetente myndighed.

3. Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse, saafremt det toldsted, hvor de i stk. 1 naevnte formaliteter opfyldes, er beliggende paa slagteriet, og saafremt hestene straks kommer under opsyn af den i artikel 4, stk. 1, naevnte myndighed.

Saafremt det toldsted, hvor den i stk. 1 naevnte toldbehandling gennemfoeres, er beliggende i umiddelbar naerhed af slagteriet, kan den kompetente myndighed erstatte forseglingen med kontrolforanstaltninger, som sikrer, at hestene overfoeres direkte til slagteriet og kommer under opsyn af den i artikel 4, stk. 1, naevnte myndighed.

Artikel 4

1. Bevis for hestenes slagtning skal fremlaegges i form af enten et certifikat, der udstedes af den dertil bemyndigede myndighed, eller en attest, der af denne myndighed anbringes paa den i artikel 2, stk. 2, omhandlede kopi af angivelsen, og som godtgoer, at de slagtede heste og de i angivelsen vedroerende overgang til fri omsaetning naevnte heste er identiske.

2. Inden for en frist af 18 dage fra den dato, hvor angivelsen vedroerende hestenes overgang til fri omsaetning antages, skal bevis for, at slagtning har fundet sted, fremsendes til det toldsted, hvor angivelsen er indgivet, enten direkte gennem den i stk. 1 naevnte myndighed eller ved importoerens foranstaltning, alt efter hvad hver medlemsstat beslutter.

Artikel 5

Saafremt hestene ikke kan identificeres ved ankomsten til slagteriet, eller saafremt bestemmelserne i artikel 3 ikke er

blevet overholdt, underretter den kompetente myndighed straks de kompetente toldmyndigheder, som traeffer de fornoedne foranstaltninger.

Artikel 6

1. Importoeren er forpligtet til:

a) at drage omsorg foer, at hestene slagtes i overensstemmelse med betingelserne i denne forordning;

b) at stille sikkerhed i den form, som de kompetente myndigheder fastsaetter, for forskellen mellem tolden efter underposition 0101 19 90 i Den Kombinerede Nomenklatur og tolden efter underposition 0101 19 10 i Den Kombinerede Nomenklatur paa det tidspunkt, hvor de kompetente myndigheder anerkender angivelsen vedroerende hestenes overgang til fri omsaetning;

c) at betale den i litra b) naevnte forskel, saafremt betingel-

serne i denne forordning ikke er blevet opfyldt, medmindre der efter de kompetente myndigheders opfattelse ikke er begaaet en svigagtig handling;

d) at tillade de kompetente myndigheder at gennemgaa boeger, dokumenter saavel som regnskabet vedroerende de paagaeldende heste, saafremt myndighederne anmoder herom;

e) at bistaa ved enhver anden kontrol, som de kompetente myndigheder finder formaalstjenlig til konstatering af, at hestene faktisk er blevet slagtet.

2. Sikkerheden frigives, saa snart der er foert bevis for, at slagtning er foretaget paa de i denne forordning fastsatte betingelser, eller saa snart den i stk. 1, litra b), naevnte forskel er blevet betalt.

Artikel 7

Ved anvendelse af denne forordning betragtes landene i Den OEkonomiske Union Benelux som én medlemsstat.

Artikel 8

Forordning (EOEF) nr. 485/79 ophaeves.

Artikel 9

Hver medlemsstat underretter Kommissionen om de foranstaltninger, den traeffer i sin centraladministration, med henblik paa denne forordnings anvendelse.

Kommissionens meddeler straks disse oplysninger til de andre medlemsstater.

Artikel 10

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1988.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 9. december 1987.

Paa Kommissionens vegne

COCKFIELD

Naestformand

SPA:L888UMBD15.95

FF: 8UD0; SETUP: 01; Hoehe: 1216 mm; 182 Zeilen; 8626 Zeichen;

Bediener: WILU Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1.

(2) EFT nr. L 172 af 22. 7. 1968, s. 1.

(3) EFT nr. L 336 af 26. 11. 1987, s. 3.

(4) EFT nr. L 14 af 21. 1. 1969, s. 1.

(5) EFT nr. L 191 af 19. 7. 1984, s. 1.

(6) EFT nr. L 64 af 14. 3. 1979, s. 49.