31987R1915

Rådets forordning (EØF) nr. 1915/87 af 2. juli 1987 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer

EF-Tidende nr. L 183 af 03/07/1987 s. 0007 - 0011
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 23 s. 0224
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 23 s. 0224


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1915/87 af 2. juli 1987 om aendring af forordning nr. 136/66/EOEF om oprettelse af en faelles markedsordning for fedtstoffer

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43, under henvisning til forslag fra Kommissionen (1). under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger: Der er indfoert en produktionsstoette for olivenolie, som skal sikre producenterne en rimelig indkomst; i betragtning af afsaetningsmulighederne for EF-produktionen paa markederne er det vigtigt at modvirke produktionen af olivenolie, saa snart denne overstiger en maengde, der fastlaegges under hensyntagen til markedssituationen; i dette oejemed boer det fastsaettes, at enhedsstoetten nedsaettes i tilfaelde af, at den fastlagte maengde overskrides; foelgelig boer den bestemmelse, som i samme oejemed begraenser de olivendyrkningsarealer, hvortil der kan ydes produktionsstoette, ophaeves; de smaa producenter boer fritages for anvendelse af stoettenedsaettelsen, da saadanne landbrugere ikke normalt afsaetter deres produktion og derfor ikke bidrager til dannelse af markedsoverskud; denne foranstaltning er ogsaa berettiget med henblik paa god administrativ forvaltning; det boer endvidere vaere muligt for disse producenters vedkommende at fastsaette en hoejere produktionsstoette; erfaringen har vist, at ordningen med maanedlige forhoejelser i betragtning af situationen paa olivenoliemarkedet i stedet for at begunstige afsaetningen af produktet ud fra markedsbehovet udgoer en hindring for normal afsaetning af produktet; alle maanedlige forhoejelser boer derfor ophaeves; interventionen boer udgoere et instrument, der garanterer producentens indkomst i tilfaelde af, at markedsmekanismerne ikke kan fungere paa passende vis; intervention hele aaret igennem udgoer en hindring for normal afsaetning af produktet paa markederne; intervention boer derfor begraenses til en afgraenset periode af produktionsaaret; ifoelge artikel 12, stk. 2, i Raadets forordning nr. 136/66/EOEF (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1454/86 (5), udbydes den olivenolie, der er opkoebt af interventionsorganerne, til salg paa Faellesskabets marked; erfaringen har vist, at det vil vaere hensigtsmaessigt at fastsaette, at olivenolien ogsaa kan afhaendes ved gratis overdragelse i forbindelse med punktvise noedhjaelpsforanstaltninger med humanitaert formaal; saadanne foranstaltningers effektivitet beror paa, hvor hurtigt de gennemfoeres; det boer derfor fastsaettes, at der i dette tilfaelde anvendes den mest formaalstjenlige fremgangsmaade; salget af produktionen af raps-, rybs- og solsikkefroe til interventionsorganerne boer vaere en undtagelse i den nuvaerende markedssituation; med henblik paa en sund forvaltning af markedet boer salget af denne produktion til de forbrugende industrier fremmes, og EF-udgifter paa grund af spekulation boer undgaas; det er derfor hensigtsmaessigt at begraense interventionsorganernes opkoebsmuligheder til de sidste maaneder af produktionsaaret; ordningen med maksimale garantimaengder for raps-, rybs- og solsikkefroe som omhandlet i artikel 27a i forordning nr. 136/66/EOEF kan medfoere en vaesentlig nedsaettelse af stoettebeloebet ved en mindre overskridelse af den maksimale garantimaengde; loftet over denne nedsaettelse kan i modstrid med ordningens maal tilskynde til foroegelse af produktionen; for at oege ordningens effektivitet boer denne nedsaettelse goeres mere progressiv for produktionsaaret 1987/88. for i praksis af lette afsaetningen af olivenolie boer de betegnelser og definitioner, som er omhandlet i bilaget til forordning nr. 136/66/EOEF, tilpasses; der boer dog fastsaettes en overgangsperiode, saa de nye bestemmelser kan gennemfoeres; med henblik paa at forbedre afsaetningen af produkter fra fedtstofsektoren samt paa at oege rentabiliteten af disse produkter boer der fastsaettes mulighed for at anvende afsaetningsnormer for disse produkter; anvendelse af saadanne normer medfoerer, at medlemsstaterne maa indfoere passende kontrolforanstaltninger for at sikre, at de bliver overholdt - UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning nr. 136/66/EOEF aendres saaledes: 1. Artikel 5, stk. 1 og 2, affattes saaledes:»1. Der indfoeres en produktionsstoette for olivenolie. Denne stoette skal bidrage til, at der skabes en rimelig indkomst for producenterne.Raadet fastsaetter hvert aar inden den 1. august for det produktionsaar, der begynder det foelgende aar, efter den i traktatens artikel 43, stk. 2, omhandlede procedure enhedsbeloebet for produktionsstoetten. Denne stoette kan fastsaettes til et saerligt niveau for de producenter, hvis gennemsnitsproduktion ikke overstiger 200 kg olivenolie pr. produktionsaar.Efter samme procedure fastsaetter Raadet for en bestemt periode, foerste gang for produktionsaarene 1987/88, 1988/89, 1989/90 og 1990/91, den maksimale maengde olivenolie, for hvilken den fastsatte stoette gaelder. Bestemmelsen af den maksimale maengde finder sted samtidig med fastsaettelsen af stoetten for det foerste produktionsaar i den paagaeldende periode.Stoetten fastsaettes under hensyntagen til den incidens, som den i artikel 11 omhandlede forbrugsstoette har paa kun en del af produktionen. Den maksimale olivenolieproduktion, for hvilken den fastsatte stoette gaelder, bestemmes under hensyntagen til isaer den gennemsnitlige relative produktion i en referenceperiode og til det oenskede produktionsniveau. Hvis den faktiske produktion i et produktionsaar er:a) lavere end den for det paagaeldende produktionsaar fastsatte maksimale maengde, eventuelt forhoejet med den nedenfor naevnte overfoerte maengde, laegges den konstaterede forskel til den maksimale produktion, for hvilken den for det foelgende produktionsaar fastsatte enhedsstoette gaelder;b)hoejere end den for det paagaeldende produktionsaar fastsatte maksimale maengde, eventuelt forhoejet med den overfoerte maengde, multipliceres den enhedsstoette, der skal udbetales for 100 kg faktisk produktion, med en koefficient, der opnaas ved at dividere den maksimale maengde, eventuelt forhoejet som ovenfor angivet, med den maengde, der faktisk kan ydes stoette for. Den enhedsstoette, der udbetales til en producent, hvis gennemsnitsproduktion ikke overstiger 200 kg olivenolie pr. produktionsaar, multipliceres dog ikke med denne koefficient. 2. Stoetten ydes:- til olivendyrkere, der er medlemmer af en producentorganisation, anerkendt i medfoer af denne forordning, og hvis gennemsnitlige produktion er paa mindst 200 kg pr. produktionsaar, i forhold til den maengde olie, der faktisk er produceret,-til andre olivendyrkere, i forhold til antallet af oliventraeer, disses produktionskapacitet og udbyttet heraf fastsat skoensmaessigt, og paa betingelse af, at de producerede oliven faktisk er hoestet.« 2. Artikel 10 ophaeves. 3.Artikel 12, stk. 1, foerste punktum, affattes saaledes:»1. De interventionsorganer, der er udpeget af de producerende medlemsstater, har pligt til i maanederne juli, august, september og oktober hvert produktionsaar paa betingelser, der vedtages efter stk. 4, at opkoebe olivenolie af faellesskabsoprindelse, som tilbydes dem af producenterne eller deres sammenslutninger og anerkendte foreninger i henhold til forordning (EOEF) nr. 1360/78 i de interventionscentre, der er oprettet i de producerende omraader.« 4.I artikel 12 indsaettes som stk. 2a:»2a. Uanset stk. 2 kan der traeffes beslutning om, at der i forbindelse med punktvise noedhjaelpsforanstaltninger gratis overdrages olivenolie fra interventionslagre. Ved en saadan beslutning kan der ogsaa fastsaettes betingelser for forarbejdning og for leveringen til modtagerne.« 5.Artikel 12, stk. 4, affattes saaledes:»4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder den i stk. 2a omhandlede beslutning samt fastlaeggelsen af interventionscentrene, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 38.« 6.Artikel 25 stk. 1, affattes saaledes:»1. For at muliggoere en spredning af salget forhoejes indikativprisen og interventionsprisen hver maaned i mindst fem maaneder fra begyndelsen af den femte maaned i produktionsaaret for raps- og rybsfroe og fra begyndelsen af den fjerde maaned i produktionsaaret for solsikkfroe med samme beloeb for de to priser.« 7.Artikel 26, stk. 1, foerste afsnit, affattes saaledes:»1. Naar priserne paa Faellesskabets marked for de paagaeldende froe er lavere end interventionsprisen, i givet fald nedsat i overensstemmelse med artikel 27a, opkoeber et interventionsorgan fra den 1. oktober og indtil den 31. maj paa betingelser fastsat efter stk. 2 og 3 froe af faellesskabsoprindelse, som tilbydes det i interventionscentrene. Opkoebet sker til 94 % af interventionsprisen, jf. dog artikel 27a.« 8.Artikel 27a affattes saaledes:»Artikel 27a1. Raadet fastsaetter efter fremgangsmaaden i traktatens artikel 43, stk. 2, hvert aar, og foerste gang for produktionsaaret 1986/87, de maksimale garantimaengder for raps- og rybsfroe produceret i Faellesskabet og for solsikkefroe produceret i Faellesskabet.2. De maksimale garantimaengder for raps-, rybs- og solsikkefroe bestemmes under hensyntagen til produktionen i loebet af en referenceperiode og til den forventede udvikling i efterspoergslen.3. Hvis produktionen af raps-, rybs- og solsikkefroe som skoennet inden produktionsaarets begyndelse overstiger den maksimale garantimaengde for de paagaeldende froe for det paagaeldende produktionsaar, nedsaettes stoettebeloebet med incidensen paa indikativprisen af en koefficient, der staar i forhold til overskridelsens omfang.For produktionsaaret 1987/88 kan denne nedsaettelse af produktionsstoetten dog hoejst udgoere 10 % af indikativprisen.I tilfaelde af at foerste afsnit anvendt paa den faktiske produktion i stedet for den anslaaede produktion ved produktionsaarets begyndelse medfoerer en nedsaettelse af stoettebeloebet, der er forskellig fra den, der er gennemfoert, justeres den maksimale garantimaengde for det foelgende produktionsaar for at tage hensyn til denne situation.4. Ved anvendelse af stk. 3 nedsaettes interventionsprisen med samme beloeb, som stoetten er nedsat med.5. Raadet vedtager med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen regler for bestemmelsen af den i stk. 3, foerste afsnit, omhandlede nedsaettelse.6. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 38.« 9.Artikel 35 affattes saaledes:»Artikel 351. De betegnelser og definitioner paa olivenolie og olie af olivenpresserester, der er fastsat i bilaget, skal anvendes ved afsaetning af disse produkter i medlemsstaterne samt i samhandelen mellem medlemsstaterne og med tredjelande.2. I detailledet kan kun den i punkt 1, litra a) og b), og punkt 3 og 6, i bilaget omhandlede olie afsaettes. 3. I perioden indtil den 31. december 1989 kan medlemsstaterne:- ved afsaetning paa deres omraade tillade de betegnelser og definitioner paa olivenolie og olie af olivenpresserester, der er anerkendte i de enkelte medlemsstater pr. 31. oktober 1987;-med hensyn til den i punkt 3 i bilaget naevnte olie, der skal udfoeres, tillade anvendelse af udtrykket »ren olivenolie«. 4. Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, kan aendre de betegnelser og definitioner, der er fastsat i bilaget. 5. Dersom der opstaar vanskeligheder med afsaetningen i Faellesskabet af de i bilaget omhandlede produkter, kan der efter fremgangsmaaden i artikel 38 for et eller flere af de paagaeldende produkter traeffes afgoerelse om at forlaenge den i stk. 3 naevnte periode ud over den 31. december 1989. Denne forlaengelse kan ikke straekke sig ud over to aar.« 10.Foelgende artikel indsaettes:»Artikel 35a1. For de i artikel 1 omhandlede produkter kan der traeffes bestemmelse om afsaetningsnormer; de kan bl.a. vedroere kvalitetsklassificering, emballage og praesentationsform. Naar saadanne normer er vedtaget, kan de produkter, de gaelder for, kun afsaettes efter de naevnte normer. 2. Medlemsstaterne foretager en kontrol af overensstemmelsen af produkter, for hvilke der er fastlagt afsaetningsnormer. De underretter Kommissionen om den ordning, der er indfoert til gennemfoerelse af dette stykke. 3. Afsaetningsnormerne vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 38. Normerne vedtages under hensyntagen til de produktionstekniske behov og afsaet ningen samt udviklingen i metoderne til bestemmelse af de fysisk-kemiske og organoleptiske egenskaber ved de i artikel 1 naevnte produkter. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel samt de analysemetoder, der eventuelt skal anvendes, vedtages efter samme fremgangsmaade.« 11.Bilaget erstattes af bilaget til naervaerende forordning.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Den anvendes:- fra den 1. juli 1987 med hensyn til raps- og rybsfroe,-fra den 1. august 1987 med hensyn til solsikkefroe,-fra den 1. november 1987 med hensyn til olivenolie.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfaerdiget i Bruxelles, den 2. juli 1987 Paa Raadets vegne K. E. TYGESEN Formand

(1) EFT nr. C 89 af 3. 4. 1987, s. 19.

(2) EFT nr. C 156 af 15. 6. 1987.

(3) EFT nr. C 150 af 9. 6. 1987, s. 8.

(4) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.

(5) EFT nr. L 133 af 21. 5. 1986, s. 8.