31987R0418

Kommissionens forordning (EØF) nr. 418/87 af 11. februar 1987 om indførelse af efterfølgende fællesskabstilsyn med importen af urinstof med oprindelse i tredjelande

EF-Tidende nr. L 042 af 12/02/1987 s. 0025 - 0025


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 418/87

af 11. februar 1987

om indfoerelse af efterfoelgende faellesskabstilsyn med importen af urinstof med oprindelse i tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 288/82 af 5. februar 1982 om den faelles importordning (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1243/86 (2), saerlig artikel 10,

efter konsultation i det udvalg, som er nedsat ved naevnte forordning, og

ud fra foelgende betragtninger:

under henvisning til Kommissionens beslutning 87/C 29/04 (3), af 4. februar 1987 om, at overgang til fri omsaetning i Det forenede Kongerige af urinstof med oprindelse i Sovjetunionen og Den tyske demokratiske Republik er underkastet kvantitative restriktioner indtil den 31. december 1987;

disse foranstaltninger kan medfoere aendringer i de traditionelle handelsstroemme i form af en stigning i eksporten til andre medlemsstater samt indirekte eksport via andre tredjelande;

der er endvidere fare for, at handelsmaessige foranstaltninger vedroerende urinstof, som visse tredjelande, herunder Amerikas Forenede Stater, har truffet, vil foere til en vaesentlig stigning i producentlandenes eksport til Faellesskabet;

det foelger af det foregaaende, at importen af urinstof henhoerende under pos 31.02 ex B og ex C i den faelles toldtarif, svarende til NIMEXE-nummer 31.02-15 og 32.02-80, med oprindelse i tredjelande i loebet af 1987 vil kunne naa op paa et relativt hoejt niveau og tegne sig for en vaesentlig markedsandel i Faellesskabet;

de foerste indfoersler er sket til priser, der ligger vaesentligt under priserne paa Faellesskabets marked;

disse indfoersler vil kunne faa en depressiv virkning paa faellesskabsindustriens prisniveau og oekonomiske resultater og truer saaledes med at skade Faellesskabets producenter af tilsvarende konkurrerende varer;

i den foreliggende situation er det i Faellesskabets interesse at indfoere et efterfoelgende faellesskabstilsyn med denne import, for at man saa hurtigt som muligt kan raade over oplysninger om dens udvikling -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importen i Faellesskabet af urinstof henhoerende under pos. 31.02 ex B og ex C i den faelles toldtarif, svarende til NIMEXE-nummer 31.02-15 og 31.02-80, med oprindelse i tredjelande, underkastes et efterfoelgende faellesskabstilsyn i henhold til bestemmelserne i artikel 10 og 14 i forordning (EOEF) nr. 288/82 samt i naervaerende forordning.

Artikel 2

Medlemsstaternes oplysninger som omhandlet i artikel 14 i forordning (EOEF) nr. 288/82 skal indeholde:

a) en detaljeret teknisk beskrivelse af varen tillige med angivelse af position i den faelles toldtarif, NIMEXE-nummer, oprindelsesland og afsendelsesland;

b) en angivelse af maengden;

c) en angivelse af toldvaerdien.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. februar 1987 til den 31. december 1987.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 11. februar 1987.

Paa Kommissionens vegne

Willy DE CLERCQ

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 35 af 9. 2. 1982, s. 1.

(2) EFT nr. L 113 af 30. 4. 1986, s. 1.

(3) EFT nr. C 29 af 6. 2. 1987, s. 3.