31987D0600

87/600/Euratom: Rådets beslutning af 14. december 1987 om en fællesskabsordning for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare

EF-Tidende nr. L 371 af 30/12/1987 s. 0076 - 0078
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 8 s. 0033
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 8 s. 0033


*****

RAADETS BESLUTNING

af 14. december 1987

om en faellesskabsordning for hurtig udveksling af information i tilfaelde af straalingsfare

(87/600/Euratom)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab, saerlig 31,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt efter hoering af en gruppe pesoner udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

Efter traktatens artikel 2, litra b), skal Faellesskabet indfoere ensartede sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed;

Raadet vedtog den 2. februar 1959 direktiver (3) om fastsaettelse af grundlaeggende normer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende straaling, senest aendret ved direktiv 80/836/Euratom (4) og direktiv 84/467/Euratom (5);

ifoelge artikel 45, stk. 5, i direktiv 80/836/Euratom skal ethvert uheld, der medfoerer bestraaling af befolkningen, naar om staendighederne kraever det, omgaaende meddeles de tilstoedende medlemsstater og Kommissionen;

ifoelge traktatens artikel 35 og 36 skal hver medlemsstat oprette de noedvendige anlaeg til gennemfoerelse af permanent kontrol med radioaktivitetsmaengden i atmosfaeren, i vand og i jord samt meddele Kommissionen saadanne oplysninger, for at den kan vaere loebende underrettet om den maengde radioaktivitet, som befolkningen kan antages at vaere udsat for;

ifoelge artikel 13 i direktiv 80/836/Euratom skal medlemsstaterne regelmaessigt meddele Kommissionen resultaterne af den kontrol og den vurdering, der er omhandlet i denne artikel;

det har efter ulykken paa kernekraftvaerket i Tjernobyl i Sovjetunionen vist sig, at Kommissionen i tilfaelde af straalingsfare har brug for hurtigt at modtage alle relevante oplysninger i en aftalt form for at kunne udfoere sine opgaver;

nogle medlemsstater har indgaaet bilaterale aftaler, og alle medlemsstaterne har undertegnet IAEA-Konventionen om Hurtig Anmeldelse af Kernekraftuheld;

disse faellesskabsaftaler vil betyde, at alle medlemsstaterne omgaaende informeres i tilfaelde af straalingsfare, saaledes at det sikres, at de ensartede normer for beskyttelse af befolkningen som fastsat i de direktiver, der er udstedt i henhold til traktatens andet afsnit, kapitel III, anvendes i hele Faellesskabet;

indfoerelse af foranstaltninger paa faellesskabsplan til hurtig udveksling af information indvirker ikke paa medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser efter bi- eller multilaterale aftaler eller konventioner;

Faellesskabet vil til fremme af det internationale samarbejde deltage i IAEA-Konventionen om Hurtig Anmeldelse af Kernekraftuheld -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Denne ordning vedroerer anmeldelse og fremlaeggelse af oplysninger i tilfaelde af, at en medlemsstat beslutter at traeffe foranstaltninger af generelt omfang til beskyttelse af offentligheden i tilfaelde af straalingsfare efter

a) en ulykke paa sit omraade paa et anlaeg eller i forbindelse med aktiviteter, som omhandlet i stk. 2, hvorfra der forekommer eller kan taenkes at forekomme et betydeligt udslip af radioaktive stoffer, eller

b) paavisning paa eller uden for sit eget omraade af usaedvanligt store maengder radioaktivitet, som skoennes at kunne skade den offentlige sundhed i vedkommende medlemsstat, eller

c) andre end de i stk. 1, litra a), omhandlede ulykker paa et anlaeg eller i forbindelse med aktiviteter som omhandlet i stk. 2, hvorfra der forekommer eller kan taenkes at forekomme et betydeligt udslip af radioaktive stoffer, eller

d) andre ulykker, hvorfra der forekommer eller kan taenkes at forekomme et betydeligt udslip af radioaktive stoffer.

2. De i stk. 1, litra a) og c) omhandlede anlaeg og aktiviteter er foelgende:

a) atomreaktorer uanset placering,

b) alle andre anlaeg med en nuklear braendselscyklus,

c) al radioaktiv affaldsbehandling,

d) transport og oplagring af nukleart braendsel eller radioaktivt affald,

e) fremstilling, anvendelse, opbevaring, bortskaffelse og transport af radioaktive isotoper til brug inden for landbrug, industri, medicin samt beslaegtede videnskaber og forskning, og

f) anvendelse af radioaktive isotoper som energikilde i rumfartoejer.

Artikel 2

1. Hvis en medlemsstat beslutter at traeffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 1, skal den

a) straks informere Kommissionen og de medlemsstater, som er eller kan taenkes at blive beroert af disse foranstaltninger, samt oplyse om grundene til, at de traeffes;

b) omgaaende forsyne Kommissionen og de medlemsstater, som er eller kan taenkes at blive beroert, med alle disponible oplysninger, saaledes at eventuelle forventede radiologiske foelger i disse stater kan begraenses til et minimum.

2. En medlemsstat boer om muligt give Kommissionen og de medlemsstater, som kan taenkes at blive beroert, meddelelse om, at den har til hensigt snarest at traeffe de i artikel 1 omhandlede foranstaltninger.

Artikel 3

1. De oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), skal, uden at den nationale sikkerhed herved bringes i fare, saa vidt muligt og alt efter omstaendighederne, omfatte

a) arten af og tidspunktet for begivenheden og den noejagtige placering af det anlaeg eller den aktivitet, der er tale om;

b) den formodede eller fastslaaede aarsag til ulykken og dennes forventede udvikling med hensyn til udslip af radioaktive stoffer;

c) de generelle karakteristika ved det radioaktive udslip, herunder, arten, den sandsynlige fysiske og kemiske form samt maengde, sammensaetning og effektiv hoejde af det radioaktive udslip;

d) oplysninger om oejeblikkelige og forventede meteorologiske og hydrologiske forhold, der er noedvendige for at forudsige det radioaktive udslips spredning;

e) resultaterne af miljoemaalinger;

f) resultaterne af maalingerne af levnedsmidler, foder og drikkevand;

g) de trufne eller planlagte beskyttelsesforanstaltninger;

h) de foranstaltninger, der er truffet eller planlagt, med henblik paa at informere offentligheden;

i) det radioaktive udslips forventede optraeden i den efterfoelgende tid.

2. Oplysningerne skal med passende mellemrum suppleres med yderligere relevante oplysninger, herunder udviklingen i noedsituationen og dens forventede eller faktiske afslutning.

3. Den i artikel 1 omhandlede medlemsstat skal i overensstemmelse med traktatens artikel 36 fortsat med passende mellemrum informere Kommissionen om radioaktivitetsniveauerne som omhandlet i stk. 1, litra e) og f).

Artikel 4

Efter modtagelse af de i artikel 2 og 3 omtalte oplysninger skal enhver medlemsstat

a) omgaaende informere Kommissionen om de forholdsregler, der er truffet, og de henstillinger, der er udstedt efter modtagelsen af saadanne oplysninger,

b) med passende mellemrum informere Kommissionen om de maengder radioaktivitet, der med deres egne maaleanlaeg er maalt i levnedsmidler, foder, drikkevand og miljoe. Artikel 5

1. Efter modtagelse af de i artikel 2, og 3 og 4 naevnte oplysninger videregiver Kommissionen dem omgaaende til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, jf. dog artikel 6. Ligeledes fremsender Kommissionen til samtlige medlemsstater alle oplysninger, som den modtager om vaesentlige stigninger i radioaktivitetsniveauet eller om uheld i nukleare anlaeg i lande uden for Faellesskabet og saerlig i stater, der graenser op til Faellesskabet.

2. Detaljerede procedurer for fremsendelse af de i artikel 1 til 4 naevnte oplysninger aftales af Kommissionen og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og afproeves med reglemaessige mellemrum.

3. Enhver medlemsstat skal over for Kommissionen anfoere de kompetente nationale myndigheder og kontaktorganer, der er udpeget til at fremsende eller modtage de i artikel 2 til 5 naevnte oplysninger. Kommissionen oplyser herefter de andre medlemsstaters kompetente myndigheder herom samt om, hvilken af Kommissionens tjenestegrene, der er ansvarlig for denne opgave.

4. Disse kontaktorganer og den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen skal vaere til raadighed 24 timer i doegnet.

Artikel 6

1. Oplysninger, der er modtaget i henhold til artikel 2, 3 og 4, kan anvendes uden restriktioner, medmindre saadanne oplysninger oenskes hemmeligholdt af den medlemsstat, der giver dem.

2. Oplysninger, som Kommissionen maatte modtage om oprettelse af anlaeg under Det Faelles Forskningscenter, vil ikke blive udsendt eller udleveret uden vaertsmedlemsstatens samtykke.

Artikel 7

Denne beslutning beroerer ikke medlemsstaternes gensidige rettigheder og forpligtelser i henhold til bilaterale eller multilaterale aftaler eller konventioner, som er eller maatte blive indgaaet inden for det omraade, der omfattes af denne beslutning, og som er i overensstemmelse med maalsaetningen og hensigten med denne.

Artikel 8

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning inden 3 maaneder fra datoen for meddelelsen.

Artikel 9

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.

Paa Raadets vegne

U. ELLEMANN-JENSEN

Formand

(1) EFT nr. C 318 af 30. 11. 1987.

(2) EFT nr. C 105 af 21. 4. 1987, s. 9.

(3) EFT nr. 11 af 20. 2. 1959, s. 221/59.

(4) EFT nr. L 246 af 17. 9. 1980, s. 1.

(5) EFT nr. L 265 af 5. 10. 1984, s. 4.