31987D0327

87/327/EØF: Rådets afgørelse af 15. juni 1987 om vedtagelse af Fællesskabets handlingsprogram til fremme af de studerendes mobilitet (ERASMUS)

EF-Tidende nr. L 166 af 25/06/1987 s. 0020 - 0024


*****

RAADETS AFGOERELSE

af 15. juni 1987

om vedtagelse af Faellesskabets handlingsprogram til fremme af de studerendes mobilitet (ERASMUS)

(87/327/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 128 og 235,

under henvisning til Raadets afgoerelse 63/266/EOEF af 2. april 1963 om opstilling af almindelige principper for gennemfoerelse af en faelles politik for faglig uddannelse (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (4), og

ud fra foelgende betragtninger:

De grundlaeggende maal for den faelles politik for erhvervsuddannelse som anfoert i andet princip i afgoerelse 63/266/EOEF har navnlig til formaal at aabne mulighed for, at enhver kan opnaa den bedst mulige erhvervsuddannelse, der er noedvendig for den paagaeldendes erhvervsudoevelse; de henviser endvidere til en udvidelse af erhvervsuddannelsen, som kan tilfredsstille de krav, som de tekniske fremskridt og den sociale og oekonomiske udvikling stiller til de forskellige former for erhvervsuddannelse;

i henhold til det sjette princip i ovennaevnte afgoerelse paahviler det Kommissionen at fremme en direkte udveksling af erhvervsuddannelseseksperter for derved at give dem mulighed for at goere sig bekendt med at studere den udvikling og de fornyelser, der har fundet sted i de andre faellesskabslande;

i henhold til det handlingsprogram paa uddannelsesomraadet, der er indeholdt i resolutionen fra Raadet og undervisningsministrene, forsamlet i Raadet, at 9. februar 1976 (5), har Kommissionen bemyndigelse til at gennemfoere indledende foranstaltninger med henblik paa at fremme samarbejdet mellem universiteterne i Faellesskabet;

Raadet og undervisningsministrene, forsamlet i Raadet den 3. juni 1985, bekraeftede, at de tillaegger det stor betydning, at samarbejdet mellem universiteterne inden for Faellesskabet fremmes og intensiveres, og konstaterede med tilfredshed, at Kommissionen inden udgangen af 1985 agtede at fremsaette forslag paa dette omraade;

Raadet har vedtaget foranstaltninger med henblik paa at styrke det teknologiske samarbejde paa faellesskabsplan og at tilvejebringe de noedvendige menneskelige ressourcer, navnlig inden for rammerne af programmet for samarbejde mellem universiteter og virksomheder om uddannelse paa teknologiomraadet (COMETT) (6);

Europa-Parlamentet vedtog den 13. marts 1984 en beslutning om den hoejere uddannelse og om udvikling af samarbejdet mellem universiteterne i Det europaeiske Faellesskab (7);

Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 1984 en beslutning om akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder (8);

Det europaeiske Raad godkendte paa samlingen den 28. og 29. juni 1985 en rapport fra ad hoc-komiteen vedroerende Borgernes Europa og gav Kommissionen og Raadet mandat til inden for rammerne af deres respektive befoejelser at sikre gennemfoerelsen af de i denne rapport indeholdte forslag;

i fortsaettelse af Det europaeiske Raads initiativ med sigte paa skabelsen af Borgernes Europa tillaegger Kommissionen nu etableringen af et samarbejde mellem universiteterne den allerhoejeste prioritet;

Kommissionen udarbejdede paa baggrund af Det europaeiske Raads moede i juni 1984 et forslag til raadsdirektiv om en generel ordning med anerkendelse af eksamensbeviser for videregaaende erhvervsuddannelser af mindst tre aars varighed (1);

Faellesskabets fremtidige udvikling afhaenger i vid udstraekning af eksistensen af et stort antal universitetsuddannede personner, som har personlige erfaringer med hensyn til at studere og leve i en anden medlemsstat;

Faellesskabets konkurrencedygtighed paa verdensmarkedet er afhaengig af, at det sikres, at intelligensressourcerne paa alle medlemsstaternes universiteter mobiliseres med henblik paa at tilbyde erhvervsuddannelse af topkvalitet til gensidig gavn for Faellesskabet som helhed;

det intellektuelle potentiel paa de enkelte universiteter i Faellesskabet vil kunne udnyttes langt mere effektivt, hvis der oprettes et net, der oeger de studerendes og universitetslaerernes mobilitet samt andre former for samarbejde mellem universiteterne inden for hele Faellesskabet;

paa den konference om samarbejde mellem universiteterne i Det europaeiske Faellesskab, der blev afholdt den 27. til 29. november 1985 paa Europa-Parlamentets initiativ, blev det kraevet, at der hurtigt tages skridt til at oege stoetten til samarbejde mellem universiteterne og isaer til fremme af studentermobiliteten i Faellesskabet;

den tiaarige forsoegsperiode med oekonomisk tilskud fra Faellesskabet har givet et vigtigt erfaringsgrundlag med hensyn til det praktiske samarbejde mellem universiteterne, og disse erfaringer har dannet udgangspunkt for udarbejdelsen af de foranstaltninger, der omhandles i denne beslutning;

det tilsagn, der er givet paa faellesskabsplan med henblik paa at fremme de studerendes mobilitet, involverer ogsaa medlemsstaterne, som opfordres til at yde deres bidrag til den indsats, som er noedvendig for at gennemfoere maalene for ERASMUS-programmet;

oeget udveksling af universitetslaerere mellem medlemsstaterne bidrager ligeledes til at opfylde ovennaevnte maal;

ERASMUS-programmet stoetter og supplerer de foranstaltninger i medlemsstaterne, som Raadet og undervisningsministrene, forsamlet i Raadet, den 2. juni 1983 fandt noedvendige til fremme af mobiliteten inden for den hoejere uddannelse; med henblik paa at gennemfoere og naa ud over maalene for ERASMUS-programmet er det noedvendigt, at medlemsstaterne og de hoejere uddannelsesinstitutioner styrker deres bestraebelse paa at gennemfoere de faelles konklusioner fra denne samling;

i dette handlingsprogram indgaar undervisningsmaessige aspekter, som paa det nuvaerende stadium i udviklingen af faellesskabsretten kan anses for at overskride rammerne for den faelles erhvervsuddannelsespolitik som fastsat i traktatens artikel 128; disse aspekter i programmet kan sammen med de erhvervsuddannelsesmaessige maal, som de haenger noeje sammen med, bidrage til en harmonisk udvikling af den oekonomiske virksomhed i Faellesskabet som helhed; traktaten indeholder ikke den fornoedne saerlige hjemmel hertil, og en handling fra Faellesskabets side har i den forbindelse vist sig paakraevet for at virkeliggoere et af Faellesskabets maal inden for faellesmarkedets rammer -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

1. Ved denne afgoerelse oprettes Faellesskabets handlingsprogram til fremme af de studerendes mobilitet (ERASMUS), som har til formaal i vaesentlig grad at oege denne mobilitet i Faellesskabet og at fremme et mere snaevert samarbejde mellem universiteterne.

2. I forbindelse med ERASMUS-programmet daekker udtrykket »universitet« alle former for hoejere uddannelsesinstitutioner, der tilbyder videregaaende uddannelser paa akademisk niveau og udsteder eksamensbeviser herfor, uanset deres respektive betegnelse i medlemsstaterne.

3. ERASMUS-programmet ivaerksaettes fra den 1. juli 1987.

Artikel 2

Formaalet med ERASMUS-programmet er:

i) vaesentligt at oege antallet af studerende fra universiteter som defineret i artikel 1, stk. 2, der tilbringer en integrert studieperiode i en anden medlemsstat, saaledes at Faellesskabet faar personer til sin raadighed, der direkte har deltaget i andre medlemsstaters oekonomiske og sociale liv, samtidig med, at der sikres lige muligheder for unge kvinder og unge maend, der goer brug af denne mobilitet;

ii) at fremme et bredt og intensivt samarbejde mellem universiteterne i alle medlemsstaterne;

iii) at udnytte hele det intellektuelle potentiel paa universiteterne i Faellesskabet gennem stoerre mobilitet blandt universitetslaererne, saa kvaliteten af undervisningen og uddannelsen paa disse universiteter kan forbedres med henblik paa at sikre Faellesskabets konkurrenceevne paa verdensmarkedet;

iv) at styrke forbindelserne mellem de forskellige medlemsstaters borgere for derved at befaeste ideen om et borgernes Europa;

v) at komme til at raade over et vist antal akademisk uddannede personer, der har erhvervet direkte erfaringer med samarbejde inden for Faellesskabet, og derved skabe grundlaget for udviklingen af et intensivt samarbejde paa det oekonomiske og sociale omraade paa faellesskabsplan.

Artikel 3

1. ERASMUS-programmet gennemfoeres af Kommissonen i overensstemmelse med bilaget.

2. Ved udfoerelsen af denne opgave bistaas Kommissionen af et udvalg, som sammensaettes af to repraesentanter for hver medlemsstat, hvoraf mindst én skal tilhoere universitetskredse; udvalgets medlemmer udnaevnes af Kommissionen paa forslag af de enkelte medlemsstater. Udvalgets formandskab varetages af en repraesentant for Kommissionen. Udvalgets sekretariatsfunktioner varetages af Kommissionen.

3. Kommissionen kan konsultere udvalget om ethvert spoergsmaal vedroerende gennemfoerelsen af programmet. Det konsulterer isaer udvalget om:

- den generelle politik med hensyn til de i programmet fastsatte foranstaltninger,

- spoergsmaal vedroerende den generelle ligevaegt i udvekslingerne mellem medlemsstaterne og de forskellige former for aktioner.

4. Kommissionen kan, naar den anmoder om en udtalelse fra udvalget, fastsaette en frist, inden for hvilken udtalelsen skal afgives.

5. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

De midler, der skoennes noedvendige til gennemfoerelsen af ERASMUS-programmet i perioden 1. juli 1987 til 30. juni 1990, beloeber sig til 85 mio ECU.

Artikel 5

Kommissionen drager omsorg for, at ERASMUS-programmet afstemmes med andre allerede planlagte faellesskabsaktioner.

Artikel 6

Kommissionen forelaegger en aarlig rapport om gennemfoerelsen af ERASMUS-programmet for Europa-Parlamentet, Raadet, Det raadgivende Udvalg for Erhvervsuddannelse og Uddannelsesudvalget.

Artikel 7

Inden den 31. december 1989 forelaegger Kommissionen Europa-Parlamentet og Raadet en rapport om de erfaringer, der er indhoestet under gennemfoerelsen af programmet, eventuelt ledsaget af et forslag om tilpasning heraf. Raadet traeffer afgoerelse om dette forslag senest den 30. juni 1990.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 15. juni 1987.

Paa Raadets vegne

P. DE KEERSMAEKER

Formand

(1) EFT nr. 63 af 20. 4. 1963, s. 1338/63.

(2) EFT nr. C 73 af 2. 4. 1986, s. 4.

(3) EFT nr. C 148 af 16. 6. 1986, s. 124.

(4) EFT nr. C 189 af 28. 7. 1986, s. 8.

(5) EFT nr. C 38 af 19. 2. 1976, s. 1.

(6) EFT nr. L 222 af 8. 8. 1986, s. 17.

(7) EFT nr. C 104 af 16. 4. 1984, s. 50.

(8) EFT nr. C 104 af 16. 4. 1984, s. 64.

(1) EFT nr. C 143 af 10. 6. 1986, s. 7.

BILAG

AKTION 1

Etablering og drift af et europaeisk universitetsnet

1. Faellesskabet etablerer et europaeisk net for samarbejde mellem universiteter, der aabner mulighed for udveksling af studerende i hele Faellesskabet.

Det europaeiske universitetsnet skal bestaa af de universiteter, der som led i ERASMUS-programmet har indgaaet aftaler om udveksling af studerende og laerere med universiteter, i andre medlemsstater, og som anerkender studieperioder, der i denne sammenhaeng er fuldfoert uden for hjemlandets universiteter.

Hver enkelt aftale mellem universiteterne tager sigte paa at give de universitetsstuderende lejlighed til at gennemfoere en fuldt anerkendt studieperiode i mindst én anden medlemsstat som en integreret del af deres eksamen eller universitetsuddannelse. Disse faelles programmer kan ogsaa omfatte udvekslinger af laerere og samarbejde mellem disse for at tilvejebringe de noedvendige betingelser for udveksling af studerende og for gensidig anerkendelse af studieperioder i udlandet.

2. Programmer, der indebaerer en fuldt ud anerkendt og integreret studieperiode i en anden medlemsstat, vil faa tillagt prioritet. For hvert faelles program kan universiteter, der deltager i ordningen, faa et aarligt tilskud paa gennemsnitligt 10 000 ECU, dog hoejst 25 000 ECU; det tildelte beloeb beregnes paa grundlag af en vurdering af de detaljerede overslag, som det paagaeldende universitet fremlaegger.

3. Faellesskabet vil ogsaa yde stoette til undervisningspersonale og universitetsadministratorer, saaledes at de kan rejse til andre medlemsstater, udarbejde integrerede studieprogrammer sammen med universiteter i disse medlemsstater og udveksle erfaringer om den seneste udvikling paa det omraade, hvor de har saerlig sagkundskab.

4. Der vil blive ydet stoette til fremme af stoerre mobilitet blandt universitetslaerere i Faellesskabet med henblik paa at bidrage til udvikling af integrerede kurser og goere det muligt for laererne at give undervisning paa universiteterne i de forskellige medlemsstater inden for rammerne af det europaeiske net.

AKTION 2

ERASMUS-stipendieprogram

1. Faellesskabet indfoerer en ordning med direkte oekonomisk stoette til studerende ved universiteter som defineret i artikel 1, stk. 2, der gennemgaar en studieperiode i en anden medlemsstat. Ved afvejningen af, hvor mange stipendier der skal ydes under aktion 1 og 2, vil Faellesskabet tage hensyn til, hvor mange studerende der skal udveksles inden for det europaeiske universitetsnet, efterhaanden som dette udvikler sig, og det vil laegge et gennemsnitligt stipendiebeloeb paa 2 000 ECU pr. studerende pr. aar til grund.

2. EF-stipendierne forvaltes af de kompetente myndigheder i de enkelte medlemsstater. Under hensyn til behovet for at sikre, at alle medlemsstater deltager ligeligt i ERASMUS-programmet, og til udviklingen af det europaeiske universitetsnet vil tildelingen af beloeb til de enkelte medlemsstater bygge paa det samlede antal studerende ved universiteter som defineret i artikel 1, stk. 2, samt paa det samlede antal unge mellem 18 og 25 aar i de enkelte medlemsstater.

3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder vil yde stipendier med op til 5 000 ECU pr. studerende paa grundlag af et aars ophold paa foelgende vilkaar:

a) Stipendierne skal daekke udgifterne i forbindelse med udlandsopholdet, dvs. udgifter til rejse og, om noedvendigt, til sprogkurser, og til daekning af hoejere leveomkostninger i vaertslandet (herunder eventuelle ekstraomkostninger, der skyldes det forhold, at den studerende opholder sig uden for hjemlandet).

b) Studerende, der foelger de kurser, der indgaar i det europaeiske universitetsnet i henhold til artikion 1, prioriteres, men der kan ogsaa ydes stipendier til studerende eller grupper af studerende, der foelger kurser, for hvilke der er truffet saerlige aftaler uden for nettet i en anden medlemsstat.

c) Der ydes kun stipendier, naar studieperioden i en anden medlemsstat anerkendes fuldt ud af den studerendes universitet i hjemlandet. d) Vaertsuniversitetet opkraever ingen studieafgifter, og stipendiaterne fortsaetter i givet fald med at betale studieafgifter til deres universitet i hjemlandet.

e) Stipendierne skal saedvanligvis ydes for studieperioder i en anden medlemsstat, hvis varighed er mindst et kvartal eller et semester og hoejst et aar. Der ydes normalt ikke stipendier til foersteaarsstuderende.

f) Den studiestoette til daekning af leveomkostninger, som en studerende modtager i sit eget land, ydes fortsat ERASMUS-studerende i studieperioden ved vaertslandets universitet.

AKTION 3

Mobilitetsforbedring i kraft af akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder

Faellesskabet ivaerksaetter i samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foelgende foranstaltninger med sigte paa at forbedre mobiliteten i kraft af akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder i en anden medlemsstat:

1. Foranstaltninger til fremme af et europaeisk meritoverfoeringssystem gaeldende paa forsoegs- og frivillighedsbasis for hele Faellesskabet (European Community Course Credit Transfer System (ECTS), hvorved studerende, der gennemfoerer eller har gennemfoert en videregaaende uddannelse og erhvervsuddannelse, faar anerkendt den uddannelse, de har gennemgaaet paa et eller flere universiteter i andre medlemslande. Et begraenset antal aarlige tilskud paa indtil 20 000 ECU vil blive ydet til de universiteter, der deltager i denne forsoegsordning.

2. Udbygning af det nuvaerende EF-net af nationale informationscentre vedroerende akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder. AArlige tilskud paa indtil 20 000 ECU vil blive ydet til informationscentrene med henblik paa at fremme informationsudvekslingen, navnlig ved hjaelp af et databasesystem.

3. Udarbejdelse paa frivillig basis af faelles studieplaner for universiteter i forskellige medlemsstater med henblik paa at fremme den akademiske anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder og gennem udveksling af erfaringer at bidrage til reformer og forbedringer af uddannelserne i hele Faellesskabet. Et aarligt tilskud paa gennemsnitligt indtil 20 000 ECU vil blive ydet til hvert projekt.

AKTION 4

Supplerende foranstaltninger til fremme af de studerendes mobilitet inden for Faellesskabet

1. Der ydes et tilskud paa 20 000 ECU til universiteter, som arrangerer intensive programmer af kort varighed, der er beregnet for studerende fra forskellige medlemsstater. Desuden ydes der tilskud med henblik paa at give sagkyndige paa hoejt niveau mulighed for at afholde en raekke seminarer om saerlige emner i forskellige medlemsstater.

2. For at udbrede kendskabet til ERASMUS-programmet og til de forskellige hoejere uddannelsessystemer i Faellesskabet finansieres foelgende inden for rammerne af ERASMUS-programmet:

- tilskud til universitetssammenslutninger og -konsortier med europaeisk sammensaetning, saerlig med det formaal at udbrede kendskabet inden for Faellesskabet til nyskabende initiativer paa specifikke omraader;

- publikationer, der giver oeget kendskab til mulighederne for at studere og undervise i andre medlemsstater, og som henleder opmaerksomheden paa vigtige udviklingstendenser samt nye modeller for samarbejdet mellem universiteterne inden for Faellesskabet;

- ERASMUS-priser, der uddeles til studerende og laerere, der har ydet et saerligt betydningsfuldt bidrag til udviklingen af samarbejdet mellem universiteterne i Faellesskabet.

3. Efter foerste aar maa udgifterne til de under aktion 3 og 4 omhandlede foranstaltninger ikke overstige 10 % af de aarlige bevillinger til ERASMUS-programmet.