31986R1607

Rådets forordning (EØF) nr. 1607/86 af 26. maj 1986 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for kirsebær til spisebrug, undtagen moreller, henhørende under pos. ex 08.07 C i den fælles toldtarif, med oprindelse i Schweiz

EF-Tidende nr. L 142 af 28/05/1986 s. 0003 - 0004


*****

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1607/86

af 26. maj 1986

om aabning, fordeling og forvaltning af et faellesskabstoldkontingent for kirsebaer til spisebrug, undtagen moreller, henhoerende under pos. ex 08.07 C i den faelles toldtarif, med oprindelse i Schweiz

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz indgik den 22. juli 1972 en aftale; en tillaegsprotokol skal som foelge af Spaniens og Portugals tiltraedelse underskrives i den naermeste fremtid; indtil denne protokol traeder i kraft, anvendes den ordning for samhandelen bl.a. med Schweiz for saa vidt angaar landbrugsprodukter, som Raadet har fastsat ved forordning (EOEF) nr. 774/86 (1);

efter forordning (EOEF) nr. 774/86 skal der fra den 1. marts 1986 aabnes et faellesskabstoldkontingent til nulsats for kirsebaer til spisebrug, undtagen moreller, med oprindelse i Schweiz; dette toldkontingent boer aabnes for perioden 1. marts til 31. december 1986; i mangel af en »prorata temporis« klausul aabnes den fastsatte aarlige maengde for denne periode;

der boer navnlig skabes sikkerhed for lige og vedvarende adgang for alle Faellesskabets importoerer til naevnte kontingent samt for anvendelse uden afbrydelse af den for dette kontingent fastsatte sats ved enhver indfoersel af den paagaeldende vare i samtlige medlemsstater, indtil kontingentet er opbrugt; da det drejer sig om et toldkontingent, der skal daekke behov, som ikke kan fastlaegges med tilstraekkelig noejagtighed, er det ikke hensigtsmaessigt at fastsaette en fordeling mellem medlemsstaterne, uden at dette dog er til hinder for, at disse traekker paa kontingentet i det omfang, de har behov herfor, i henhold til naermere fastsatte betingelser og en naermere fastlagt fremgangsmaade; denne form for forvaltning kraever et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, som isaer skal kunne foelge udnyttelsesgraden af det samlede kontingent og underrette medlemsstaterne herom;

da kongeriget Belgien, kongeriget Nederlandene og storhertugdoemmet Luxembourg er forenet i og repraesenteres af Den oekonomiske union Benelux, kan enhver disposition vedroerende forvaltningen af de kvoter, der tildeles naevnte oekonomiske union, traeffes af et af dens medlemmer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Indtil den 31. december suspenderes toldsatsen i den faelles toldtarif fuldstaendigt for kirsebaer til spisebrug, undtagen moreller, henhoerende under pos. ex 08.07 C i den faelles toldtarif, med oprindelse i Schweiz, inden for et faellesskabstoldkontingent paa 1 000 tons.

Inden for dette toldkontingent anvender kongeriget Spanien og republikken Portugal toldsatser beregnet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i tiltraedelsesakten af 1985.

Protokollen om definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angaaende metoderne for administrativt samarbejde, der er knyttet som bilag til aftalen mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz, finder anvendelse.

2. Saafremt en importoer afgiver meddelelse om en forestaaende indfoersel af den paagaeldende vare i en medlemsstat og anmoder om en andel af kontingentmaengden, traekker den paagaeldende medlemsstat ved en meddelelse til Kommissionen en maengde svarende til behovet i det omfang, den tilbagevaerende kontingentmaengde tillader det.

3. De kvoter, der traekkes i henhold til stk. 2, gaelder indtil udloebet af kontingentets gyldighedsperiode.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne traeffer enhver hensigtsmaessig foranstaltning med henblik paa, at de kvoter, de har trukket i henhold til artikel 1, stk. 2, goer det muligt uden afbrydelse at foretage afskrivninger paa deres samlede andel af faellesskabskontingentet.

2. Medlemsstaterne sikrer importoererne af den paagaeldende vare fri adgang til kontingentet, saa laenge den tilbagevaerende kontingentmaengde tillader det.

3. Medlemsstaterne afskriver indfoerslerne af den paagaeldende vare paa deres traek, efterhaanden som varerne forelaegges i tolden med angivelse til fri omsaetning.

4. Kontingentets udnyttelsesgrad konstateres paa grundlag af de indfoersler, der afskrives paa de i stk. 3 opstillede betingelser.

Artikel 3

Paa anmodning fra Kommissionen underretter medlemsstaterne denne om de indfoersler af den paagaeldende vare, som faktisk er afskrevet paa kontingentet.

Artikel 4

Medlemsstaterne og Kommissionen indgaar et snaevert samarbejde for at sikre, at denne forordning overholdes.

Artikel 5

Denne forordning traeder i kraft paa dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 1986.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. maj 1986.

Paa Raadets vegne

G. BRAKS

Formand

(1) EFT nr. L 56 af 1. 3. 1986, s. 113.