31986L0362

Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn

EF-Tidende nr. L 221 af 07/08/1986 s. 0037 - 0042
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 21 s. 0220
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 21 s. 0220


*****

RAADETS DIREKTIV

af 24. juli 1986

om fastsaettelse af maksimalgraensevaerdier for indholdet af pesticidrester i og paa korn

(86/362/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43 og 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Den vegetabilske og animalske produktion indtager en meget betydningsfuld plads i Faellesskabet;

udbytte heraf paavirkes til stadighed af skadelige organismer og ukrudt;

det er absolut noedvendigt at beskytte planter, vegetabilske produkter og husdyr mod disse organismer, ikke blot for at undgaa nedgang i udbyttet, men ogsaa for at oege landbrugets produktivitet;

kemiske pesticider er et af de vaesentligste midler til beskyttelse af planter og vegetabilske produkter mod virkningerne af disse skadelige organismer;

imidlertid har disse pesticider ikke udelukkende gunstige indvirkninger paa den vegetabilske produktion, da der i almindelighed er tale om giftige stoffer eller praeparater med farlige bivirkninger;

mange af disse pesticider og deres omdannelses- eller nedbrydningsprodukter kan have skadelige virkninger paa forbrugere af vegetabilske produkter;

disse pesticider og de kontaminerende stoffer, der kan ledsage dem, kan vaere til fare for miljoeet;

for at imoedegaa disse farer har flere medlemsstater allerede fastsat maksimalgraensevaerdier for pesticidrester i og paa korn;

da der er forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til de tilladelige maksimalgraensevaerdier for pesticidrester, kan dette skabe hindringer for samhandelen og foelgelig haemme de frie varebevaegelser inden for Faellesskabet;

der boer derfor i foerste omgang for visse aktive stoffer i korn fastsaettes maksimalgraensevaerdier, som skal overholdes, naar disse produkter bringes i omsaetning;

disse maksimalgraensevaerdier vil endvidere sikre, at korn kan omsaettes frit, samt at forbrugernes helbred beskyttes;

medlemsstaterne boer samtidig have tilladelse til at foere kontrol med graensevaerdier for pesticidrester i korn, der fremstilles og forbruges paa deres omraade, gennem en overvaagningsordning og dertil hoerende foranstaltninger der goer det muligt at yde samme beskyttelse som den, der foelger af anvendelsen af de fastlagte graensevaerdier;

i saerlige tilfaelde, specielt med hensyn til flygtige, flydende eller gasformige fumigeringsmidler, boer medlemsstaterne have tilladelse til for korn, der ikke er bestemt til direkte konsum, at tillade hoejere graensevaerdier end de fastsatte, saafremt det ved passende kontrol sikres, at disse produkter ikke stilles til raadighed for den endelige forbruger, foerend restindholdet ikke laengere overstiger maksimalgraensevaerdien;

det er ikke noedvendigt at anvende dette direktiv paa produkter, der er bestemt til udfoersel til tredjelande, til fremstilling af andre varer end levnedsmidler eller til udsaed;

medlemsstaterne boer have tilladelse til midlertidigt at saenke de vedtagne graensevaerdier, hvis de uventet viser sig at frembyde fare for menneskers eller dyrs sundhed;

det vil i dette tilfaelde vaere hensigtsmaessigt at etablere et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den staaende Komité for Plantesundhed;

for at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, naar de paagaeldende produkter bringes i omsaetning, maa medlemsstaterne fastsaette passende kontrolforanstaltninger;

Faellesskabets proeveudtagnings- og analysemetoder maa udarbejdes, saa de i hvert fald kan anvendes som referencemetoder;

proeveudtagnings- og analysemetoder hoerer under det tekniske og videnskabelige omraade og maa fastlaegges gennem en fremgangsmaade, der indebaerer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den staaende Komité for Plantesundhed;

medlemsstaterne boer en gang om aaret aflaegge beretning til Kommissionen om resultaterne af deres kontrolforanstaltninger, saaledes at der i Faellesskabet som helhed kan indhentes oplysninger om graensevaerdier for pesticidrester;

Raadet boer tage dette direktiv op til revision senest den 30. juni 1991 med henblik paa at naa frem til en ensartet faellesskabsordning -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Med forbehold af Raadets direktiv 74/63/EOEF af 17. december 1973 om fastsaettelse af stoersteindhold for uoenskede stoffer og produkter i foderstoffer (1), senest aendret ved direktiv 86/354/EOEF (2), gaelder naervaerende direktiv for de i bilag I anfoerte produkter, saafremt disse kan formodes at indeholde de i bilag II naevnte pesticidrester.

Artikel 2

1. I dette dirketiv forstaas ved pesticidrester saadanne pesticidsrester og disses omdannelses-, nedbrydnings- og reaktionsprodukter, som er opregnet i bilag II, og som findes paa eller i de i artikel 1 omhandlede produkter.

2. I dette direktiv forstaas ved »at bringe i omsaetning« enhver overdragelse, mod eller uden vederlag, af de i artikel 1 omhandlede produkter.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne paaser, at de i artikel 1 omhandlede produkter, naar de bringes i omsaetning, ikke udgoer nogen fare for menneskers sundhed som foelge af forekomst af pesticidrester.

2. Medlemsstaterne maa ikke paa grund af forekomst af pesticidrester forbyde eller hindre, at de i artikel 1 omhandlede produkter bringes i omsaetning paa deres omraade, hvis maengden af disse pesticidrester ikke overstiger maksimalgraensevaerdierne som fastsat i bilag II.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne fastsaetter, at de i artikel 1 omhandlede produkter, naar de bringes i omsaetning, ikke maa have et indhold af pesticidrester, der overstiger maksimalgraensevaerdierne som fastsat i bilag II.

2. Medlemsstaterne traeffer de fornoedne foranstaltninger til ved kontrolundersoegelser, der mindst skal udfoeres som stikproevekontrol, at sikre, at maksimalgraensevaerdierne som fastsat i stk. 1 overholdes.

Artikel 5

1. For saa vidt angaar de i artikel 1 omhandlede produkter, bortset fra saadanne, som er indfoert fra et tredjeland, eller som er beregnet for en anden medlemsstat, kan medlemsstaterne uanset artikel 4 fortsat anvende en ordning, der allerede gaelder paa deres omraade, hvorefter forekomsten af pesticidrester kan overvaages, og hvorefter der i faellesskab kan traeffes alle andre foranstaltninger med henblik paa at opnaa en virkning svarende til det indhold af pesticidrester, der er fastsat i bilag II, og med henblik paa at vurdere befolkningens samlede ernaeringsmaessige udsaettelse for pesticidrester uanset disses oprindelse. Saadanne foranstaltninger omfatter regelmaessige og repraesentative undersoegelser vedroerende indholdet af saadanne pesticidrester i almindelig kost.

2. Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om enhver anvendelse af stk. 1.

Artikel 6

I og paa de i artikel 1 omhandlede produkter kan medlemsstaterne tillade et stoerre indhold af pesticidrester end fastsat i del B i bilag II, saafremt disse produkter ikke er bestemt til direkte konsum, og det ved passende kontrol sikres, at de i tilfaelde, hvor de leveres direkte til den endelige bruger eller forbruger, foerst kan stilles til dennes raadighed, naar indholdet af pesticidrester ikke laengere overskrider de maksimalgraensevaerdier, der er fastsat i del B. Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om de trufne foranstaltninger. Disse foranstaltninger gaelder for alle de omhandlede produkter uanset oprindelse.

Artikel 7

Medlemsstaterne forelaegger hvert aar inden den 1. august Kommissionen en rapport om resultaterne af de officielle kontrolundersoegelser, om den overvaagning, der har fundet sted, og om de oevrige foranstaltninger, der er truffet i det foregaaende aar efter artikel 4 og eventuelt artikel 5.

Artikel 8

1. De proeveudtagnings- og analysemetoder, der er noedvendige for kontrolundersoegelser, overvaagning og andre foranstaltninger efter artikel 4 og eventuelt artikel 5, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 12. Det forhold, at der findes faellesskabsanalysemetoder, der skal anvendes i tilfaelde af indsigelse, udelukker ikke, at medlemsstaterne anvender andre videnskabeligt holdbare analysemetoder, hvorved der kan opnaas sammenlignelige resultater.

2. Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om andre metoder, de maatte anvende i medfoer af stk. 1.

Artikel 9

1. Skoenner en medlemsstat, at en maksimalgraensevaerdi som fastsat i bilag II frembyder fare for menneskers sundhed, og at det derfor er noedvendigt hurtigt at gribe ind, kan medlemsstaten midlertidigt saenke denne graensevaerdi paa sit eget omraade. I saa fald giver den straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om de trufne foranstaltninger og om grundene hertil.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede situation skulle opstaa, traeffes der efter fremgangsmaaden i artikel 13 afgoerelse om, hvorvidt maksimalgraensevaerdierne som fastsat i bilag II skal aendres. Saa laenge hverken Raadet eller Kommissionen har truffet nogen afgoerelse efter ovennaevnte fremgangsmaade, kan medlemsstaten opretholde de foranstaltninger, den har ivaerksat.

Artikel 10

AEndringer af maksimalgraensevaerdierne som fastsat i bilag II som foelge af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden, vedtages af Raadet, som traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, jf. dog artikel 9.

Artikel 11

Raadet vedtager enstemmigt paa forslag af Kommissionen direktiver om alle nye fortegnelser over produkter eller alle nye fortegnelser over pesticidrester i og paa de i artikel 1 omhandlede produkter samt maksimalgraensevaerdier for saadanne pesticidrester.

Artikel 12

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for Den staaende Komité for Plantesundhed, i det foelgende benaevnt »komiteen«, enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat.

2. I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer den vaegt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komiteen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det forelagte spoergsmaal haster. Udtalelsen vedtages med et flertal paa fireoghalvtreds stemmer.

4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og bringer dem straks i anvendelse, naar de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse. Naar de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse, eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag om de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal.

Saafremt Raadet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udloebet af en frist paa tre maaneder fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod de paagaeldende foranstaltninger.

Artikel 13

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for komiteen enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat.

2. I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer den vaegt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist paa to dage. Udtalelsen vedtages med et flertal paa fireoghalvtreds stemmer. 4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og bringer dem straks i anvendelse, naar de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse. Naar de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse, eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag om de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal.

Saafremt Raadet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udloebet af en frist paa femten dage fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod de paagaeldende foranstaltninger.

Artikel 14

Dette direktiv finder ikke anvendelse paa de i artikel 1 omhandlede produkter, saafremt det i det mindste ved passende angivelse godtgoeres, at de er bestemt for:

a) udfoersel til tredjelande;

b) fremstilling af andre varer end levnedsmidler;

c) udsaed.

Artikel 15

Med henblik paa at komplettere den faellesskabsordning, der indfoeres ved dette direktiv tager Raadet paa grundlag af en rapport fra Kommissionen, i givet fald ledsaget af relevante forslag, senest den 30. juni 1991 direktivet op til revision.

Artikel 16

Medlemsstaterne saetter de fornoedne love eller administrative bestemmelser i kraft for senest den 30. juni 1988 at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 24. juli 1986.

Paa Raadets vegne

A. CLARK

Formand

(1) EFT nr. C 56 af 6. 3. 1980, s. 14.

(2) EFT nr. C 28 af 9. 2. 1981, s. 64.

(3) EFT nr. C 300 af 18. 11. 1980, s. 29.

(1) EFT nr. L 38 af 11. 2. 1974, s. 31.

(2) EFT nr. L 212 af 2. 8. 1986, s. 27.

BILAG I

1.2 // // // Position i den faelles toldtarif // Varebeskrivelse // // // ex 10.01 // Hvede // 10.02 // Rug // 10.03 // Byg // 10.04 // Havre // ex 10.05 // Majs // ex 10.06 // Uafskallet ris // ex 10.07 // Boghvede, hirse, sorghum, triticale og andet korn // //

BILAG II

DEL A

1.2 // // // Pesticidrester // Maksimalgraensevaerdi i mg/kg (ppm) 1.2.3 // // // // 1. aldrin 2. dieldrin (HEOD) // Isoleret eller sammen, udtrykt som dieldrin (HEOD) // 0,01 1.2 // 3. uorganiske bromider i alt. udtrykt i Br-ioner // 50 // 4. carbaryl // 1 : ris 0,5 : andet korn // 5. chlordan (summen af cis- og transisomerer) // 0,02 // 6. DDT (summer af isomererne af DDT, TDE og DDE, udtrykt i DDT) // 0,05 // 7. diazinon // 0,05 // 8. 1,2 dibromethan (ethylendibromid) // 0,01 (1) // 9. dichlorvos // 2 // 10. endosulfan (summen af a og v isomerer og endosulfansulfat udtrykt i endosulfan) // 0,2 : majs 0,1 : andet korn // 11. endrin // 0,01 // 12. heptachlor (summen af heptachlor og heptachlorepoxid udtrykt i heptachlor) // 0,01 // 13. hexachlorobenzen (HCB) // 0,01 // 14. hexachlorocyclohexan (HCH) // // 14.1. a-isomer 14.2. v -isomer summen af disse // 0,02 // 14.3. g-isomer (lindan) // 0,1 (2) // 15. malathion (summen af malathion og malaoxon udtrykt i malathion) // 8 // 16. phosphamidon // 0,05 // 17. pyrethriner (summen af pyrethriner I og II, cineriner I og II, jasmoliner I og II) // 3 // 18. trichlorfon // 0,1 // //

(1) I en overgangsperiode, der udloeber senest den 30. juni 1991, maa de medlemsstater, hvis tilsynsmyndigheder endnu ikke rutinemaessigt kan paavise rester paa 0,01 mg/kg, anvende metoder med paavisningsgraenser paa hoejst 0,05 mg/kg.

(2) Fra den 1. januar 1990. DEL B

1.2 // // // Pesticidrester // Maksimalgraensevaerdi i mg/kg (ppm) // // // 1. bromomethan (methyl bromid) // 0,1 // 2. carbondisulphid // 0,1 // 3. carbontetrachlorid // 0,1 // 4. hydrogencyanid, cyanider udtrykt i hydrogencyanid // 15 // 5. hydrogenphosphid, phosphider udtrykt i hydrogenphosphid // 0,1 // //