31986L0278

Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg

EF-Tidende nr. L 181 af 04/07/1986 s. 0006 - 0012
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0127
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0127


RAADETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljoeet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlaeg (86/278/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under hensivning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg(3), og ud fra foelgende betragtninger:

Formaalet med dette direktiv er at regulere anvendelsen i landbruget af slam fra rensningsanlaeg for at undgaa skadelige virkninger for jord, planter, dyr og mennesker, samtidig med at der tilskyndes til en korrekt anvendelse af dette slam; traktaterne indeholder ikke, bortset fra artikel 235, fornoeden hjemmel hertil;

de forskellige medlemsstaters bestemmelser med hensyn til anvendelse af slam i landbruget, er indbyrdes afvigende, hvilket vil kunne indvirke paa det faelles markeds funktion; der boer derfor paa dette omraade gennemfoeres en indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne som omhandlet i traktatens artikel 100;

slam fra rensningsanlaeg, der anvendes i landbrugsbedrifter, er ikke omfattet af Raadets direktiv 75/442/EOEF af 15. juli 1975 om affald(4);

de foranstaltninger, der er fastlagt i Raadets direktiv 78/319/EOEF af 20. marts 1978 om giftigt og farligt affald(5), finder ogsaa anvendelse paa slam fra rensningsanlaeg, som indeholder eller er forurenet af de i bilaget til direktivet omhandlede stoffer, for saa vidt disse er af en saadan art eller er til stede i saadanne maengder eller koncentrationer, at de udgoer en sundhedsfare eller en fare for miljoeet;

der boer fastlaegges en saerlig ordning, som kan give sikkerhed for, at mennesker, dyr og planter samt miljoe beskyttes mod skadelige virkninger af ukontrolleret anvendelse af slam;

dette direktiv tager endvidere sigte paa at fastlaegge visse foerstegangsforanstaltninger paa faellesskabsplan med henblik paa beskyttelsen af jorden;

dette direktiv tager endvidere sigte paa at fastlaegge visse foerstegangsforanstaltninger paa faellesskabsplan med henblik paa beskyttelsen af jorden;

slam kan have en landbrugsmaessig vaerdi, og det er derfor berettiget at tilskynde til anvendelse af slam i landbruget, forudsat at det anvendes korrekt; anvendelsen af slam fra renseanlaeg maa ikke paavirke kvaliteten af jorden og dermed af landbrugsprodukter;

visse tungmetaller kan vaere giftige for planter og ogsaa for mennesker i kraft af deres forekomst i afgroederne; der boer derfor fastsaettes bindende graensevaerdier for saadanne stoffer i jorden;

der boer udstedes forbud mod anvendelsen af slam, naar koncentrationen af disse metaller i jorden overskrider graensevaerdierne;

det boer endvidere undgaas, at disse graensevaerdier overskrides som foelge af anvendelse af slam; med henblik herpaa boer tilfoerslen af tungmetaller til opdyrket jord begraenses enten ved fastsaettelse af den maksimale maengde slam, der maa tilfoeres inden for et aar, idet graensevaerdierne for koncentrationen af disse tungmetaller i det anvendte slam samtidig ikke maa overskrides, eller ved tilsyn med, at graensevaerdierne for den maengde tungmetaller, der kan tilfoeres jorden som et gennemsnit over en periode paa ti aar, ikke overskrides;

slam skal undergaa en behandling, inden det anvendes i landbruget; medlemsstaterne kan dog paa visse vilkaar tillade anvendelsen af ikke-behandlet slam, hvis slammet nedfaeldes eller nedploejes i jorden, og hvis dette ikke indebaerer fare dor menneskers og dyrs sundhed;

der skal hengaa et vist tidsrum mellem anvendelsen af slammet og graesning eller hoest af foderafgroederne eller af visse afgroeder, som normalt kommer i direkte beroering med jorden, og som normalt fortaeres i raa tilstand; anvendelse af slam i vaekstperioden i handelsgartnerier og frugtplantager, med undtagelse af plantager med frugttraeer, boer forbydes;

i henhold til direktiv 75/440/EOEF(1) og 80/68/EOEF(2) skal anvendelsen foregaa paa en saadan maade, at jord, overfladevand og grundvand beskyttes;

med henblik herpaa er det noedvendigt at foere kontrol med kvaliteten af slammet og den jord, hvorpaa slammet anvendes, og der boer derfor gennemfoeres analyser, og visse resultater meddeles brugerne;

der boer ske registrering af en raekke vaesentlige oplysninger til sikring af bedre kendskab til anvendelsen af slam i landbruget, og disse oplysninger boer tilgaa Kommissionen i form af regelmaessige rapporter; paa baggrund af disse rapporter kan Kommissionen om noedvendigt fremsaette forslag til sikring af oeget beskyttelse af jorden og miljoeet;

slam fra smaa rensningsanlaeg, som hovedsagelig behandler husspildevand, indebaerer kun ringe fare for menneskers, dyrs og planters sundhed samt for miljoeet, og dette slam kan derfor undtages fra visse af de bestemmelser, der er fastsat vedroerende oplysning og analyse;

medlemsstaterne boer kunne fastsaette bestemmelser, der er strengere end bestemmelserne i dette direktiv; saadanne bestemmelser skal meddeles Kommissionen;

de tekniske og videnskabelige fremskridt kan goere det noedvendigt at foretage en hurtig tilpasning af visse af bestemmelserne i dette direktiv; for at fremme ivaerksaettelsen af de noedvendige foranstaltninger hertil boer der derfor fastlaegges en procedure for et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen; dette samarbejde boer finde sted i et udvalg for tilpasning til de tekniske og videnskabelige fremskridt -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv har til formaal at fastsaette bestemmelser for anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlaeg, saaledes at skadelige virkninger paa jorden samt paa planter, dyr og mennesker undgaas, og samtidig at tilskynde til en korrekt anvendelse af saadant slam.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved:

a)»slam« iii)spildevandsslam fra rensningsanlaeg, som behandler husholdningsspildevand eller byspildevand, eller fra andre krensningsanlaeg, som behandler spildevand med tilsvarende sammensaetning;

iii)spildevandsslam fra septiktanke og andre lignende anlaeg til behandling af spildevand;

iii)spildevandsslam fra andre rensningsanlaeg end de under nr. i) og nr. ii) naevnte;

b)»behandlet slam« Slam, som er behandlet biologisk, kemisk eller termisk, som har vaeret langtidsoplagret, eller som er behandlet paa anden maade, saaledes at dets gaeringsevne og de sundhedsmaessige ulemper ved dets anvendelse er mindsket betydeligt;

c)»landbrug« Enhver form for dyrkning af levnedsmiddelafgroeder i erhvervsmaessigt oejemed, herunder med henblik paa opdraet af husdyr;

d)»anvendelse« Spredning af slam paa jorden eller enhver anden anvendelse af slam paa og i jorden.

Artikel 3

1. Det i artikel 2, litra a), nr. i), omhandlede slam maa i landbruget kun anvendes i overensstemmelse med dette direktiv.

2. Med forbehold af bestemmelserne i direktiv 75/442/EOEF og 78/319/EOEF:

-kan det i artikel 2, litra a), nr. ii), omhandlede slam anvendes i landbruget paa saadanne betingelser, som den paagaeldende medlemsstat maatte anse for noedvendige for at sikre beskyttelsen af menneskets sundhed og miljoeet,

-maa det i artikel 2, litra a), nr. iii), omhandlede slam kun anvendes i landbruget, saafremt den paagaeldende medlemsstat har fastsat bestemmelser for anvendelsen heraf.

Artikel 4

Vaerdier for koncentrationen af tungmetaller i den jord, hvor slammet anvendes, for koncentrationen af tungmetaller i slammet og for den maksimale aarlige maengde af tungmetaller, der tilfoeres jord til landbrugsformaal, findes i bilag I A, I B og I C.

Artikel 5

Med forbehold af artikel 12 gaelder foelgende:

1.medlemsstaterne skal forbyde anvendelse af slam, saafremt koncentrationen af et eller flere tungmetaller i jorden overstiger de graensevaerdier, som de fastsaetter i overensstemmelse med bilag I A, og de skal traeffe de foranstaltninger, der er noedvendige for at sikre, at disse graensevaerdier ikke overskrides som foelge af anvendelsen af slam.

2.medlemsstaterne skal fastsaette regler for anvendelse af slam, saaledes at der ikke sker en saadan ophobning af tungmetaller i jorden, at de i stk. 1 omhandlede graensevaerdier overskrides. Med henblik herpaa skal de anvende fremgangsmaaden i enten litra a) eller litra b);

a)medlemsstaterne skal fastsaette den maksimale slammaengde, udtrykt i tons toerstof, som aarligt maa anvendes pr. arealenhed, naar de graensevaerdier for koncentrationen af tungmetaller i slam, som de fastsaetter i overensstemmelse med bilag I B, skal overholdes, eller b)medlemsstaterne skal sikre, at de i bilag I C fastsatte graensevaerdier for maengden af tungmetaller, der tilfoeres jorden pr. arealenhed og pr. tidsenhed, overholdes.

Artikel 6

Med forbehold af artikel 7:

a)skal slammet behandles, inden det anvendes i landbruget. Medlemsstaterne kan dog paa betingelser, som de selv fastsaetter, tillade, at ubehandlet slam nedfaeldes eller nedploejes i jorden;

b)skal producenterne af slam fra rensningsanlaeg regelmaessigt meddele brugerne alle de i bilag II A omhandlede oplysninger.

Artikel 7

Medlemsstaterne skal forbyde anvendelse eller levering af slam med henblik paa anvendelse:

a)paa graesningsarealer eller arealer med foderafgroeder, naar disse graesningsarealer og foderafgroeder henholdsvis benyttes til graesning eller hoestes, inden der er forloebet en vis tid. Dette tidsrum, som fastsaettes af medlemsstaterne under hensyn til navnlig de geografiske og klimatiske forhold, maa under ingen omstaendigheder vaere mindre end tre uger;

b)i handelsgartnerier og frugtplantager i vaekstperioden, med undtagelse af plantager med frugttraeer;

c)paa arealer, der anvendes til dyrkning af groensager eller frugt, som normalt er i direkte kontakt med jorden, og som normalt fortaeres raa, i en periode paa ti maaneder forud for hoesten samt under selve hoesten.

Artikel 8

Ved anvendelse af slam skal foelgende regler overholdes:

-anvendelsen skal foregaa paa en saadan maade, at der tages hensyn til planternes behov for naeringsstoffer, og saaledes at kvaliteten af jord, overfladevand og grundvand ikke lider skade,

-saafremt slam anvendes paa jord med pH-vaerdi under 6, skal medlemsstaterne tage hensyn til tungmetallernes stoerre mobilitet og tilgaengelighed for planterne, og i fornoedent omfang nedsaette de graensevaerdier, som de har fastsat i overensstemmelse med bilag I A.

Artikel 9

Slammet og den jord, hvor det anvendes, analyseres efter skemaet i bilag II A og II B.

Referencemetoderne for proeveudtagning og analyse er anfoert i bilag II C.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne skal paase, at der loebende foeres registre med angivelse af:

a)den producerede slammaengde og den maengde, der leveres til landbruget;

b)slammets sammensaetning og karakteristika paa grundlag af de i bilag II A naevnte parametre;

c)arten af den foretagne behandling som defineret i artikel 2, litra b);

d)modtagernes navn og adresse samt stedet for slammets anvendelse.

2. Disse registre stilles til raadighed for de kompetente myndigheder og danner grundlag for den i artikel 17 omhandlede sammenfattende rapport.

3. De kompetente myndigheder udnerrettes paa begaering om behandlingsmetoderne og analyseresultaterne.

Artikel 11

Medlemsstaterne kan dispensere fra bestemmelserne i artikel 6, litra b), artikel 10, stk. 1, litra b), c) og d), og artikel 10, stk. 2, for saa vidt angaar slam fra anlaeg til rensning af spildevand, hvis behandlingskapacitet er mindre end 300 kg BI5 pr. dag, svarende til 5 000 personaekvivalenter, og som hovedsagelig behandler husholdningsspildevand.

Artikel 12

Medlemsstaterne kan, saafremt omstaendighederne kraever det, vedtage bestemmelser, som er strengere end bestemmelserne i dette direktiv.

Enhver beslutning herom skal meddeles Kommissionen i overensstemmelse med eksisterende aftaler.

Artikel 13

Tilpasningen til den tekniske og videnskabelige udvikling efter fremgangsmaaden i artikel 15 vedroerer bestemmelserne i bilagene til dette direktiv bortset fra parametrene og vaerdierne i bilag I A, I B og I C, fra enhver faktor, som kan forventes at paavirke vurderingen af disse vaerdier, samt fra de parametre, som skal analyseres, og som er omhandlet i bilag II A og II B.

Artikel 14

1. Der nedsaettes et udvalg for tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, i det foelgende benaevnt »udvalget«, sammensat af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand.

2. Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden.

Artikel 15

1. Saafremt der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden sagen for udvalget, enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det forelagte spoergsmaal haster. Udtalelsen vedtages med et flertal paa 54 stemmer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles vaegt efter traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3.a)Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, saafremt disse er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse,

b)Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller foreligger der ikke nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag vedroerende de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

c)Saafremt Raadet ikke inden udloebet af en frist paa tre maaneder, efter at det har faaet forslaget forelagt, har truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 16

1. Medlemsstaterne skal saette de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa tre aar fra dets meddelelse.

De skal straks underrette Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 17

Medlemsstaterne skal hvert fjerde aar, foerste gang to aar efter dette direktivs ivaerksaettelse, udarbejde en sammenfattende rapport om anvendelse af slam i landbruget med oplysninger om de anvendte maengder, de fulgte kriterier og de konstaterede vanskeligheder, og fremsende den til Kommissionen, som offentliggoer rapportens oplysninger. Paa baggrund af denne rapport fremsaetter Kommissionen i givet fald egnede forslag til sikring af en oeget beskyttelse af jorden og miljoeet.

Artikel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 12. juni 1986.

Paa Raadets vegneP. WINSEMIUSFormand

(1)EFT nr. C 264 af 8. 10. 1982, s. 3, og EFT nr. C 154 af 14. 6. 1984, s. 6.

(2)EFT nr. C 77 af 19. 3. 1984, s. 136.

(3)EFT nr. C 90 af 5. 4. 1983, s. 27.

(4)EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 39.

(5)EFT nr. L 84 af 31. 3. 1978, s. 43.

(1)EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 26.

(2)EFT nr. L 20 af 26. 1. 1980, s. 43.

BILAG I A

>TABELPOSITION>

BILAG I B

>TABELPOSITION>

BILAG II B

JORDANALYSE 1.Forud for enhver anvendelse af andet slam end slam fra de i artikel 11 omhandlede rensningsanlaeg skal medlemsstaterne sikre sig, at tungmetalindholdet i jorden ikke overstiger de graensevaerdier, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I A. Med henblik herpaa traeffer medlemsstaterne afgoerelse om, hvilke analyser der skal foretages, under hensyn til de foreliggende videnskabelige data om jordbundsforhold og jordens homogenitet.

2.Medlemsstaterne traeffer afgoerelse om hyppigheden af efterfoelgende analyser, idet der tages hensyn til metalindholdet i jorden forud for anvendelsen af slam, det anvendte slams maengde og sammensaetning samt ethvert andet forhold af betydning.

3.Foelgende parametre skal analyseres:

-pH,

-cadmium, kobber, nikkel, bly, zink, kviksoelv og chrom.

BILAG II C

PROEVEUDTAGNINGS- OG ANALYSEMETODER 1.Udtagning af jordproever De repraesentative jordproever, der skal analyseres, skal normalt omfatte 25 enkeltproever udtaget paa et areal, der er mindre end eller lig med 5 ha, og som dyrkes paa ensartet maade.

Proeverne skal udtages i en dybde af 25 cm, medmindre dybden af agerjordslaget ligger under denne vaerdi, idet dybden for proeveudtagningen dog i saa fald ikke maa vaere mindre end 10 cm.

2.Proeveudtagning af slam Der udtages proever af slam efter behandling, men foer levering til brugeren, og proeverne skal vaere repraesentative for produktionen af slam.

3.Analysemetode Analyse af tungmetaller foretages efter oplukning med staerk syre. Referenceanalysemetoden er atomabsorptionsspektrometri. Paavisningsgraensen for hvert metal maa ikke vaere hoejere end 10 % af den relevante graensevaerdi.