31986H0156

86/156/EØF: Kommissionens henstilling af 6. maj 1986 til medlemsstaterne vedrørende samordning af de nationale foranstaltninger, der er truffet med hensyn til landbrugsprodukter som følge af radioaktivt nedfald hidrørende fra Sovjetunionen

EF-Tidende nr. L 118 af 07/05/1986 s. 0028 - 0028


*****

KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 6. maj 1986

til medlemsstaterne vedroerende samordning af de nationale foranstaltninger, der er truffet med hensyn til landbrugsprodukter som foelge af radioaktivt nedfald hidroerende fra Sovjetunionen

(86/156/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

som henviser til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 155, og

som tager foelgende i betragtning:

Som foelge af ulykken paa atomkraftvaerket i Tjernobyl i Sovjetunionen er radioaktivt materiale stroemmet ud i atmosfaeren, og der er konstateret nedfald heraf i Faellesskabet;

ud fra et legitimt oenske om at beskytte forbrugernes helbred har medlemsstaterne vedtaget nationale foranstaltninger, der gaar ud paa at begraense eller forbyde handel med visse landbrugsprodukter;

med hensyn til forbindelserne med de beroerte tredjelande har Kommissionen forelagt Raadet et forslag med henblik paa at suspendere indfoerslen af saadanne landbrugsprodukter, der kan vaere forurenede, og den vil traeffe de fornoedne foranstaltninger i koedsektoren i dette oejemed;

det er derfor noedvendigt at samordne de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet vedroerende handelen med deres egne markeder, idet det henstilles til dem at overholde strenge begraensninger for de mest udsatte produkter, og at anvende de samme regler og kontrolforanstaltninger paa de produkter, de udfoerer, som dem, der gaelder for handelen paa deres nationale marked;

den forsikring, som eksportmedlemsstaten saaledes giver, skal goere det muligt for importmedlemsstaten at give afkald paa ethvert andet krav ved indfoersel og ganske saerligt paa enhver supplerende attest; det er desuden underforstaaet, at ingen medlemsstat traeffer strengere forholdsregler over for produkter fra en anden medlemsstat end dem, som den anvender paa sit eget marked -

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE:

1. At drage omsorg for, at foelgende maksimale graensevaerdier overholdes for handelen paa deres eget marked:

1.2,3 // // // Fra og med // Maksimal aktivitet (Bq/kg) // 1.2.3 // // Maelk og mejeriprodukter // Frugt og groensager // // // // 6. maj 1986 // 500 // 350 // 16. maj 1986 // 250 // 175 // 26. maj 1986 // 125 // 90 // // //

2. At underkaste de produkter, de udfoerer, de samme begraensninger og i almindelighed de samme kontrolforanstaltninger med hensyn til radioaktivitet som dem, der gaelder for deres eget marked.

3. At anerkende de kontrolforanstaltninger, som eksportmedlemsstaten saaledes har truffet, ved at afstaa fra erhvert andet krav ved indfoersel i denne forbindelse og isaer enhver form for supplerende attest.

4. Straks at underrette de oevrige medlemsstater og Kommissionen om, hvorledes denne henstilling foelges.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 6. maj 1986.

Paa Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Naestformand