31985L0407

Kommissionens direktiv 85/407/EØF af 11. juli 1985 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 84/535/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladeligt lydeffektniveau for elektriske svejseaggregater

EF-Tidende nr. L 233 af 30/08/1985 s. 0016 - 0017
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 6 s. 0078
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 6 s. 0078
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0055
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0055


KOMMISSIONENS DIREKTIV

af 11. juli 1985

om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 84/535/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladeligt lydeffektniveau for elektriske svejseaggregater

(85/407/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,under henvisning til Raadets direktiv 84/535/EOEF af

17. september 1984 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladeligt lydeffektniveau for elektriske svejseaggregater (1), saerlig artikel 7, ogud fra foelgende betragtninger:Paa grundlag af de indvundne erfaringer og som foelge af den tekniske udvikling er det nu muligt bedre at tilpasse forskrifterne i bilag I til direktiv 84/535/EOEF til de faktiske afproevningsvilkaar;de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for tilpasning til den tekniske udvikling af direktivet om bestemmelse af stoejemissionen fra Entreprenoermateriel

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 84/535/EOEF aendres i overensstemmelse med bilaget til naervaerende direktiv.

Artikel 2

Inden den 26. marts 1986 vedtager og offentliggoer medlemsstaterne de noedvendige bestemmelser for at efterkomme dette direktiv og underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 11. juli 1985.Paa Kommissionens vegne

Stanley CLINTON DAVIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 300 af 19. 11. 1984, s. 142.

BILAG

AENDRINGER I BILAG I TIL DIREKTIV 84/535/EOEF

6.3.AfproevningsstedetPunkt 6.3 erstattes af foelgende:Proevearealet skal vaere plant og vandret. Proevearealet, inklusive den vertikale projektion af mikrofonplaceringerne, bestaar af en beton- eller ikke poroes asfaltoverflade.Elektriske svejseaggregater uden hjul paa slaede (skid) anbringes paa 0,40 m hoeje stativer, medmindre der fra fabrikantens side stilles andre krav paa grund af anbringelsesforholdene.6.4.1.Maaleflade, maaleafstandPunkt 6.4.1 erstattes af foelgende:Maalefladen til afproevningen er en halvkugle.Radius skal vaere:4 m, naar den stoerste dimension paa det elektriske svejseaggregat, der skal afproeves, er under eller lig med 1,5 m;10 m, naar den stoerste dimension paa det elektriske svejseaggregat, der skal afproeves, er over 1,5 m, men under eller lig med 4 m;16 m, naar den stoerste dimension paa det elektriske svejseaggregat, der skal afproeves, er over 4 m.6.4.2.1.Almindelige bemaerkningerPunkt 6.4.2.1 erstattes af foelgende:Med henblik paa maalingerne bruges seks maalepunkter, nemlig punkterne 2, 4, 6, 8, 10 og 12, der placeres i overensstemmelse med punkt 6.4.2.2 i bilag I til direktiv 79/113/EOEF.Med henblik paa afproevning af det elektriske svejseaggregat anbringes det elektriske svejseaggregats geometriske midtpunkt over halvkuglens midtpunkt.X-aksen i det koordinatsystem, ud fra hvilket maalepunkterne fastlaegges, skal vaere parallel med det elektriske svejseaggregats hovedakse.