31985D0527

85/527/EØF: Kommissionens beslutning af 8. oktober 1985 om ydelse af finansiel støtte til grænseinfrastrukturprojektet i Dromad, Carrickarnon (Irland) (Kun den engelske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 325 af 05/12/1985 s. 0010 - 0011


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. oktober 1985

om ydelse af finansiel stoette til graenseinfrastrukturprojektet i Dromad, Carrickarnon (Irland)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(85/527/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3620/84 af 19. december 1984 om en saerlig aktion paa transportinfrastrukturomraadet (1) og isaer artikel 4, stk. 2, ogud fra foelgende betragtninger:Den irske regering har forelagt Kommissionen en anmodning om finansiel stoette til daekning af omkostningerne ved graenseinfrastrukturprojektet i Dromad, Carrickarnon (Irland);ved ydelsen af en finansiel stoette til projekter, der letter formaliteterne ved graenserne, har Kommissionen i hovedsagen taget udgangspunkt i Raadets direktiv 83/643/EOEF af

1. december 1983 om forenkling af fysisk kontrol og administrative formaliteter i forbindelse med godstransport mellem medlemsstaterne (2) og har erklaeret, at den forfoelger samme maal med hensyn til at lette trafikafviklingen og nedsaette ventetiderne ved graenserne;udvalget for transportinfrastrukturer, der blev nedsat ved afgoerelse 78/174/EOEF af 20. februar 1978 (3), er blevet

hoert VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Der ydes finansiel stoette paa hoejst 180 000 ECU til finansiering af gennemfoerelsen af graenseinfrastrukturprojektet i Dromad, Carrickarnon (Irland).

Artikel 2

Om det i artikel 1 omhandlede projekt foreligger foelgende oplysninger:

1Beliggenhed:Carrickarnon, hovedvej 1, graensen mellem Irland og Nordirland.2Beskrivelse:Anlaeg af en yderligere parkeringsplads og udvidelse af vejen ved toldstedet.3Den anslaaede tidsplan for gennemfoerelsen:1985 til 1986.4Samlede anslaaede omkostninger ved projektet i national valuta:500 000 Ir. £.

Artikel 3

Betingelserne for finansiering, gennemfoerelse og kontrol er anfoert i bilaget til naervaerende beslutning.

Artikel 4

De ansvarlige myndigheder for gennemfoerelsen af naervaerende beslutning er henholdsvis:for Kommissionen, lederen af afdelingen »Planlaegning og udvikling af infrastruktur« under generaldirektoratet for transport,for Irland: Miljoeministeriet.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til Irland.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1985.Paa Kommissionens vegne

Stanley CLINTON DAVIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 333 af 21. 12. 1984, s. 58.

(2) EFT nr. L 359 af 22. 12. 1983, s. 8.

(3) EFT nr. L 54 af 25. 2. 1978, s. 16.

BILAG

Vilkaar og betingelser for tildeling af stoette fra Faellesskabet til graenseinfrastrukturprojektet i Dromad, Carrickarnon (Irland)

1.

Finansiering 1.1.

Finansieringsplanerne er foelgende:Foerste tranche: Kommissionen vil give tilladelse til udbetaling af et forskud paa hoejst 40 % af den maksimale finansielle stoette, der er anfoert i artikel 1 til naervaerende beslutning.Anden tranche: Naar Kommissionen har modtaget bevis paa, at arbejdet er afsluttet, betaler Kommissionen eller soerger for, at restbeloebet bliver udbetalt.1.2.

Inden Kommissionen foretager nogen udbetalinger, vil den kontrollere, at Raadets direktiv 71/305/EOEF af 26. juli 1971 om samordning af fremgangsmaaderne med hensyn til indgaaelse af offentlige bygge- og anlaegskontrakter (;) og direktiv 72/277/EOEF af 26. juli 1972 om de naermere regler og betingelser for offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende af bekendtgoerelse om entrepriser og koncessioner paa offentlige bygge- og anlaegsarbejder ($) er blevet anvendt.2.

RegnskabsfoeringDe ansvarlige myndigheder skal opbevare regnskabet og alle de oplysninger, som Kommissionen har behov for, for at kunne foere effektiv kontrol med udgifterne til projektet. Kommissionen forbeholder sig ret til at kraeve, at der fremlaegges skriftlige bevisligheder i loebet af arbejdernes gennemfoerelse, samt til at inspicere anlaegsarbejderne paa stedet. Regnskaberne vedroerende projektet skal opbevares i mindst fire aar efter arbejdets afslutning.3.

Attestering af betalingerne og kontrol med arbejderneVed hver betaling vil Kommissionen kraeve foelgende fra de ansvarlige myndigheder:en redegoerelse for arbejdets forloeb, der er underskrevet af den person, der officielt er ansvarlig over for de nationale myndigheder for projektets gennemfoerelse,en attesteret erklaering om, at betalingerne har fundet sted.Der vil blive udstedt en kvittering til Kommissionen for hver betaling, som den foretager i henhold til naervaerende beslutning.4.

Offentlig omtaleDe ansvarlige myndigheder skal soerge for ved opstilling af skilte paa byggestederne at bekendtgoere, at Faellesskabet yder stoette til projektet.

(;) EFT nr. L 185 af 16. 8. 1971, s. 5.

($) EFT nr. L 176 af 3. 8. 1972, s. 12.