31984R0870

Rådets forordning (EØF) nr. 870/84 af 31. marts 1984 om ændring af forordning (EØF) nr. 1199/82 om ydelse af en tillægspræmie til opretholdelse af besætninger af ammekøer i Irland og Nordirland

EF-Tidende nr. L 090 af 01/04/1984 s. 0034 - 0034


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 871/84

af 31 . marts 1984

om fjerde aendring af forordning ( EOEF ) nr . 1837/80 om den faelles markedsordning for faare - og gedekoed og om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 950/68 om den faelles toldtarif

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 34 i forordning ( EOEF ) nr . 1837/80 ( 4 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1195/82 ( 5 ) , skulle Kommissionen inden den 1 . oktober 1983 forelaegge Raadet en beretning om , hvorledes den faelles markedsordning fungerer i sektoren for faare - og gedekoed ; efter gennemgang af Kommissionens beretning skal der foretages aendringer i bestemmelserne vedroerende denne sektor ;

den i artikel 3 , stk . 4 , litra b ) , i forordning ( EOEF ) nr . 1837/80 naevnte periode paa fire aar , som ved markedsordningens ikrafttraeden blev fastsat for en gradvis tilpasning af produktions - og afsaetningsstrukturerne i de forskellige medlemsstater , udloeber ved udgangen af produktionsaaret 1983/1984 ; der er ingen grund til at fastsaette en enhedsreferencepris , som afviger fra basisprisen ; denne pris er fra nu af sammenfaldende med basisprisen ;

en delvis omlaegning af de i artikel 3 , stk . 1 , i naevnte forordning omhandlede omraader er i overensstemmelse med oensket om at forene omraader , som har ensartede produktions - og forbrugsstrukturer for lammekoed ;

der boer gives medlemsstaterne mulighed for at udbetale et forskud til producenter i ugunstigt stillede landbrugsomraader i henhold til direktiv 75/268/EOEF ( 6 ) ; der boer med henblik herpaa foretages et skoen over indtaegtstabet ved begyndelsen af produktionsaaret ;

hvad angaar praemien til faarekoedsproducenterne , har det - bortset fra , at der af ovennaevnte aarsager ikke laengere fastsaettes referencepriser fra og med det produktionsaar , som begynder i 1984 - vist sig hensigtsmaessigt at forenkle beregningen af denne praemie ; indkomsttabet for producenterne i et givet omraade beregnes som den eventuelle forskel mellem Faellesskabets basispris og det aritmetiske gennemsnit af de markedspriser , som konstateres i det paagaeldende omraade ; paa dette tab boer der anvendes en koefficient , som repraesenterer den normale aarlige gennemsnitsproduktion af lammekoed i det paagaeldende omraade ;

for at sikre en mere effektiv styring og understoettelse af markedet boer der for de private oplagringsforanstaltningers vedkommende fastsaettes en omraadeopdeling af disse oplagringsforanstaltningers ivaerksaettelse i henhold til regler , der er analoge med reglerne om ivaerksaettelse af interventionskoeb ; der boer desuden aabnes mulighed for at graduere den ydede stoette mellem omraaderne ;

den kraftige stigning i samhandelen inden for Faellesskabet med visse former for tilberedt faarekoed goer det endvidere noedvendigt at bestemme , at der skal opkraeves et beloeb svarende til den ydede variable praemie , som er omhandlet i artikel 9 , stk . 3 , i forordning ( EOEF ) nr . 1837/80 , for dette tilberedte faarekoed , naar det forlader det paagaeldende omraade -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning ( EOEF ) nr . 1837/80 foretages foelgende aendringer :

1 . artikel 1 , litra c ) , erstattes af foelgende litra c ) og d ) :

" c ) 16.02 B III b ) 2 aa ) 11 :

Andre varer af koed eller slagteaffald af faar og geder , tilberedte eller konserverede , ikke med indhold af koed eller slagteaffald af tamsvin eller hornkvaeg , ikke kogt , stegt eller paa lignende maade tilberedt ; blandinger af saadant koed eller slagteaffald med kogt , stegt eller paa lignende maade tilberedt koed eller slagteaffald .

d ) 16.02 B III b ) 2 aa ) 22 :

Andre varer af koed eller slagteaffald af faar og geder , tilberedte eller konserverede , ikke med indhold af koed eller slagteaffald af tamsvin eller hornkvaeg ; i andre tilfaelde . " ;

2 . artikel 3 affattes saaledes :

" Artikel 3

1 . Efter fremgangsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . 2 , fastsaettes der hvert aar for det foelgende produktionsaar en basispris for ferske eller koelede faarekroppe .

2 . Ved fastsaettelse af basisprisen tages der isaer hensyn til foelgende faktorer :

a ) markedssituationen for faarekoed i det indevaerende aar ;

b ) udsigterne for udviklingen i produktion og forbrug af faarekoed ;

c ) produktionsomkostningerne for faarekoed ;

d ) markedssituationen i de andre sektorer for animalske produkter , navnlig oksekoedsektoren ;

e ) de indvundne erfaringer .

3 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen basisprisen for de enkelte aarstider for at tage hensyn til de saedvanlige saesonbestemte svingninger paa faellesskabsmarkedet for faarekoed .

4 . Medmindre Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen traeffer anden beslutning , begynder produktionsaaret den foerste mandag i april og slutter dagen foer denne dag det foelgende aar .

5 . Der fastlaegges foelgende omraader med henblik paa gennemfoerelsen af denne forordning :

- omraade 1 : Italien og Graekenland ;

- omraade 2 : Frankrig ;

- omraade 3 : Belgien , Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Luxembourg , Nederlandene ;

- omraade 4 : Irland ;

- omraade 5 : Storbritannien ;

- omraade 6 : Nordirland . " ;

3 . artikel 4 affattes saaledes ;

" Artikel 4

1 . Der konstateres en pris for ferske eller koelede faarekroppe paa Faellesskabets repraesentative markeder paa grundlag af de priser , der er konstateret paa det eller de repraesentative markeder i hvert omraade eller , for saa vidt angaar omraade 1 og 3 , i hver medlemsstat , for de forskellige kategorier af ferske eller koelede faarekroppe , idet der tages hensyn dels til betydningen af hver af disse kategorier , dels til den relative stoerrelse af faarebestanden i hvert omraade , eller for saa vidt angaar omraade 1 og 3 i hver medlemsstat .

2 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , herunder fastlaeggelsen af " faarekroppenes vaegt " , fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 26 . " ;

4 . artikel 5 affattes saaledes :

" Artikel 5

1 . I det omfang det er noedvendigt for at kompensere et indkomsttab for faarekoedsproducenterne i et eller flere omraader i loebet af et produktionsaar , fastsaettes der straks efter det paagaeldende produktionsaars afslutning en praemie .

2 . Det i stk . 1 omhandlede indkomsttab udgoer den eventuelle forskel mellem basisprisen , som omhandlet i artikel 3 , stk . 1 , og det aritmetiske gennemsnit af markedspriserne i hvert omraade i henhold til artikel 4 , opgjort pr . 100 kg slagtet vaegt .

3 . Stoerrelsen af den praemie , der skal udbetales for hvert moderfaar i hvert omraade , beregnes ved anvendelse af en koefficient , som for hvert omraade udtrykker den normale aarlige gennemsnitsproduktion af lam pr . moderfaar , opgjort pr . 100 kg slagtet vaegt , paa det i stk . 2 omhandlede indkomsttab .

4 . Hvis der for en eller flere af de i artikel 3 , stk . 5 , omhandlede omraader anslaas et indtaegtstab i loebet af produktionsaaret paa baggrund af den sandsynlige udvikling i de i artikel 4 omhandlede markedspriser og den i artikel 9 omhandlede variable praemie efter fremgangsmaaden i artikel 26 , kan den eller de beroerte medlemsstater dog i det eller de paagaeldende omraader udbetale et forskud til faarekoedsproducenter i de ugunstigt stillede landbrugsomraader , afgraenset i henhold til artikel 3 , stk . 3 , 4 og 5 , i direktiv 75/268/EOEF .

I overensstemmelse med stk . 1 , 2 og 3 fastsaettes det endelige praemiebeloeb efter afslutningen af det paagaeldende produktionsaar , og der udbetales i givet fald et saldobeloeb i de i foerste afsnit omhandlede ugunstigt stillede landbrugsomraader . " .

5 . Naar der ydes praemie i omraade 2 , kan der i omraade 1 efter anmodning fra de paagaeldende imidlertid udbetales et beloeb , der svarer til praemien pr . moderfaar i omraade 2 , naar modtagerne paa en for den ansvarlige myndighed tilfredsstillende maade beviser , at lammene af disse moderfaar ikke er blevet slagtet , inden de var 2 maaneder gamle .

6 . For saa vidt angaar omraade 5 , formindskes indkomsttabet , saafremt den i artikel 9 omhandlede variable praemie er taget i anvendelse med det vejede gennemsnit af de faktisk ydede variable praemier .

Dette gennemsnit , opgjort pr . 100 kg slagtet vaegt , beregnes ved division af det samlede faktisk ydede praemiebeloeb med den produktion af certificerede dyr , for hvilke den variable praemie kan udbetales ved slagtning eller ved foerste markedsfoering .

7 . Med henblik paa fastlaeggelsen af det i stk . 2 omhandlede aritmetiske gennemsnit af markedspriserne erstattes markedsprisen i et omraade med den saesonbestemte interventionspris for den periode , hvori koebene rent faktisk finder sted , saafremt de i artikel 6 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede interventionsforanstaltninger er taget i anvendelse i et omraade .

8 . Praemien udbetales til praemiemodtagerne paa grundlag af det antal moderfaar , som bedriften har holdt i en minimumsperiode , som fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 26 .

9 . Raadet fastlaegger med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen de almindelige bestemmelser for den i denne artikel fastsatte ordning , herunder definitionen af praemiemodtagere og stoetteberettigede moderfaar .

Raadet kan efter samme fremgangsmaade vedtage , at der kun ydes praemie til producenter , som mindst har et bestemt antal moderfaar .

10 . Kommissionen fastsaetter efter fremgangsmaaden i artikel 26

- i paakommende tilfaelde den praemie , der skal betales pr . moderfaar i hvert omraade ,

- gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , herunder bestemmelserne vedroerende indsendelse af ansoegninger om praemier , kontrol og udbetaling af praemier .

11 . De udgifter , der afholdes som led i ordningen i denne artikel , betragtes som en del af interventionerne til regulering af landbrugsmarkederne . " ;

5 . artikel 7 , stk . 1 og stk . 2 , foerste afsnit , affattes saaledes :

" 1 . Hvis den i henhold til artikel 4 konstaterede pris er mindre end 90 % af den i artikel 3 , stk . 3 , omhandlede saesonbestemte basispris og kan forventes at forblive under dette niveau , kan det vedtages at ivaerksaette de i artikel 6 , stk . 1 , litra a ) , omhandlede interventionsforanstaltninger for Faellesskabet som helhed .

De i foerste afsnit omhandlede foranstaltninger kan traeffes for et eller flere omraader inden for Faellesskabet , saafremt den pris , der konstateres paa det eller de repraesentative markeder i et eller flere omraader , er mindre end 90 % af den i artikel 3 , stk . 3 , omhandlede saesonbestemte basispris og kan forventes at forblive under dette niveau i det eller de paagaeldende omraader ; disse foranstaltninger kan gradueres fra omraade til omraade .

2 . Hvis den i henhold til artikel 4 konstaterede pris i perioden fra den 15 . juli til den 15 . december i et aar er lig med eller lavere end en saesonbestemt interventionspris svarende til 85 % af den saesonbestemte basispris , og hvis den konstaterede pris paa de repraesentative markeder i et bestemt omraade samtidig er lig med eller lavere end den saesonbestemte interventionspris eller eventuelt lig med eller lavere end den afledte saesonbestemte interventionspris , ivaerksaettes de i artikel 6 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede interventionsforanstaltninger efter anmodning fra en eller flere medlemsstater i det paagaeldende omraade . For saa vidt angaar omraade 1 og 2 , kan disse interventionsforanstaltninger dog ivaerksaettes i den eller de medlemsstater , der indgaar i disse omraader . " ;

6 . artikel 9 affattes saaledes :

" Artikel 9

1 . Det forenede Kongerige kan i omraade 5 yde en praemie ved slagtning af faar , forudsat at dette land ikke i naevnte omraade anvender bestemmelserne i artikel 6 , stk . 1 , litra b ) , saafremt de priser , der konstateres paa de repraesentative markeder i dette omraade , ligger under et vejledende niveau svarende til 85 % af den i artikel 3 , stk . 1 , omhandlede basispris .

Det i foerste afsnit omhandlede vejledende niveau saesonbestemmes paa samme maade som basisprisen .

2 . Den i stk . 1 omhandlede praemie er lig med forskellen mellem det saesonbestemte vejledende niveau og den markedspris , der konstateres i dette omraade .

3 . Saafremt den i stk . 1 omhandlede praemie udbetales i omraade 5 , traeffer Kommissionen de fornoedne foranstaltninger til sikring af , at der for alle de i artikel 1 , litra a ) og litra c ) , omhandlede produkter opkraeves et beloeb svarende til den faktisk ydede praemie , naar disse produkter forlader det paagaeldende omraade .

4 . Kommissionen fastsaetter efter fremgangsmaaden i artikel 26 gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel . Disse bestemmelser kan bl.a . omfatte foranstaltninger , der er noedvendige for at forhindre forstyrrelser af samhandelen som foelge af anvendelsen af den i stk . 1 omhandlede praemieordning , for saa vidt angaar levende dyr , koed og tilberedte varer .

5 . De udgifter , der afholdes om led i ordningen i denne artikel , betragtes som en del af interventionerne til regulering af landbrugsmarkederne . " ;

7 . artikel 10 , stk . 1 , affattes saaledes :

" 1 . For de i artikel 1 , litra b ) , c ) og d ) , naevnte produkter anvendes satserne i den faelles toldtarif . " .

Artikel 2

1 . Kommissionen skal inden den 1 . oktober 1988 forelaegge Raadet en ny beretning om , hvorledes den faelles markedsordning fungerer , navnlig interventions - og praemieordningerne , for at Raadet paa ny kan undersoege ordningen og om noedvendigt traeffe passende foranstaltninger med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen inden den 1 . april 1989 .

2 . Kommissionen skal i sin beretning tage hensyn til foelgende :

- udviklingen paa markedet samt i faarekoedsproducenternes indkomster i Faellesskabet og i hver enkelt medlemsstat ,

- udviklingen i indfoerslen fra tredjelande ,

- virkningerne af denne udvikling paa Faellesskabets budget .

Artikel 3

Bilaget " den faelles toldtarif " til forordning ( EOEF ) nr . 950/68 aendres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning .

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Den anvendes fra begyndelsen af det produktionsaar , som begynder i 1984 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 31 . marts 1984 .

Paa Raadets vegne

M . ROCARD

Formand

( 1 ) EFT nr . C 62 af 5 . 3 . 1984 , s . 68 .

( 2 ) Udtalelse afgivet den 15 . marts 1984 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

( 3 ) Udtalelse afgivet den 29 . marts 1984 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

( 4 ) EFT nr . L 183 af 16 . 7 . 1980 , s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 140 af 20 . 5 . 1982 , s . 22 .

( 6 ) EFT nr . L 128 af 19 . 5 . 1975 , s . 8 .

BILAG

I den faelles toldtarif foretages foelgende aendringer :

1 . underposition 16.02 B III b ) 2 aa ) affattes saaledes :

Pos . * Varebeskrivelse * Toldsatser *

* * autonom % ( I ) * bundet % *

1 * 2 * 3 * 4 *

16.02 * Andre varer af koed eller slagteaffald , tilberedte eller konserverede : * * *

* B . ( uaendret ) * * *

* III . ( uaendret ) * * *

* a ) ( uaendret ) * * *

* b ) ( uaendret ) * * *

* 1 . ( uaendret ) * * *

* 2 . ( uaendret ) * * *

* aa ) ( uaendret ) * * *

* 11 ) Ikke kogt , stegt eller paa lignende maade tilberedt ; blandinger af saadant koed eller slagteaffald med kogt , stegt eller paa lignende maade tilberedt koed eller slagteaffald * 20 * ( a ) *

* 22 ) I andre tilfaelde * 20 * ( a ) *

( a ) Jf . bilaget .

2 . i bilaget indsaettes foelgende tekst under pos . 16.02 :

Pos . * Varebeskrivelse * Bundne toldsatser % *

16.02 * Andre varer af koed eller slagteaffald , tilberedte eller konserverede : * *

* B . Andre varer : * *

* III . I andre tilfaelde : * *

* b ) I andre tilfaelde : * *

* 2 . I andre tilfaelde : * *

* aa ) Faare - eller gedekoed : * *

* 11 ) Ikke kogt , stegt eller paa lignende maade tilberedt ; blandinger af saadant koed eller slagteaffald med kogt , stegt eller paa lignende maade tilberedt koed eller slagteaffald * *

* - faarekoed * 20 *

* - gedekoed * 26 *

* 22 ) I andre tilfaelde * *

* - faarekoed * 20 *

* - gedekoed * 26