31984L0641

Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 om ændring, navnlig for så vidt angår turistassistance, af første direktiv 73/239/EØF om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring

EF-Tidende nr. L 339 af 27/12/1984 s. 0021 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0093
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0150
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0093
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0150


++++

RAADETS DIREKTIV

af 10 . december 1984

om aendring , navnlig for saa vidt angaar turistassistance , af foerste direktiv 73/239/EOEF om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring

( 84/641/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 57 , stk . 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Ved Raadets foerste direktiv ( 73/239/EOEF ) af 24 . juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udoevelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring ( 4 ) , i det foelgende benaevnt " foerste direktiv " , aendret ved direktiv 76/580/EOEF ( 5 ) , er visse forskelle i medlemsstaternes lovgivninger fjernet med henblik paa at lette adgangen til og udoevelsen af den naevnte form for virksomhed ;

der er gjort maerkbare fremskridt med hensyn til virksomhed , der indebaerer praestation af naturalydelser ; saadanne praestationer er underlagt bestemmelser , der er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat ; disse forskelle udgoer en hindring for udoevelsen af etableringsretten ;

for at fjerne denne hindring for etableringsretten boer det praeciseres , at en form for virksomhed ikke er udelukket fra anvendelsesomraadet for foerste direktiv , blot fordi den kun indebaerer praestation af en naturalydelse , eller ved hvilken tjenesteyderen kun anvender sit eget personale og materiel ; i naevnte direktiv boer derfor optages saadan assistancevirksomhed , der bestaar i at give tilsagn om bistand i tilfaelde af , at en haendelig begivenhed indtraeder , idet der tages hensyn til specielle forhold i forbindelse med denne form for virksomhed ;

optagelse , af kontrolhensyn , af assistancevirksomhed under anvendelsesomraadet for foerste direktiv , hvilket ikke indebaerer en kvalifikation af denne form for virksomhed , har ikke til formaal at aendre den for denne virksomhed gaeldende beskatningsordning ;

blot fordi der udoeves visse former for assistancevirksomhed i forbindelse med en ulykke eller en skade , der rammer et vejkoeretoej , og som normalt er sket paa det omraadet , hvor yderen af sikkerheden er hjemmehoerende , berettiger ikke til , at vedkommende , saafremt denne ikke er en forsikringsvirksomhed , underlaegges ordningen i foerste direktiv ;

der boer foreskrives visse lempelser vedroerende betingelsen om , at ulykken eller skaden skal vaere sket paa omraadet for den medlemsstat , hvor yderen af sikkerheden er hjemmehoerende , for saaledes at tage hensyn dels til eksisterende aftaler om gensidighed , dels til visse saerlige omstaendigheder i forbindelse med de geografiske forhold , med de paagaeldende organisationers struktur eller med den meget ringe oekonomiske betydning af de paagaeldende former for virksomhed ;

anvendelsesomraadet for foerste direktiv boer ikke omfatte en organisation i en medlemsstat , hvis virksomhed hovedsagelig bestaar i at praestere tjenesteydelser for de offentlige myndigheders regning ;

en virksomhed , der tilbyder kontrakter om assistance , skal raade over de noedvendige midler til inden for en passende frist at praestere de naturalydelser , som den tilbyder ; der boer udarbejdes saerlige bestemmelser vedroerende beregningen af den solvensmargen og den minimumsgarantifond , som naevnte virksomhed skal raade over ;

visse overgansforanstaltninger er paakraevet for at goere det muligt for virksomheder , der udelukkende udoever assistancevirksomhed , at tilpasse sig gennemfoerelsen af foerste direktiv ;

der boer under hensyn til saerlige vanskeligheder af strukturel og geografisk art indfoeres en overgangsperiode for en automobilklub i en medlemsstat , saaledes at den kan tilpasse sig kravene i naevnte direktiv med hensyn til hjemtransport af koeretoejet , eventuelt ledsaget af foereren og passagererne ;

det er noedvendigt , at foerste direktivs bestemmelser vedroerende de juridiske former som forsikringsvirksomheder kan antage , holdes à jour : visse af naevnte direktivs bestemmelser vedroerende reglerne for agenturer og filialer , der er etableret inden for Faellesskabet , og som hoerer under virksomheder , hvis vedtaegtsmaessige hjemsted ligger uden for Faellesskabet , maa aendres , saaledes at de svarer til bestemmelserne i direktiv 79/267/EOEF ( 6 ) -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Artikel 1 i foerste direktiv affattes saaledes :

" Artikel 1

1 . Dette direktiv vedroerer adgang til og udoevelse af selvstaendig direkte forsikringsvirksomhed , herunder den i stk . 2 naevnte assistancevirksomhed , udoevet gennem virksomheder , der er etableret paa en medlemsstats omraade , eller som oensker at etablere sig der .

2 . Assistancevirksomhed vedroerer assistance til personer , der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravaer fra bopaelen eller det faste opholdssted . Den bestaar i mod forudgaaende praemiebetaling at forpligte sig til omgaaende at yde den sikrede i henhold til en kontrakt om assistance bistand i de tilfaelde og paa de betingelser , der er fastsat i kontrakten , naar vedkommende kommer i vanskeligheder som foelge af en haendelig begivenhed .

Bistanden kan bestaa i kontantydelser eller naturalydelser . Naturalydelserne kan ogsaa praesteres ved benyttelse af tjenesteyderens eget personale eller materiel .

Assistancevirksomhed omfatter ikke pasning , vedligeholdelse , eftersalgsservice eller blot henvisning til eller tilvejebringelse af bistand ved formidling .

3 . Klassifikationen i forsikringsklasser af den i naervaerende artikel omhandlede virksomhed er anfoert i bilaget . " .

Artikel 2

Artikel 2 i foerste direktiv suppleres med foelgende nummer :

" 3 . Assistancevirksomhed ved hvilken forpligtelsen er begraenset til de nedenfor anfoerte former for virksomhed , naar disse udoeves i forbindelse med en ulykke eller en skade , der rammer et vejkoeretoej , og som normalt er sket paa omraadet for den medlemsstat , hvor yderen af sikkerheden er hjemmehoerende :

- reparation paa stedet , hvor yderen af sikkerheden i de fleste tilfaelde anvender sit eget personale og materiel ,

- transport af koeretoejet til det naermeste eller mest hensigtsmaessige sted , hvor reparation kan foretages , samt eventuel befordring , i almindelighed med samme hjaelpekoeretoej , af foereren og passagererne til det naermeste sted , hvorfra de kan fortsaette deres rejse paa anden maade ,

- saafremt den medlemsstat , hvor yderen af sikkerheden er hjemmehoerende , bestemmer det : transport af det paagaeldende koeretoej , eventuelt ledsaget af foereren og passagererne , til disses bopael , udgangspunkt eller oprindelige bestemmelsessted inden for den paagaeldende medlemsstat ,

medmindre disse former for virksomhed udoeves af en virksomhed , der er omfattet af dette direktiv .

I de tilfaelde , der er omhandlet i de to foerste led , skal betingelsen om , at ulykken eller skaden skal vaere sket paa omraadet for den medlemsstat , hvor yderen af sikkerheden er hjemmehoerende ,

a ) ikke vaere opfyldt , naar denne er en organisation , som den sikrede er medlem af , og saafremt reparationen eller transporten af koeretoejet blot ved forevisning af medlemskortet og uden betaling af tillaegspraemie foretages af en tilsvarende organisation i det paagaeldende land i henhold til en aftale om gensidighed ;

b ) ikke vaere til hinder for ydelse af en saadan assistance i Irland og i Det forenede Kongerige af én og samme organisation med virksomhed i begge disse stater .

I det tilfaelde , der er omhandlet i tredje led , og saafremt ulykken eller skaden er sket paa Irlands omraade eller , for Det forenede Kongeriges vedkommende , paa Nordirlands omraade , kan koeretoejet , eventuelt ledsaget af foereren og passagererne , transporteres til disses bopael , udgangspunkt eller oprindelige bestemmelsessted inden for det ene eller det andet af disse omraader .

Endvidere vedroerer dette direktiv ikke assistancevirksomhed , som udoeves i forbindelse med en ulykke eller skade , der har ramt et vejkoeretoej , og som bestaar i at transportere det paagaeldende koeretoej , der har vaeret udsat for en ulykke eller en skade , uden for storhertugdoemmet Luxembourg , eventuelt ledsaget af foereren og passagererne , til disses bopael , saafremt denne form for virksomhed udoeves af Automobile Club du Grand Duché de Luxembourg .

Virksomheder , der er omfattet af dette direktiv , maa kun udoeve den i dette nummer omhandlede virksomhed , hvis de er godkendt for klasse 18 under litra A i bilaget , dog med forbehold af litra C i naevnte bilag . I dette tilfaelde finder naervaerende direktiv anvendelse paa denne form for virksomhed . " .

Artikel 3

Artikel 3 , stk . 1 , i foerste direktiv suppleres med foelgende afsnit :

" Dette direktiv vedroerer ikke virksomheder , der opfylder foelgende betingelser :

- virksomheden udoever ingen anden virksomhed , der er omfattet at naervaerende direktiv , end den i klasse 18 under litra A i bilaget omhandlede ,

- denne virksomhed udoeves udelukkende paa lokalt plan og bestaar kun i naturalydelser , og

- de aarlige indtaegter fra udoevelse af assistancevirksomhed til personer i vanskeligheder overstiger ikke 200 000 ECU . " .

Artikel 4

I artikel 4 i foerste direktiv indsaettes foelgende som litra f ) :

" f ) i Danmark

Falcks Redningskorps A/S , Koebenhavn . " .

Artikel 5

I artikel 8 , stk . 1 , litra a ) , ottende led , i foerste direktiv , udgaar ordene " cooeperatieve vereniging " .

Artikel 6

Artikel 8 , stk . 3 , og artikel 10 , stk . 3 , i foerste direktiv suppleres med foelgende afsnit :

" Den er heller ikke til hinder for , at medlemsstaterne underkaster de virksomheder , der ansoeger om eller har faaet godkendelse for klasse 18 under litra A i bilaget , et tilsyn med de direkte eller indirekte midler i form af personale og materiel , herunder laegeholdenes kvalifikationer og kvaliteten af det udstyr , de raader over med henblik paa at opfylde deres forpligtelser under denne klasse . " .

Artikel 7

Artikel 9 , stk . 1 , litra e ) , og artikel 11 , stk . 1 , foerste afsnit , litra e ) , i foerste direktiv affattes saaledes :

" e ) de anslaaede omkostninger i forbindelse med opbygningen af administrationen og funktionsnettet samt de dertil bestemte finansielle midler , og saafremt de risici , der skal daekkes , er klassificeret under litra A , nr . 18 , i bilaget , de midler , virksomheden raader over med henblik paa at yde den lovede assistance ; " .

Artikel 8

Artikel 13 i foerste direktiv affattes saaledes :

" Artikel 13

Medlemsstaterne efterproever i snaevert samarbejde de godkendte virksomheders finansielle situation . Saafremt de paagaeldende virksomheder har tilladelse til at daekke risici , der er klassificeret under litra A , nr . 18 , i bilaget , samarbejder medlemsstaterne ligeledes ved efterproevning af de midler , de paagaeldende virksomheder raader over til gennemfoerelse af den assistancevirksomhed , som de har forpligtet sig til at udoeve , for saa vidt medlemsstaternes lovgivninger foreskriver tilsyn med disse midler . " .

Artikel 9

Artikel 16 , stk . 3 , i foerste direktiv suppleres med foelgende afsnit :

" Med hensyn til risici , der er klassificeret under litra A , nr . 18 , i bilaget , er det beloeb for betalte skader , der indgaar i beregningen af det andet resultat , lig med de omkostninger , som ydet assistance har paafoert virksomheden . Disse omkostninger beregnes i henhold til de nationale bestemmelser i den medlemsstat , paa hvis omraade virksomheden har sit vedtaegtsmaessige hjemsted . " .

Artikel 10

Artikel 17 , stk . 2 , litra a ) , andet led , i foerste direktiv affattes saaledes :

" - 300 000 ECU for de risici eller en del af de risici , der hoerer under en af de i litra A i bilaget under nr . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 16 og 18 anfoerte klasser ; " .

Artikel 11

Artikel 19 i foerste direktiv affattes saaledes :

" Artikel 19

1 . Hver medlemsstat paalaegger de virksomheder , der har deres vedtaegtsmaessige hjemsted paa dens omraade , hvert aar at aflaegge beretning om deres samlede virksomhed , deres finansielle situation , deres solvens og , hvad angaar daekning af de risici , der er klassificeret under litra A , nr . 18 , i bilaget , om de oevrige midler , de raader over til opfyldelse af deres forpligtelser , for saa vidt medlemsstatens lovgivning foreskriver tilsyn med disse midler .

2 . Medlemsstaterne kraever af de virksomheder , der udoever virksomhed paa deres omraade , at de regelmaessigt fremlaegger det for udoevelsen af tilsynet noedvendige materiale saavel som statistisk materiale , samt at de hvad angaar daekning af de risici , der er klassificeret under litra A , nr . 18 , i bilaget , praeciserer de midler , de raader over til opfyldelse af deres forpligtelser , for saa vidt medlemsstaternes lovgivninger foreskriver tilsyn med disse midler . De kompetente tilsynsmyndigheder tilsender hinanden det materiale og de oplysninger , der har relevans for udoevelsen af tilsynet . "

Artikel 12

Artikel 26 i foerste direktiv affattes saaledes :

" Artikel 26

1 . Virksomheder , der har soegt om eller opnaaet godkendelse fra flere medlemsstater , kan anmode om foelgende fordele , som kun kan ydes samlet :

a ) den i artikel 25 omhandlede solvensmargen beregnes paa grundlag af den samlede virksomhed , som de udoever inden for Faellesskabet ; i dette tilfaelde tages kun den virksomhed , som udoeves af samtlige agenturer eller filialer , der er etableret inden for Faellesskabet , i betragtning ved denne beregning ;

b ) den i artikel 23 , stk . 2 , litra e ) , omhandlede sikkerhed skal kun stilles i en af disse stater ;

c ) de aktiver , der danner garantifonden , kan anbringes i hvilken som helst af de medlemsstater , hvor de udoever deres virksomhed .

2 . Anmodning om opnaaelse af de i stk . 1 naevnte fordele fremsaettes over for de kompetente myndigheder i samtlige de medlemsstater , hvor den paagaeldende virksomhed har soegt om eller opnaaet godkendelse . I anmodningen anfoeres den myndighed , der fremtidig skal efterproeve de i Faellesskabet etablerede agenturers eller filialers solvens for saa vidt angaar deres samlede virksomhed . Virksomhedens valg af myndighed skal begrundes . Sikkerhedsstillelsen skal deponeres i den paagaeldende medlemsstat .

3 . De i stk . 1 naevnte fordele maa kun ydes med samtykke fra de kompetente myndigheder i samtlige de medlemsstater , hvor anmodningen er fremsat . De faar virkning fra det tidspunkt , paa hvilket den valgte tilsynsmyndighed over for de oevrige tilsynsmyndigheder har erklaeret sig rede til at efterproeve de i Faellesskabet etablerede agenturers eller filialers solvens for saa vidt angaar deres samlede virksomhed .

Den valgte tilsynsmyndighed modtager fra de oevrige medlemsstater de oplysninger , der er noedvendige for at efterproeve den samlede solvens for agenturer og filialer , der er etableret paa deres omraade .

4 . Tilladelsen til at anvende de i medfoer af denne artikel ydede fordele tilbagekaldes af samtlige beroerte medlemsstater samtidig paa foranledning af en eller flere af de beroerte medlemsstater . " .

Artikel 13

Artikel 27 , stk . 2 , i foerste direktiv affattes saaledes :

" Ved anvendelsen af artikel 20 i tilfaelde af en virksomhed , der har opnaaet de i artikel 26 , stk . 1 , omhandlede fordele , ligestilles den myndighed , der har til opgave at efterproeve solvensen i de agenturer og filialer , der er etableret inden for Faellesskabet , for saa vidt angaar deres samlede virksomhed , med myndigheden i den medlemsstat , paa hvis omraade virksomheden har sit vedtaegtsmaessige hjemsted . " .

Artikel 14

Under litra A i bilaget til foerste direktiv indsaettes foelgende nummer foer det afsluttende punktum :

" 18 . Assistance

Assistance til personer , der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravaer fra bopaelen eller det faste opholdssted . " .

Artikel 15

Enhver medlemsstat kan paa sit omraade lade virksomhed i form af assistance til personer , der kommer i vanskeligheder under andre omstaendigheder end de i artikel 1 omhandlede , vaere underlagt den ved foerste direktiv indfoerte ordning . Hvis en medlemsstat goer brug af denne mulighed , skal den med henblik paa denne anvendelse sidestille de naevnte former for virksomhed med dem , der er klassificeret i forsikringsklasse 18 under litra A i bilaget til foerste direktiv , dog med forbehold af litra C i naevnte bilag .

Stk . 1 beroerer paa ingen maade de i bilaget til foerste direktiv fastsatte klassificeringsmuligheder for de former for virksomhed , der klart henhoerer under andre forsikringsklasser .

Et agentur eller en filial maa ikke naegtes godkendelse alene med den begrundelse , at de i denne artikel omhandlede former for virksomhed er klassificeret anderledes i den medlemsstat , paa hvis omraade virksomheden har sit vedtaegtsmaessige hjemsted .

Overgangsbestemmelser

Artikel 16

1 . Medlemsstaterne kan indroemme virksomheder , som paa datoen for meddelelsen af dette direktiv kun udoever assistancevirksomhed paa deres omraade , en frist paa fem aar fra denne dato til at efterkomme de betingelser , der er anfoert i artikel 16 og 17 i foerste direktiv .

2 . Medlemsstaterne kan indroemme de i stk . 1 omhandlede virksomheder , som ved udloebet af fristen paa fem aar endnu ikke har tilvejebragt solvensmargenen fuldt ud , en yderligere frist paa hoejst to aar paa betingelse af , at disse virksomheder i henhold til artikel 20 i foerste direktiv har forelagt tilsynsmyndigheden de foranstaltninger , som de agter at traeffe for at naa denne margen , til godkendelses .

3 . Enhver af de i stk . 1 omhandlede virksomheder , som oensker at udvide sin virksomhed i henhold til artikel 8 , stk . 2 , eller artikel 10 i foerste direktiv , kan kun goere dette , saafremt den omgaaende efterkommer naevnte direktiv .

4 . Enhver af de i stk . 1 omhandlede virksomheder , der har en anden form end de i artikel 8 i foerste direktiv anfoerte , kan i tre aar efter datoen for meddelelsen af naervaerende direktiv fortsaette udoevelsen af sin nuvaerende virksomhed under den form , som den havde paa naevnte dato .

5 . Denne artikel finder med de noedvendige aendringer anvendelse paa virksomheder , der oprettes efter datoen for meddelelsen af dette direktiv , og som genoptager en form for virksomhed , der paa naevnte dato allerede blev udoevet af et i juridisk henseende saerskilt organ .

Artikel 17

Medlemsstaterne kan indroemme de i afsnit III i foerste direktiv omhandlede agenturer og filialer , som paa deres omraade kun udoever assistancevirksomhed , en frist paa hoejst fem aar fra meddelelsen af dette direktiv til at efterkomme artikel 25 i foerste direktiv , forudsat at de paagaeldende agenturer og filialer ikke udvider deres virksomhed i henhold til artikel 10 , stk . 2 , i foerste direktiv .

Artikel 18

I en periode paa otte aar fra datoen for meddelelesen af dette direktiv gaelder den betingelse , at ulykken eller skaden skal vaere sket paa omraadet for den medlemsstat , hvor yderen af sikkerheden er hjemmehoerende , ikke for de i artikel 2 , nr . 3 , foerste afsnit , tredje led , i foerste direktiv naevnte former for virksomhed , naar disse udoeves af ELPA ( Den graeske Automobilklub ) .

Afsluttende bestemmelser

Artikel 19

1 . Medlemsstaterne aendrer deres nationale bestemmelser i overensstemmelse med dette direktiv senest den 30 . juni 1987 ; de underretter straks Kommissionen herom . De saaledes aendrede bestemmelser skal , med forbehold af artikel 16 , 17 og 18 i dette direktiv , finde anvendelse senest fra den 1 . januar 1988 .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste love og administrative bestemmelser , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 20

Kommissionen aflaegger inden for en frist paa seks aar fra meddelelsen af dette direktiv rapport til Raadet om de vanskeligheder , der foelger af anvendelsen af dette direktiv , saerlig artikel 15 . Den forelaegger i givet fald forslag med henblik paa at bringe disse vanskeligheder til ophoer .

Artikel 21

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 10 . december 1984 .

Paa Raadets vegne

A . DUKES

Formand

( 1 ) EFT nr . C 51 af 10 . 3 . 1981 , s . 5 , og EFT nr . C 30 af 4 . 2 . 1983 , s . 6 .

( 2 ) EFT nr . C 149 af 14 . 6 . 1982 , s . 129 .

( 3 ) EFT nr . C 343 af 31 . 12 . 1981 , s . 9 .

( 4 ) EFT nr . L 228 af 16 . 8 . 1973 , s . 3 .

( 5 ) EFT nr . L 189 af 13 . 7 . 1976 , s . 13 .

( 6 ) EFT nr . L 63 af 13 . 3 . 1979 , s . 1 .