31984L0253

Rådets ottende direktiv 84/253/EØF af 10. april 1984 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber

EF-Tidende nr. L 126 af 12/05/1984 s. 0020 - 0026
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0073
den spanske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0136
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0073
den portugisiske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0136


++++

RAADETS OTTENDE DIREKTIV

af 10 . april 1984

paa grundlag af traktatens artikel 54 , stk . 3 , litra g ) , om autorisation af personer , der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber

( 84/253/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 54 , stk . 3 , litra g ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til direktiv 78/660/EOEF ( 4 ) skal aarsregnskaberne for visse former for selskaber revideres af en eller flere personer , der er bemyndiget til at foretage denne revision , og kun de i artikel 11 i naevnte direktiv angivne selskaber kan undtages herfra ;

naevnte direktiv suppleres af direktiv 83/349/EOEF ( 5 ) om konsoliderede regnskaber ;

der boer foretages en harmonisering af de kvalifikationer , som personer , der bemyndiges til at foretage lovpligtig revision af regnskaber , skal vaere i besiddelse af , og det boer sikres , at vedkommende personer opfylder visse vandels - og uafhaengighedskrav ;

et hoejt niveau med hensyn til den noedvendige teoretiske viden for at kunne foretage lovpligtig revision af regnskaber og evnen til at anvende denne viden i praksis i revisionsarbejdet maa sikres ved en faglig kvalifikationseksamen ;

medlemsstaterne boer have ret til at autorisere personer , der ikke opfylder alle de betingelser , der kraeves med hensyn til teoretisk uddannelse , men som kan godtgoere langvarig faglig virksomhed , der giver en tilstraekkelig erfaring paa det finansielle , det juridiske og det regnskabsmaessige omraade , og som har bestaaet den faglige kvalifikationseksamen ;

medlemsstaterne boer ligeledes bemyndiges til at fastsaette overgangsbestemmelser til fordel for professionelle erhvervsudoevere ;

medlemsstaterne kan autorisere saavel fysiske personer som revisionsselskaber , der kan vaere juridiske personer eller andre former for selskaber eller sammenslutninger ;

fysiske personer , der i et saadant revisionsselskabs navn foretager lovpligtig revision af regnskaber , skal opfylde de i dette direktiv fastsatte betingelser ;

en medlemsstat kan meddele autorisation til personer , der uden for den paagaeldende stats omraade har erhvervet kvalifikationer , som er ligevaerdige med dem , der er foreskrevet i dette direktiv ;

det boer tillades , at en medlemsstat , der paa tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv anerkender kategorier af fysiske personer , som opfylder de i dette direktiv fastsatte betingelser , men hvis faglige kvalifikationseksamen ligger paa et lavere niveau end en afsluttende universitetseksamen , fortsat , og indtil der sker yderligere samordning , paa visse betingelser kan meddele disse personer speciel autorisation til at foretage lovpligtig revision af regnskabsdokumenter for selskaber og helheder af virksomheder , der er af begraenset stoerrelse , naar denne medlemsstat ikke har gjort brug af de i faellesskabsdirektiverne fastsatte muligheder for undtagelse for saa vidt angaar lovpligtig revision af aarsregnskaber og udarbejdelse af konsoliderede regnskaber ;

dette direktiv vedroerer hverken etableringsfriheden eller den fri udveksling af tjenesteydelser for saa vidt angaar personer , der har til opgave at foretage lovpligtig revision af regnskaber ;

reglerne om anerkendelse af de til statsborgere i de oevrige medlemsstater meddelte autorisationer til at foretage saadan revision skal saerligt fastlaegges i direktiver om adgang til og udoevelse af virksomhed inden for det finansielle , det oekonomiske og det regnskabsmaessige omraade samt om fri udveksling af tjenesteydelser inden for de naevnte omraader -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFDELING I

Anvendelsesomraade

Artikel 1

1 . De i dette direktiv foreskrevne samordningsforanstaltninger gaelder for medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedroerende personer , der skal foretage :

a ) lovpligtig revision af aarsregnskaber for selskaber samt kontrol af overensstemmelse mellem aarsberetning og aarsregnskab , for saa vidt en saadan revision og en saadan kontrol er paakraevet i henhold til faellesskabsretten ;

b ) lovpligtig revision af konsoliderede regnskaber for helheder af virksomheder samt kontrol af overensstemmelse mellem den konsoliderede aarsberetning og det konsoliderede regnskab , for saa vidt en saadan revision og en saadan kontrol er paakraevet i henhold til faellesskabsretten .

2 . De i stk . 1 omhandlede personer kan alt efter den enkelte medlemsstats lovgivning vaere fysiske eller juridiske personer eller andre former for selskaber eller sammenslutninger ( revisionsselskaber i henhold til dette direktiv ) .

AFDELING II

Bestemmelser om autorisation

Artikel 2

1 . Lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter kan kun foretages af autoriserede personer . Medlemsstaternes myndigheder kan kun meddele autorisation til :

a ) fysiske personer , der mindst opfylder de i artikel 3 til 19 fastsatte betingelser ;

b ) revisionsselskaber , der mindst opfylder foelgende betingelser :

i ) fysiske personer , som i revisionsselskabets navn foretager lovpligtig revision af de i artikel 1 omhandlede dokumenter , skal mindst opfylde de i artikel 3 til 19 fastsatte betingelser ; medlemsstaterne kan bestemme , at disse fysiske personer ligeledes skal vaere autoriserede ;

ii ) flertallet af de stemmeberettigede skal vaere fysiske personer til eller revisionsselskaber , der mindst opfylder de i artikel 3 til 19 fastsatte betingelser , dog med undtagelse af artikel 11 , stk . 1 , litra b ) ; medlemsstaterne kan bestemme , at disse fysiske personer eller revisionsselskaber ligeledes skal vaere autoriserede . Medlemsstater , der paa tidspunktet for dette direktivs vedtagelse ikke stiller krav om et saadant flertal kan dog undlade at goere kravet gaeldende paa betingelse af , at alle revisionsselskabets kapitalandele eller aktier lyder paa navn og ikke kan overdrages uden revisionsselskabets samtykke og/eller , naar dette er foreskrevet af medlemsstaten , med den kompetente myndigheds samtykke ;

iii ) flertallet af medlemmerne i revisionselskabets administrations - eller ledelsesorgan skal vaere fysiske personer eller revisionsselskaber , der mindst opfylder de i artikel 3 til 19 fastsatte betingelser ; medlemsstaterne kan bestemme , at disse fysiske personer eller revisionsselskaber ligeledes skal vaere autoriserede . Saafremt dette organ kun har to medlemmer , skal ét af disse mindst opfylde naevnte betingelser .

1 . Med forbehold af artikel 14 , stk . 2 , skal autorisation af et revisionsselskab tilbagekaldes , naar en af de i litra b ) anfoerte betingelser ikke laengere er opfyldt . Medlemsstaterne kan dog give selskabet en frist paa hoejst to aar til at opfylde betingelserne i litra b ) nr . ii ) og iii ) .

2 . Medlemsstaternes myndigheder kan med henblik paa bestemmelserne i dette direktiv vaere faglige sammenslutninger , saafremt disse i henhold til national lovgivning har tilladelse til at meddele autorisationer som omhandlet i dette direktiv .

Artikel 3

En medlemsstats myndigheder kan kun meddele autorisation til personer , der foerer en retskaffen vandel , og som ikke udoever nogen form for virksomhed , der i henhold til denne medlemsstats lovgivning er uforenelig med den lovpligtige revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter .

Artikel 4

En fysisk person kan foerst opnaa autorisation til at foretage lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter efter at have naaet et niveau , der giver adgang til en universitetsuddannelse , og derefter gennemgaaet et teoretisk undervisningsprogram og fuldfoert en praktisk uddannelse samt bestaaet en af staten afholdt eller anerkendt faglig kvalifikationseksamen paa niveau med afgangseksamen fra et universitet .

Artikel 5

Den i artikel 4 omhandlede faglige kvalifikationseksamen skal sikre den noedvendige teoretiske viden om de forhold , der er relevante for udoevelse af lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter samt evne til at anvende denne viden i praksis i revisionsarbejdet .

Denne eksamen skal , i det mindste delvis , vaere skriftlig .

Artikel 6

Den af eksamenen omfattede proeve i teoretisk viden skal navnlig omfatte foelgende fag :

a ) - regnskabsrevision

- analyse og kritik af aarsregnskaber

- regnskabsvaesen i almindelighed

- konsoliderede regnskaber

- driftbogholderi og internt regnskab

- intern kontrol

- principper for opstilling af aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber samt vurderingsmetoder med hensyn til statusposter og resultatopgoerelse

- juridiske og faglige principper for lovpligtig revision af regnskabsdokumenter og for de personer , der udfoerer revisionen ;

b ) i det omfang , det er af betydning for revisionen :

- selskabsret

- konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger

- skatteret

- civilret og erhvervsret

- arbejdsret og lovgivning om social sikring

- informationssystemer og datamatik

- driftsoekonomi , nationaloekonomi og finansiering

- matematik og statistik

- fundamentale principper for virksomheders oekonomiske styring .

Artikel 7

1 . Uanset bestemmelserne i artikel 5 og 6 kan medlemsstaterne bestemme , at personer med universitetseksamen eller tilsvarende eksamen eller med eksamensbevis fra et universitet eller tilsvarende bevis vedroerende et eller flere af de i artikel 6 naevnte fag fritages for at aflaegge proeve i teoretisk viden inden for de fag , hvori de allerede har bestaaet en saadan eksamen , eller for hvilke de har erhvervet saadanne eksamensbeviser .

2 . Uanset bestemmelserne i artikel 5 kan medlemsstaterne vedtage , at indehavere af eksamensbeviser fra et universitet eller tilsvarende beviser vedroerende et eller flere af de i artikel 6 naevnte fag fritages for at aflaegge en proeve til paavisning af deres evne til i praksis at anvende den teoretiske viden i de paagaeldende fag , naar der til grund for denne viden ligger en praktisk uddannelse , som er fulgt op af en statsanerkendt eksamen eller et statsanerkendt eksamensbevis .

Artikel 8

1 . Med henblik paa at udvikle evnen til i praksis at anvende den teoretiske viden , hvori proeve udgoer en del af eksamen , skal der gennemfoeres en praktisk uddannelse af mindst tre aars varighed , som navnlig vedroerer revision af aarsregnskaber , konsoliderede regnskaber eller tilsvarende finansielle oversigter . Mindst to tredjedele af denne praktiske uddannelse skal gennemfoeres hos en person , der i henhold til medlemsstatens lovgivning er autoriseret i overensstemmelse med dette direktiv ; medlemsstaterne kan dog tillade , at den praktiske uddannelse gennemfoeres hos en person , der i henhold til en anden medlemsstats lovgivning er autoriseret i overensstemmelse med dette direktiv .

2 . Medlemsstaterne sikrer sig , at hele den praktiske uddannelse gennemfoeres hos personer , der frembyder tilstraekkelige garantier med henblik paa praktikantens uddannelse .

Artikel 9

Medlemsstaterne kan til udfoerelse af den lovpligtige revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter autorisere personer , der ikke opfylder de i artikel 4 naevnte betingelser , hvis de dokumenterer :

a ) enten at de i femten aar har udoevet faglig virksomhed , der har gjort det muligt for dem at erhverve en tilstraekkelig erfaring paa det oekonomiske , det juridiske og det regnskabsmaessige omraade , og har bestaaet den i artikel 4 naevnte faglige kvalifikationseksamen ;

b ) eller at de i syv aar har udoebet faglig virksomhed paa de naevnte omraader og derudover har gennemgaaet den i artikel 8 omhandlede praktiske uddannelse og har bestaaet den i artikel 4 naevnte faglige kvalifikationseksamen .

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne kan traekke perioderne med teoretisk undervisning i de i artikel 6 naevnte fag fra de i artikel 9 anfoerte aar med faglig virksomhed , udner forudsaetning af , at undervisningsperioden er afsluttet med en statsanerkendt eksamen . Undervisningsperioden maa ikke vaere kortere end ét aar , og den kan ikke fratraekkes det antal aar , hvori der har vaeret udoevet faglig virksomhed , med mere end fire aar .

2 . Varigheden af den faglige virksomhed og den praktiske uddannelse kan ikke vaere kortere end det program for teoretisk undervisning og den praktiske uddannelse , der er foreskrevet i artikel 4 .

Artikel 11

1 . Myndighederne i en medlemsstat kan meddele personer , som har opnaaet en del af eller samtlige deres kvalifikationer i en anden stat , autorisation , naar de opfylder foelgende to betingelser :

a ) deres kvalifikationer skal af de kompetente myndigheder anses som ligevaerdige med dem , der kraeves i henhold til lovgivningen i den paagaeldende medlemsstat i overensstemmelse med dette direktiv ;

b ) de skal have foert bevis for , at de er i besiddelse af de juridiske kundskaber , der i den paagaeldende medlemsstat kraeves til udfoerelse af lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter . Myndighederne i den paagaeldende medlemsstat kan dog undlade at stille krav om et saadant bevis , saafremt de skoenner , at de juridiske kundskaber , der er erhvervet i en anden medlemsstat , er tilstraekkelige .

2 . Bestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse .

Artikel 12

1 . En medlemsstat kan anse som autoriserede i overensstemmelse med dette direktiv saadanne professionelle erhvervsudoevere , der ved en konkret forvaltningsakt fra de kompetente myndigheder i denne medlemsstat er blevet autoriseret inden ivaerksaettelsen af de i artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser .

2 . Optagelse af en fysisk person i en faglig , statsanerkendt sammenslutning kan anses som en autorisation ved en konkret forvaltningsakt i henhold til stk . 1 , saafremt denne optagelse , i henhold til lovgivningen i den paagaeldende stat , giver medlemmerne af vedkommende sammenslutning ret til at foretage lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter .

Artikel 13

Indtil ivaerksaettelsen af de i artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser kan en medlemsstat anse som autoriserede i overensstemmelse med dette direktiv saadanne professionelle erhvervsudoevere , der vel ikke er autoriseret ved en konkret forvaltningsakt fra de kompetente myndigheder , men som i denne medlemsstat har samme kvalifikationer som de personer , der er autoriseret ved en konkret forvaltningsakt , og faktisk paa autorisationstidspunktet foretager lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter i disse autoriserede personers navn .

Artikel 14

1 . En medlemsstat kan anse som autoriserede i overensstemmelse med dette direktiv saadanne revisionsselskaber , der ved en konkret forvaltningsakt fra de kompetente myndigheder i denne medlemsstat er blevet autoriseret inden ivaerksaettelsen af de i artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser .

2 . De i artikel 2 , stk . 1 , litra b ) , nr . ii ) og iii ) , fastsatte betingelser skal senest vaere opfyldt efter en frist , der ikke maa overstige 5 aar fra datoen for ivaerksaettelsen af de i artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser .

3 . Fysiske personer , der indtil ivaerksaettelsen af de i artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser har foretaget revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter i et revisionsselskabs navn , kan efter denne dato faa meddelt autorisation til fortsat at foretage saadan revision , selv om de ikke opfylder samtlige betingelser i dette direktiv .

Artikel 15

Indtil 1 aar efter ivaerksaettelsen af de i artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser kan professionelle erhvervsudoevere , der ikke er autoriseret ved en konkret forvaltningsakt fra de kompetente myndigheder , men som i en given medlemsstat er berettiget til at foretage lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter , og som faktisk har gjort dette indtil den paagaeldende dato , af vedkommende medlemsstat faa meddelt autorisation i overensstemmelse med dette direktiv .

Artikel 16

Indtil 1 aar efter ivaerksaettelsen af de i artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser kan medlemsstaterne anvende overgangsforanstaltninger for at fastlaegge forholdene for saadanne professionelle erhvervsudoevere , der efter denne dato skal bevare retten til at foretage revision af aarsregnskaber for visse former for selskaber , der ikke er undergivet lovpligtig revision , naar de paagaeldende som foelge af indfoerelsen af nye regler om lovpligtig revision ville miste adgangen til at foretage saadan revision , saafremt der ikke for deres vedkommende traeffes saerlige foranstaltninger .

Artikel 17

Artikel 3 finder anvendelse paa artikel 15 og 16 .

Artikel 18

1 . Indtil seks aar efter ivaerksaettelsen af de i artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser kan medlemsstaterne anvende overgangsforanstaltninger over for de personer , der paa tidspunktet for ovennaevnte bestemmelsers ivaerksaettelse er under faglig eller praktisk uddannelse , men som ikke ved afslutningen af deres uddannelse opfylder betingelserne i dette direktiv , og som derfor ikke vil kunne foretage lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter , uanset at de er uddannet hertil .

2 . Bestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse .

Artikel 19

De i artikel 15 og omhandlede professionelle erhvervsudoevere og de i artikel 18 omhandlede personer kan kun meddeles autorisation ved fravigelse af bestemmelserne i artikel 4 , saafremt de af de kompetente myndigheder anses for egnede til at udfoere lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter og har tilsvarende kvalifikationer som de personer , der autoriseres i medfoer af artikel 4 .

Artikel 20

En medlemsstat , der ikke goer brug af den i artikel 51 , stk . 2 i direktiv 78/660/EOEF aabnede mulighed , og hvor flere kategorier af fysiske personer paa tidspunktet for vedtagelsen af naervaerende direktiv kan foretage lovpligtig revision i henhold til den nationale lovgivning af de i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) , i naervaerende direktiv omhandlede dokumenter , kan , indtil der sker yderligere samordning med hensyn til lovpligtig revision af regnskabsdokumenter , specielt autorisere fysiske personer , der handler i eget navn , til at foretage lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) , omhandlede dokumenter vedroerende et selskab , der ikke overskrider de numeriske graenser for to af de tre kriterier , der er anfoert i artikel 27 i direktiv 78/660/EOEF , naar disse personer :

a ) opfylder de betingelser , der er fastsat i artikel 3 til 19 i naervaerende direktiv ; i dette tilfaelde kan niveauet for den faglige kvalifikationseksamen dog vaere lavere end anfoert i artikel 4 i naervaerende direktiv , og

b ) allerede har foretaget lovpligtig revision af det paagaeldende selskabs regnskaber , da selskabet endnu ikke havde overskredet d numeriske graenser for to af de tre kriterier , der er anfoert i artikel 11 i direktiv 78/660/EOEF .

Hvis selskabet udgoer en del af en helhed af konsoliderede virksomheder , som overskrider graenserne for to af de tre kriterier , der er anfoert i artikel 27 i direktiv 78/660/EOEF , kan de paagaeldende personer dog ikke foretage lovpligtig revision af de dokumenter , der er omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) , i naervaerende direktiv , fra dette selskab .

Artikel 21

En medlemsstat , der ikke goer brug af den i artikel 6 , stk . 1 , i direktiv 83/349/EOEF aabnede mulighed , og hvor flere kategorier af fysiske personer paa tidspunktet for vedtagelsen af naervaerende direktiv kan foretage lovpligtig revision i henhold til den nationale lovgivning af de i artikel 1 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede dokumenter , kan , indtil der sker yderligere samordning med hensyn til lovpligtig revision af regnskabsdokumenter , specielt autorisere en i medfoer af artikel 20 i naervaerende direktiv autoriseret person til at foretage lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede dokumenter , saafremt de af konsolideringen omfattede virksomheder som helhed paa grundlag af deres sidst vedtagne aarsregnskaber ikke paa modervirksomhedens balancetidspunkt overskrider de numeriske graenser for to af de tre kriterier , der er anfoert i artikel 27 i direktiv 78/660/EOEF , under forudsaetning af at vedkommende person kan foretage lovpligtig revision af de dokumenter , der er omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) , i naervaerende direktiv , fra alle de af konsolideringen omfattede virksomheder .

Artikel 22

En medlemsstat , der goer brug af artikel 20 , kan tillade , at den i artikel 8 omhandlede praktiske uddannelse af de paagaeldende personer kan gennemfoeres hos en person , der i henhold til medlemsstatens lovgivning er autoriseret til at foretage den i artikel 20 omhandlede lovpligtige revision .

AFDELING III

Faglig omhu og uafhaengighed

Artikel 23

Medlemsstaterne foreskriver , at personer , der er autoriseret til at foretage lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter , skal udfoere denne revision samvittighedsfuldt .

Artikel 24

Medlemsstaterne foreskriver , at disse personer ikke kan udfoere en lovpligtig revision , saafremt de ikke er uafhaengige ifoelge lovgivningen i den medlemsstat , der stiller krav om denne revision .

Artikel 25

Artikel 23 og 24 gaelder ligeledes for fysiske personer , der opfylder de i artikel 3 til 19 fastsatte betingelser , og som udfoerer lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter i et revisionsselskabs navn .

Artikel 26

Medlemsstaterne sikrer , at autoriserede personer kan paalaegges passende sanktioner , saafremt de ikke udfoerer revisionen i overensstemmelse med artikel 23 , 24 og 25 .

Artikel 27

Medlemsstaterne sikrer , at i det mindste de aktionaerer og selskabsdeltagere i autoriserede revisionsselskaber samt de medlemmer af selskabernes administrations - , ledelses - eller tilsynsorgan , der ikke personligt i en medlemsstat opfylder betingelserne i artikel 3 til 19 , ikke griber ind i udfoerelsen af en revision paa en maade , som vil kunne indvirke paa uafhaengigheden hos den fysiske person , der i revisionsselskabets navn udfoerer revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter .

AFDELING IV

Offentliggoerelse

Artikel 28

1 . Medlemsstaterne sikrer , at navn og adresse paa alle fysiske personer og revisionsselskaber , som er autoriseret til at udfoere lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter , er offentligt tilgaengelige .

2 . Endvidere skal foelgende oplysninger for hvert autoriseret revisionsselskab vaere offentligt tilgaengelige :

a ) navn og adresse paa de i artikel 2 , stk . 1 , litra b ) , nr . i ) , omhandlede fysiske personer ,

b ) navn og adresse paa aktionaerer og selskabsdeltagere i revisionsselskabet ,

c ) navn og adresse paa medlemmer af administrations - eller ledelsesorganet i revisionsselskabet .

3 . Naar en fysisk person kan udfoere lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter paa de i artikel 20 , 21 og 22 fastsatte betingelser , finder stk . 1 i naervaerende artikel anvendelse . Det skal dog anfoeres , i hvilke former for selskaber og helheder af virksomheder en saadan revision kan foretages .

AFDELING V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 29

Det kontaktudvalg , der er nedsat i henhold til artikel 52 i direktiv 78/660/EOEF , har ligeledes til opgave :

a ) med forbehold af traktatens artikel 169 og 170 at lette en harmoniseret gennemfoerelse af dette direktiv gennem regelmaessigt samraad , navnlig vedroerende konkrete problemer i forbindelse med dets anvendelse ;

b ) om noedvendigt at raadgive Kommissionen for saa vidt angaar tilfoejelser til eller aendringer i dette direktiv .

Artikel 30

1 . Medlemsstaterne saetter inden den 1 . januar 1988 de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne kan vedtage , at de i stk . 1 omhandlede bestemmelser foerst finder anvendelse fra den 1 . januar 1990 .

3 . Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

4 . Medlemsstaterne drager ligeledes omsorg for at sende Kommissionen listen over de eksamener , der afholdes eller anderkendes i overensstemmelse med artikel 4 .

Artikel 31

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 10 . april 1984 .

Paa Raadets vegne

C . CHEYSSON

Formand

( 1 ) EFT nr . C 112 af 13 . 5 . 1978 , s . 6 og EFT nr . C 317 af 18 . 12 . 1975 , s . 6 .

( 2 ) EFT nr . C 140 af 5 . 6 . 1979 , s . 154 .

( 3 ) EFT nr . C 171 af 9 . 7 . 1979 , s . 30 .

( 4 ) EFT nr . L 222 af 14 . 8 . 1978 , s . 11 .

( 5 ) EFT nr . L 193 af 18 . 7 . 1983 , s . 1 .