31983L0477

Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF)

EF-Tidende nr. L 263 af 24/09/1983 s. 0025 - 0032
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0003
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 4 s. 0014
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0003
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 4 s. 0014


*****

RAADETS DIREKTIV

af 19. september 1983

om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at vaere udsat for asbest (andet saerdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EOEF)

(83/477/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge Raadets resolution af 29. juni 1978 om De europaeiske Faellesskabers handlingsprogram vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen (4) skal der fastsaettes konkrete og harmoniserede foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod asbest;

i Raadets direktiv 80/1107/EOEF af 27. november 1980 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at vaere udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet (5) fastlaegges visse bestemmelser for at tilvejebringe denne beskyttelse; i henhold til samme direktiv skal der i saerdirektiver fastlaegges graensevaerdier og specielle forskrifter vedroerende de agenser, som er anfoert i bilag I, herunder asbest;

asbest er en sundhedsfarlig agens, som forekommer paa mange arbejdspladser, og som derfor kan udgoere en sundhedsfare for mange arbejdstagere; crocidolit anses for en saesrlig farlig form for asbest;

der kan ikke paa grundlag af de foreliggende videnskabelige oplysninger fastsaettes et niveau, under hvilket der ikke laengere er sundhedsfare, men mindsket udsaettelse for asbest vil nedsaette faren for udvikling af asbestforaarsagede sygdomme; dette direktiv indeholder minimumsforskrifter, som skal tages op til nyvurdering paa grundlag af indvundne erfaringer og den tekniske udvikling paa dette omraade;

selv om optisk mikroskopi ikke muliggoer en optaelling af de mindste sundhedsfarlige fibre, er det dog den mest anvendte metode til regelmaessig maaling af asbest;

det er derfor af betydning, at der traeffes forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af de arbejdstageres helbred, der udsaettes for asbest, samt at det paalaegges medlemsstaterne at foere tilsyn med disse arbejdstageres helbred -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv, som er det andet saerdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EOEF, har til formaal at beskytte arbejdstagerne mod farer for deres sundhed, herunder at forebygge farer, som opstaar eller kan opstaa ved under arbejdet at vaere udsat for asbest. I direktivet er der fastsat graensevaerdier og andre saerlige forskrifter.

2. Dette direktiv gaelder ikke for

- skibsfart,

- luftfart.

3. Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan anvende eller indfoere love eller administrative bestemmelser, der giver arbejdstagerne en bedre beskyttelse, navnlig ved i stedet for asbest at bruge mindre farlige erstatningsstoffer og -materialer.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved »asbest« foelgende silikater med fiberstruktur:

- actinolit, CAS nr. 77536-66-4 (*) (1),

- asbestgrunerit (amosit) CAS nr. 12172-73-5 (*) (1),

- anthophyllit, CAS nr. 77536-67-5 (*) (1),

- chrysotil, CAS nr. 12001-29-5 (1),

- crocidolit, CAS nr. 12001-28-4 (1),

- tremolit, CAS nr. 77536-68-6 (*) (1).

Artikel 3

1. Dette direktiv finder anvendelse paa arbejdsomraader, hvor arbejdstagerne under arbejdet er udsat for eller kan formodes at blive udsat for stoev fra asbest eller asbestholdige materialer.

2. For ethvert arbejdsomraade, hvor der er fare for at blive udsat for stoev fra asbest eller asbestholdige materialer, skal denne fare vurderes paa en saadan maade, at det fastslaas, hvordan og i hvilket omfang arbejdstagerne udsaettes for stoev fra asbest eller asbestholdige materialer.

3. Saafremt den i stk. 2 omhandlede vurdering viser, at koncentrationen af asbestfibre i luften paa arbejdspladsen uden brug af individuelle vaernemidler, alt efter det af den enkelte medlemsstat valgte niveau, og maalt over eller beregnet for en referenceperiode paa otte timer, udgoer

- mindre end 0,25 fiber pr. cm3 og/eller,

- mindre end en kumuleret dosis paa 15,00 fiber - dage pr. cm3 over tre maaneder,

finder artikel 4, 7, 13, artikel 14, stk. 2, og artikel 15 og 16 ikke anvendelse.

4. Arbejdstagerne og/eller disses repraesentanter i den paagaeldende virksomhed eller i det paagaeldende anlaeg skal hoeres om den i stk. 2 omhandlede vurdering, som revideres, naar der er grund til at antage, at den ikke er korrekt, eller at der sker en materiel aendring af arbejdsforholdene.

Artikel 4

Med forbehold af artikel 3, stk. 3, traeffes foelgende forholdsregler:

1. de arbejdsomraader, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, skal omfattes af en anmeldelsesordning, der forvaltes af medlemsstatens ansvarlige myndighed;

2. arbejdsgiveren skal indgive anmeldelse til medlemsstatens ansvarlige myndighed i overensstemmelse med de ved lov eller administrativt fastsatte, nationale bestemmelser; denne anmeldelse skal mindst omfatte en kortfattet beskrivelse af:

- de anvendte asbesttyper og -maengder,

- arbejdsomraaderne og de anvendte metoder,

- de fremstillede produkter;

3. arbejdstagerne og/eller disses repraesentanter i virksomheden eller anlaegget har adgang til anmeldelsesdokumenterne vedroerende deres egen virksomhed eller deres eget anlaeg i overensstemmelse med national lovgivning;

4. hver gang der sker vaesentlige aendringer i anvendelsen af asbest eller asbestholdige materialer, skal der paa ny indgives anmeldelse.

Artikel 5

Sproejtning med asbest skal forbydes.

Artikel 6

Med henblik paa arbejdsomraader, som omhandles i artikel 3, stk. 1, skal arbejdstagernes udsaettelse for asbest paa arbejdspladsen nedsaettes til saa lavt niveau, som det med rimelighed er muligt, og som under alle omstaendigheder ligger under de graensevaerdier, som er fastsat i artikel 8, idet der isaer traeffes foelgende foranstaltninger, hvis dette viser sig hensigtsmaessigt:

1. den maengde asbest, der anvendes i de enkelte tilfaelde, skal nedsaettes til saa ringe en maengde, som det med rimelighed er muligt;

2. antallet af arbejdstagere, der udsaettes eller kan blive udsat for stoev fra asbest eller asbestholdige materialer, skal begraenses mest muligt;

3. arbejdsprocesserne skal i princippet vaere udformet saaledes, at der ikke forekommer udslip af asbeststoev i luften;

hvis dette ikke med rimelighed er muligt, boer der paases, at asbeststoev fjerne saa naer ved emissionsstedet som muligt;

4. alle bygninger og/eller anlaeg og udstyr, hvori eller hvormed forarbejdning eller bearbejdning af asbest finder sted, skal kunne rengoeres og vedligeholdes effektivt og jaevnligt;

5. asbest som raamateriale skal oplagres og transporteres i egnet lukket emballage;

6. affald fra arbejdet skal hurtigst muligt samles og transporteres uden for arbejdspladsen i egnet lukket emballage, der maerkes med oplysning om, at den indeholder asbest; disse foranstaltninger finder ikke anvendelse paa udvindingsvirksomhed.

Det i foerste afsnit omhandlede affald behandles dernaest i overensstemmelse med Raadets direktiv 78/319/EOEF af 20. marts 1978 om giftigt og farligt affald (1).

Artikel 7

Med forbehold af artikel 3, stk. 3, traeffes foelgende foranstaltninger:

1. for at sikre overholdelsen af de graensevaerdier, der er fastsat i artikel 8, foretages maaling af luftens indhold af asbest paa arbejdsstedet i overensstemmelse med referencemetoden i bilag I eller enhver anden metode, som giver tilsvarende resultater;

denne maaling skal planlaegges og foretages med regelmaessige mellemrum, og saaledes at proeveudtagningen er repraesentativ for, i hvilket omfang arbejdstagerens person er udsat for stoev fra asbest eller asbestholdige materialer;

ved den i foerste afsnit omhandlede maaling tages kun fibre, der er laengere end 5 micrometer og har en tykkelse paa under 3 micrometer, og hvor forholdet laengde/tykkelse er stoerre end 3: 1, i betragtning;

Raadet tager - paa forslag af Kommissionen og navnlig under hensyn til den videnskabelige udvikling og den teknologi, der er udviklet i forbindelse med gennemfoerelsen af dette direktiv - foerste afsnit, foerste punktum, op til fornyet behandling inden fem aar efter dette direktivs vedtagelse med henblik paa at fastlaegge en enkelt fremgangsmaade til maaling af luftens indhold af asbest paa faellesskabsplan;

2. proeveudtagningerne foretages efter samraad med arbejdstagerne og/eller disses repraesentanter i virksomheden eller anlaegget.

3. proever af luftens asbestindhold skal udtages af et personale med de fornoedne kvalifikationer; den efterfoelgende analyse af proeverne skal foretages i laboratorier, som er udstyret til at analysere asbestproever, og som er kvalificeret til at anvende den noedvendige identifikationsteknik;

4. luftens indhold af asbest maales i almindelighed mindst hver tredje maaned og under alle omstaendigheder hver gang, der foretages tekniske aendringer; hyppigheden af maalingerne kan nedsaettes under de i stk. 5 anfoerte omstaendigheder;

5. hyppigheden af maalingerne kan nedsaettes til én maaling aarligt,

- hvis der ikke er indtraadt nogen vaesentlig aendring i forholdene paa arbejdspladsen, og

- resultaterne af de seneste to forudgaaende maalinger ikke overstiger halvdelen af de i artikel 8 fastsatte graensevaerdier;

hvis en gruppe arbejdstagere udfoerer samme eller naesten samme opgaver paa samme sted og derfor er udsat for samme sundhedsfare, kan der udtages proever paa gruppebasis;

6. proeveudtagningerne skal vaere af en saadan varighed, at der kan konstateres en paavirkning, som efter at vaere blevet tidsmaessigt vaegtet enten ved maaling eller beregning er repraesentativ for en referenceperiode paa otte timer (ét skift); varigheden af de enkelte proeveudtagninger skal ogsaa fastlaegges under hensyn til punkt 6 i bilag I.

Artikel 8

Der anvendes foelgende graensevaerdier:

a) koncentrationen af asbestfibre, bortset fra crocidolitfibre, i luften paa arbejdspladsen:

1,00 fiber pr. cm3 over eller beregnet for en referenceperiode paa otte timer;

b) koncentrationen af crocidolitfibre i luften paa arbejdspladsen:

0,50 fibre pr. cm3 maalt over eller beregnet for en referenceperiode paa otte timer;

c) koncentrationen af asbestfibre i luften paa arbejdspladsen for en blanding af crocidolitfibre og andre asbestfibre.

Graensevaerdien ligger paa et niveau beregnet paa grundlag af de i litra a) og b) fastsatte graensevaerdier under hensyn til forholdet mellem crocidolit og andre former for asbest i blandingen.

Artikel 9

Raadet tager - paa forslag af Kommissionen og navnlig under hensyn til den videnskabelige og teknologiske udvikling samt den indvundne erfaring i forbindelse med gennemfoerelsen af dette direktiv - artikel 3, stk. 3, og artikel 8, op til fornyet behandling inden den 1. januar 1990.

Artikel 10

1. Saafremt de i artikel 8 fastsatte graensevaerdier overskrides, skal aarsagerne til overskridelsen paavises, og der skal hurtigst muligt traeffes foranstaltninger til afhjaelpning af situationen.

Arbejdet i det beroerte omraade maa kun fortsaette, hvis der traeffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de paagaeldende arbejdstagere.

2. For at kontrollere effektiviteten af de i stk. 1, foerste afsnit, omhandlede foranstaltninger, foretages der straks en ny bestemmelse af asbestindholdet i luften.

3. Saafremt udsaettelsen ikke kan nedbringes rimeligt ved andre midler, og det viser sig noedvendigt at baere individuelt aandedraetsvaern, maa dette ikke skulle baeres konstant, og den enkelte arbejdstagers anvendelse af saadant vaern skal begraenses til det strengt noedvendige.

Artikel 11

1. For saa vidt angaar arbejdsomraader, hvor det kan forudses, at de i artikel 8 fastsatte graensevaerdier vil blive overskredet, og hvor det ikke med rimelighed er muligt at traeffe forebyggende tekniske foranstaltninger til begraensning af indholdet af asbest i luften, skal arbejdsgiveren angive, hvilke foranstaltninger der skal sikre, at arbejdstagerne beskyttes under udfoerelsen af dette arbejde, idet navnlig:

a) arbejdstagerne faar udleveret egnede aandedraetsvaern og andre individuelle vaernemidler, som de skal baere;

b) der opsaettes advarselsskilte for at tilkendegive, at de graensevaerdier, der er omhandlet i artikel 8 kan forventes overskredet.

2. Arbejdstagerne og/eller disses repraesentanter i virksomheden eller anlaegget hoeres om disse foranstaltninger, inden saadant arbejde paabegyndes.

Artikel 12

1. Inden paabegyndelse af nedrivningsarbejde eller af arbejde med at fjerne asbest og/eller asbestholdige materialer fra bygninger, strukturer, apparater og installationer samt skibe, udarbejdes en arbejdsplan.

2. Det skal fremgaa af den i stk. 1 omhandlede arbejdsplan, hvilke foranstaltninger som er noedvendige for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen.

Arbejdsplanen skal navnlig indeholde bestemmelser om,

- at asbest og/eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken bringes i anvendelse,

- at individuelle vaernemidler, som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), om noedvendigt skal stilles til raadighed.

Artikel 13

1. I forbindelse med enhver form for arbejde, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og med forbehold af artikel 3, stk. 3, traeffes der passende foranstaltninger med henblik paa at sikre, at

a) de omraader, hvor det paagaeldende arbejde udfoeres,

i) er tydeligt afgraenset og angivet ved skiltning,

ii) ikke er tilgaengelige for andre arbejdstagere end dem, der paa grund af deres arbejde eller pligter, skal indfinde sig der,

iii) er omraader, hvor rygning boer undgaas;

b) der indrettes omraader, hvor arbejdstagerne kan spise og drikke uden risiko for at optage asbeststoev;

c) i) egnet arbejds- eller beskyttelsestoej stilles til arbejdstagernes raadighed,

ii) dette arbejds- eller beskyttelsestoej ikke kommer uden for virksomheden; det kan dog vaskes i vaskerier, som er udstyret specielt til formaalet, og som er beliggende uden for virksomheden, hvis denne ikke selv foretager vask af toejet; i saa fald skal transporten foregaa i lukkede beholdere,

iii) arbejds- eller beskyttelsestoejet anbringes adskilt fra gangtoejet;

iv) egnede og tilstraekkelige sanitaere installationer, herunder brusere, stilles til arbejdstagernes raadighed, hvis der udfoeres stoevende arbejde;

v) beskyttelsesudstyret anbringes paa at naermere angivet sted og kontrolleres og rengoeres efter hver brug; der traeffes passende foranstaltninger med henblik paa at reparere eller udskifte defkt udstyr, foer det atter bruges.

2. Det maa ikke paalaegges arbejdstagerne at afholde omkostningerne ved foranstaltninger truffet i medfoer af stk. 1. Artikel 14

1. I forbindelse med enhver form for arbejde, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, traeffes der passende foranstaltninger med henblik paa fyldestgoerende underretning af arbejdstagerne og disses repraesentanter i virksomheden eller anlaegget om

- den potentielle sundhedsfare som foelge af udsaettelse for stoev fra asbest og asbestholdige materialer;

- de foreskrevne graensevaerdier og noedvendigheden af kontrol af luften;

- forskrifter om sundhedsmaessige foranstaltninger, herunder noedvendigheden af at undlade at ryge;

- de sikkerhedsforanstaltninger, der skal traeffes for saa vidt angaar anvendelse af beskyttelsesudstyr og -toej;

- de saerlige sikkerhedsforanstaltninger for at mindske udsaettelse for asbest mest muligt.

2. Ud over de foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 1, og med forbehold af artikel 3, stk. 3, traeffes der passende foranstaltninger med henblik paa

a) at give arbejdstagerne og/eller disses repraesentanter i virksomheden eller anlaegget adgang til resultaterne af maalingerne af luftens asbestindhold, og paa at forklare dem betydningen af disse resultater;

b) snarest muligt at underrette de paagaeldende arbejdstagere og disses repraesentanter i virksomheden eller anlaegget, saafremt de graensevaerdier for luftens asbestindhold, som er fastsat i artikel 8, overskrides, samt om aarsagerne hertil, og hoere arbejdstagerne og/eller disses repraesentanter i virksomheden eller anlaegget om de foranstaltninger, der skal traeffes, eller i hastende tilfaelde underrette dem om, hvilke foranstaltninger der er truffet.

Artikel 15

Med forbehold af artikel 3, stk. 3, traeffes foelgende foranstaltninger:

1. inden en arbejdstager udsaettes for stoev fra asbest eller asbestholdige materialer paa arbejdspladsen, skal han have adgang til en helbredsundersoegelse.

denne undersoegelse skal omfatte en saerlig undersoegelse af thorax; bilag II indeholder praktiske retningslinjer til brug for medlemsstaterne i forbindelse med den kliniske undersoegelse; disse retningslinjer tilpasses paa baggrund af den tekniske udvikling efter fremgangsmaaden i artikel 10 i direktiv 80/1107/EOEF;

der skal fortsat vaere adgang til en saadan undersoegelse mindst én gang hver tredje aar, saa laenge udsaettelsen varer;

der foeres i overensstemmelse med national lovgivning og praksis en personlig helbredsjournal for hver enkelt arbejdstager;

2. paa grundlag af den kliniske undersoegelse, som er omhandlet i stk. 1, boer den laege eller den myndighed, der er ansvarlig for laegetilsynet med arbejdstagerne, i overensstemmelse med national lovgivning raadgive om eller traeffe afgoerelse om, hvilke individuelle beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger der eventuelt skal traeffes; disse foranstaltninger kan i givet fald bestaa i, at vedkommende arbejdstager ikke laengere udsaettes for asbest;

3. arbejdstagerne boer have oplysninger og vejledning om enhver helbredsundersoegelse, som de kan underkaste sig, efter at de ikke laengere udsaettes for asbest;

4. den paagaeldende arbejdstager eller arbejdsgiveren kan anmode om, at den undersoegelse, som er omhandlet i punkt 2, tages op til revision i overensstemmelse med national lovgivning.

Artikel 16

Med forbehold af artikel 3, stk. 3, traeffes foelgende foranstaltninger:

1. arbejdsgiveren skal registrere de arbejdstagere, hvem det er paalagt at udfoere det i artikel 3, stk. 1, omhandlede arbejde, i en protokol med angivelse af arten og varigheden af deres arbejde samt den udsaettelse, der er forbundet hermed; den laege og/eller den myndighed, der har ansvaret for laegetilsynet, har adgang til denne protokol; enhver beroert arbejdstager har adgang til sine egne personlige resultater i denne protokol; arbejdstagerne og/eller disses repraesentanter inden for virksomheden eller anlaegget har adgang til kollektive og anonyme oplysninger i denne protokol;

2. de i punkt 1 omhandlede protokoller og de personlige helbredsjournaler, som er omhandlet i artikel 15, nr. 1, skal i overensstemmelse med national lovgivning opbevares i mindst 30 aar, efter at der ikke laengere finder udsaettelse sted.

Artikel 17

Medlemsstaterne foerer en fortegnelse over anerkendte tilfaelde af asbestose og mesotheliom.

Artikel 18

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for senest den 1. januar 1987 at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. Naevnte dato udskydes dog til den 1. januar 1990 for saa vidt angaar asbestudvindingsvirksomhed. 2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. september 1983.

Paa Raadets vegne

G. VARFIS

Formand

(1) EFT nr. C 262 af 9. 10. 1980, s. 7 og EFT nr. C 301 af 18. 11. 1982, s. 6.

(2) EFT nr. C 310 af 30. 11. 1981, s. 43.

(3) EFT nr. C 125 af 17. 5. 1982, s. 155.

(4) EFT nr. C 165 af 11. 7. 1978, s. 1.

(5) EFT nr. L 327 af 3. 12. 1980, s. 8.

(1) Chemical Abstract Service (CAS) - registreringsnummer.

(1) EFT nr. L 84 af 31. 3. 1978, s. 43.

BILAG I

Referencemetode som omhandlet i artikel 7, stk. 1, for maaling af luftens asbestindhold paa arbejdspladsen

1. Der skal udtages proever inden for hver arbejdstagers aandingszone: dvs. inden for en halvkugle med en radius paa 300 mm foran ansigtet og maalt fra midtpunktet af en linje, der forbinder oererne.

2. Der anvendes membranfiltre (blandede estere af cellulose eller cellulosenitrat) med en porestoerrelse paa 0,8 til 1,2 micrometer, paatrykt net og med en diameter paa 25 mm.

3. Der anvendes en aaben filterholder med et mellem 33 og 44 mm langt cylindrisk roer med munding paa mindst 20 mm diameter. Under brugen skal dette roer vende nedad.

4. Der anvendes en batteridrevet baerbar pumpe, som arbejdstageren baerer i baeltet eller i en lomme. Luftgennemtaget skal vaere jaevnt og indledningsvist indstilles paa 1 liter pr. minut ± 5 %. Luftgennemtaget under proeveudtagningen maa ikke afvige mere end ± 10 % fra luftgennemtaget ved maalingens begyndelse.

5. Proeveudtagningstiden skal maales med en noejagtighed paa 2 %.

6. Optimal fibertaethed i filtrene: 100 til 400 fibre/mm2.

7. Hele filteret eller, om oensket, et udsnit af dette anbringes paa objektglasset, goeres gennemsigtigt ved anvendelse af acetone-triacetin-metoden og forsynes med daekglas.

8. Der anvendes et binokulaert mikroskop til taellingen, som skal have foelgende specifikationer:

- Koehler-belysning;

- anordningen under objektbordet bestaar af en Abbe-kondensator eller en akromatisk kondensator med fasekontrast, som er anbragt i en fokuserings- og centreringsanordning; indstilling af fasekontrastens centrering er uafhaengig af kondensatorens centreringsmekanisme;

- et 40 × parfocalt akromatisk positiv fasekontrastobjektiv med N.A. 0,65 - 0,70; faseringen boer have en absorption paa 65 til 85 %;

- et 12,5 × kompensationsokular; der skal kunne indsaettes en maaleskala i mindst et okular, som skal kunne fokuseres paa skalaen;

- en Walton-Beckett cirkulaer okularmaaleskala med en diameter i objektplanet paa 100 mm ± 2 mm ved brug af det foreskrevne objektiv og okular og kalibreret med et objektmikrometer.

9. Mikroskopet opstilles i henhold til fabrikantens forskrifter, og oploesningsevnen kontrolleres med et standardfasekontrastobjekt. Kode 5 AIA-test-objekter eller op til blok 5 paa HSE/NPL Mark 2-testobjekt skal vaere synlig ved anvendelse som foreskrevet af fabrikanten. Denne procedure skal gennemfoeres ved begyndelsen af den dag, hvor mikroskopet skal anvendes.

10. Proever taelles efter foelgende regler:

- ved en taellelig fiber forstaas en hvilken som helst fiber, som svarer til beskrivelsen i artikel 7, stk. 1, andet afsnit, og som ikke er i beroering med nogen partikel, hvis stoerste diameter er over 3 mm;

- en taellelig fiber, som har begge endepunkter inden for maaleomraadet, taelles som en fiber; en fiber, som kun har det ene endepunkt inden for dette omraade, taelles som en halv fiber;

- synsfelterne til taelling skal vaelges tilfaeldigt inden for det stoeveksponerende omraade af filteret;

- en fiberansamling, som paa et eller flere punkter i sin laegte forekommer at vaere kompakt og udelt, men paa andre punkter delt i adskilte fibre - en fiber med opsplitning - er en taellelig fiber, dersom den svarer til beskrivelsen i artikel 7, stk. 1, andet afsnit, og foerste led i dette punkt; diameteren maales paa den kompakte del - og ikke paa den opsplittede del; - i alle andre fiberansamlinger, i hvilke enkelte fibre roerer eller krydser hinanden (et bundt), taelles disse fibre enkeltvis, hvis de kan udskilles tilstraekkeligt til at fastslaa, om de er i overensstemmelse med beskrivelsen i artikel 7, stk. 1, andet afsnit, og foerste led i dette punkt; hvis der ikke kan udskilles enkeltfibre, som svarer til definitionen, er bundtet en taellelig fiber, saafremt det som helhed svarer til beskrivelsen i artikel 7, stk. 1, andet afsnit, og foerste led i dette punkt;

- dersom mere end en ottendedel af taellefeltet daekkes af en fibersamling og/eller partikler, skal taellefeltet kasseres, og et nyt skal taelles;

- der skal taelles mindst 100 fibre, idet mindst 20 taellefelter undersoeges, eller der undersoeges 100 taellefelter.

11. Gennemsnittet af fibre pr. maaleskala beregnes ved at dividere antallet af talte fibre med antallet af undersoegte taellefelter; indflydelse paa taellingen paa grund af maerker paa filter og forurening skal holdes paa mindre end 3 fibre/100 taellefelter og skal bestemmes ved hjaelp af rene filtre.

Koncentrationen i luften = (antal pr. taellefelt × stoevbelagt areal paa flter) / (arcal af taellefelt × gennemsuget luftmaengde).

BILAG II

Praktiske retningslinjer for den i artikel 15, nr. 1, omhandlede kliniske undersoegelse af arbejdstagerne

1. Ifoelge den nuvaerende viden kan det fastslaas, at udsaettelse for frie asbestfibre kan fremkalde foelgende lidelser:

- asbestose,

- mesotheliom,

- lungekraeft,

- mave- og tarmkraeft.

2. Den laege og/eller myndighed, der er ansvarlig for laegetilsynet med arbejdstagere, som er udsat for asbest, skal have kendskab til de forhold eller saerlige omstaendigheder, hvorunder den enkelte arbjedstager er blevet udsat for paavirkning.

3. Den kliniske undersoegelse af arbejdstagerne skal gennemfoeres i overensstemmelse med arbejdsmedicinske principper og praksis og boer i det mindste omfatte foelgende:

- udarbejdelse af en journal vedroerende helbreds- og arbejdsforhold for arbejdstageren,

- personlig samtale,

- klinisk undersoegelse af thorax,

- undersoegelse af aandedraetsfunktionen.

Andre undersoegelser, herunder roentgenbillede (standardformat) af lungerne og laboratorieproever, saasom ekspektoratets cytologi, er oenskelige. Der traeffes afgoerelse herom i hvert enkelt tilfaelde for arbejdstagere, der er underkastet laegetilsyn, og paa baggrund af den nyeste arbejdsmedicinske viden.