31983D0465

83/465/EØF: Kommissionens beslutning af 26. juli 1983 om refusionsansøgninger vedrørende støtte, der ydes af medlemsstaterne til producentsammenslutninger og foreninger af sådanne inden for bomuldssektoren

EF-Tidende nr. L 255 af 15/09/1983 s. 0017 - 0027
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 29 s. 0004
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 29 s. 0004


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26 . juli 1983

om refusionsansoegninger vedroerende stoette , der ydes af medlemsstaterne til producentsammenslutninger og foreninger af saadanne inden for bomuldssektoren

( 83/465/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 389/82 af 15 . februar 1982 om producentsammenslutninger og foreninger af saadanne inden for bomuldssektoren ( 1 ) , saerlig artikel 12 , stk . 4 , og

ud fra foelgende betragtninger :

De refusionsansoegninger , som medlemsstaterne indgiver til Den europaeiske udviklings - og garantifond for Landbruget , skal indeholde visse oplysninger , saaledes at det kan kontrolleres , om udgifterne er i overensstemmelse med forordning ( EOEF ) nr . 389/82 og med de programmer vedroerende udvikling og rationalisering af produktionen og markedsfoeringen af bomuld , som er godkendt i henhold til artikel 8 , stk . 1 , i samme forordning ;

med henblik paa en effektiv kontrol skal medlemsstaterne i tre aar fra udbetalingen af den sidste refusion opbevare alle dokumenter og bilag , saa de kan stilles til raadighed for Kommissionen ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komiteen for Den europaeiske udviklings - og garantifond for Landbruget -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . De i artikel 12 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 omhandlede refusionsansoegninger indgives i overensstemmelse med de i bilagene anfoerte skemaer .

2 . Ved indsendelsen af den foerste refusionsansoegning underretter medlemsstaterne Kommissionen om de nationale gennemfoerelses - og kontrolbestemmelser samt administrative direktiver og om de formularer og andre dokumenter , der vedroerer den administrative gennemfoerelse af aktionen .

Artikel 2

I tre aar fra udbetalingen af den sidste refusion opbevarer medlemsstaterne alle de for hver stoettemodtager foreliggende dokumenter og bilag , eller bekraeftede genparter heraf , som har dannet grundlag for tildelingen af den i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 omhandlede stoette , samt fuldstaendige sagsakter vedroerende stoettemodtagerne , saaledes at disse dokumenter kan stilles til raadighed for Kommissionen .

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 26 . juli 1983 .

Paa Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 51 af 23 . 2 . 1982 , s . 1 .

BILAG 1

Ansoegning om refusion af udgifter , der er afholdt i 19 ... i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 389/82

SAMMENFATTENDE OVERSIGT : JFR . EFT

BILAG 2

( vedlaegges i forbindelse med sammenslutningens eller foreningens foerste refusionsansoegning )

Medlemsstaternes oplysninger vedroerende producentsammenslutninger og foreninger af saadanne i henhold til bestemmelserne i artikel 1 , 2 , 3 og 6 i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 : JFR . EFT

BILAG 3.1

Ansoegning om refusion i henhold til afsnit I i forordning ( EOEF ) nr . 389/82

IGANGSAETNINGSSTOETTE : JFR . EFT

BILAG 3.2

Skema vedroerende igangsaetningsstoette , der er ydet til producentsammenslutninger eller foreninger af saadanne i henhold til artikel 4 , stk . 2 , 3 eller 6 i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 : JFR . EFT

Det attesteres herved , at :

- sammenslutningen eller foreningen har det formaal , der er omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 og opfylder alle de betingelser , der er fastsat i denne forordnings artikel 2 ;

- vaerdien af de markedsfoerte varer er beregnet i overensstemmelse med artikel 4 , stk . 4 , i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 ;

- de i artikel 4 , stk . 2 , litra b ) og stk . 3 , litra a ) , i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 omhandlede faktiske stiftelses - og driftsomkostninger er beregnet i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning ( EOEF ) nr . 2084/80 og godkendt af medlemsstatens ansvarlige myndigheder ;

- stoetten i forbindelse med en sammenslutning eller forening , oprettet foer ikrafttraedelsen af forordning ( EOEF ) nr . 389/82 , kan ydes for yderligere omkostninger , opstaaet som foelge af tilpasningen til de i artikel 2 i denne forordning fastlagte betingelser ;

- sammenslutningen eller foreningen , der er oprettet paa grundlag af bestaaende organisationer , som i forvejen opfylder betingelserne i forordning ( EOEF ) Nr . 389/82 :

- er resultatet af en sammenlaegning , der oeger mulighederne for at naa de i forordningens artikel 1 naevnte maal ,

- kun har modtaget stoette til omkostningerne i forbindelse med oprettelsen ;

- stoettemodtagerne er blevet behoerigt underrettet om , hvor stor en procentdel af bevillingerne , der kommer fra Faellesskabet . En meddelelse vedroerende paagaeldende procedure vedlaegges ansoegningen .

Den ansvarlige myndigheds stempel og underskrift

BILAG 4.1

Ansoegning om refusion i henhold til afsnit II i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 : JFR . EFT

BILAG 4.2

Skema vedroerende investeringsstoette , der er ydet til producentsammenslutninger eller foreninger af saadanne i henhold til artikel 5 i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 : JFR . EFT

Det attesteres herved , at ovennaevnte investeringer

- er noedvendige for anvendelsen af de faelles regler , der er omhandlet i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) , andet led , og den markedsfoering , der er omhandlet i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) , tredje led , i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 ,

- skal anvendes af en producentsammenslutning eller en forening af saadanne eller af medlemmer i faellesskab ,

- er omfattet af programmer , der er godkendt i henhold til artikel 8 i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 ,

- er paabegyndt efter ikrafttraedelsen af forordning ( EOEF ) nr . 389/82 .

Ovennaevnte sammenslutning eller forening har det formaal , der er fastsat i artikel 1 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 og opfylder alle de betingelser , der er fastsat i forordningens artikel 2 .

Stoettemodtagerne underrettes behoerigt om , hvor stor en procentdel af bevillingerne , der kommer fra Faellesskabet . En meddelelse vedroerende paagaeldende procedure vedlaegges ansoegningen .

Den ansvarlige myndigheds stempel og underskrift

Uddybende oplysninger

BILAG 4.3

Investeringer i henhold til afsnit II i forordning ( EOEF ) nr . 389/82 : JFR . EFT

BILAG 5

Tilbagebetalinger i 19 ... af stoette , der er ydet i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 389/82 : JFR . EFT