31982L0130

Rådets direktiv 82/130/EØF af 15. februar 1982 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner

EF-Tidende nr. L 059 af 02/03/1982 s. 0010 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 11 s. 0220
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 12 s. 0088
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 11 s. 0220
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 12 s. 0088


RAADETS DIREKTIV af 15. februar 1982 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere i grubegasholdige miner

(82/130/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

medlemsstaternes gaeldende lovgivning vedroerende sikkerheden i forbindelse med elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere i grubegasholdige miner er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; disse forskelle kan haemme samhandelen;

forskellene kan fjernes ved en indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning, saaledes at elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere i grubegasholdige miner kan bringes i handelen inden for hele Faellesskabet, naar det er i overensstemmelse med harmoniserede normer;

der skal ligeledes kunne markedsfoeres elektrisk materiel fremstillet efter tekniske metoder, som afviger fra dem, der ligger til grund for de harmoniserede normer, men som yder en lige saa stor sikkerhed som det materiel, der er i overensstemmelse med disse harmoniserede normer;

det skal dog ved afproevning kontrolleres af et af en medlemsstat godkendt organ, at de tekniske metoder er i overensstemmelse med de harmoniserede normer, eller at sikkerheden svarer til den, der ydes af materiel, som er i overensstemmelse med de harmoniserede normer;

det skal attesteres ved et certifikat og ved det saerlige faellesskabsmaerke, der er anerkendt i samtlige medlemsstater, at resultatet af denne kontrol er tilfredsstillende;

for at der kan blive taget hensyn til den tekniske udvikling, maa der kunne foretages en hurtig tilpasning af de tekniske bestemmelser, som er fastsat i de harmoniserede normer for elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere i grubegasholdige miner; til fremme af gennemfoerelsen af de hertil noedvendige foranstaltninger boer der fastsaettes en fremgangsmaade, som sikrer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i et udvalg for tilpasning til de tekniske fremskridt af direktiverne om fjernelse af de tekniske hindringer for handel inden for Faellesskabet med elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere i grubegasholdige miner;

det vil kunne forekomme, at elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere i grubegasholdige miner - selv om det er attesteret og maerket, saaledes at det frit kan omsaettes - frembyder fare for sikkerheden; der boer derfor fastsaettes en fremgangsmaade til at afvaerge saadan fare;

da lovgivningen paa mineomraadet i flere lande ogsaa omfatter anlaeg over jorden ved de grubegasholdige miner, er det noedvendigt i dette direktiv at medtage elektrisk materiel til anvendelse i disse anlaeg; Raadets direktiv 76/117/EOEF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere (4) samt Raadets direktiv 79/196/EOEF af 6. februar 1979 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere og om indfoerelse af visse beskyttelsesmaader (5) boer derfor fraviges -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gaelder for elektrisk materiel til anvendelse ved underjordisk arbejde i grubegasholdige miner, hvor der kan opstaa fare som foelge af tilstedevaerelsen af grubegas.

Uanset direktiv 76/117/EOEF og direktiv 79/196/EOEF gaelder dette direktiv ligeledes for elektrisk materiel til anvendelse i de ved overfladen af disse miner beliggende anlaeg, som kan blive udsat for fare som foelge af tilstedevaerelsen af grubegas hidroerende fra den underjordiske ventilation.

Artikel 2

Ved elektrisk materiel forstaas i dette direktiv alle dele, hvoraf de elektriske installationer eller alle andre elektriske anordninger bestaar.

Artikel 3

Det overlades til medlemsstaterne at definere underjordisk arbejde i grubegasholdige miner, hvor der kan opstaa fare som foelge af tilstedevaerelsen af grubegas, og de ved overfladen af disse miner beliggende anlaeg, som kan blive udsat for fare som foelge af tilstedevaerelsen af grubegas hidroerende fra den underjordiske ventilation.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne kan ikke under henvisning til sikkerhedsmaessige hensyn i forbindelse med faren for antaendelse af grubegas forbyde, at det i artikel 1 og 2 omhandlede elektriske materiel saelges, omsaettes frit eller anvendes i overensstemmelse med det tilsigtede formaal,

- naar det ved et overensstemmelsescertifikat, der udstedes paa de i artikel 8 fastsatte betingelser, og ved anbringelse af det i artikel 11 omhandlede saerlige faellesskabsmaerke er godtgjort, at materiellet er i overensstemmelse med de harmoniserede normer;

- naar materiellet afviger fra de harmoniserede normer, fordi dets konstruktion eller fabrikation ikke har vaeret forudset under disse normer, men det ved kontrol og afproevning er fastslaaet, at det paagaeldende materiel yder en sikkerhed, som er mindst lige saa stor som den sikkerhed, der ydes af materiel, som er i overensstemmelse med de harmoniserede normer, og dette er godtgjort ved udstedelse af et kontrolcertifikat paa de i artikel 9 fastsatte betingelser og ved anbringelse af det i artikel 11 omhandlede saerlige faellesskabsmaerke.

2. Ved anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formaal forstaas i dette direktiv saadan anvendelse af det elektriske materiel, som er fastsat i de harmoniserede normer og anfoert i overensstemmelses- eller kontrolcertifikaterne, paa steder, hvor grubegas sammen med luften kan danne blandinger, der kan eksplodere.

3. Installations- og anvendelsesvilkaarene er, for saa vidt de ikke er underlagt andre faellesskabsbestemmelser, fortsat underlagt de i vedkommende medlemsstat administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser.

4. Ved harmoniserede normer forstaas i dette direktiv de europaeiske normer (EN), som er anfoert i bilag A og aendret i overensstemmelse med bilag B.

Artikel 5

1. De aendringer af bilagene, som det eventuelt er noedvendigt at foretage af hensyn til den tekniske udvikling, vedtages efter den i artikel 7 fastsatte fremgangsmaade.

2. Som led i denne fremgangsmaade kan endvidere behandles ethvert spoergsmaal med tilknyting til de i artikel 4, stk. 1, andet led, omhandlede kontrolcertifikater.

Artikel 6

1. Det paahviler det snaevre udvalg under Det staaende udvalg for sikkerheds- og sundhedsforhold i Miner og anden Udvindingsindustri, som er oprettet ved Raadets afgoerelser af 9. juli 1957, 11. marts 1965 og 27. juni 1974, at loesc de i artikel 5 omhandlede opgaver. Udvalget bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne med en repraesentant for Kommissionen som formand.

2. Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden.

Artikel 7

1. Naar der henvises til den i denne artikel fastsatte fremgangsmaade, indbringer formanden enten paa eget initiativ eller paa begaering af en repraesentant for en medlemsstat sagen for udvalget.

2. Formanden forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget sagen haster. Udvalget traeffer afgoerelse med et flertal paa 45 stemmer, idet der tildeles medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til artikel 148, stk. 2, i traktaten. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag om, hvilke foranstaltninger der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

c) Traeffer Raadet ikke afgoerelse inden tre maaneder efter forslagets forelaeggelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 8

1. Det i artikel 4, stk. 1, foerste led, naevnte overensstemmelsescertifikat udstedes af ét af de i artikel 14 omhandlede godkendte organer. Det skal angive, at den paagaeldende type elektrisk materiel er i overensstemmelse med de harmoniserede normer.

En kopi af overensstemmelsescertifikatet tilsendes medlemsstaterne og Kommissionen inden en maaned efter udstedelsen af certifikatet.

Det godkendte organ, som foretager afproevningen af det elektriske materiel, udarbejder en afproevningsrapport, som er til raadighed for medlemsstaterne.

2. Det organ, som har udstedt overensstemmelsescertifikatet, kan tilbagekalde dette, hivs det konstaterer, at det ikke burde have vaeret udstedt, eller at de fastsatte betingelser ikke er opfyldt. Det kan endvidere tilbagekalde certifikatet, hvis fabrikanten bringer elektrisk materiel i handelen, der ikke er i overensstemmelse med den type materiel, for hvilken overensstemmelsescertifikatet blev udstedt.

Det fremsender en kopi af tilbagekaldelsesdokumentet til Kommissionen og medlemsstaterne, som videresender en til de godkendte organer.

Tilbagekaldelsen skal begrundes konkret. Den offentliggoeres i overensstemmelse med stk. 4.

Saafremt et overensstemmelsescertifikat tilbagekaldes eller udstedelse heraf naegtes, meddeles dette straks den paagaeldende interesserede tillige med oplysning om klageadgangen efter medlemsstaternes lovgivning og om frist for indgivelse af klage.

3. Dokumenter vedroerende udstedelse af certifikater for elektrisk materiel skal opbevares af det udstedende organ og skal om fornoedent stilles til raadighed for Kommissionen og de oevrige medlemsstater med henblik paa en saerlig undersoegelse af sikkerhedsmaessig karakter, idet disse dokumenters fortrolige karakter skal respekteres.

4. Kommissionen drager omsorg for, at uddrag af overensstemmelsescertifikaterne offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 9

1. Det i artikel 4, stk. 1, andet led, omhandlede kontrolcertifikat udstedes af et af de i artikel 14 omhandlede organer. Det skal angive, at den paagaeldende type elektrisk materiel yder en sikkerhed, der er mindst lige saa stor som den sikkerhed, der ydes af elektrisk materiel, som er i overensstemmelse med de harmoniserede normer.

2. Inden det paagaeldende godkendte organ udsteder et kontrolcertifikat, fremsender medlemsstaten paa det godkendte organs foranledning dokumenterne vedroerende udstedelse af certifikater for elektrisk materiel, dvs. beskrivelse af materiellet, den af organet udarbejdede afproevningsrapport samt udkast til kontrolcertifikat, til Kommissionen og de oevrige medlemsstater, som soerger for, at dokumenterne videresendes til de af dem godkendte organer. De oevrige medlemsstater skal inden to maaneder efter denne meddelelse give den paagaeldende medlemsstat underretning, saafremt de ikke kan give deres godkendelse, eller anmode om, at sagen indbringes for det i artikel 6 omhandlede udvalg. Kopi af de enkelte skrivelser tilsendes Kommissionen. Hele brevvekslingen er fortrolig.

3. Den paagaeldende medlemsstat godkender, at kontrolcertifikatet udstedes, saafremt ingen medlemsstat inden udloebet af den i stk. 2 fastsatte frist har naegtet sin godkendelse eller har anmodet om, at sagen indbringes for udvalget.

4. I modsat fald traeffer Kommissionen efter at have indhentet udtalelse fra udvalget afgoerelse med hensyn til anmodningen om udstedelse af et kontrolcertifikat.

5. En kopi af kontrolcertifikatet fremsendes inden en maaned efter udstedelsen til Kommissionen og til medlemsstaterne, som videresender den til de af dem godkendte organer. Det godkendte organ, som har foretaget afproevningen af det elektriske materiel, udarbejder en endelig afproevningsrapport. Denne er til raadighed for medlemsstaterne.

6. Det godkendte organ, som har udstedt et kontrolcertifikat, kan tilbagekalde certifikatet, hvis det konstaterer, at det ikke burde have vaeret udstedt, eller at de fastsatte betingelser ikke er opfyldt. Det kan endvidere tilbagekalde dette certifikat, hvis fabrikanten bringer elektrisk materiel i handelen, der ikke er i overensstemmelse med den type materiel, for hvilken kontrolcertifikatet blev udstedt.

Det paagaeldende organ fremsender en kopi af tilbagekaldelsesdokumentet til Kommissionen og til medlemsstaterne, som videresender den til de af dem godkendte organer.

Tilbagekaldelsen skal begrundes konkret. Den offentliggoeres i overensstemmelse med stk. 8.

Saafremt et kontrolcertifikat tilbagekaldes eller udstedelse heraf naegtes, meddeles dette omgaaende den paagaeldende interesserede tillige med oplysning om klageadgangen efter medlemsstaternes lovgivning og om frist for indgivelse af klage.

7. Dokumenterne vedroerende udstedelse af certifikater for elektrisk materiel skal opbevares af det udstedende organ, og skal om fornoedent stilles til raadighed for Kommissionen og de oevrige medlemsstater med henblik paa en saerlig undersoegelse af sikkerhedsmaessig karakter, idet disse dokumenters fortrolige karakter skal respekteres.

8. Kommissionen drager omsorg for, at uddrag af kontrolcertifikaterne offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 10

Kopier af de i artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 7, naevnte dokumenter tilsendes efter anmodning den certifikatberettigede, som frit kan disponere over dem.

Artikel 11

1. Det saerlige faellesskabsmaerke, som fabrikanten anbringer paa det elektriske materiel, attesterer, at dette materiel er i overensstemmelse med den type, for hvilken der er udstedt et overensstemmelses- eller kontrolcertifikat, samt at det har gennemgaaet de saerlige afproevninger og undersoegelser, som enten er foreskrevet i de harmoniserede normer for saa vidt angaar udstedelse af et overensstemmelsescertifikat, eller anfoert i selve kontrolcertifikatet.

Det saerlige faellesskabsmaerke er gengivet i bilag C, punkt I. Det skal anbringes paa en saadan maade, at det er synligt, laeseligt og ikke kan fjernes.

2. Medlemsstaterne skal sikre, at fabrikanten kun anbringer det i stk. 1 omhandlede maerke, dersom han er i besiddelse af det tilsvarende overensstemmelseseller kontrolcertifikat. De skal ligeledes traeffe foranstaltninger til at forbyde, at der paa materiel, for hvilket der ikke er udstedt overensstemmelses- eller kontrolcertifikat, anbringes maerker eller paaskrifter, som kan medfoere forveksling med det saerlige faellesskabsmaerke.

3. I overensstemmelses- eller kontrolcertifikatet kan det fastsaettes, at det elektriske materiel skal ledsages af en teknisk beskrivelse, som naermere angiver de saerlige vilkaar for dets anvendelse.

4. Naar der i henhold til artikel 9 er udstedt kontrolcertifikat for en type elektrisk materiel, som ikke er i overensstemmelse med de harmoniserede normer, skal det saerlige faellesskabsmaerke suppleres med den i bilag C, punkt II, omhandlede maerkning.

5. Overensstemmelsescertifikatet er gengivet i bilag D.

Artikel 12

Medlemsstaterne traeffer de fornoedne foranstaltnigner for at sikre en betryggende kontrol med fabrikationen af elektrisk materiel, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

1. Konstaterer en medlemsstat efter en indgaaende undersoegelse, at elektrisk materiel frembyder fare for sikkerheden, selv om det er i overensstemmelse med en type materiel, for hvilken der er udstedt et overensstemmelses- eller kontrolcertifikat, kan denne medlemsstat midlertidigt forbyde eller fastsaette saerlige betingelser for markedsfoeringen af det paagaeldende materiel paa sit omraade. Den skal straks underrette de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom med naermere begrundelse af denne beslutning.

2. Kommissionen hoerer inden seks uger medlemsstaterne, hvorefter den straks afgiver udtalelse og traeffer passende foranstaltninger.

3. Finder Kommissionen, at tekniske tilpasninger til de harmoniserede normer er paakraevet, vedtages disse tilpasninger efter den i artikel 7 fastsatte fremgangsmaade. En medlemsstat, som har vedtaget beskyttelsesforanstaltninger, kan i saa fald opretholde disse, indtil tilpasningerne traeder i kraft.

Artikel 14

Hver medlemsstat giver de andre medlemsstater og Kommissionen en fortegnelse over de organer, der er godkendt med henblik paa kontrol og afproevning af det elektriske materiel og/eller udstedelse af overensstemmelses- og kontrolcertifikater, samt en fortegnelse over modtagerne af den i artikel 8 og 9 omhandlede brevveksling.

Denne underretning skal vaere tilendebragt senest seks maaneder efter meddelelsen af dette direktiv.

Hver medlemsstat giver ligeledes straks meddelelse om enhver aendring i disse fortegnelser.

Artikel 15

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden 18 maaneder fra dets meddelelse. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de interne bestemmelser, som de vedtager i forbindelse med dette direktiv.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 15. februar 1982.

Paa Raadets vegne

P. de KEERSMAEKER

Formand

(1) EFT nr. C 104 af 28. 4. 1980, s.. 92.(2) EFT nr. C 197 af 4. 8. 1980, s.. 66.(3) EFT nr. C 205 af 11. 8. 1980, s.. 28.(4) EFT nr. L 24 af 30. 1. 1976, s.. 45.(5) EFT nr. L 43 af 20. 2. 1979, s.. 20.

BILAG A

EUROPAEISKE NORMER, UDARBEJDET AF CENELEC

1. Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere

Almindelige bestemmelser EN 50 014, 1. udgave, marts 1977 med 1. aendring;

2. Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere

Nedsaenkning i olie »o« - EN 50 015, 1. udgave, marts 1977 med 1. aendring;

3. Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere

Kabinetter med indvendig overtryk »p« EN 50 016, 1. udgave, marts 1977 med 1. aendring;

4. Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere

Pulverformet fyldstof »q« - EN 50 017, 1. udgave, marts 1977 med 1. aendring;

5. Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere

Eksplosionssikre kabinetter »d« - EN 50 018, 1. udgave, marts 1977 med 1. aendring;

6. Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere

Foroeget sikkerhed »e« EN 50 019, 1. udgave, marts 1977 med 1. aendring;

7. Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere

Indre sikkerhed »i« EN 50 020, 1. udgave, marts 1977, med 1. aendring.

BILAG B

AENDRINGER TIL DE EUROPAEISKE NORMER I BILAG A

Underbilag 1

Dansk udgave

ELEKTRISK MATERIEL FOR EKSPLOSIONSFARLIG ATMOSFAERE - GRUPPE I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Punkt 6.3 i den europaeiske standard EN 50 014, 1. udgave, marts 1977, affattes saaledes:

»Kapslinger af plastmateriale, hvis areal efter projicering i en hvilken som helst retning overstiger 100 cm2, eller som indeholder ubeskyttede metaldele med en kapacitet til jord paa mere end 3 pF under de mest ugunstige forhold i praksis, skal vaere saaledes konstrueret, at der under normal brug, vedligeholdelse og rengoering ikke er fare for antaendelse paa grund af elektrostatiske ladninger.

Dette krav kan opfyldes:

- enten ved passende valg af materiale, idet dettes isolationsmodstand maalt efter den metode, som er angivet i punkt 22.4.7 i dette tillaeg, ikke maa overstige

- 1 G O ved 23 ± 2 °C og 50 ± 5 % relativ fugtighed,

eller

- 100 G O ved de ugunstigste brugsforhold med hensyn til temperatur og fugtighed, som er foreskrevet for det elektriske materiel; symbolet X skal da tilfoejes efter certifikatreferencen som anfoert i punkt 26.2.9,

- eller ved stoerrelse, form, udformning eller ved andre beskyttende forholdsregler, idet det da ved faktiske proever paa antaendelse af en luft-metanblanding med (8,5 ± 0,5) % metan skal fastslaas, at der ikke forekommer farlige elektrostatiske ladninger.

Hvis faren for antaendelse imidlertid ikke kan undgaas ved nogen konstruktive forholdsregler, skal et maerkeskilt angive de sikkerhedsmaessige foranstaltninger, der skal traeffes under brugen.«

2. Punkt 22.4.7 i den europaeiske standard EN 50 014, 1. udgave, marts 1977, affattes saaledes:

»Modstanden maales paa selve delen, hvis dens stoerrelse tillader det, eller paa et proevestykke bestaaende af en rektangulaer plade med maal som angivet i fig. 2, hvor der males to parallelle elektroder paa overfladen, idet der bruges en ledende maling med et oploesningsmiddel, som ikke paavirker isolationsmodstanden.

Proevestykket skal have en ubeskadiget overflade og skal renses foerst med destilleret vand, derefter med isopropylalkohol (eller et andet oploesningsmiddel, der kan blandes med vand, og som ikke paavirker proevestykkets grundmateriale), og endelig endnu en gang med destilleret vand, inden det toerres. Uden at det er blevet roert af menneskehaender, skal det nu i 24 timer udsaettes for en temperatur og luftfugtighed, som angivet i punkt 6.3. Selve proeven udfoeres under de samme forhold.

Den jaevnspaending, der i et minut paatrykkes elektroderne, skal vaere paa 500 V ± 10 V.

Under proeven skal spaendingen vaere tilstraekkelig konstant til, at den del af ladestroemmen, der stammer fra spaendingsvariationer, er forsvindende i forhold til den stroem, som gaar igennem proevestykket. I visse tilfaelde kan dette krav medfoere, at der skal anvendes batterier eller akkumulatorer.

Isolationsmodstanden er forholdet mellem den jaevnspaending, der paatrykkes elektroderne, og den totale stroem, som gar mellem disse, efter at spaendingen har vaeret paatrykt i et minut.

Anvendelige metoder er angivet i tillaeg C.

I tilfaelde hvor rensning vil have en ugunstig indvirkning paa proeveresultatets betydning, kan der foretages en ekstra proeve uden forudgaaende rensning af proevestykket.«

Underbilag 2

ELEKTRISK MATERIEL TIL EKSPLOSIONSFARLIG ATMOSFAERE - GRUPPE I

TRYKSIKKER KAPSLING »d«

1. Foelgende tilfoejes til den europaeiske standard EN 50 018, 1. udgave, marts 1977:

»11.7. I tryksikre kapslinger i gruppe I skal isolerende materiale, der er udsat for elektriske spaendinger, som kan foraarsage lysbuer i luften som en foelge af maerkestroem paa mere end 16 A (i afbrydermateriel som f.eks. automatsikringer, kontaktorer og ledningsadskillere) bestaa en proeve i krybestroembestandighed i henhold til IEC-publikation 112. Denne proeve skal foretages med 50 draaber ved en spaending paa 400 V, men med en oploesning der indeholder (0,1 ± 0 002) vaegtprocent ammoniumklorid og (0,5 ± 0,002) vaegtprocent natriumalkylsulfonat i destilleret eller deioniseret vand. Oploesningens specifikke modstand ved (23 ± 1) C° er (170 ± 5) O cm.

De af de ovennaevnte isolerende materialer, der ikke bestaar denne proeve, kan dog anvendes, hvis deres rumfang kun udgoer 1 % af det samlede rumfang af den tomme kapsling, eller hvis en passende kontrolindretning goer det muligt at afbyrde stroemforsyningen til kapslingen fra forsningssiden, inden en eventuel nedbrydning af det isolerende materiale foerer til sikkerhedsfare; en saadan indretnings tilstedevaerelse og effektivitet skal kontrolleres af proeveanstalten.«

2. Punkt 12.3. i den europaeiske standard EN 50 018, 1. udgave, marts 1977, affattes saaledes:

»12.3.1. Ved mekanisk eller elektrisk blokerede stikpropper og stikdaaser skal spaltelaengden og spaltevidden af de tryksikre samlinger i den tryksikre kapsling bestemmes af det rumfang, der forefindes i det oejeblik, kontakterne adskilles.

12.3.2. Egenskaberne ved den tryksikre kapsling af beskyttelsestype »d« ved mekanisk eller elektrisk blokerede stikpropper og stikdaaser skal bibeholdes i tilfaelde af en indre eksplosion, baade naar stikpropperne og stikdaaserne er forbundne, og i det oejeblik kontakterne adskilles.

12.3.3. Stikdaasen i en stikforbindelse skal opfylde kravene til tryksikkerhed, selv om stikproppen er fjernet.«

3. Foelgende note tilfoejes efter andet afsnit i punkt 14.1.1 i den europaeiske standard EN 50 018, 1. udgave, marts 1977:

»Note: Det er specielt muligt at afproeve kapslingerne uden de indkapslede dele. I saa fald skal proeveanstalten paa basis af forslag fra fabrikanten anfoere i certifikatet, hvilke typer indkapslede dele der er tilladt samt disses monteringsmetode.«

4. Foelgende nye punkt tilfoejes i den europaeiske standard EN 50 018, 1. udgave, marts 1977:

»AFSNIT IV

ANDRE BESTEMMELSER

16. Koblingsmateriel

Tryksikre kapslinger i gruppe I, der indeholder afbrydere, som under brug forvolder lysbuer eller gnister, der kan antaende en eksplosionsfarlig blanding, skal opfylde foelgende krav:

16.1. Adskillelse

Alle tilgaengelige ledere, bortset fra de egensikre stroemkredse, der opfylder kravene i den europaeiske standard EN 50 020, og de ledere, der bruges til jordforbindelser, skal kunne adskilles fra stroemforsyningen, inden den tryksikre kapsling aabnes.

Denne adskillelse for tryksikre kapslinger skal:

16.1.1. Enten vaere monteret inden i den tryksikre kapsling; i saa fald skal de dele, der vedbliver med at vaere stroemfoerende, efter at adskillelsen er blevet aabnet, beskyttes ved en af de standardbeskyttelsesmaader, der er anfoert i den europaeiske standard EN 50 014, Almindelige bestemmelser, og adgangen til dem skal vaere hindret af et daeksel forsynet med et maerkeskilt med teksten »MAA IKKE AABNES UNDER SPAENDING«. Dette gaelder ikke for dele, som vedbliver med at vaere under spaending i de egensikre stroemkredse, der opfylder den europaeiske standard EN 50 020, Egensikkerhed »i«.

Note: Hvis det drejer sig om beskyttelsesmaaden forhoejet sikkerhed »e« i henhold til den europaeiske standard EN 50 019, kan kapslingsklasse IP 54 nedsaettes til kapslingsklasse IP 20.

16.1.2. eller vaere monteret i en anden kapsling, der opfylder kravene til de standardbeskyttelsesmaader, der er anfoert i den europaeiske standard EN 50 014, Almindelige bestemmelser.

16.1.3. eller bestaa af en stikprop og stikdaase, der opfylder kravene i punkt 12.3 i naevnte europaeiske standard.

16.2. Doere eller daeksler

16.2.1. Hurtigt betjente doere eler daeksler:

Disse doere eller daeksler skal vaere mekanisk blokeret med en ledningsadskiller, saaledes at:

a) Kapslingen bibeholder egenskaberne for en tryksikker kapsling, beskyttelsesmaade »d«, saalaenge ledningsadskilleren er lukket, og

b) ledningsadskilleren kun kan lukkes, naar disse doere eller daeksler sikrer egenskaberne for den tryksikre kapsling, beskyttelsesmaade »d«.

16.2.2. Doere eller daeksler fastgjort med skruer:

Disse doere eller daeksler skal vaere forsynet med et maerkeskilt med teksten »MAA IKKE AABNES UNDER SPAENDING«.

16.3. Supplerende betingelser

Alle tryksikre kapslinger med en doer eller et daeksel fastgjort med skruer (se punkt 16.2.2) skal overholde foelgende supplerende betingelser:

16.3.1. Maerkningen skal omfatte symbolet »X«, som defineret i den europaeiske standard EN 50 014, Almindelige bestemmelser.

16.3.2. Certifikatet skal anfoere de brugsbetingelser, der skal overholdes, for at sikkerhedskravene er opfyldt.

Note: De brugsbetingelser, der skal anfoeres i certifikatet, afhaenger af den type materiel, der er indeholdt i den tryksikre kapsling:

- hvis kapslingen kun indeholder en ledningsadskiller, evt, med hjaelpekontakter, samleskinner og tilslutningsmidler, skal det i certifikatet vaere anfoert, at kapslingen ikke maa indeholde andre elektriske dele;

- hvis kapslingen kan indeholde andre elektriske dele, skal det paa certifikatet vaere anfoert, at adskillelsesmulighed skal forefindes naer kapslingen.

17. Lampeholdere og lampesokler

17.1. De foelgende bestemmelser gaelder for lampeholdere og lampesokler, der tilsammen skal danne en tryksikker kapsling, beskyttelsesmaade »d«, saaledes at de kan anvendes i belysningsarmaturer med forhoejet sikkerhed, beskyttelsesmaade »e«.

17.2. Den indretning, der forhindrer lyskilderne i at arbejde sig loes, og som er paakraevet i henhold til punkt 4.3.3 i den europaeiske standard EN 50 019, forhoejet sikkerhed »e«, kan undlades i lampeholdere med gevind, der er forsynet med en hurtigt betjent brydekontakt i en tryksikker kapsling, beskyttelsesmaade »d« som afbryder alle poler i lampekredsloebet inden adskillelsen.

17.3. Holdere til cylindriske sokler

17.3.1. Holderne til lysstofroer skal:

- vaere med ét stikben, og

- vaere i overensstemmelse med IEC-publikation 61-2.

17.3.2. Andre holdere: Den tryksikre spaltelaengde mellem holderen og soklen i det oejeblik, kontakten afbrydes, skal vaere mindst 10 mm.

17.4. Holdere til sokler med gevind

17.4.1. Den gevindskaarne del af holderen skal vaere af et materiale, der er korrosionsbestandigt under de sandsynlige brugsforhold.

17.4.2. I det oejeblik kontakten afbrydes ved, at lampen skrues af, skal mindst to fulde drejninger af gevindet vaere i indgreb.

17.4.3. I lampeholdere med gevind, E 27 og E 40, til elektrisk materiel i gruppe II B og II C, skal den elektriske forbindelse etableres ved hjaelp af fjederbelastede forbindelseselementer. Desuden skal lukning og aabning af en kontakt under isaetning og aftagning af lampen ske inden for en tryksikker kapsling, beskyttelsesmaade »d« i gruppe II C.

Note: Bestemmelserne i punkt 17.4.3 er ikke noedvendige for det elektriske materiel i gruppe I og II A og for lampeholdere med gevind, E 10 og E 14.«.

Underbilag 3

ELEKTRISK MATERIEL TIL EKSPLOSIONSFARLIG ATMOSFAERE - GRUPPE I

EGENSIKRING »i«

EGENSIKRE ELEKTRISKE SYSTEMER

Note: I grubegasholdige miner i Forbundsrepublikken Tyskland anvendes ordet »Anlage« i stedet for »System«.

1. Gyldighedsomraade

1.1. Dette tillaeg indeholder de saerlige krav til konstruktion og afproevning af egensikre elektriske systemer, der helt eller delvis er beregnet til installation i eksplosionsfarlig atmosfaere i grubegasholdige miner for at sikre, at saadanne elektriske systemer ikke forvolder en eksplosion i den omgivende atmosfaere.

1.2. Dette tillaeg er et supplement til den europaeiske standard EN 50 020, Egensikkerhed »i« (1. udgave, marts 1977), hvis krav gaelder for konstruktion og afproevning af egensikkert elektrisk materiel og tilhoerende materiel.

1.3. Dette tillaeg traeder ikke i stedet for installationsregler for egensikkert elektrisk materiel, tilhoerende materiel og egensikre elektriske systemer.

2. Definitioner

2.1. Foelgende saerlige definitioner for egensikre elektriske systemer gaelder for dette bilag. De supplerer definitionerne i de europaeiske standarder EN 50 014, Almindelige bestemmelser, og EN 50 020, Egensikerhed »i«.

2.2. Egensikkert elektrisk system

Samling af dele af elektrisk materiel, som defineret i en systembeskrivelse, hvori de forbindende stroemkredse eller dele af saadanne stroemkredse, beregnet til brug i eksplosionsfarlig atmosfaere, er egensikre stroemkredse, som opfylder kravene i dette tillaeg.

2.3. Godkendt egensikkert elektrisk system

Et elektrisk system i overensstemmelse med punkt 2.2, for hvilket en proeveanstalt har udstedt et systemcertifikat, hvori det bekraeftes, at den paagaeldende type elektrisk system opfylder kravene i dette underbilag.

Note 1: Det er ikke noedvendigt, at alt elektrisk materiel i et egensikkert elektrisk system godkendes individuelt, men det skal kunne identificeres behoerigt.

Note 2: For saa vidt det er muligt i henhold til nationale lovgivninger vedroerende installationer, kan der uden yderligere certifikater installeres elektriske systemer, der er i overensstemmelse med punkt 2.2, for hvilke kendskabet til de elektriske parametre for dele i godkendt egensikkert elektrisk materiel, godkendt tilhoerende materiel, ikke-godkendte indretninger i overensstemmelse med punkt 1.3 i den europaeiske standard EN 50 014, Almindelige bestemmelser, og kendskabet til de elektriske og fysiske parametre for enkeltdelene og forbindelsesledningerne muliggoer den utvetydige slutning, at egensikkerhed er bevaret.

2.4. Tilbehoer

Elektrisk materiel, der kun indeholder enkeltdele til forbindelse og afbrydelse af egensikre stroemkredse, og som ikke kan influere paa systemets egensikkerhed, som f.eks. tilslutningsdaaser, samledaaser, stikpropper, stikdaaser eller lignende dele, afbrydere, etc.

3. Kategorier af egensikre elektriske systemer

3.1. Egensikre elektriske systemer eller dele deraf skal placeres i en af to kategorier »ia« eller »ib«. Bestemmelserne i dette tillaeg gaelder for begge kategorier, medmindre andet er angivet.

Note: Egensikre elektriske systemer eller dele deraf kan tilhoere andre kategorier end egensikkert elektrisk materiel og tilhoerende elektrisk materiel, der er indeholdt i systemet eller en del heraf. Ligeledes kan forskellige dele i et egensikkert elektrisk system tilhoere forskellige kategorier.

3.2. Kategori »ia«

Egensikre elektriske systemer eller dele heraf findes i kategori »ia«, hvis de opfylder bestemmelserne for egensikkert elektrisk materiel i kategori »ia« (se den europaeiske standard EN 50 020, Egensikkerhed, punkt 4.1) bortset fra, at det egensikre elektriske system som helhed skal betragtes som en enkelt del af det elektriske materiel.

3.3. Kategori »ib«

Egensikre elektriske systemer eller dele deraf, findes i kategori »ib«, hvis de opfylder bestemmelserne for elektrisk materiel i kategori »ib« (se den europaeiske standard EN 50 020, Egensikkerhed, punkt 4.2) bortset fra, at det egensikre elektriske system som helhed skal betragtes som en enkelt del af det elektriske materiel.

4. Forbindelsesledninger i et egensikkert system

4.1. De elektriske parametre og alle karakteristika for de saerlige forbindelsledninger i et egensikkert elektrisk system, skal for saa vidt egensikkerheden afhaenger af dem, vaere specificeret i certifikatet for det paagaeldende elektriske system.

4.2. I tilfaelde, hvor et flerlederkabel indeholder forbindelser, der udgoer dele i mere end en egensikker stroemkreds, skal kablet opfylde foelgende bestemmelser:

4.2.1. Isoleringens radialtykkelse skal svare til lederens diameter. For polyethylen skal radialtykkelsen vaere mindst 0,2 mm.

4.2.2. Inden flerlederkablet forlader fabrikantens vaerk, skal det underkastes de dielektriske vekselstroemsproever, der er naermere beskrevet i enten punkt 4.2.2.1 eller i punkt 4.2.2.2. Proevens positive udfald skal bekraeftes i et proevecertifikat, der udstedes af kabelfabrikanten.

4.2.2.1. Enten skal hver leder foer samling i kablet afproeves ved en spaending (effektivvaerdi) paa 3 000 V + (2 000 gange isoleringens radialtykkelse i mm) V, og det samlede kabel

- foerst afproeves ved en spaending (effektivvaerdi) paa 500 V, paatrykt mellem alle ledende forbundne armeringer eller skaerme og alle kablets ledere, ligeledes ledende forbundet, og

- dernaest afproeves ved en spaending (effektivvaerdi) paa 1 000 V paatrykt mellem et bundt bestaaende af halvdelen af kabellederne og et bundt bestaaende af den anden halvdel af lederne.

4.2.2.2. Eller det samlede kabel

- afproeves foerst ved en spaending (effektivvaerdi) paa 1 000 V paatrykt mellem alle ledende forbundne armeringer eller skaerme og alle kablets ledere, ligeledes ledende forbundet, og

- afproeves dernaest ved en spaending paa 2 000 V paatrykt mellem hver leder i kablet i raekkefoelge og det bundt, der dannes af alle de andre ledende forbundne ledere.

4.2.3. De proever, der er foreskrevet i punkt 4.2.2, skal udfoeres med en vekselspaending i en overvejende sinusboelgeform med en frekvens paa mellem 48 Hz og 62 Hz fra en transformator med en passende effekt under hensyntagen til kablets kapacitet. Hvor det drejer sig om dielektriske proever af samlede kabler, skal spaendingen oeges jaevnt til den specificerede vaerdi over en periode paa ikke under 10 sekunder, og derefter holdes i mindst 60 sekunder.

Disse proever udfoeres af kabelfabrikanten.

4.3. Der skal ikke tages hensyn til fejl mellem lederne i et flerlederkabel, hvis en af de to foelgende bestemmelser er overholdt:

4.3.1. Kablet er i overensstemmelse med punkt 4.2 og hver enkelt egensikker stroemkreds er indkapslet i en ledende skaerm, der har en daekning paa mindst 60 %.

Note: En eventuel forbindelse mellem skaermen og jord eller stel vil vaere specificeret i installationsbestemmelserne.

4.3.2. Kablet skal i overensstemmelse med punkt 4.2 vaere effektivt beskyttet mod beskadigelser, og hver egensikker stroemkreds i kablet skal under normale omstaendigheder have en spidsspaending lig med eller mindre end 60 V.

4.4. I tilfaelde, hvor et flerlederkabel er i overensstemmelse med punkt 4.2, men ikke med punkt 4.2, og kun indeholder egensikre stroemkredse, der udgoer dele af et enkelt egensikkert elektrisk system, skal der tages hensyn til fejl mellem op til fire ledere i kablet, og desuden skal enten punkt 3.2 eller punkt 3.3 anvendes.

4.5. I tilfaelde, hvor et flerlederkabel er i overensstemmelse med punkt 4.2, men ikke med punkt 4.3, og indeholder egensikre stroemkredse, der udgoer dele af forskellige egensikre elektriske systemer, skal hver egensikker stroemkreds i kablet have en sikkerhedsfaktor paa mindst fire gange den, der er paakraevet i henhold til enten punkt 3.2 eller 3.3.

4.6. I tilfaelde, hvor et flerlederkabel ikke er i overensstemmelse med punkt 4.2 og 4.3 skal der tages hensyn til ethvert antal fejl mellem lederne i kablet, og desuden skal punkt 3.2 og 3.3 anvendes.

4.7. Paa certifikaterne for det egensikre elektriske system skal vaere angivet de brugsbetingelser, der foelger af anvendelsen af punkt 4.3 til 4.6.

5. Tilbehoer til egensikre elektriske systemer

Det tilbehoer, der er opfoert paa certifikaterne som dele i et egensikkert elektrisk system, skal ofpylde bestemmelserne i

- punkt 6 og 7 i europaeisk standard EN 50 014, Almindelige bestemmelser;

- punkt 5 og 10.3 i europaeisk standard EN 50 020, Egensikkerhed »i«.

Deres maerkning skal vaere forsynet med i hvert fald fabrikantens navn eller det registrerede varemaerke.

Note: Brug af ikke-godkendt tilbehoer skal ske under iagttagelse af installationsbestemmelserne.

6. Typeproevning

Egensikre elektriske systemer skal typeproeves i overensstemmelse med typeproevebestemmelserne i punkt 9 i den europaeiske standard EN 50 020, Egensikkerhed »i«, men under hensyntagen til punkt 4 i dette underbilag.

7. Maerkning af egensikre elektriske systemer

Mindst een del af det elektriske materiel i godkendte egensikre elektriske systemer skal paa et hensigtsmaessigt sted maerkes af indehaveren af det paagaeldende systemcertifikat. Maerkningen skal omfatte den mindstemaerkning, som er naevnt i punkt 26.5 i den europaeske standard EN 50 014, Almindelige bestemmelser, samt bogstaverne SYST.

BILAG C

ELEKTRISK MATERIEL TIL ANVENDELSE I EKSPLOSIONSFARLIG ATMOSFAERE - UNDER GRUPPE I

I. SAERLIGT FAELLESSKABSMAERKE

II. MAERKNING AF ELEKTRISK MATERIEL, FOR HVILKET DER ER UDSTEDT KONTROLCERTIFIKAT

Naar der i henhold til artikel 9 er udstedt kontrolcertifikat for en type elektrisk materiel, som ikke er i overensstemmelse med de harmoniserede normer, skal det saerlige faellesskabsmaerke suppleres med mindst foelgende maerkning:

1. Symbolet S, som angiver, at det drejer sig om elektrisk materiel med kontrolcertifikat til brug i grubegasholdige miner. Dette symbol skal anbringes umiddelbart efter det saerlige faellesskabsmaerke, som angivet nedenfor.

2. De to sidste cifre i aarstallet for udstedelsen af kontrolcertifikatet.

3. Loebenummer inden for kontrolcertifikatets udstedelsesaar.

4. Navn eller akronym for det godkendte certifikatudstedende organ.

5. Fabrikantens navn eller registrerede varemaerke.

6. Typebetegnelse opgivet af fabrikanten.

7. Fabrikationsnummer.

8. Hvis proevestationen finder det noedvendigt at angive saerlige betingelser for en sikker anvendelse, anbringes tegnet X efter certifikatnummeret.

9. Den maerkning, der normalt skal foretages ifoelge konstruktionsnormerne for det elektriske materiel.

10. Alle andre supplerende angivelser, som det godkendte certifikatudstedende organ skoenner noedvendige.

BILAG D

Plads til navn, adresse, telefon- og telexnummer paa det godkendte certifikatudstedende organ.

ELEKTRISK MATERIEL ELLER SYSTEM FOR GRUBEGASHOLDIGE MINER

(1) OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT

(2) Navn paa eller akronym for det godkendte certifikatudstedende organ - de to sidste cifre i aarstallet for certifikatets udstedelse - certifikatets loebenummer - eventuelt tegnet X.

(3) Dette certifikat udstedes foer:

- betegnelse paa det godkendte elektriske materiel eller system,

- godkendt(e) type(r).

(4) a) fabrikeret af:

fabrikantens navn og postadresse

b) indleveret til godkendelse af:

ansoegerens navn og postadresse.

(5) Det elektriske material eller system og eventuelle godkendte varianter heraf beskrives i bilaget til dette certifikat samt i de i dette bilag naevnte beskrivende dokumenter.

(6) Navn paa eller akronym for godkendt organ i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv fra Raadet for De europaeiske Faellesskaber 82/130/EOEF af 15. februar 1982:

- erklaerer, at dette elektriske material er i overensstemmelse med foelgende harmoniserede europaeiske standarder:

henvisning til de paagaeldende europaeiske standarder (udgivelsesaar, henvisning til tilsvarende nationale standarder, eventuelt omtale af paagaeldende tillaeg til ovennaevnte direktiv),

og med held har gennemgaaet den i disse standarder foreskrevne typekontrol og afproevning,

- erklaerer, at der er udfaerdiget en fortrolig rapport om denne kontrol og afproevning.

Eventuel henvisning til denne rapport.

(7) Koden for dette elektriske materiel er

EEx, akronymet(rne) for beskyttelsesmaaderne, I.

(8) Dette dokument maa kun gengives i sin helhed.

Side./..

Tallet til venstre for skrastregen angiver sidetallet i certifikatet, mens tallet til hoejre angiver det samlede antal sider i certifikatet, bilaget iberegnet.

(9) Overensstemmelsescertifikat - Gentag punkt 2 fra side 1.

(10) Ved maerkningen paa det leverede elektriske materiel erklaerer fabrikaten paa eget ansvar, at dette elektriske materiel er i overensstemmelse med de i bilaget til dette certifikat naevnte beskrivelsesdokumenter, og at det med held har gennemgaaet den foreskrevne kontrol og afproevning i henhold til de i punkt 6 ovenfor naevnte harmoniserede europaeiske standarder.

(11) Det leverede elektriske materiel har ret til at baere det saerlige faellesskabsmaerke angivet i bilag C i det i punkt 6 ovenfor naevnte direktiv. Dette maerke er vist paa foerste side i dette certifikat; det skal anbringes paa det elektriske materiel, saa det er synligt, laeseligt og holbart.

(12) Tegnet X angiver, naar det er anbragt efter nummeret paa overensstemmelsescertifikatet, at dette elektriske materiel er underkastet de saerlige regler for sikker anvendelse, der er naevnt i bilaget til dette certifikat.

(13) Sted og dato (aar, maaned og dag) for udstedelsen af certifikatet.

(14) Lederen af det certifikatudstedende organ (underskrift)

Bilag

(A1) - Betegnelse paa det godkendte elektriske materiel eller system

- Godkendt(e) type(r)

(A2) Beskrivelse af det godkendte elektriske materiel eller system:

...

(A3) Beskrivende dokumenter:

...

(A4) Specifikke parametre for de(n) paagaeldende beskyttelsesmaade(r) (1)

...

(A5) Maerkning af det godkendte elektriske materiel:

Maerkningen skal vaere synlig, laeselig og holdbar; den skal indeholde foelgende oplysninger:

1. Se punkt 26 i den europaeiske standard EN 50 014, Almindelige bestemmelser, og eventuelt de specifikke europaeiske standarder for de paagaeldende beskyttelsesmaader. Hvis certifikatet omfatter flere godkendte typer, naevnes hver type i sin helhed og mellem hver type anfoeres »eller«.

2. Den normalt foreskrevne maerkning i henhold til det paagaeldende elektriske materiels konstrukkion.

Se punkt 26.2.11 i den europaeiske standard EN 50 014, Almindelige bestemmelser.

(A6) Individuel kontrol og afproevning:

Der anfoeres den kontrol og afproevning, som hvert eksemplar af det elektriske materiel skal have gennemgaaet foer levering under anvendelse af bestemmelserne i den europaeiske standard EN 50 014, Almindelige bestemmelser, og de specifikke europaeiske standarder for den eller de paagaeldende beskyttelsesmaader. Henvisning til disse bestemmelser skal anfoeres.

Eventuel anfoeres »Joengen«.

(A7) Saerlige betingelser for sikker anvendelse:

Saadanne betingelser anfoeres, naar certifikatet baerer tegnet X efter certifikatnummeret. I modsat fald anfoeres »Ingen«.

(1) For eksempel, naar det drejer sig om egensikkerhed, graensevaerdierne for ydre stroemkredse (se punkt 10.1 i den europaeiske standard EN 50 020, Egensikkerhed »i«).