31981R2729

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2729/81 af 14. september 1981 om de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og ordningen med forudfastsættelse af restitutioner for mælk og mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 272 af 26/09/1981 s. 0019 - 0024
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 14 s. 0035
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 23 s. 0118
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 14 s. 0035
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 23 s. 0118


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2729/81

af 14 . september 1981

om de saerlige gennemfoerelsesbestemmelser for ordningen med import - og eksportlicenser og ordningen med forudfastsaettelse af restitutioner for maelk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 804/68 af 27 . juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter ( 1 ) , senest aendret ved akten v * rende Graekenlands tiltraedelse , saerlig artikel 13 , * og artikel 17 , stk . 4 , og

ud fra foelgende betragtninger :

de saerlige gennemfoerelsesbestemmelser for ordningen med import - og eksportlicenser og forudfastsaettelsesattester for maelk og mejeriprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 2044/75 ( 2 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3474/80 ( 3 ) ; denne forordning er blevet aendret mange gange ; for at opnaa en stoerre klarhed og lette administrationen boer denne forordning kodificeres ; samtidig boer de saerlige regler for visse produkter harmoniseres , og sikkerhedsstillelsen for licenserne tilpasses ;

erfaringerne med forudfastsaettelsen af restitutioner for maelk og mejeriprodukter viser , at det desuden er noedvendigt at forbedre beslutningsprocessen i forbindelse med aendringer af restitutionsbeloebet ; det er lettere at undersoege en given situation og at traeffe en beslutning , og det kan ske under roligere forhold , naar Kommissionen og de i forvaltningskomiteerne repraesenterede medlemsstater noejagtigt ved , hvor store maengder den hidtidige restitution oenskes forudfastsat for , og uden risiko for forhoejelser , fordi der eventuelt i spekulationsoejemed indsendes ansoegninger samme dag , som droeftelserne finder sted ; den dag , disse droeftelser saedvanligvis finder sted , boer der derfor ikke finde forudfastsaettelse af restitutioner sted , og de gaeldende bestemmelser boer suppleres i overensstemmelse hermed ;

erfaringerne viser , at det er noedvendigt at underrette de beroerte parter om , hvilke organer der som de eneste kan afholde licitationer vedroerende maelk og mejeriprodukter som omhandlet i artikel 43 i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 af 3 . december 1980 om faelles gennemfoerelsesbestemmelser for import - og eksportlicenser samt forudfastsaettelsesattester for landbrugsvarer ( 4 ) ;

de saerlige bestemmelser i denne forordning supplerer eller fraviger bestemmelserne i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 ;

Forvaltningskomiteen for Maelk og Mejeriprodukter har ikke givet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR IMPORT - OG EKSPORTLICENSER

Artikel 1

1 . Sikkerhedsstillelsen for import - og eksportlicenser udgoer pr . 100 kg netto af produktet

- 1,00 ECU for produkter henhoerende under pos . 04.01 i den faelles toldtarif ,

- 3,00 ECU for produkter henhoerende under pos . 04.04 i den faelles toldtarif ,

- 4,00 ECU for produkter henhoerende under pos . 04.03 i den faelles toldtarif ,

- 2,00 ECU for de oevrige produkter , som omhandles i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 .

2 . Der skal dog ikke stilles sikkerhed for den eksportlicens , der omhandles i artikel 6 , stk . 1 .

Artikel 2

Uanset artikel 5 , stk . 1 , tredje led , i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 kraeves der ikke og kan der ikke fremlaegges nogen import - eller eksportlicens for gennemfoerelsen af forretninger , der omfatter en maengde , der ikke overstiger :

- 500 kg for produkter henhoerende under pos . 04.03 eller 04.04 i den faelles toldtarif ,

- 1 000 kg for de oevrige produkter , som omhandles i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 .

AFSNIT II

SAERLIGE BESTEMMELSER FOR IMPORTLICENSER

Artikel 3

Med hensyn til den importlicens , der i henhold til artikel 13 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 skal fremlaegges ved indfoersel i Faellesskabet af de produkter , som omhandles i artikel 1 i naevnte forordning , finder foelgende saerlige bestemmelser anvendelse :

1 . Importlicensen er gyldig fra udstedelsesdagen , jf . artikel 21 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 , indtil udloebet af den anden derpaa foelgende maaned .

2 . For produkter , der henhoerer under underpositioner i den faelles toldtarif for hvilke en pris udtrykt i ECU benyttes som afgraensningskriterium , kan der i ansoegningen om importlicens angives to underpositioner , som har samme afgraensningsbasis .

Begge de i ansoegningen naevnte underpositioner anfoeres i licensen .

AFSNIT III

SAERLIGE BESTEMMELSER FOR EKSPORTLICENSER

Afdeling 1

Generelt

Artikel 4

1 . Der skal fremlaegges eksportlicens ved udfoersel fra Faellesskabet af produkter , som omhandles i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 , og for hvilke der skal forudfastsaettes restitution .

2 . Ogsaa i tilfaelde , hvor der ikke forudfastsaettes restitution skal der fremlaegges eksportlicens ved udfoersel fra Faellesskabet af produkter , der henhoerer under pos . 04.02 A II b ) og 04.03 i den faelles toldtarif .

3 . Ansoegninger om eksportlicens og licenserne skal i rubrik 13 indeholde en angivelse af bestemmelsesland eller saerlige anvendelsesformaal , jf . artikel 5 i forordning ( EOEF ) nr . 2730/79 .

Artikel 5

Saafremt der i bilaget til forordningen om fastsaettelse af restitutioner forekommer underpositioner , der ikke findes i den faelles toldtarif , anfoeres produktet i eksportlicensansoegningens og licensens rubrik 7 med den betegnelse , dette har i ovennaevnte bilag , og i rubrik 8 anfoeres " ex " foran underpositionen i den faelles toldtarif .

Licensen gaelder kun for det saaledes betegnede produkt .

Afdeling 2

Eksportlicenser uden forudfastsaettelse af restitution

Artikel 6

1 . Saafremt en eksportlicens uden forudfastsaettelse af restitutionen vedroerer et produkt , som henhoerer under pos . 04.02 A II eller pos . 04.03 i den faelles toldtarif , og som skal udfoeres i henhold til en forordning , der udelukker restitution , bl.a . i forbindelse med foedevarehjaelp , skal rubrik nr . 12 i licensansoegningen og licensen indeholde en henvisning til den paagaeldende forordning i form af en af foelgende angivelser :

- " Saerlig udfoersel ( forordning ( EOEF ) nr . ... / ... ) " ,

- " Sonderausfuhr ( Verordnung ( EWG ) Nr . ... / ... ) " ,

- " !*** " ,

- " Special export ( Regulation ( EEC ) No ... / ... ) " ,

- " Exportation spéciale ( règlement ( CEE ) n * ... / ... ) " ,

- " Esportazione speciale ( regolamento ( CEE ) n . ... / ... ) " ,

- " Bijzondere uitvoer ( Verordening ( EEG ) nr . ... / ... ) " .

2 . De i stk . 1 omhandlede licenser

a ) skal i rubrik 18 a ) indeholde en af foelgende angivelser :

- " Eksporteres uden restitution " ,

- " Ausfuhr ohne Erstattung " ,

- " !*** " ,

- " To be exported without refund " ,

- " A exporter sans restitution " ,

- " Da esportare senza restituzione " ,

- " Uitvoer zonder restitutie " ,

b ) gaelder kun for udfoersel , der foretages i medfoer af den forordning , der er naevnt i rubrik 12 .

Artikel 7

Eksportlicenser uden forudfastsaettelse af restitutionen gaelder fra udstedelsesdatoen , jf . artikel 21 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 , indtil udloebet af den anden derpaa foelgende maaned .

Afdeling 3

Eksportlicenser med forudfastsaettelse af restitution

Artikel 8

1 . For de i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 804/69 omhandlede produkter forudfastsaettes restitutionen efter anmodning . Forudfastsaettelse af restitution for produkter , der er anfoert i bilag I , og som udfoeres til de der anfoerte bestemmelsessteder , er dog udelukket .

2 . For ansoegninger om eksportlicenser , hvori restitutionen er forudfastsat for et af de i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 omhandlede produkter , gaelder bestemmelserne i artikel 14 , stk . 2 , foerste afsnit , i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 , idet dog ansoegningerne , saafremt dagen for deres indgivelse i henhold til artikel 14 , i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 ville have vaeret en torsdag , anses for indgivet den foerste arbejdsdag efter denne torsdag .

Artikel 9

For saa vidt andet ikke er fastsat i de saerlige bestemmelser i artikel 15 gaelder eksportlicenser , der udstedes i forbindelse med forudfastsaettelse af restitutionen , fra udstedelsesdagen , jf . artikel 21 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 , indtil udloebet af den periode , der er fastsat i bilag II for vedkommende produkt .

Dog kan der i saerlige tilfaelde fastsaettes en anden gyldighedsperiode .

Artikel 10

1 . Den faktiske udstedelse af eksportlicenser med forudfastsaettelse af restitutionen for produkter henhoerende under pos . 04.02 II b ) samt under pos . 04.03 i den faelles toldtarif finder foerst sted paa den femte arbejdsdag efter dagen for ansoegningens indgivelse , saafremt der ikke traeffes saerlige foranstaltninger i denne periode .

2 . Uanset artikel 9 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 , kan de rettigheder , der foelger af en eksportlicens med forudfastsaettelse af restitutionen for produkter henhoerende under pos . 04.02 A II b ) samt pos . 04.03 i den faelles toldtarif , ikke overdrages .

Artikel 11

1 . Fremgaar det af bilag I , at der for et givet produkt ikke kan forudfastsaettes restitution for visse bestemmelsessteder , indebaerer licenser med forudfastsat restitution pligt til at udfoere til andre bestemmelsessteder end de i bilaget anfoerte .

2 . Saafremt muligheden for forudfastsaettelse for alle bestemmelsessteder eller for visse bestemmelsessteder ifoelge bilag I er begraenset til visse produkter henhoerende under en underposition i den faelles toldtarif , skal der i licensansoegningen og i selve licensen i rubrik 7 anfoeres betegnelsen paa de produkter , restitutionen forudfastsaettes for , og der anfoeres et " ex " foran den i rubrik 8 anfoerte underposition i den faelles toldtarif .

Licensen er kun gyldig for det saaledes betegnede produkt .

3 . I tilfaelde , hvor licensens gyldighedsperiode ifoelge bilag II bestemmes af et obligatorisk bestemmelsessted , indebaerer eksportlicenser uden anfoersel af en saadan pligt til at udfoere det paagaeldende produkt til et andet bestemmelsessted end naevnte obligatoriske bestemmelsessted .

Artikel 12

Saafremt gyldighedsperioden for en eksportlicens med forudfastsaettelse af restitutionen som foelge af force majeure forlaenges i henhold til artikel 37 i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 , betragtes udfoerselen som gennemfoert den sidste dag , i den oprindelige gyldighedsperiode med hensyn til en justering af den forudfastsatte restitution .

Artikel 13

1 . For produkter henhoerende under pos . 04.02 B i den faelles toldtarif kan eksportlicensen paa begaering udstedes

- enten for ét af de to elementer , der omhandles i artikel 2 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 1098/68 ,

- eller for begge disse to elementer .

2 . I tilfaelde af anvendelse af stk . 1 , foerste led , forsynes licensansoegningen og selve licensen i rubrik 12 med en af foelgende angivelser :

" Kun forudfastsaettelse for maelkeelementet " ,

" Vorausfestsetzung beschraenkt auf den Teilbetrag fuer Milch " ,

" !*** " ,

" Advance fixing in respect of milk component only " ,

" Fixation à l'avance limitée a l'élément lait " ,

" Fissazione in anticipo limitata all'elemento latte " ,

" Vaststelling vooraf besperkt tot het element melk " ,

eller

" Kun forudfastsaettelse for sukkerelementet " ,

" Vorausfestsetzung beschraenkt auf den Teilbetrag fuer Zucker " ,

" !*** " ,

" Advance fixing in respect of sugar component only " ,

" Fixation à l'avance limitée a l'élément sucre " ,

" Fissazione in anticipo limitata all'alemento zucchero " ,

" Vaststelling vooraf besperkt tot het element zuiker " .

AFSNIT IV

SAERLIGE BESTEMMELSER FOR FORUDFASTSAETTELSE AF RESTITUTION I FORBINDELSE MED LICITATIONER

Artikel 14

I forbindelse med anvendelse af artikel 43 i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 paa de produkter , som omhandles i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 ,

a ) kan ikke-fortrolige opfordringer til at afgive bud inden for en bestemt frist kun betragtes som licitationer , saafremt disse opfordringer :

- kommer fra et af de offentlige eller offentligretlige organer , der er opfoert paa en liste , som vil blive fastsat efter den i artikel 30 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 fastsatte fremgangsmaade ,

- rettes til et ubegraenset antal eksportoerer , bl.a . ved offentliggoerelse i pressen , og

- giver oplysning om de fastsatte leveringsfrister samt den dato og eventuelt det tidspunkt , der er sidste frist for indgivelse af bud ;

b ) finder de saerlige bestemmelser i artikel 15 og 16 anvendelse .

Artikel 15

1 . I tilfaelde af udfoersel paa grundlag af en licitation afholdt af et af de i artikel 14 omhandlede organer er eksportlicenser med forudfastsaettelse af restitution gyldige fra den faktiske udstedelsesdag , jf . artikel 21 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 indtil den dato , paa hvilken de forpligtelser , der foelger af antagelsen af licitationsbudet , skal vaere opfyldt .

Licensens gyldighedsperiode kan dog ikke overstige de i bilag III fastsatte perioder .

2 . De saerlige foranstaltninger , der naevnes i artikel 10 , stk . 1 , kan kun vaere til hinder for udstedelsen af den i denne artikel omhandlede eksportlicens , saafremt de traeder i kraft senest inden den femte arbejdsdag efter indgivelsen af licensansoegningen .

3 . Uanset artikel 43 , stk . 2 , andet afsnit , i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 fastsaettes den frist inden for hvilken den , som ansoeger om attest , skal underrette det udstedende organ om udfaldet af licitationen eller foere bevis for forlaengelse af den sidste frist for indgivelse af bud , til 40 dage efter den sidste frist for indgivelse af bud .

Artikel 16

1 . Saafremt der i betingelserne for en licitation , der afholdes af fremmede vaebnede styrker stationeret paa en medlemsstats omraade , kun tilnaermelsesvis er angivet den maengde maelk eller mejeriprodukter , der skal leveres , og den maengde , der faktisk vil blive leveret , foerst kan opgives noejagtigt ved slutningen af den i licitationen fastsatte leveringsperiode , udstedes licenser med forudfastsaettelse af restitution for den i licitationsbetingelserne tilnaermelsesvis angivne maengde , herefter benaevnt " anslaaet maengde " . I saa tilfaelde forsynes licensansoegningen og licensen i rubrik 12 med en af foelgende angivelser :

" Anslaaet maengde " ,

" Richtmenge " ,

" !*** " ,

" Target quantity " ,

" Quantité indicative " ,

" Quantità indicativa " ,

" Geschatte hoeveelheid " .

Licensen gaelder hoejst for denne maengde .

Forpligtelsen til at udfoere er opfyldt , naar den maengde licitationsudbyderen har bestemt skal leveres - herefter benaevnt " endelig maengde " - er udfoert . De beroerte parter skal forelaegge de fornoedne beviser herfor over for den myndighed , der har udstedt licensen .

2 . Viser den maengde , der skal udfoeres , sig at vaere stoerre end den anslaaede maengde , udstedes efter anmodning en eller flere ekstralicenser af den myndighed , der har udstedt den oprindelige licens .

Ekstralicenser skal indeholde de samme angivelser som den oprindelige licens med undtagelse af angivelserne af maengden og af udstedelsesdatoen . Desuden anfoeres i rubrik 2 en af foelgende angivelser :

" Ekstra licens " ,

" Zusatzlizenz " ,

" !*** " ,

" Supplementary licence " ,

" Certificat complémentaire " ,

" Titolo complementare " ,

" Aanvullend certificaat " .

3 . Er den endelige maengde mindre end den anslaaede maengde , som anfoert i den oprindelige licens , i ekstralicensen eller i ekstralicenserne , frigives den til restmaengden svarende sikkerhedsstillelse .

4 . Artikel 33 , stk . 3 , foerste afsnit , i forordning ( EOEF ) nr . 3183/80 finder ikke anvendelse paa de i denne artikel og i artikel 43 , stk . 2 , andet og tredje afsnit omhandlede licenser .

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

1 . Forordning ( EOEF ) nr . 2044/75 ophaeves .

2 . I alle faellesskabsakter , hvori der henvises til artiklerne i forordning ( EOEF ) nr . 2044/75 , skal saadanne henvisninger betragtes som henvisninger til de tilsvarende artikler i naervaerende forordning .

3 . Forordning ( EOEF ) nr . 2044/75 gaelder dog fortsat for licenser , hvorom der er indgivet ansoegning inden naervaerende forordnings ikrafttraedelsesdato .

Artikel 18

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Den anvendes fra 1 . november 1981 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 14 . september 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 148 af 28 . 6 . 1968 , s . 13 .

( 2 ) EFT nr . L 213 af 11 . 8 . 1975 , s . 15 .

( 3 ) EFT nr . L 363 af 31 . 12 . 1980 , s . 50 .

( 4 ) EFT nr . L 338 af 13 . 12 . 1980 , s . 1 .

BILAG I

Liste over produkter og bestemmelsessteder , for hvilke der ikke forudfastsaettes restitutioner

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse * Bestemmelsessted *

04.04 * * Oestrig , Zone D , Ceuta , Melilla og Andorra *

ex 04.04 E I b ) 5 * Butterkaese , Danbo , Edam , Elbo , Esrom , Fontal , Fontina , Fynbo , Galantine , Gouda , Havarti , Italico , Maribo , Molbo , Mimolette , Samsoe , Saint-Paulin , Tilsit , Tybo og andre oste med et fedtindhold i toerstoffet paa mindst 30 % og med et vandindhold i den fedtfri ostemasse paa over 52 vaegtprocent , dog hoejst 67 vaegtprocent . * Liechtenstein Schweiz *

BILAG II

Gyldighedsperiode for eksportlicenser med forudfastsaettelse af restitution

Gyldighedsperiode * Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse * Obligatorisk bestemmelsessted ( 1 ) *

a ) 30 dage * 04.04 * Ost og ostemasse * Zone E og Canada *

b ) Indtil udloebet af den sjette maaned efter udstedelsen af licensen * De oevrige i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 naevnte produkter * - *

( 1 ) Se artikel 11 , stk . 3 . Dersom bilag I udelukker forudfastsaettelse af restitutioner for visse produkter og bestemmelsessteder , forpligter de eksportlicenser , der udstedes for disse produkter , til at udfoere til andre bestemmelsessteder end de i bilag I anfoerte .

BILAG III

Maksimal gyldighedsperiode for eksportlicenser udstedt i forbindelse med licitation

Maksimal gyldighedsperiode * Varebeskrivelse ( pos . i den faelles toldtarif ) * Bemaerkninger *

a ) Indtil udloebet af den 13 . maaned efter udstedelsen * Produkter omhandlet i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 * Med undtagelse af de under b ) anfoerte udfoersler *

b ) Indtil udloebet af den 18 . maaned efter udstedelsen * Alle de i artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 804/68 anfoerte varer , som udfoeres i medfoer af en licitation , der aabnes af vaebnede styrker ( artikel 16 , stk . 1 , i naervaerende forordning )