31981D0997

81/997/EØF: Kommissionens beslutning af 27. november 1981 om fastslåelse af, at indførsel af apparatet "Molectron - Pulsed Nd: YAG laser, model MY 34, with accessories" ikke kan ske med fritagelse for told efter den fælles toldtarif

EF-Tidende nr. L 362 af 17/12/1981 s. 0043 - 0043


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27 . november 1981

om fastslaaelse af , at indfoersel af apparatet " Molectron - pulsed Nd : YAG laser , model MY 34 , with accessories " ikke kan ske med fritagelse for told efter den faelles toldtarif

( 81/997/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1798/75 af 10 . juli 1975 om fritagelse for told efter den faelles toldtarif ved indfoersel af uddannelsesmaessigt , videnskabeligt eller kulturelt materiale ( 1 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1027/79 ( 2 ) ,

under henvisning til Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 2784/79 af 12 . december 1979 om fastsaettelse af gennemfoerelsesbestemmelserne til forordning ( EOEF ) nr . 1798/75 ( 3 ) , saerlig artikel 7 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det forenede Kongerige har i skrivelse af 20 . maj 1981 anmodet Kommissionen om at indlede den i artikel 7 i forordning ( EOEF ) nr . 2784/79 fastsatte procedure for at afgoere om apparatet " Molectrom - pulsed Nd : YAG laser , model MY 34 , with accessories " bestemt til brug ved undersoegelse af relaxationsprocesser i faste stoffer efter laserexitation af picosekunds varighed , skal anses som et videnskabeligt apparat , samt i bekraeftende fald , om der for tiden i Faellesskabet fremstilles apparater af tilsvarende videnskabelig vaerdi ;

i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 5 , i forordning ( EOEF ) nr . 2784/79 er en ekspertgruppe , sammensat af repraesentanter fra alle medlemsstaterne , traadt sammen i Toldfritagelsesudvalget den 30 . oktober 1981 for at undersoege sagen ; det fremgaar af denne undersoegelse , at det drejer sig om et lasersystem ;

paa grund af dets objektive tekniske kendetegn , saasom impulsernes hoeje energiindhold , samt det formaal , hvortil det skal anvendes , er dette apparat saerlig egnet til videnskabelig forskning ; apparater af denne art anvendes i oevrigt isaer til videnskabelige formaal ; det boer derfor anses for at vaere et videnskabeligt apparat ;

ifoelge oplysninger fra medlemsstaterne fremstilles der dog for tiden i Faellesskabet apparater af tilsvarende videnskabelig vaerdi og med samme anvendelsesformaal som naevnte apparat ; det gaelder for apparaterne " hyper YAG laser system 2000 " , fremstillet af JK Lasers Ltd , Somers Road , UK-Rugby CV22 7DG , Warwickshire , og " Laser YAG , model YG 481 DT " fremstillet af firmaet Quantel , avenue de l'Atlantique , 91941 Les Ulis Orsa y Cedex/France -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Indfoersel af apparatet " Molectron - pulsed Nd : YAG laser , model MY 34 , with accessories " , der er omhandlet i Det forenede Kongeriges anmodning af 20 . maj 1981 , kan ikke ske med fritagelse for told efter den faelles toldtarif .

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 27 . november 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Karl-Heinz NARJES

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 184 af 15 . 7 . 1975 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 134 af 31 . 5 . 1979 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 318 af 13 . 12 . 1979 , s . 32 .