31980Y0104(01)

Rådets resolution af 18. december 1979 om tilpasning af arbejdstiden

EF-Tidende nr. C 002 af 04/01/1980 s. 0001 - 0003
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0180
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0180


++++

RAADETS RESOLUTION

af 18 . december 1979

om tilpasning af arbejdstiden

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Kommissionens udkast til resolution , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den demografiske udvikling , udsigterne til en moderat oekonomisk vaekst , tilpasningsproblemerne , der er en foelge af isaer de stigende oliepriser , strukturproblemerne paa arbejdsmarkedet samt den gradvise indfoerelse af ny teknologi , vil goere beskaeftigelsesproblemerne alvorligere i firserne ;

den overordnede strategi , der tager sigte paa at styrke grundlaget for vaekst , konkurrencedygtighed og fornyelse , paa at forbedre beskaeftigelsessituationen og , uden at der derved skabes inflation , at imoedekomme de nye sociale behov , der maatte opstaa , skal fortsaettes , og foranstaltninger med henblik paa tilspasning af arbejdstiden boer indgaa i denne overordnede strategi som supplerende foranstaltninger til stoette for en politik , der skal forbedre beskaeftigelsessituationen ;

foranstaltningerne vedroerende tilpasning af arbejdstiden skal udformes med henblik paa en forbedring af leve - og arbejdsvilkaarene , bidrage til en forbedring af arbejderbeskyttelsen og fremme arbejdstagernes deltagelse i de sociale og oekonomiske fremskridt ;

de eventuelle omkostninger ved disse foranstaltninger maa styres , og deres afholdelse boer vies passende opmaerksomhed ; i forbindelse med forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter boer der tages hensyn til muligheden for at fordele den samlede produktivitetsforoegelse mellem en tilpasning af arbejdstiden og loenforhoejelser ;

denne politik kan ikke udarbejdes uafhaengigt af foranstaltninger , der sigter paa at fremme arbejdstagernes bevaegelighed og uddannelse og at lette de noedvendige investeringer eller omlaegninger - navnlig i virksomhederne - for at bane vejen for nyansaettelser eller undgaa afskedigelser ;

saadanne foranstaltninger forudsaetter medvirken fra arbejdstagerne og deres repraesentanter ;

foranstaltningerne henhoerer under kollektive aftaler eller national lovgivning , men deres indbyrdes sammenhaeng , navnlig for saa vidt angaar foreneligheden med den optraeden , som arbejdsmarkedets parter udviser , boer tilstraebes af alle beroerte parter , ogsaa inden for rammerne af en dialog og samraad paa faellesskabsplan ; samt

under hensyntagen til Kommissionens mundtlige beretning om de kontakter , der har fundet sted som foelge af droeftelserne i Raadet den 15 . maj 1979 og i Det staaende udvalg for Beskaeftigelse den 22 . maj 1979 med og mellem arbejdsmarkedets parter vedroerende tilpasningen af arbejdstiden ;

under hensyntagen til arbejdet i Det staaende udvalg for Beskaeftigelse den 9 . oktober 1979 ;

under hensyntagen til udtalelse fremsat af Udvalget for oekonomisk Politik den 26 . oktober 1979 -

VEDTAGET FOELGENDE RESOLUTION :

Raadet understreger , at vurderingen af de eventuelle foranstaltninger med henblik paa en tilpasning af arbejdstiden skal tage hensyn til en raekke faktorer , herunder foerst og fremmest foelger for virksomhedernes produktionskapacitet , aendringer i produktiviteten og loenkompensation , at mulighederne for decentralisering , for differentiering paa de enkelte sektorer og omraader og for en gradvis ivaerksaettelse boer tages i betragtning ved valget af de foranstaltninger , der skal traeffes , samt at disse foranstaltninger desuden boer kunne tages op til revision .

Det anmoder Kommissionen om at udvide de kontakter , der er indledt , og som er vaesentlige for gennemfoerelsen af de initiativer , der er omhandlet i denne resolution .

Det giver paa grundlag af sine konklusioner af 15 . maj 1979 og paa baggrund af de droeftelser , der har fundet sted i loebet af de seneste maaneder , samt paa baggrund af Kommissionens indledende arbejde , sin tilslutning til foelgende retningslinjer :

A . Aktionsomraader

1 . Vekseluddannelse

Raadet har taget stilling i en saerskilt resolution .

2 . Overarbejde

Raadet finder :

i ) at systematisk anvendelse af overarbejde boer begraenses , idet der ved begraensningen tages hensyn til den noedvendige smidighed i virksomhedens produktionsproces , og til beskaeftigelsessituationen ;

ii ) at der i betragtning af de forskellige forhold , der goer sig gaeldende i medlemsstaterne , boer fastsaettes en gradvis gennemfoerelse af dette princip i de enkelte medlemsstater under hensyntagen til de problemer , der i visse medlemsstater maatte opstaa i denne forbindelse for lavtloennede ;

iii ) at ivaerksaettelse i oevrigt boer ske i overensstemmelse med den saedvanlige procedure , som gaelder i hver enkelt medlemsstat , under hensyntagen til arbejdsmarkedets parters autonomi ;

iv ) at en hensigtsmaessig maade til opnaaelse af en saadan begraensning for eksempel kunne vaere at indfoere princippet om afspadsering for systematisk overarbejde , uden at denne form for kompensation dog noedvendigvis skal omfatte samtlige overarbejdstimer ;

v ) at kontrollen boer foretages efter de i de enkelte medlemsstater gaeldende procedurer .

3 . Fleksibel pensionering

Raadet erindrer om , at det tillaegger det stor betydning , at Kommissionen fortsaetter arbejdet med fleksibel pensionering .

Det finder , at en fleksibel pensionering , som boer vaere frivillig , maa udbygges i tilknytning til foranstaltninger med henblik paa en gradvis nedsaettelse af arbejdstiden henimod en karrieres afslutning , saa som deltidsarbejde og forlaengelse af ferien for aeldre arbejdstagere .

4 . Deltidsarbejde

Raadet konstaterer , at deltidsarbejde er blevet en realitet paa arbejdsmarkedet , men at de naermere betingelser herfor boer fastsaettes .

Det finder , at en faellesskabsholdning boer tage sit udgangspunkt i foelgende principper :

i ) deltidsarbejde boer vaere frivilligt og tilgaengeligt for baade maend og kvinder . Det boer ikke kunne paatvinges personer , der oensker heltidsarbejde . Det boer i oevrigt tilstraebes , at deltidsarbejde ikke begraenses til kvindelig arbejdskraft eller til de daarligst kvalificerede ;

ii ) det boer undersoeges , i hvilken udstraekning deltidsarbejde kan goeres lettere tilgaengeligt for visse grupper af arbejdstagere , isaer foraeldre med smaaboern og aeldre arbejdstagere ;

iii ) arbejdstagere paa deltid boer principielt have samme sociale rettigheder og forpligtelser som arbejdstagere paa heltid , idet der dog tages hensyn til dette arbejdes saerlige karakter ;

iv ) deltidsarbejde boer ikke begraenses til halvdagsarbejde ; det kan ligeledes komme i betragtning som daglig , ugentlig eller maanedlig arbejdsrytme , der er tilpasset de forskellige arbejdstagergruppers og virksomhedernes behov .

5 . Midlertidigt arbejde

Raadet konstaterer , at midlertidigt arbejde i de fleste medlemsstater har vundet betragteligt frem gennem de seneste aar .

Det finder , at der boer indledes en faellesskabsaktion til stoette for medlemsstaternes indsats med henblik paa dels at sikre kontrollen med midlertidigt arbejde , dels at sikre de midlertidigt ansatte paa det sociale omraade .

6 . Skifteholdsarbejde

Raadet finder , at skifteholdsarbejde boer overvejes under hensyntagen til arbejds - og sundhedsmaessige aspekter .

Det finder desuden , at ogsaa problemets oekonomiske aspekter boer tages i betragtning , navnlig i relation til virksomhedernes konkurrencedygtighed .

7 . Den aarlige arbejdstid

Raadet opfordrer Kommissionen til sammen med arbejdsmarkedets parter at undersoege , paa hvilke betingelser der vil kunne udarbejdes en faellesskabsholdning til nedsaettelse af den aarlige arbejdstid . Denne holdning vil i givet fald kunne tages i betragtning i landsdaekkende aftaler , generelle aftaler eller sektoraftaler .

Det henstiller , at denne holdning tager hensyn til saavel spoergsmaalet om forbedring af arbejdsvilkaarene som noedvendigheden af at forebygge afskedigelser og bane vejen for nyansaettelser .

Der boer desuden tages hensyn til noedvendigheden af at sikre konkurrencevilkaarene og daempe virkningerne paa arbejdsomkostningerne af en nedsaettelse af den aarlige arbejdstid .

Denne holdning boer ligeledes tage hensyn til samtlige de initiativer , der maatte blive taget med henblik paa en tilpasning af arbejdstiden , navnlig ud fra ovennaevnte retningslinjer .

B . Afsluttende bestemmelser

1 . Under hensyn til de fremkridt , der er gjort med hensyn til de forskellige aspekter ved tilpasning af arbejdstiden som naevnt i denne resolution , opfordrer Raadet , under henvisning til de af Det europaeiske Raad i Paris den 12 . -13 . marts 1979 vedtagne konklusioner , Kommissionen til at forelaegge :

- sine konklusioner vedroerende mulighederne for at opstille faelles retningslinjer i forbindelse med begraensningen af systematisk anvendelse af overarbejde og nedsaettelse af den effektive aarlige arbejdstid i Faellesskabet ;

- saerlige meddelelser om fleksibel pensionering , deltidsarbejde og midlertidigt arbejde .

2 . Raadet opfordrer desuden :

- Kommissionen til at fortsaette omfattende konsultationer med arbejdsmarkedets parter om tilpasningen af arbejdstiden ,

- arbejdsmarkedets parter til at fortsaette og udbygge deres kontakter paa faellesskabsplan , stoette Raadets og Kommissionens bestraebelser samt fortsaette deres indsats i medlemsstaterne inden for deres eget ansvarsomraade .

Disse konsultationer og kontakter boer foere til , at der findes frem til en faellesskabsholdning , som kan sikre indbyrdes sammenhaeng og fremme enigheden paa faellesskabsplan .