31980R1992

Rådets forordning (EØF) nr. 1992/80 af 22. juli 1980 om ændring af forordning (EØF) nr. 357/79 om statiske undersøgelser vedrørende vinarealerne

EF-Tidende nr. L 195 af 29/07/1980 s. 0010 - 0011
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 12 s. 0071
den græske specialudgave: Kapitel 16 bind 1 s. 0142
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 12 s. 0071
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 18 s. 0234
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 18 s. 0234


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1992/80

af 22 . juli 1980

om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 357/79 om statistiske undersoegelser vedroerende vinarealerne

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I artikel 1 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 357/79 ( 3 ) er det fastsat , at de paagaeldende medlemsstater hvert tiende aar skal gennemfoere basisundersoegelser af det dyrkede vinareal , og at de aarligt skal gennemfoere mellemundersoegelser ; som foelge af uforudsete vanskeligheder vil det i Italien ikke vaere muligt at gennemfoere den foerste basisundersoegelse af det dyrkede vinareal inden for den fastsatte tidsfrist ; der boer derfor gives denne medlemsstat et aars laengere frist til gennemfoerelsen af denne undersoegelse og fremsendelsen af resultaterne til Kommissionen ;

i artikel 5 , stk . 2 , i forordning ( EOEF ) nr . 357/79 er det fastsat , at de paagaeldende medlemsstater ved mellemundersoegelserne vedroerende det vinareal , der er beplantet med vinstoksorter med druer til persning , kun skal indsamle oplysninger om nybeplantninger og genbeplantninger samlet ; Raadet har siden vedtaget bestemmelser vedroerende retten til genbeplantning , og disse goer det noedvendigt at indsamle oplysninger om aendringer i form af nybeplantning og genbeplantning saerskilt -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning ( EOEF ) nr . 357/79 aendres saaledes :

1 . I artikel 1 , stk . 1 , indsaettes som andet afsnit :

" Dog kan den foerste basisundersoegelse i Italien gennemfoeres senest inden 31 . oktober 1981 og vedroere situationen efter de rydninger og beplantninger , der er foretaget i produktionsaaret 1980/81 . Den foerste mellemundersoegelse i denne medlemsstat gennemfoeres i 1983 og vedroerer de aendringer , der er indtruffet i loebet af de to produktionsaar 1981/82 og 1982/83 . " .

2 . Artikel 1 , stk . 2 , affattes saaledes :

" 2 . Produktionsaaret fastsaettes i henhold til artikel 5 , stk . 4 , i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 337/79 af 5 . februar 1979 om den faelles markedsordning for vin ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1990/80 ( 2 ) .

( 1 ) EFT nr . L 54 af 5 . 3 . 1979 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 195 af 29 . 7 . 1980 , s . 6 . " .

3 . Artikel 5 , stk . 2 , andet led , affattes saaledes :

" - hvor der er foretaget genbeplantning i henhold til bilag IVa , litra d ) , i forordning ( EOEF ) nr . 337/79 , og saerskilt , hvor der er foretaget nyplantning i henhold til bilag IVa , litra e ) , i naevnte forordning . " .

4 . I artikel 5 , stk . 4 , indsaettes som andet afsnit :

" Dog kan Italien fremsende denne detaljerede beskrivelse senest den 30 . juni 1982 . " .

5 . Artikel 6 , stk . 1 , affattes saaledes :

" 1 . De paagaeldende medlemsstater skal for hvert produktionsaar fremsende oplysninger til Kommissionen om det gennemsnitsudbytte af druemost eller vin pr . ha i hl/ha eller af druer i dt/ha , som fra og med produktionsaaret 1979/80 , dog for Italiens vedkommende fra produktionsaaret 1981/82 , er hoestet paa vinarealer , der er beplantet med vinstoksorter med druer til persning . Udbyttet skal opdeles efter de i stk . 2 naevnte udbytteklasser . " .

6 . Artikel 6 , stk . 5 , affattes saaledes :

" 5 . De paagaeldende medlemsstater skal for hvert vinproduktionsaar med opdeling efter geografisk enhed fremsende oplysninger til Kommissionen om det skoennede naturlige gennemsnitlige alkoholindhold i % vol eller i Oechsle i friske druer , druemost eller vin , som fra produktionsaaret 1979/80 , dog for Italiens vedkommende fra produktionsaaret 1981/82 , er fremkommet paa de vinarealer , der er beplantet med vinstoksorter med druer til persning , der normalt er beregnet til produktion af :

- k.v.b.d . ,

- andre vine :

- herunder vine , som obligatorisk skal anvendes til fremstilling af visse vinbraendevine med oprindelsesbetegnelse . " .

7 . Artikel 6 , stk . 6 , affattes saaledes :

" 6 . De aarlige tal naevnt i stk . 1 og 5 skal afgives inden den 1 . april efter hvert produktionsaar . Oplysningerne vedroerende de i stk . 2 naevnte udbytteklasser skal meddeles inden for den tidsfrist , der er fastsat i artikel 4 , stk . 1 . Vurderingerne af udviklingen i det i stk . 3 naevnte gennemsnitsudbytte pr . ha skal leveres :

- foerste gang inden den 1 . oktober 1981 , dog for Italiens vedkommende inden den 1 . oktober 1983 ,

- herefter hvert femte aar inden den 1 . april , undtagen anden vurdering fra Italien , som skal leveres efter tre aar . " .

8 . Artikel 7 , stk . 3 , affattes saaledes :

" 3 . Kommissionen skal soerge for , at resultaterne af mellemundersoegelserne og de i artikel 6 naevnte aarlige oplysninger offentliggoeres i de aarlige beretninger , der er naevnt i artikel 30c , stk . 2 , i forordning ( EOEF ) nr . 337/79 . " .

9 . Artikel 9 affattes saaledes :

" Artikel 9

Udgifterne til basisundersoegelsen af forholdene efter produktionsaaret 1978/79 , dog for Italiens vedkommende efter produktionsaaret 1980/81 , daekkes med et fast beloeb , der skal fastsaettes i budgettet for De europaeiske Faellesskaber . " .

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Den anvendes fra 1 . april 1980 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 22 . juli 1980 .

Paa Raadets vegne

C . NEY

Formand

( 1 ) EFT nr . C 108 af 2 . 5 . 1980 , s . 5 .

( 2 ) Udtalelse afgivet den 11 . 7 . 1980 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

( 3 ) EFT nr . L 54 af 5 . 3 . 1979 , s . 124 .