31980R1494

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1494/80 af 11. juni 1980 om forklarende noter og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper vedrørende toldværdi

EF-Tidende nr. L 154 af 21/06/1980 s. 0003
den græske specialudgave: Kapitel 02 bind 8 s. 0258
den spanske specialudgave: Kapitel 02 bind 6 s. 0235
den portugisiske specialudgave: Kapitel 02 bind 6 s. 0235


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1494/80

af 11 . juni 1980

om forklarende noter og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper vedroerende toldvaerdi

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1224/80 af 28 . maj 1980 om varers toldvaerdi ( 1 ) , saerlig artikel 19 , stk . 1 , litra a ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Bestemmelserne i denne forordning vil kunne sikre , at reglerne om bestemmelse af toldvaerdi anvendes ensartet ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldvaerdiudvalget -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Ved anvendelsen af forordning ( EOEF ) nr . 1224/80 skal medlemsstaterne overholde bestemmelserne gengivet i bilagene .

2 . De bestemmelser i forordning ( EOEF ) nr . 1224/80 , der er naevnt i foerste kolonne i bilaget , skal anvendes i overensstemmelse med den tilsvarende forklarende bemaerkning i den anden kolonne .

3 . Saafremt det ved bestemmelserne af toldvaerdien er noedvendigt at anvende almindeligt anerkendte regnskabsprincipper , skal bestemmelserne i bilag II anvendes .

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1 . juli 1980 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 11 . juni 1980 .

Paa Kommissionens vegne

Etienne DAVIGNON

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 134 af 31 . 5 . 1980 , s . 1 .

BILAG I

Foerste kolonne * Anden kolonne *

Henvisning til bestemmelserne i afsnit I * Bemaerkninger *

Artikel 1 , stk . 2 , litra e ) * En person anses for at kontrollere en anden , naar vedkommende , retligt eller faktisk , er i stand til over for sidstnaevnte at paalaegge forpligtelser eller udstede retningslinjer . *

Artikel 2 , stk . 3 * 1 . De toldvaerdier , som fastsaettes i henhold til bestemmelserne i artikel 2 , stk . 3 , skal i videst muligt omfang * ygge paa tidligere fastsatte toldvaerdier . *

* 2 . De fremgangsmaader for vaerdiansaettelse , som skal benyttes i medfoer af artikel 2 , stk . 3 , boer vaere de i artikel 3 til 7 anfoerte , men en rimelig smidighed i anvendelsen af disse metoder vil vaere i overensstemmelse med maalene og bestemmelserne i artikel 2 , stk . 3 . *

* 3 . Det skal i nogle eksempler vises , hvad der forstaas ved rimelig smidighed : *

* a ) Tilsvarende varer : Kravet om , at tilsvarende varer skal udfoeres paa samme eller omtrent samme tidspunkt som de varer , der skal vaerdiansaettes , kan fortolkes smidigt ; tilsvarende indfoerte varer , der er fremstillet i et andet land end udfoerselslandet for de varer , der skal vaerdiansaettes , kan danne grundlag for en ansaettelse af toldvaerdien ; toldvaerdien af tilsvarende indfoerte varer , som allerede er ansat i henhold til bestemmelserne i artikel 6 og 7 , kan benyttes . *

* b ) Lignende varer : Kravet om , at lignende varer skal udfoeres paa samme eller omtrent samme tidspunkt som de varer , der skal vaerdiansaettes , kan fortolkes smidigt ; lignende indfoerte varer , der er fremstillet i et andet land end udfoerselslandet for de varer , der skal vaerdiansaettes , kan danne grundlag for en ansaettelse af toldvaerdien ; toldvaerdien af lignende indfoerte varer , som allerede er fastsat i henhold til bestemmelserne i artikel 6 og 7 , kan benyttes . *

* c ) Deduktiv metode : Kravet om , at varerne skal vaere solgt " i den stand , hvori de er indfoert " , som anfoert i artikel 6 , stk . 1 , litra a ) , kan fortolkes smidigt ; fristen paa " 90 dage " kan haandhaeves smidigt . *

Artikel 3 , stk . 1 * Ved den pris , der faktisk er betalt eller skal betales , forstaas prisen for de indfoerte varer . Saaledes indgaar overfoersler af dividender og andre betalinger fra koeberen til saelgeren , som ikke vedroerer de indfoerte varer , ikke som en del af toldvaerdien . *

Artikel 3 , stk . 1 , litra a ) iii ) * Dette kan for eksempel vaere tilfaeldet , naar en saelger kraever af en koeber af automobiler , at han ikke videresaelger eller udstiller dem foer en bestemt dato , som markerer begyndelsen af modelaaret . *

Foerste kolonne * Anden kolonne *

Henvisning til bestemmelserne i afsnit I * Bemaerkninger *

Artikel 3 , stk . 1 , litra b ) * Der kan f . eks . vaere tale om foelgende forhold : *

* a ) saelgeren fatsaetter prisen for de indfoerte varer under den betingelse , at koeberen ligeledes koeber andre varer i bestemte maengder ; *

* b ) prisen for de indfoerte varer er afhaengig af den eller de priser , til hvilken koeberen af de indfoerte varer saelger andre varer til saelgeren af disse indfoerte varer ; *

* c ) prisen fastsaettes paa grundlag af en betalingsmaade , som er uden forbindelse med de indfoerte varer : f . eks . er de indfoerte varer halvfabrikata , som saelgeren har leveret paa betingelse af at modtage en bestemt maengde af faerdigvarerne . *

* Imidlertid medfoerer vilkaar eller ydelser , som staar i forbindelse med produktionen eller markedsfoeringen af de indfoerte varer , ikke afvisning af transaktionsvaerdien . For eksempel medfoerer det forhold , at koeberen til saelgeren leverer ingenioerarbejder eller tegninger , som er udfoert i indfoerselslandet , ikke , at transaktionsvaerdien lades ude af betragtning i henhold til artikel 3 . *

Artikel 3 , stk . 2 * 1 . I artikel 1 , stk . 2 , litra a ) og b ) , er der fastsat forskellige maader til at afgoere , om transaktionsvaerdien kan antages . *

* 2 . I stk . 2 , litra a ) , bestemmes det , at naar koeberen og saelgeren er forretningsmaessigt forbundet , undersoeges de saerlige omstaendigheder ved salget , og transaktionsvaerdien antages som toldvaerdi forudsat at disse forbindelser ikke paavirker prisen . Dette skal ikke forstaas saaledes , at omstaendighederne ved salget skal undersoeges hver gang , der er en forretningsforbindelse mellem koeberen og saelgeren . En saadan undersoegelse kraeves kun , naar der hersker tvivl om , hvorvidt prisen kan accepteres . Naar toldvaesenet ikke naerer tvivl om , at prisen kan accepteres , skal denne antages , uden at der kraeves yderligere oplysninger fra importoeren . For eksempel kan toldvaesenet tidligere have undersoegt spoergsmaalet om forbindelse eller allerede have detaljerede oplysninger om koeberen og saelgeren og allerede paa grundlag af denne undersoegelse og disse oplysninger have vished for , at disse forbindelser ikke paavirker prisen . *

* 3 . Naar toldvaesenet ikke kan acceptere transaktionsvaerdien uden yderligere undersoegelser , skal det give importoeren mulighed for at meddele alle andre naermere oplysninger , som maatte vaere noedvendige for undersoegelsen af omstaendighederne ved salget . Med henblik paa dette skal toldvaesenet vaere rede til at undersoege de relevante aspekter i handelen , herunder den maade , paa hvilken koeberen og saelgeren har ordnet deres handelsforhold , og den maade , paa hvilken den paagaeldende pris har vaeret fastsat , for at afgoere , om forbindelserne har paavirket prisen . Saafremt det kan godtgoeres , at koeberen og saelgeren , selv om de er forretningsmaessigt forbundet som naevnt i artikel 1 , koeber og saelger af hinanden , som om de ikke var forretningsmaessigt forbundet , vil det dermed vaere paavist , at disse forbindelser ikke har paavirket prisen . Hvis f . eks . prisen har vaeret fastsat paa en maade , der er forenelig med normal praksis for prisfastsaettelse i den paagaeldende erhvervsgren eller med den maade , hvorpaa saelgeren fastsaetter sine priser ved salg til koebere , som ikke er forretningsmaessigt forbundet med ham , vil det dermed vaere paavist , at forbindelserne ikke har paavirket prisen . Ligesaa , naar det godtgoeres , at prisen er tilstraekkelig til at daekke alle omkostninger og sikre en repraesentativ avance i virksomhedens samlede avance i et repraesentativt tidsrum ( f . eks . paa aarsbasis ) ved salg af varer af samme art eller type , vil det dermed vaere paavist , at prisen ikke har vaeret paavirket heraf . *

Foerste kolonne * Anden kolonne *

Henvisning til bestemmelserne i afsnit I * Bemaerkninger *

Artikel 3 , stk . 2 ( fortsat ) * 4 . I stk . 2 , litra b ) , bestemmes det , at importoeren skal have mulighed for at godtgoere , at transaktionsvaerdien ligger meget naer en " test " -vaerdi , som tidligere er godkendt af toldvaesenet og derfor kan accepteres i henhold til bestemmelserne i artikel 1 . Naar et af de i stk . 2 , litra b ) , anfoerte kriterier er opfyldt , er det ikke noedvendigt at undersoege spoergsmaalet om paavirkning i henhold til stk . 2 , litra a ) . Saafremt toldvaesenet allerede har tilstraekkelige oplysninger til , at det uden yderligere undersoegelser har vished for , at et af de i stk . 2 , litra b ) , anfoerte kriterier er opfyldt , vil det ikke have nogen anledning til at kraeve , at importoeren skal foere bevis herfor . *

Artikel 3 , stk . 2 , litra b ) * Forskellige faktorer skal tages i betragtning ved afgoerelsen af om en vaerdi " ligger meget naer " en anden vaerdi . Det drejer sig isaer om arten af de indfoerte varer , arten af den paagaeldende erhvervsgren , den saeson , hvor varerne indfoeres , og spoergsmaalet om , hvorvidt forskellen i vaerdi er af betydning kommercielt set . Da disse faktorer kan variere fra det ene tilfaelde til det andet , vil det vaere umuligt i alle tilfaelde at anvende en ensartet norm som f . eks . en fast procentdel . For eksempel vil det for at afgoere , om transaktionsvaerdien ligger meget naer de " test " -vaerdier , som er anfoert i artikel 3 , stk . 2 , litra b ) , kunne vise sig , at en lille vaerdiforskel kan vaere uantagelig i et tilfaelde vedroerende en bestemt varetype , medens en betydelig forskel kan vaere antagelig i et tilfaelde , der vedroerer en anden varetype . *

Artikel 3 , stk . 3 , litra a ) * Et eksempel paa en indirekte betaling kan vaere , at koeberen helt eller delvis indfrier en gaeld for saelgeren . *

Artikel 4 * 1 . Ved anvendelsen af denne artikel benytter toldvaesenet , hver gang det er muligt , et salg af tilsvarende varer , der er foretaget i samme handelsled og i omtrent samme maengde som salget af de varer , der skal vaerdiansaettes . Saafremt der ikke foreligger et saadant salg , kan et salg af tilsvarende varer , som finder sted i en af de tre foelgende situationer , benyttes : *

* a ) salg i samme handelsled , men i andre maengder , *

* b ) salg i et andet handelsled , men i omtrent samme maengder , eller *

* c ) salg i et andet handelsled og i andre maengder . *

* 2 . Naar et salg i en af disse tre situationer er konstateret , foretages der justeringer , alt efter tilfaeldet , for : *

* a ) kun de faktorer , som vedroerer maengderne , *

* b ) kun de faktorer , som vedroerer handelsleddene , eller *

* c ) de faktorer , som vedroerer baade handelsleddene og maengderne . *

Foerste kolonne * Anden kolonne *

Henvisning til bestemmelserne i afsnit I * Bemaerkninger *

Artikel 4 ( fortsat ) * 3 . Udtrykket " og/eller " giver adgang til at benytte salgene og foretage de noedvendige justeringer i en hvilken som helst af de tre ovenfor naevnte situationer . *

* 4 . En betingelse for en justering paa grund af forskellige handelsled eller forskellige varemaengder er , at denne justering , hvad enten den foerer til en forhoejelse eller en nedsaettelse af vaerdien , kun foretages paa grundlag af forelagte beviser , der klart viser , at den er rimelig og noejagtig , for eksempel gaeldende prislister , hvor der er anfoert priser , som refererer til forskellige handelsled eller til forskellige varemaengder . Hvis f . eks . de indfoerte varer , der skal vaerdiansaettes , bestaar i en forsendelse paa ti enheder , og de eneste indfoerte tilsvarende varer , for hvilke der findes en transaktionsvaerdi , vedroerte et salg paa 500 enheder , og det erkendes , at saelgeren yder kvantumsrabat , kan den noedvendige justering foretages under henvisning til saelgerens prisliste og ved benyttelse af den pris , som gaelder for salg af ti enheder . Dette kraever ikke , at der skal have fundet et salg af ti enheder sted , blot det godtgoeres ved salg i andre maengder , at prislisten er paalidelig . Foreligger et saadant objektivt kriterium ikke , er fastsaettelse af en toldvaerdi i henhold til bestemmelserne i denne artikel imidlertid ikke hensigtsmaessig . *

Artikel 5 * 1 . Ved anvendelsen af denne artikel benytter toldvaesenet , hver gang det er muligt , et salg af lignende varer , der er foretaget i samme handelsled og i omtrent samme maengde som de varer , der skal vaerdiansaettes . Saafremt der ikke foreligger et saadant salg , kan et salg af lignende varer , som finder sted i en af de tre foelgende situationer , benyttes : *

* a ) salg i samme handelsled , men i andre maengder , *

* b ) salg i et andet handelsled , men i omtrent samme maengder , eller *

* c ) salg i et andet handelsled og i andre maengder . *

* 2 . Naar et salg i en af disse tre situationer er konstateret , foretages der justeringer , alt efter tilfaeldet , for : *

* a ) kun de faktorer , som vedroerer maengderne , *

* b ) kun de faktorer , som vedroerer handelsleddene , eller *

* c ) de faktorer , som vedroerer baade handelsleddene og maengderne . *

* 3 . Udtrykket " og/eller " giver adgang til at benytte salgene og foretage de noedvendige justeringer i en hvilken som helst af de tre ovenfor naevnte situationer . *

* 4 . En betingelse for en justering paa grund af forskellige handelsled eller forskellige varemaengder er , at denne justering , hvad enten den foerer til en forhoejelse eller en nedsaettelse af vaerdien , kun foretages paa grundlag af forelagte beviser , der klart viser , at den er rimelig og noejagtig , for eksempel gaeldende prislister , hvor der er anfoert priser , som refererer til forskellige handelsled eller til forskellige varemaengder . Hvis f . eks . de indfoerte varer , der skal vaerdiansaettes , bestaar i en forsendelse paa ti enheder , og de eneste indfoerte lignende varer , for hvilke der findes en transaktionsvaerdi , vedroerte et salg paa 500 enheder , og det erkendes , at saelgeren yder kvantumsrabat , kan den noedvendige justering foretages under henvisning til saelgerens prisliste og ved benyttelse af den pris , som gaelder for salg af ti enheder . Dette kraever ikke , at der skal have fundet et salg af ti enheder sted , blot det godtgoeres ved salg af forskellige maengder , at prislisten er paalidelig . Foreligger et saadant objektivt kriterium ikke , er fastsaettelse af en toldvaerdi i henhold til bestemmelserne i denne artikel imidlertid ikke hensigtsmaessig . *

Foerste kolonne * Anden kolonne *

Henvisning til bestemmelserne i afsnit I * Bemaerkninger *

Artikel 6 , stk . 1 * 1 . Ordene avancer og generalomkostninger skal opfattes som en helhed . Det beloeb , som laegges til grund for dette fradrag , skal fastsaettes paa grundlag af oplysninger , som meddeles af importoeren eller paa dennes vegne , medmindre importoerens beloeb ikke er forenelige med de beloeb , som gaelder for salg i indfoerselslandet af indfoerte varer af samme art eller type . Naar importoerens tal ikke er forenelige med disse sidstnaevnte beloeb , kan det beloeb , som laegges til grund for avancer og generalomkostninger , fastsaettes ud fra andre relevante oplysninger end dem , der meddeltes af importoeren eller paa dennes vegne . *

* 2 . For at fastsaette provisionerne eller de saedvanlige avancer og generalomkostninger i henhold til bestemmelserne i denne artikel boer spoergsmaalet om , hvorvidt visse varer er " af samme art eller type " som andre varer , afgoeres i hvert enkelt tilfaelde under hensyntagen til de saerlige omstaendigheder . Der boer foretages en undersoegelse af salg i indfoerselslandet af den snaevreste gruppe eller det mindste sortiment af indfoerte varer af samme art og type , herunder de varer , der skal vaerdiansaettes , og for hvilke der kan fremskaffes de fornoedne oplysninger . For saa vidt angaar denne artikel omfatter " varer af samme art eller type " varer , som er indfoert fra samme land som de varer , der skal vaerdiansaettes , samt varer , der er indfoert fra andre lande . *

Artikel 6 , stk . 2 * 1 . Naar denne metode anvendes ved vaerdifastsaettelsen , fastsaettes fradragene for vaerditilvaeksten som foelge af yderligere forarbejdning paa grundlag af objektive og maalelige oplysninger om prisen for dette arbejde . Beregningerne foretages paa grundlag af formler , forskrifter og konstruktionsmetoder , som er anerkendt i den paagaeldende erhvervsgren , samt af anden praksis i denne erhvervsgren . *

* 2 . Det anerkendes , at den i denne artikel omhandlede vaerdiansaettelsesmetode normalt ikke finder anvendelse , naar de indfoerte varer som foelge af yderligere forarbejdning mister deres identitet . Dog kan der forekomme tilfaelde , hvor vaerditilvaeksten som foelge af yderligere forarbejdning kan fastsaettes noejagtigt uden stoerre vanskelighed , selv om de indfoerte varer har mistet deres identitet . Omvendt kan der vaere tilfaelde , hvor de indfoerte varer bevarer deres identitet , men udgoer et saa ringe element af de varer , som saelges i indfoerselslandet , at benyttelsen af denne vaerdiansaettelsesmetode ville vaere uberettiget . Ud fra de foregaaende betragtninger boer situationer af denne art undersoeges i hvert enkelt tilfaelde . *

Artikel 6 , stk . 3 * 1 . Foerste eksempel : Varer saelges paa grundlag af en prisliste , der indeholder gunstige enhedspriser for koeb i stoerre maengder . *

* Maengde * Enhedspris * Antal salg * Samlet maengde solgt til hver pris *

* 1 til 10 enheder * 100 * 10 salg af 5 enheder , 5 salg af 3 enheder * 65 *

* 11 til 25 enheder * 95 * 5 salg af 11 enheder * 55 *

* over 25 enheder * 90 * 1 salg af 30 enheder , 1 salg af 50 enheder * 80 *

Foerste kolonne * Anden kolonne *

Henvisning til bestemmelserne i afsnit I * Bemaerkninger *

Artikel 6 , stk . 3 ( fortsat ) * Det stoerste antal enheder , der er solgt til en given pris , er 80 ; som foelge heraf er enhedsprisen for den stoerste samlede maengde 90 . *

* 2 . Andet eksempel : Der forekommer to salg . I det foerste er der solgt 500 enheder til en pris af 95 valutaenheder hver . I det andet er der solgt 400 enheder til en pris af 90 valutaenheder hver . I dette eksempel er det stoerste antal enheder , som er solgt til en given pris , 500 ; som foelge heraf er enhedsprisen for den stoerste samlede maengde 95 . *

* 3 . Tredje eksempel : I foelgende situation er forskellige varemaengder solgt til forskellige priser . *

* a ) Salg *

* Solgte maengder * Enhedspris *

* 40 enheder * 100 *

* 30 enheder * 90 *

* 15 enheder * 100 *

* 50 enheder * 95 *

* 25 enheder * 105 *

* 35 enheder * 90 *

* 5 enheder * 100 *

* b ) I alt *

* Samlet solgt maengde * Enhedspris *

* 65 * 90 *

* 50 * 95 *

* 60 * 100 *

* 25 * 105 *

* I dette eksempel er det stoerste antal solgte enheder til en given pris 65 ; som foelge heraf er enhedsprisen for den stoerste samlede maengde 90 . *

Artikel 7 * 1 . Som almindelig regel fastsaettes toldvaerdien i medfoer af denne aftale paa grundlag af umiddelbart tilgaengelige oplysninger i indfoerselslandet . For at fastsaette en beregnet vaerdi kan det dog blive noedvendigt at undersoege produktionsomkostningerne for de varer , der skal vaerdiansaettes , og andre oplysninger , som maa indhentes uden for indfoerselslandet . Desuden hoerer varernes producent i de fleste tilfaelde ikke under indfoerselslandets jurisdiktion . Anvendelsen af metoden for den beregnede vaerdi vil i almindelighed vaere begraenset til de tilfaelde , hvor koeberen og saelgeren er forretningsmaessigt forbundet , og hvor producenten er indstillet paa at give indfoerselslandets myndigheder de noedvendige omkostningsberegninger og muliggoere al yderligere kontrol , som maatte vise sig noedvendig . *

* 2 . " Prisen eller vaerdien " , som omtales i artikel 7 , stk . 1 , litra a ) , fastsaettes paa grundlag af oplysninger om produktionen af de varer , der skal vaerdiansaettes , som gives af producenten eller paa dennes vegne . Den skal bygge paa producentens forretningsregnskab , forudsat at dette regnskab er foreneligt med de almindeligt antagne regnskabsprincipper i det land , hvor varerne produceres . *

* 3 . Det " beloeb for avancer og generalomkostninger " , der er omtalt i artikel 7 , stk . 1 , litra b ) , skal fastsaettes paa grundlag af oplysninger , der meddeles af producenten eller paa hans vegne , medmindre producentens tal er uforenelige med de beloeb , som almindeligvis indgaar i salg af varer af samme art eller type som de varer , der skal vaerdiansaettes , og som produceres af producenter i udfoerselslandet med henblik paa eksport til indfoerselslandet . *

Foerste kolonne * Anden kolonne *

Henvisning til bestemmelserne i afsnit I * Bemaerkninger *

Artikel 7 ( fortsat ) * 4 . Det er en selvfoelge , at prisen eller vaerdien af de naevnte elementer ikke maa medregnes to gange ved ansaettelsen af den beregnede vaerdi . *

* 5 . I denne forbindelse skal det bemaerkes , at " beloebet for avancer og generalomkostninger " skal opfattes som en helhed . Det foelger heraf , at hvis producentens avance i et specielt tilfaelde er ringe og hans generalomkostninger er hoeje , kan hans avance og generalomkostninger tilsammen alligevel vaere forenelige med , hvad der almindeligvis indgaar i salget af varer af samme art eller type . Dette kan for eksempel vaere tilfaeldet , naar en vare lanceres i indfoerselslandet , og producenten noejes med en ringe eller ingen avance for at opveje de hoeje generalomkostninger ved lanceringen . Naar producenten kan paavise , at det er paa grund af saerlige forretningsmaessige omstaendigheder , at han tager en ringe avance paa sine salg af de indfoerte varer , skal tallene for hans faktiske avancer tages i betragtning paa betingelse af , at han kan begrunde dem ud fra en rimelig forretningsmaessig synsvinkel , og at hans prispolitik er et udtryk for de saedvanlige prispolitiske fremgangsmaader i den paagaeldende erhvervsgren . Dette kan for eksempel vaere tilfaeldet , naar producenter har vaeret tvunget til midlertidigt at nedsaette deres priser paa grund af en uforudset nedgang i efterspoergselen , eller naar de saelger varer for at supplere et varesortiment , der fremstilles i indfoerselslandet , og noejes med en ringe avance for at opretholde deres konkurrencedygtighed . Naar producentens egne tal for avancer og generalomkostninger ikke et forenelige med de beloeb , som i almindelighed indgaar i salg af varer af samme art eller type som de varer , der skal vaerdiansaettes , og som produceres af producenter i udfoerselslandet med henblik paa eksport til indfoerselslandet , kan beloebet for avancer og generalomkostninger fastsaettes paa grundlag af andre relevante oplysninger end dem , der er meddelt af varernes producent eller paa hans vegne . *

* 6 . Det skal i hvert enkelt tilfaelde afgoeres , om visse varer er " af samme art eller type " som andre varer , under hensyntagen til de foreliggende omstaendigheder . For at fastsaette de saedvanlige avancer og generalomkostninger i henhold til bestemmelserne i artikel 7 skal der foretages en undersoegelse af salgene til eksport til indfoerselslandet af den snaevreste gruppe eller den mindste kategori af varer , herunder de varer , som skal vaerdiansaettes , for hvilke der kan indhentes de noedvendige oplysninger . For saa vidt angaar artikel 7 skal " varer af samme art eller type " komme fra samme land som de varer , der skal vaerdiansaettes . *

Artikel 8 , stk . 1 , litra b ) ii ) * 1 . To faktorer spiller ind ved indregningen af de i artikel 8 , stk . 1 , litra b ) ii ) , naevnte elementer i de indfoerte varer , nemlig vaerdien af selve dette element og den maade , hvorpaa denne vaerdi indregnes i de indfoerte varer . Indregningen af disse elementer boer ske paa rimelig maade under hensyntagen til omstaendighederne og i overensstemmelse med de almindeligt antagne regnskabsprincipper . *

* 2 . Med hensyn til vaerdien af elementer gaelder det , at hvis importoeren erhverver dette af en saelger , som han ikke er forretningsmaessigt forbundet med , for en given pris , udgoer denne pris vaerdien af elementet . Hvis det paagaeldende element er produceret af importoeren eller af en person , som han er forretningsmaessigt forbundet med , vil vaerdien vaere produktionsprisen . Hvis elementet tidligere har vaeret benyttet af importoeren , hvad enten han har erhvervet det eller selv produceret det , skal den oprindelige koebs - eller produktionspris justeres nedad under hensyntagen til dets anvendelse for at naa frem til vaerdien af dette element . *

Foerste kolonne * Anden kolonne *

Henvisning til bestemmelserne i afsnit I * Bemaerkninger *

Artikel 8 , stk . 1 , litra b ) ii ) ( fortsat ) * 3 . Naar vaerdien af elementet er fastsat , skal den indregnes i de indfoerte varer . Her findes forskellige muligheder . For eksempel vil vaerdien kunne indregnes i den foerste forsendelse , saafremt importoeren oensker at betale tolden af den samlede vaerdi paa en gang . Som et andet eksempel kan importoeren anmode om , at vaerdien indregnes i det antal enheder , der er produceret indtil tidspunktet for den foerste forsendelse . Endelig kan han anmode om , at vaerdien indregnes i hele den planlagte produktion , hvis der findes kontrakter eller faste forpligtelser for denne produktion . Den benyttede indregningsmaade afhaenger af den dokumentation , som forelaegges af importoeren . *

* 4 . Til belysning af det foregaaende kan naevnes det tilfaelde , hvor en importoer til producenten leverer en form , som skal benyttes til fremstillingen af de indfoerte varer , og som indgaar en kontrakt med ham om koeb af 10 000 enheder . Ved ankomsten af den foerste forsendelse paa 1 000 enheder har producenten allerede fremstillet 4 000 enheder ; importoeren kan i saa fald anmode toldvaesenet om at indregne formens vaerdi paa 1 000 , 4 000 eller 10 000 enheder . *

Artikel 8 , stk . 1 , litra b ) iv ) * 1 . Tillaeg for de i artikel 8 , stk . 1 , litra b ) iv ) , naevnte elementer skal beregnes paa grundlag af objektive og maalelige oplysninger . For i videst muligt omfang at lette importoerens og toldvaesenets arbejde med fastsaettelsen af de vaerdier , som skal laegges til , boer oplysninger , som er direkte tilgaengelige i koeberens forretningsregnskaber saa vidt muligt benyttes . *

* 2 . For elementer , som leveres af koeberen , og som han har koebt eller lejet , er den tillagte vaerdi koebsprisen eller lejen . For elementer , som er almeneje , skal der ikke foretages andet tillaeg end udgiften til genparter . *

* 3 . Om det er let at beregne de vaerdier , der skal laegges til , afhaenger af den paagaeldende virksomheds struktur , ledelse og regnskabsmetoder . *

* 4 . Det vil f . eks . kunne forekomme , at en virksomhed , som indfoerer forskellige produkter fra forskellige lande , foerer regnskabet for sin designafdeling , der er beliggende uden for indfoerselslandet , paa en saadan maade , at det klart fremgaar , hvilke omkostninger der skal indregnes i et givet produkt . I et saadant tilfaelde kan der foretages en direkte justering paa hensigtsmaessig maade i henhold til bestemmelserne i artikel 8 . *

* 5 . Paa den anden side kan det ske , at en virksomhed lader omkostningerne ved sin designafdeling , der er beliggende uden for indfoerselslandet , indgaa i sine generalomkostninger uden at indregne dem i bestemte produkter . I et saadant tilfaelde vil det vaere muligt i henhold til bestemmelserne i artikel 8 at foretage en hensigtsmaessig justering med hensyn til de indfoerte varer ved at indregne de samlede udgifter for designafdelingen i den samlede produktion , som drager fordel af denne afdelings arbejde , og ved at laegge de saaledes indregnede omkostninger til de indfoerte varer paa enhedsbasis . *

* 6 . Forskelle i ovennaevnte omstaendigheder maa naturligvis kraeve , at der tages hensyn til forskellige faktorer ved fastsaettelsen af den egnede indregningsmetode . *

* 7 . I de tilfaelde , hvor fremstillingen af det paagaeldende element omfatter flere lande og straekker sig over et vist tidsrum , boer justeringen begraenses til den faktiske vaerditilvaekst for dette element uden for indfoerselslandet . *

Foerste kolonne * Anden kolonne *

Henvisning til bestemmelserne i afsnit I * Bemaerkninger *

Artikel 8 , stk . 1 , litra c ) * Royalty og licensafgifter som omhandlet i artikel 8 , stk . 1 , litra c ) , kan blandt andet omfatte betalinger for patenter , fabriks - eller varemaerker og ophavsrettigheder . *

Artikel 8 , stk . 2 * Naar der ikke findes objektive og maalelige oplysninger med hensyn til de tillaeg , der skal foretages i henhold til bestemmelserne i artikel 8 , kan transaktionsvaerdien ikke fastsaettes i henhold til bestemmelserne i artikel 1 . Dette kan f . eks . forekomme i foelgende situation : der betales en royalty paa grundlag af prisen ved salg i indfoerselslandet af en liter af en bestemt vare , som er indfoert paa kilogrambasis og omformet til en oploesning efter indfoerselen . Hvis denne royalty delvis er baseret paa de indfoerte varer og delvis paa andre faktorer , som ikke har nogen forbindelse med disse ( f . eks . naar de infoerte varer blandes med ingredienser af indenlandsk oprindelse og ikke mere kan identificeres , eller naar denne royalty ikke kan adskilles fra specielle finansielle ordninger mellem koeberen og saelgeren ) , vil det ikke vaere hensigtsmaessigt at forsoege at foretage et tillaeg for denne royalty . Hvis derimod beloebet for denne royalty kun bygger paa de indfoerte varer og er let maaleligt , kan der foretages et tillaeg til den pris , der faktisk er betalt eller skal betales . *

BILAG II

Anvend * af almindelig anerkendte regnskabsprincipper

1 . " Almindelig anerkendte regnskabsprincipper " er saadanne , som i et land paa et givet tidspunkt er anerkendt med almindelig tilslutning eller finder vaesentlig stoette i fagkredse , og som er bestemmende for , hvilke oekonomiske midler og forpligtelser der skal bogfoeres som aktiver og passiver , hvilke aendringer i aktiver og passiver der skal bogfoeres , hvorledes aktiverne og passiverne samt de aendringer , der sker i disse , skal maales , hvilke oplysninger der skal offentliggoeres og paa hvilken maade , og hvilke finansielle oversigter der skal opstilles . Disse normer kan bestaa i brede retningslinjer , som finder almindelig anvendelse , saavel som detaljer med hensyn til praksis og fremgangsmaader .

2 . I henhold til denne aftale benytter hver parts toldvaesen oplysninger , der er opstillet paa en maade , som er forenelig med de almindelige anerkendte regnskabsprincipper i landet , og som egner sig for den paagaeldende artikel . For eksempel skal saedvanlige avancer og generalomkostninger i henhold til bestemmelserne i artikel 6 fastsaettes paa baggrund af oplysninger , der er opstillet paa en maade , som er forenelig med de almindelige anerkendte regnskabsprincipper i indfoerselslandet . Paa den anden side skal saedvanlige avancer og generalomkostninger i henhold til bestemmelserne i artikel 7 fastsaettes paa grundlag af oplysninger , der er opstillet paa en maade , som er forenelig med de almindelige anerkendte regnskabsprincipper i produktionslandet . Som et andet eksempel kan naevnes , at et element , der er anfoert i artikel 8 , stk . 1 , litra b ) ii ) , og som er fremstillet i indfoerselslandet , vaerdiansaettes paa baggrund af oplysningerne paa en maade , som er forenelig med de almindelig anerkendte regnskabsprincipper i dette land .