31980L1263

Rådets første direktiv 80/1263/EØF af 4 december 1980 om indførelse af et EF-kørekort

EF-Tidende nr. L 375 af 31/12/1980 s. 0001 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 2 s. 0171
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 10 s. 0089
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 2 s. 0171
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0259
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0259


++++

RAADETS FOERSTE DIREKTIV

af 4 . december 1980

om indfoerelse af et EF-koerekort

( 80/1263/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 75 , stk . 1 , litra c ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I overensstemmelse med den faelles transportpolitik og med henblik paa at bidrage til at forbedre faerdselssikkerheden paa vejene samt for at lette trafikken for personer , som bosaetter sig i en anden medlemsstat end den , hvor de har bestaaet en koereproeve , eller som flytter inden for Faellesskabet , er det oenskeligt , at der indfoeres et EF-koerekort ;

indfoerelsen af et EF-koerekort forudsaetter harmonisering af de bestaaende nationale ordninger vedroerende koereproever , hvilket kun kan ske gradvis ; foerste fase af denne harmonisering kan naas ved indfoerelse af en EF-model til nationale koerekort samt ved medlemsstaternes gensidige anerkendelse af nationale koerekort og ombytning af koerekort for indehavere , som skifter bopael eller arbejdssted fra en medlemsstat til en anden ;

EF-modellen til nationale koerekort boer vaere baseret paa den model , som er naermere beskrevet i slutakten til konventionen om vejtrafik , udarbejdet i Wien i november 1968 paa De forenede Nationers konference om vejtrafik ;

gensidig anerkendelse af koerekort , som er udstedt af de forskellige medlemsstater , samt ombytning af koerekort for den indehaver , som skifter bopael eller arbejdssted fra et faellesskabsland til et andet , er kun mulig efter en forloebig harmonisering af normerne for koerekortets udstedelse og gyldighed ;

uden at foregribe de endelige bestemmelser , som Raadet vedtager med hensyn til koeretoejskategorier , boer der fastsaettes faelles normer for gyldigheden af koerekorttet til de forskellige kategorier af koeretoejer , saaledes at koerekort efter EF-modellen kan udstedes paa sammenlignelige vilkaar ;

i forbindelse med denne foreloebige harmonisering , og indtil den endelige ordning indfoeres , boer medlemsstaterne kunne fastsaette aldersbetingelser og gyldighedsperiode for koerekortene og paa naermere fastsatte betingelser kunne afvige fra de koeretoejskategorier , hastigheder og gyldighedskrav , som er fastsat i dette direktiv , samt i givet fald efterproeve de yderligere betingelser , der er fastsat for ombytning af koerekort til visse kategorier af koeretoejer ;

det er oenskeligt , at der snarest muligt foretages en mere omfattende harmonisering af normerne for de proever , som foereren skal bestaa , og for udstedelse af koerekort -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Medlemsstaterne udarbejder nationale koerekort , der svarer til den i artikel 2 omhandlede EF-model . Koerekort af EF-model giver med forbehold af artikel 8 ret til saavel i indenlandsk som i international trafik at foere motorkoeretoej inden for de kategorier , det er gyldigt til .

Koerekort af EF-model udstedes af medlemsstaterne i henhold til dette direktiv .

Artikel 2

Det i artikel 1 omhandlede koerekort svarer til den i bilag I gengivne model .

I ovalen paa side 1 i modellen anfoeres nationalitetsmaerket for den medlemsstat , der udsteder koerekortet .

Medlemsstaterne kan efter samraad med Kommissionen foretage saadanne aendringer i den i bilaget gengivne model , som er noedvendige

- for databehandling af koerekortet ,

- for angivelse paa koerekortet af kategorier koeretoejer , som i medfoer af artikel 9 er forskellige fra de i artikel 3 omhandlede kategorier .

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at undgaa risiko for forfalskning af koerekort .

Artikel 3

1 . Med forbehold af de endelige bestemmelser , der vedtages af Raadet for saa vidt angaar kategorier af koeretoejer , giver det i artikel 1 omhandlede koerekort ret til paa offentlig vej at foere foelgende kategorier koeretoejer :

kategori A : motorcykel , med eller uden sidevogn ,

kategori B : motorkoeretoej med tilladt totalvaegt indtil 3 500 kg , bortset fra de under A naevnte , med hoejst 8 siddepladser foruden foererens plads ,

kategori C : lastbil med tilladt totalvaegt over 3 500 kg ,

kategori D : personbil med over 8 siddepladser foruden foererens plads ,

kategori E : enhed af sammenkoblede koeretoejer trukket af et koeretoej af kategori B , C eller D , hvortil foereren har koerekort , men som ikke selv henhoerer under denne eller disse kategorier .

2 . Med henblik paa anvendelse af stk . 1

a ) kan der til biler af kategori B kobles et paahaengskoeretoej med tilladt totalvaegt indtil 750 kg ; ligeledes kan der tilkobles et paahaengskoeretoej med tilladt totalvaegt over 750 kg , saafremt foelgende to betingelser er opfyldt :

- paahaengskoeretoejets tilladte totalvaegt maa ikke overstige bilens egenvaegt ,

- de sammenkoblede koeretoejers tilladte totalvaegt maa ikke overskride 3 500 kg ;

b ) kan der til biler af kategori C og D kobles et paahaengskoeretoej , hvis tilladte totalvaegt ikke overstiger 750 kg .

3 . Ved gennemfoerelsen af denne artikel forstaas ved :

- motorcykel : koeretoej paa 2 eller 3 hjul , hvis konstruktivt bestemte maksimalhastighed er over 50 km i timen eller , saafremt koeretoejet er forsynet med en forbraendingsmotor som drivkraft , med slagvolumen over 50 cm3 . For et koeretoej paa tre hjul maa egenvaegten endvidere ikke overstige 400 kg ;

- motorkoeretoej : ethvert koeretoej , som ikke loeber paa skinner , som er forsynet med motor som drivkraft , og som kan koere paa vej ved egen kraft ;

- bil : motorkoeretoej , bortset fra motorcykel , der normalt er indrettet til at benyttes til person - eller godsbefordring paa vej eller til at traekke koeretoejer til person - eller godsbefordring paa vej . Definitionen omfatter trolleybusser , dvs . koeretoejer med forbindelse til en elektrisk ledning , og som ikke loeber paa skinner . Den omfatter ikke land - og skovbrugstraktorer ;

- land - og skovbrugstraktor ; ethvert motorkoeretoej paa hjul eller baelter , som har mindst to aksler , og hvis vaesentligste funktion ligger i dets traekkraft , og som endvidere hovedsagelig er indrettet til at traekke , skubbe , baere eller drive visse redskaber , maskiner eller paahaengskoeretoejer , som benyttes i land - og skovbrug , og som kun sekundaert benyttes til person - eller godsbefordring paa vej eller til paa vej at traekke koeretoejer , der benyttes til person - eller godsbefordring .

Artikel 4

1 . Det i artikel 1 omhandlede koerekorts gyldighed fastsaettes som foelger :

a ) de til kategori C og D gyldige koerekort giver ligeledes ret til at foere de under kategori B anfoerte koeretoejer ;

b ) det til kategori E gyldige koerekort giver med forbehold af bestemmelserne i litra c ) ret til at foere sammenkoblede koeretoejer ;

c ) det til kategori E gyldige koerekort udstedes kun til foerere , der allerede har koerekort til enten kategori B , C eller D .

2 . Koerekort , som udstedes til handicappede personer , skal vaere forsynet med en saerlig paategning om , paa hvilke vilkaar den handicappede er berettiget til at foere koeretoej .

Artikel 5

1 . Med forbehold af artikel 5 i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 543/69 af 25 . marts 1969 ( 3 ) om harmonisering af visse bestemmelser paa det sociale omraade inden for landevejstransport fastsaetter den enkelte medlemsstat minimumsalderen for udstedelse af koerekoert .

2 . Medlemsstaterne kan naegte paa deres omraade at godkende gyldigheden af ethvert koerekort , saafremt indehaveren ikke er fyldt 18 aar .

Artikel 6

1 . Udstedelse af koerekort er ligeledes betinget af :

a ) at den paagaeldende bestaar en praktisk og en teoretisk proeve og opfylder laegelige minimumskrav , som ikke kan vaere vaesentlig mindre strenge end de krav , der er anfoert i bilag II og III ;

b ) at den paagaeldende har bopael i den medlemsstat , der udsteder koerekortet , saafremt dette kraeves i den paagaeldende medlemsstats lovgivning .

2 . Ved udstedelse af koerekort kan medlemsstaterne anvende deres nationale regler for udstedelsen og vedroerende andre betingelser end de i stk . 1 omhandlede .

Artikel 7

Med forbehold af de bestemmelser , Raadet vedtager herom , bevarer hver medlemsstat retten til efter nationale kriterier at fastsaette gyldighedsperioden for de koerekort af EF-model , den udsteder eller ombytter i henhold til artikel 8 .

Artikel 8

Medlemsstaterne foreskriver , at saafremt indehaveren af et gyldigt nationalt koerekort eller et koerekort af EF-model , der er udstedt af en medlemsstat , tager bopael i en anden medlemsstat , forbliver vedkommendes koerekort gyldigt dér i hoejst det aar , der foelger efter det tidspunkt , hvor vedkommende har taget bopael . I dette tidsrum udsteder den stat , hvor indehaveren har taget bopael , paa hans anmodning og mod , at han afleverer sit koerekort , et koerekort ( EF-model ) for den eller de samme kategorier uden at kraeve de i artikel 6 omhandlede betingelser opfyldt . Denne medlemsstat kan dog naegte at ombytte koerekortet , saafremt de nationale regler , herunder de medicinske forskrifter , forbyder udstedelse af koerekortet .

Inden ombytningen skal ansoegeren fremlaegge en erklaering til bekraeftelse af , at hans koerekort er gyldigt . Det paahviler den medlemsstat , der foretager ombytningen , om fornoedent at kontrollere rigtigheden af denne erklaering . Den medlemsstat , som foretager ombytningen , tilbagesender det gamle koerekort til myndighederne i den medlemsstat , der har udstedt det .

2 . Medlemsstater , der i medfoer af artikel 9 ikke anvender de i artikel 3 , stk . 1 , definerede kategorier C , D og E , kan

- enten ombytte koerekort til koeretoejer i kategori C , D og E i overensstemmelse med denne artikels stk . 1 ,

- eller kraeve af ansoegeren , at denne fremlaegger bevis for koerselserfaring , hvorefter der udstedes et koerekort , der giver tilladelse til at foere et koeretoej i den nationale kategori , for hvilken den paagaeldende har godtgjort tilstraekkelig erfaring , eller et koeretoej i en lavere kategori .

Under alle omstaendigheder udsteder disse stater til ansoegeren mindst et koerekort i den laveste af de nationale kategorier , der svarer til de i artikel 3 , stk . 1 , definerede kategorier C , D og E .

I det aar , der foelger efter det tidspunkt , hvor foereren har taget bopael , men ikke anmodet om ombytning af koerekort , tillaegger disse stater dette koerekort en gyldighed , der mindst svarer til den tilsvarende laveste nationale kategori .

3 . Naar en medlemsstat ombytter et koerekort udstedt af et tredjeland med et koerekort af EF-model , skal der ske paategning herom samt om enhver senere forlaengelse eller ombytning heraf i sidstnaevnte koerekort . Ombyttes det naevnte koerekort paa et senere tidspunkt , er medlemsstaterne ikke forpligtet til at anvende stk . 1 . Under alle omstaendigheder kan der kun udstedes koerekort af EF-model saafremt det koerekort , der er udstedt af et tredjeland , afleveres til de kompetente myndigheder i den medlemsstat , der udsteder koerekortet .

Artikel 9

Medlemsstaterne kan efter samraad med Kommissionen , indtil de endelige bestemmelser er gennemfoert , og saafremt de anfoeres paa koerekortet , goere undtagelser fra

- de i artikel 3 , stk . 1 , omhandlede kategorier ;

- de i artikel 3 , stk . 3 , foerste led , anfoerte hastigheder under forudsaetning af , at der fastsaettes lavere hastigheder ;

- de i artikel 4 fastsatte gyldighedskrav .

I oevrigt afgoer medlemsstaterne efter fremgangsmaaden i artikel 12 , for saa vidt som de nationale kategorier afgiver , hvad disse modsvarer .

Artikel 10

Raadet foretager snarest muligt og paa forslag af Kommissionen en mere gennemgribende harmonisering af normerne for den proeve , som foereren skal bestaa , og for udstedelse af koerekort med bl.a . det formaal yderligere at forbedre faerdselssikkerheden i hele Faellesskabet .

Artikel 11

Medlemsstaterne fastsaetter de naermere regler for ombytning af gyldige , nationale koerekort , som de har udstedt , med koerekort ( EF-model ) til den eller de tilsvarende kategorier . Denne ombytning sker uden de i artikel 6 fastsatte proever mod fremlaeggelse af og i bytte for gamle koerekort .

Artikel 12

1 . Medlemsstaterne vedtager efter samraad med Kommissionen i god tid og senest den 30 . juni 1982 de love eller administrative bestemmelser , der er noedvendige for gennemfoerelsen af dette direktiv fra og med den 1 . januar 1983 .

2 . En medlemsstat kan imidlertid , uden at dette beroerer anvendelsen af de oevrige bestemmelser i dette direktiv , beslutte foerst at paabegynde udstedelse af koerekort af EF-model fra en senere dato , dog senest fra den 1 . januar 1986 .

3 . Medlemsstaterne bistaar hinanden i gennemfoerelsen af dette direktiv .

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 4 . december 1980 .

Paa Raadets vegne

J . BARTHEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 238 af 11 . 10 . 1976 , s . 43 .

( 2 ) EFT nr . C 197 af 23 . 8 . 1976 , s . 32 .

( 3 ) EFT nr . L 77 af 29 . 3 . 1969 , s . 49 .

BILAG I

EF-MODEL TIL KOEREKORT ( 1 )

* mm gange 222 mm

MEDLEMSSTAT

KOEREKORT

Fuehrerschein

!***

Driving Licence

Permis de Conduire

Cesdunas Tiomana

Patente di guida

Rijbewijs

EF-model

1 Efternavn

2 Fornavn

3 Fedselsdato og sted

4 Bopael

5 Udstedt af

6 I ... den ...

7 Gyldigt indtil

8 Nr . ...

( Foto )

... ( Underskrift er stempel )

Indehaverens underskrift ...

Dette * ort giver ret til af foere * Stempel *

A * Motorcykel paa 2 et 3 hjul 50 km/h m/u sidevogn * *

B * Personmotorvogn med indtil 3.5 t totalvaegt og med hoejst 8 siddepladser for uden foererens plads * *

C * Lastmotorvogn med tilladt totalvaegt over 3,5 t * *

D * Personmotorvogn med over 8 siddepladser for uden foererens plads * *

E * Paahaengsvogne i forbindelse med B C eller D som ikke selv hoerer til disse kategorier * *

Yderligere bemaerkninger

( 1 ) Bemaerkningerne vedroerende EF-modellen til koerekortet findes paa side 6 .

Paa side 7 findes et eksempel paa et koerekort efter EF-model ( belgisk koerekort ) .

Bemaerkninger verdroerende modellen til koerekort paa side 5

1 . EF-koerekortet er lyseroedt .

2 . Paa forsiden :

- anfoeres navnet paa den udstedende medlemsstat , uden at der dog er pligt hertil ,

- anfoeres den udstedende medlemsstats nationalitetsmaerke i ovalen ,

- anfoeres udtrykket " Koerekort " med store bogstaver paa den udstedende medlemsstats sprog . Det anfoeres efter en passende afstand og med smaa bogstaver paa de oevrige faellesskabssprog ,

- angivelsen " EF-model " skrives paa den udstedende medlemsstats sprog .

3 . De trykte angivelser paa de oevrige sider affattes paa den udstedende medlemsstats sprog .

4 . Paa siden " Yderligere bemaerkninger " kan i givet fald anfoeres paategninger , der indskraenker eller udvider definitionen af de forhold , hvorunder koerekortet er gyldigt . Denne side kan ligeledes anvendes til at anfoere gyldighedsperioden for koerekortet , saafremt der er afvigelser med hensyn til denne .

Yderligere bemaerkninger

Gyldigt indtil : ...

udstedt den ...

Forlaenget indtil : ...

den ...

5 . Der kan anfoeres andre bemaerkninger paa de blanke sider . I givet fald kan medlemsstaten dér anfoere kategorier af koeretoejer , der ikke er omhandlet i dette direktiv , eller foretage en opdeling af kategorierne A , B , C , D , E paa den tilsvarende side .

6 . Medlemsstaterne har mulighed for :

- at anfoere postadresse i stedet for bopael ;

- at anfoere postadresse i stedet for bopael ;

- i stedet for udstedelsesdatoen at anfoere begyndelsesdatoen for koerekortets gyldighedsperiode .

EKSEMPEL PAA KOEREKORT AF EF-MODEL : BELGISK KOEREKORT

( TIL ORIENTERING ) : JFR . EFT

BILAG II

MINDSTEKRAV VED KOEREPROEVER

DEN TEORETISKE PROEVE

Form

1 . Formen vaelges saaledes , at der er mulighed for at sikre sig , at aspiranten har det kraevede kendskab til og den kraevede forstaaelse af de spoergsmaal , der er opregnet i punkt 2 og 3 i dette bilag .

Indhold

2 . Kendskab til og forstaaelse af bestemmelserne og ganske saerlig reglerne for anvendelse af koeretoejer af den kategori , der svarer til den type koerekort , der er anmodet om :

2.1 . Kendskab til og forstaaelse af faerdselsreglerne , faerdselstavler , afmaerkninger og signalanlaeg og disses betydning ;

2.2 . Elementaert kendskab til og forstaaelse af de tekniske bestemmelser vedroerende koeretoejers sikkerhed i trafikken ;

2.3 . Kendskab til og forstaaelse af de regler , der gaelder for foereren , for saa vidt de vedroerer faerdselssikkerheden , herunder , men dog kun for foerere af koeretoejer i kategori C og D , regler for arbejdstid og hvileperioder ;

2.4 . Kendskab til og forstaaelse af de naermere regler for , hvorledes foereren skal forholde sig ved ulykkestilfaelde .

3 . Kendskab til og forstaaelse af forhold paa andre omraader :

3.1 . Tilstraekkeligt kendskab til og forstaaelse af betydningen af faerdselssikkerhedsspoergsmaal , og isaer foelgende ulykkesfaktorer ;

3.1.1 . Trafikrisici , som f.eks . risikoen ved overhaling , forkert hastighedsbedoemmelse ( virkningerne paa bremse - og sikkerhedsafstanden ) , vejrligets indlydelse ( sne , regn , taage , sidevind , aquaplaning ) , de oevrige vejfarendes adfaerd , isaer aeldres og boerns ;

3.1.2 . Faktorer , der vil kunne nedsaette foererens agtpaagivenhed samt legemlige og aandelige egnethed , som f.eks . traethed , sygdom , alkohol og andre euforiserende stoffer osv . ;

3.1.3 . Sikkerhedsfaktorer vedroerende koeretoejets last og de befordrede personer ;

3.2 . Kun koeretoejer af kategori A og B :

grundlaeggende kendskab til de dele af koeretoejet , der er vaesentlige for beskyttelsen af dets passagerer og for faerdselssikkerheden , som f.eks . bremser , daek , oliestand , sikkerhedsseler osv . :

Kun koeretoejer af kategori C , D og E :

kendskab til virkemaade og almindelig vedligeholdelse af ovennaevnte dele samt af alle de oevrige anordninger og dele , der er af saerlig betydning for sikkerheden ;

3.3 . Kendskab til de foranstaltninger , der skal traeffes for i givet fald at komme ofre for trafikulykker til hjaelp .

DEN PRAKTISKE PROEVE

Koeretoejet og dets udstyr

4 . Bestaar aspiranten proeven i et koeretoej med automatgear , anfoeres dette paa ethvert koerekort , der udstedes paa grundlag af en saadan proeve ;

- Koeretoejer af kategori C : den tilladte totalvaegt skal vaere mindst 7 000 kg ;

- Koeretoejer af kategori D : antallet af saeder skal vaere mindst 28 og koeretoejets laengde skal vaere mindst 7 m ;

- Koeretoejer af kategori E : saafremt det traekkende koeretoej er af kategori C , og hvis der ikke er tale om en saettevogn , skal paahaengskoeretoejet have mindst to aksler med en indbyrdes afstand paa over 1 m .

Indhold

5 . Koerefaerdighed

De vigtigste manoevrer , som aspiranten skal udfoere for at godtgoere , at han har kontrol over koeretoejet , er foelgende :

5.1 . Igangsaetning paa skraenende vej ;

5.2 . Kun koeretoejer af kategori B , C , D og E : baglaens koersel og baglaens sving ;

5.3 . Opbremsning og standsning ved forskellige hastigheder , herunder katastrofeopbremsning , saafremt vej - og trafikforholdene tillader det ;

5.4 . Kun koeretoejer af kategori B , C , D og E :

parkering pa skraat plan , parkering opad eller nedad paa skraanende vej ;

5.5 . Vending paa et begraenset areal ;

5.6 . Kun koeretoejer af kategori A :

langsom koersel .

6 . Adfaerd i trafikken

Det skal primaert sikres , at aspiranten :

6.1 . Placerer koeretoejet korrekt paa koerebanen ;

6.2 . Foretager korrekte hojre - og venstresving ;

6.3 . Skifter vognbane og svinger korrekt i vejkryds ;

6.4 . Er opmaerksom paa trafikken ;

6.5 . Forholder sig korrekt i vejkryds og afpasser koerslen efter den oevrige faerdsel samt isaer overholder vigepligten ;

6.6 . Afpasser hastigheden efter forholdene ;

6.7 . Betjener sig af foererspejlene ;

6.8 . Giver korrekt tegn for de manoevrer , han vil foretage ;

6.9 . Kan betjene koeretoejets belysningsanlaeg , signalapparater og dets oevrige hjaelpeanordninger korrekt ;

6.10 . Koerer med fornoeden forsigtighed og fornoeden hensyntagen til fodgaengere og den oevrige faerdsel ;

6.11 . Forholder sig korrekt i forhold til offentlige transportmidler ;

6.12 . Overholder lysregulering og anvisninger fra betjente , der regulerer trafikken ;

6.13 . Tager skyldigt hensyn til foreskrevet tegngivning fra den oevrige faerdsel ;

6.14 . Respekterer faerdselstavler , afmaerkninger og fodgaengerovergange ;

6.15 . Holder tilstraekkelig afstand mellem sit koeretoej og det foran koerende eller mellem sit koeretoej og de parallelt koerende ;

6.16 . Foretager korrekte overhalinger ;

6.17 . Anvender sikkerhedsselen korrekt , naar koeretoejet skal vaere forsynet med en saadan .

Raekkefoelgen af proevens dele

7 . Saa vidt muligt skal den del af proeven , der er beskrevet i punkt 5 , finde sted foer den i punkt 6 beskrevne .

Proevens varighed

8 . Proevens varighed og den straekning , der skal tilbagelaegges , skal vaere tilstraekkelig til at foretage den kontrol , der er beskrevet i punkt 5 og 6 . Varigheden af den i punkt 6 beskrevne proeve boer vaere over 30 min . og maa under ingen omstaendigheder vaere mindre en 20 min .

Stedet for proeven

9 . Den del af proeven , der er beskrevet i punkt 5 , kan foregaa paa en saerlig proevebane ; der skal i saa fald fastlaegges nojagtige kriterier , for at aspirantens koerefaerdighed kan maales objektivt . Den del af proeven , der er beskrevet i punkt 6 , skal saa vidt muligt finde sted paa landeveje og motorveje samt i bytrafik .

BILAG III

MINDSTERRAY MED HENSYN TIL FYSISK OG PSYKISK EGNETHED

DEFINITIONER

1 . I dette bilag inddeles foererne i to grupper :

1.1 . Gruppe 1 : Foerere af koeretoejer i kategori A og B .

1.2 . Gruppe 2 : Foerere af koeretoejer i kategori C , D og E .

2 . Herefter klassificeres enhver , der anmoder om udstedelse eller forlaengelse af et koerekort , i den gruppe , som vedkommende kommer til at tilhoere , naar koerekortet er udstedt eller forlaenget .

LAEGEUNDERDSOEGELSER

3 . Gruppe 1 : Aspiranterne skal underkastes en laegeundersoegelse , hvis det i forbindelse med de formaliteter , der kraeves gennemfoert , eller under de proever , aspiranterne skal aflaegge , inden de erhverver koerekort , viser sig , at de lider af et eller flere af de handicap , der for den paagaeldende gruppe er omhandlet i dette bilag .

4 . Gruppe 2 : Aspiranterne skal underkastes en laegeundersoegelse inden foerstegangsudstedelsen af et koerekort , og foererne skal derefter jaevnligt underkastes de undersoegelser , der foreskrives i den nationale lovgivning .

Synsevnen

5 . Den , der anmoder om koerekort , skal underkastes en undersoegelse , der udfoeres af personale med en dertil egnet uddannelse . I tvivlstilfaelde skal aspiranten undersoeges af en kompetent laegelig myndighed . Synsproeven skal omfatte kontrol af synsstyrken , synsfeltet , synsevnen i moerke , fremadskridende oejensygdomme osv . Hvis det af den myndighed , der udsteder koerekortet skoennes noedvendigt , at aspiranten baerer briller med korrigerende glas under koerslen , skal dette anfoeres paa koerekortet .

6 . Gruppe 1 : Foerere i denne gruppe skal underkastes en synsprove , senest naar de fylder 70 aar , men helst tidligere , og derefter med passende mellemrum . Har aspiranter eller foerere paa 40 aar og derover efter korrektion af synet en synsevne under det normale , men alligevel opfylder mindstekravene i punkt 6.1 . og 6.2 . , undersoeges aarsagen til den nedsatte synsevne , inden koerekortet udstedes eller forlaenges . Dersom der paavises eller foreligger formodning om en oejensygdom , skal der foretages jaevnlige undersoegelser med korte mellemrum .

6.1 . Den , der anmoder om udstedelse eller forlaengelse af koerekort , skal , eventuelt med korrigerende briller , have en synsstyrke paa mindst 0,4 og helst en hoejere vaerdi paa det bedste oeje eller mindst 0,5 paa de to oejne tilsammen , og en vaerdi , maalt ved en laegeundersoegelse , paa mindst 0,2 paa det daarligste oeje . Koerekortet maa hverken udstedes eller forlaenges , hvis det efter en laegeundersoegelse viser sig , at aspirantens eller foererens syn er nedsat med mere end 20 grader i den temporale del af synsfeltet , eller hvis vedkommende lider af diplopi eller utilstraekkeligt binokulaert syn .

6.2 . Aspiranter eller foerere , der kun kan se med det ene oeje , kan erhverve koerekort eller faa dette forlaenget , dersom en kompetent laegelig myndighed bekraefter , at vedkommende har befundet sig i denne tilstand i saa lang tid , at han har tilpa * sig den , og at synsstyrken , eventuelt med korrigerende briller , er mindst 0,8 . Saadanne personer maa ikke have nogen begraensning af synsfeltet paa dette oeje .

7 . Gruppe 2 : Aspiranter og foerere i denne gruppe skal underkastes en synsproeve i forbindelse med ansoegningen om udstedelse af koerekort og derefter helst med jaevne mellemrum . Hvis aspiranter eller foerere paa 40 aar og derover har et korrigeret syn under det normale , men alligevel opfylder mindstekravene i punkt 7.1 . , undersoeges aarsagen til den nedsatte synsevne , inden koerekortet udstedes eller forlaenges .

7.1 . Den , der anmoder om udstedelse eller forlaengelse af koerekort , skal med begge oejne have en synsstyrke , eventuelt med korrigerende briller , paa mindst 0,75 paa det bedste oeje og mindst 0,5 paa det daarligste oeje . Hvis vedkommende anvender korrigerende briller , maa det ukorrigerede syn ikke vaere under 0,1 , og vedkommende skal kunne taale korrektionen . Koerekortet maa hverken udstedes eller forlaenges , hvis aspiranten eller foereren har nedsat synsfelt eller lider af diplopi eller utilstraekkeligt binokulaert syn .

7.2 . Foerere i denne gruppe kan opnaa tilladelse til at anvende kontaktlinser , dersom en kompetent laegelig myndighed har afgivet positiv udtalelse derom .

Hoerelsen

8 . Aspiranter eller foerere i gruppe 2 kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , dersom deres hoerelse er saa daarlig , at de haemmes i udfoerelsen af deres hverv .

Almentilstanden og fysiske mangler

9 . Gruppe 1 : Aspiranter eller foerere , der er fysisk handicappede , kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort uden saerlige klausuler , medmindre de har bestaaet en koereproeve , ved hvilken det godtgoeres , at de er i stand til at foere et koeretoej forsynet med de normale betjeningsapparater .

9.1 . Aspiranter eller foerere , der er fysisk handicappede , kan faa udstedt eller forlaenget koerekort med saerlige klausuler , dersom det koeretoej , de foerer , er tilpasset vedkommendes behov . Enhver klausul paa koerekortet skal angive , hvilken type ombygning der kraeves foretaget paa koeretoejet .

9.2 . I tivlstilfaelde underkastes aspiranten efter laegeundersoegelse hos en kompetent myndighed en praktisk proeve , saaledes at der opnaas sikkerhed for vedkommendes koerefaerdighed , og der kan derefter udstedes koerekort , eventuelt med tidsbegraenset gyldighed , saaledes at tilfaeldet kan holdes under observation . Vurderingen af de fysiske handicap skal i det vaesentligste bygge paa mekaniske betragtninger , ud fra hvilke det kan afgoeres , om de konstaterede handicap over en laengere periode vil kunne vaere til hinder for effektiv og hurtig manoevrering og haemme betjeningen af betjeningsapparaterne under nogen som helst forhold , herunder navnlig i en noedssituation .

10 . Gruppe 2 : Aspiranter eller foerere kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , dersom de lider af handicap , der vil kunne vaere til hinder for korrekt og sikker foering af koeretoejet .

10.1 . Laegeundersoegelsen af aspiranterne eller foererne skal omfatte samtlige legemets bevaegelser - muskelstyrke , -kontrol og -koordination - navnlig hvad angaar arme og ben .

10.2 . Opstaar der efter udstedelsen af koerekortet et handicap , der kan vaere til hinder for korrekt og sikker foering af koeretoejet , skal foereren afbryde sin virksomhed og lade sig underkaste en undersoegelse af en kompetent laegelig myndighed .

Hjerte - og kredsloebssygdomme

11 . Aspiranter eller foerere kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , dersom de lider af hjerte - og kredsloebssygdomme , medmindre ansoegningen underbygges af en laegeattest .

12 . Med hensyn til aspiranter eller foerere i gruppe 2 tager den kompetente laegelige myndighed fornoedent hensyn til den oegede risiko og fare , der er forbundet med at foere de koeretoejer , der falder ind under definitionen af denne gruppe .

Endokrine forstyrrelser

13 . I forbindelse med alvorlige endokrine forstyrrelser , undtagen sukkersyge , skal medlemsstaternes lovgivning indeholde passende bestemmelser vedroerende udstedelse og forlaengelse af koerekort .

14 . Gruppe 1 : Aspiranter eller foerere , der lider af sukkersyge , kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , dersom de samtidig lider af oejen - , nerve - eller hjerte-kredsloebskomplikationer eller af ukompenseret acidose .

14.1 . Aspiranter eller foerere , der lider af sukkersyge , kan faa koerekort udstedt eller forlaenget for et begraenset tidsrum , dersom de ikke lider af nogen af de under punkt 14 naevnte komplikationer , dog forudsat at de er under fortsat medicinsk observation .

15 . Gruppe 2 : Aspiranter eller foerere , der lider af sukkersyge , som kraever insulinbehandling , kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort .

Nervesygdomme

16 . Aspiranter eller foerere kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , dersom de lider af

a ) encephalitis , dissemineret ( multipel ) sklerose , myastenia gravis eller arvelige nervesygdomme forbundet med fremadskridende muskelsvind og medfoedte myotoniske forstyrrelser ;

b ) sygdomme i det perifere nervesystem , eller

c ) traumatiske lidelser i centralnervesystemet eller det perifere nervesystem ,

medmindre ansoegningen underbygges af en laegeattest , eller de paagaeldende paa betryggende vis er i stand til at betjene koeretoejets betjeningsapparater og overholde faerdselsreglerne . Disse tilfaelde skal kontrolleres jaevnligt .

17 . Gruppe 1 : Aspiranter eller foerere , der lider af epilepsi , kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort . Den nationale lovgivning kan fastsaette , at der med forbehold af en laegeattest kan udstedes koerekort til en person , der tidligere har lidt af epilepsi , men som laenge ( f.eks . i 2 aar ) har vaeret anfaldsfri .

17.1 . Aspiranter eller foerere , der lider af sygdomme i hjernens karforsyning , kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , medmindre deres anmodning underbygges af en laegeattest og under forudsaetning af , at koeretoejets betjeningsapparater er anbragt eller aendret efter vedkommendes behov , eller der anvendes et passende specialkoeretoej . Gyldigheden af det koerekort , der udstedes eller forlaenges , skal vaere tidsmaessigt begraenset i overensstemmelse med en laegeattest .

17.2 . Aspiranter eller foerere , der lider af rygmarvslaesioner , som har medfoert paraplegi , kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , medmindre koeretoejet er forsynet med saerlige betjeningsapparater .

18 . Gruppe 2 : Aspiranter eller foerere , der lider eller tidligere har lidt af epilepsi , sygdomme i hjernens karforsyning eller af rygmarvslaesioner , som har medfoert paraplegi , kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort .

Mentale forstyrrelser

19 . Aspiranter eller foerere kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , dersom de lider af :

a ) mentale forstyrrelser hidroerende fra sygdomme , traumatiske lidelser eller fra operationer i centralnervesystemet ;

b ) alvorlig aandelig retardering ;

c ) sindssygdom , herunder generel parese , eller

d ) psychoneurotiske forstyrrelser eller karakterforstyrrelser ,

medmindre ansoegningen underbygges af en laegeattest .

20 . Med hensyn til aspiranter eller foerere i gruppe 2 tager den kompetente laegelige myndighed behoerigt hensyn til den yderligere risiko og fare , der er forbundet med at foere de koeretoejer , der falder ind under definitionen af denne gruppe .

Alkohol

21 . Aspiranter og foerere , der er kroniske alkoholikere , kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort . Hvis ansoegningen underbygges af en laegeattest , kan aspiranten eller foerere , der tidligere har vaeret kroniske alkoholikere , faa udstedt eller forlaenget koerekort for en begraenset periode . Disse tilfaelde skal kontrolleres jaevnligt .

22 . For saa vidt angaar aspiranter eller foerere i gruppe 2 , skal den laegelige myndighed tage behorigt hensyn til den yderligere risiko og fare , der er forbundet med at foere de koeretoejer , som falder ind under definitionen af denne gruppe .

Narkotika og laegemidler

23 . Narkotikamisbrug : Aspiranter eller foerere kan hverken faa udstedt eller fornyet koerekort , dersom de er afhaengige af psykofarmaka .

24 . Regelmaessig indtagelse af narkotika eller laegemidler : Aspiranter eller foerere kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , dersom de regemaessigt indtager narkotika eller laegemidler , som kan saette dem ud af stand til at foere et koeretoej paa fuldt betryggende maade , medmindre ansoegningen underbygges af en laegeattest .

24.1 . For saa vidt angaar aspiranter eller foerere i gruppe 2 , skal den kompetente laegelige myndighed tage behoerigt hensyn til den yderligere risiko og fare , der er forbundet med at foere de koeretoejer , som falder ind under definitionen af denne gruppe .

Blodsygdomme

25 . Aspiranter eller foerere kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , dersom de lider af alvorlige blodsygdomme , medmindre ansoegningen underbygges af en laegeattest .

Sygdomme i det uro-genitale system

26 . Aspiranter eller foerere kan hverken faa udstedt eller forlaenget koerekort , dersom de har alvorlige nyrelidelser .

Inddragelse af koerekort

27 . Den nationale lovgivning skal indeholde bestemmelse om inddragelse af koerekort paa grundlag af en laegeattest , dersom de paagaeldende myndigheder erfarer , at foererens sundhedstilstand ville have medfoert , at han ikke kunne have faaet udstedt eller forlaenget sit koerekort .

ANDRE BESTEMMELSER

i ) Bestemmelserne i dette bilag er ikke til hinder for , at en medlemsstat kan fastsaette , at en foerer , som har faaet et koerekort inden den 1 . januar 1983 , paa mindre strenge betingelser end dem , der er fastsat i dette bilag , med regelmaessige mellemrum kan faa fornyet dette koerekort paa de betingelser , der var gaeldende , da han erhvervede det .

ii ) Medlemsstaterne kan fravige bestemmelserne i dette bilag , naar udviklingen i laegevidenskaben goer saadanne fravigelser fuldt ud forenelige med de normer , som er fastsat heri . Naevnte fravigelser finder kun anvendelse paa ansoegere , som har gennemgaaet en laegeundersoegelse , og hvis ansoegning stoettes af en laegeerklaering .