31980L1177

Rådets direktiv 80/1177/EØF af 4. december 1980 om statistisk registrering af godstransporten med jernbane inden for rammerne af en regional statistik

EF-Tidende nr. L 350 af 23/12/1980 s. 0023 - 0040
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 2 s. 0151
den græske specialudgave: Kapitel 16 bind 2 s. 0027
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 2 s. 0151
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0237
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0237


++++

RAADETS DIREKTIV

af 4 . december 1980

om statistisk registrering af godstransporten med jernbane inden for rammerne af en regional statistik

( 80/1177/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 213 ,

under henvisning til udkast til direktiv forelagt af Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Med henblik paa udfoerelsen af de opgaver , der er paalagt den i henhold til traktaten , skal Kommissionen have regelmaessig adgang til sammenhaengende og synkroniserede statistiske oplysninger om omfanget og udviklingen af godstransporten med jernbane i medlemsstaterne ; disse data skal vaere sammenlignelige baade medlemsstaterne imellem og med data for andre transportformer og boer omfatte baade den nationale og den internationale trafik samt transittrafikken ;

i betragtning af de oekonomiske og miljoemaessige fordele ved kombineret transport boer statistikken omfatte saerskilte data for denne transportform ;

for at goere det muligt at faa tilfredsstillende oplysninger om markedet for godstransport med jernbane skal disse statistiske data registreres saerskilt for de vigtigste trafikforbindelser ;

de enkelte medlemsstaters allerede foreliggende statistikker over godstransporten boer yderligere harmoniseres paa faellesskabsniveau ;

for at lette ivaerksaettelsen af de foreslaaede bestemmelser boer der fastsaettes visse tidsfrister for forelaeggelsen af det noedvendige statistiske materiale ;

Kommissionen boer udarbejde en beretning til Raadet for at give dette mulighed for at undersoege , i hvilket omfang de indsendte statistiske data bidrager til at opfylde direktivets maalsaetning ; direktivet boer derfor aabne mulighed for at foreslaa forbedringer af de metoder , der anvendes til udarbejdelsen af disse statistikker ; Raadet boer paa forslag af Kommissionen traeffe afgoerelse om udarbejdelse af en statistik for den internationale trafik mellem regioner og en saerskilt statistik for hele togladninger ;

statistiske oplysninger er paakraevede for at faa kendskab til godstransportens omfang og udvikling ; Faellesskabet boer derfor i en indkoeringsperiode yde medlemsstaterne et finansielt bidrag til at gennemfoere arbejdet i forbindelse hermed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne udarbejder statistikker over godstransporten med jernbane paa den del af hovedbanenettet inden for deres omraade , der anvendes til offentlig transport .

2 . I dette direktiv forstaas ved :

a ) hovedbanenet : alle banelinjer og -anlaeg , der drives af foelgende virksomheder :

SNCB/NMBS : Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen , Belgien

DSB : De danske Statsbaner , Danmark

DB : Deutsche Bundesbahn , Forbundsrepublikken Tyskland

!***

SNCF : Société nationale des chemins de fer français , Frankrig

CIE : Coras Iompair Eireann , Irland

FS : Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato , Italien

CFL : Société nationale des chemins de fer luxembourgeois , Luxembourg

NS : Naamloze Vennootschap Nederlandsche Spoorwegen , Nederlandene

BR : British Railways Board , Det forenede Kongerige

NIR : Northern Ireland Railway Company , Det forenede Kongerige .

b ) godstransport med jernbane : transport af gods mellem et indladnings - og et aflaesningssted ved hjaelp af jernbanevogne .

3 . Dette direktiv finder ligeledes anvendelse paa godstransport med jernbanevogne , hvor en del af straekningen tilbagelaegges med faerge .

4 . Dette direktiv finder ikke anvendelse paa foelgende former for godstransport med jernbane :

- tjenestetrafik med ikke-kommercielle formaal ;

- bagage eller biler , ledsaget af passagerer ;

- postforsendelser for postvaesenet .

5 . De foerste statistikker udarbejdes pr . 1 . januar 1982 .

Artikel 2

1 . For saa vidt angaar godstransport paa hovedbanenettet registreres foelgende :

a ) godsets vaegt i tons ;

b ) de vigtigste trafikforbindelser :

- national trafik , hvor godset baade indlades og aflaesses inden for samme indberettende medlemsstat , uafhaengigt af den rute , jernbanevognen foelger ;

- international trafik , hvor godset enten indlades eller aflaesses , men ikke begge dele , i den indberettende medlemsstat , med saerskilt angivelse af indladet og aflaesset gods ;

- transittrafik , hvor godset transporteres gennem den indberettende medlemsstats omraade , men ikke indlades , aflaesses eller omlades der ;

c ) ladningstype :

- hele vogn - eller togladninger : godsforsendelser inklusive bulk-forsendelser af stykgods , hvor taksten beregnes efter anvendelsen af en hel godsvogn eller et helt godstog , uanset om vognens kapacitet udnyttes fuldt ud eller ej ;

- stykgods : alle andre godsforsendelser , herunder ekspresgods og andre pakker ;

d ) hvad angaar hele vogn - eller togladninger

- varernes art i henhold til varegrupperne i foerste kolonne i listen i bilag I ;

- for national trafik , nationale indladnings - og aflaesningsregioner i henhold til den geografiske fortegnelse i bilag II ;

- for international trafik og transittrafik , indladnings - og aflaesningslande i henhold til listen i bilag III ;

e ) den straekning , der er tilbagelagt paa nationale hovedbanenet , udtrykt i km .

2 . For saa vidt angaar kombineret transport paa hovedbanenettet gives foelgende yderligere oplysninger ( om fornoedent paa grundlag af skoen ) :

a ) store containere med en udvendig laengde paa 6,1 m ( 20 fod ) eller derover :

- bruttovaegten af containeren og det transporterede gods ;

- antal tomme og laessede containere .

b ) kombineret jernbane/vejtransport : lastbiler , paahaengsvogne , saettevogne ( med eller uden motorforvogn ) og skifteladsenheder :

- bruttovaegten af det transporterede gods , inklusive vejkoeretoejernes vaegt ;

- antal jernbanevognladninger .

Artikel 3

1 . Med undtagelse af statistiske oplysninger , der i henhold til national lovgivning er undergivet tavhedspligt , indsender medlemsstaterne snarest muligt , og senest fire maaneder eftrer udloebet af den paagaeldende referenceperiode , de statistiske resultater til Kommissionen . For saa vidt angaar skema 1 b , 5 b , 6 b og 7 i bilag IV saettes denne frist dog til 8 maaneder .

2 . Resultaterne meddeles ved hjaelp af skemaer , der er i overensstemmelse med de i bilag IV gengivne modeller .

3 . Databehandlede resultater kan meddeles paa databaerere , hvis art og format fastlaegges af Kommissionen i samraad med de paagaeldende medlemsstater .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne tilstiller inden den 31 . december 1981 Kommissionen en detaljeret beskrivelse af de metoder , de har til hensigt at anvende ved udarbejdelsen af statistikkerne med hensyn til bearbejdning af data og beregning af tkm .

2 . Kommissionen undersoeger i samarbejde med medlemsstaterne de metodologiske og tekniske problemer i forbindelse med udarbejdelsen af statistikkerne med henblik paa at finde frem til loesninger , som goer dataene saa sammenhaengende og sammenlignelige som muligt .

Artikel 5

1 . Kommissionen offentliggoer relevante statistiske resultater .

2 . Kommissionen forelaegger inden den 1 . januar 1985 Raadet en beretning om de indvundne erfaringer i forbindelse med det arbejde , der er foretaget i medfoer af dette direktiv , og foreslaar de aendringer , der maatte vaere noedvendige .

3 . Inden for to aar efter dette direktivs ikrafttraeden traeffer Raadet paa forslag af Kommissionen bestemmelse om udarbejdelse af stastikker for den internationale trafik mellem regioner og en saerskilt statistik for hele togladninger .

Artikel 6

I de foerste tre aar , hvor den i dette direktiv omhandlede statistiske registrering foretages , ydes der medlemsstaterne et finansielt bidrag til daekning af deres udgifter i forbindelse hermed inden for rammerne af de bevillinger , der er afsat hertil paa de europaeiske Faellesskabers budget .

Artikel 7

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for senest den 1 . januar 1982 at efterkomme dette direktiv .

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 4 . december 1980 .

Paa Raadets vegne

J . BARTHEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 85 af 8 . 4 . 1980 , s . 75 .

( 2 ) Udtalelse afgivet den 24 . 9 . 1980 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

BILAG I

LISTE OVER VAREGRUPPER

Varegruppe * Kapitel i NST/R ( 1 ) * Gruppe i NST/R ( 1 ) * Betegnelse *

1 * 0 * 01 * Korn *

2 * * 02 , 03 * Kartofler , andre friske eller frosne groensager og friske frugter *

3 * * 00 , 06 * Levende dyr , sukkerroer *

4 * * 05 * Trae og kork *

5 * * 04 , 09 * Tekstilvarer og affald deraf , andre raamaterialer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse *

6 * 1 * 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 * Naeringsmidler og foderstoffer *

7 * * 18 * Olieholdige froe og frugter , fedtstoffer *

8 * 2 * 21 , 22 , 23 * Fast braendsel af mineralsk oprindelse *

9 * 3 * 31 * Raaolie *

10 * * 32 , 33 , 34 * Mineralolieprodukter *

11 * 4 * 41 , 46 * Jernmalme , skrot og stoev fra hoejovne *

12 * * 45 * Ikke-jernholdige mineraler og affald deraf *

13 * 5 * 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 * Produkter fra metalindustrien *

14 * 6 * 64 , 69 * Cement , kalk , andre byggematerialer , bearbejdede *

15 * * 61 , 62 , 63 , 65 * Ubearbejdede eller bearbejdede mineraler *

16 * 7 * 71 , 72 * Naturlige goedningsstoffer eller bearbejdede goedningsstoffer *

17 * 8 * 83 * Kulkemiske produkter , tjaere *

18 * * 81 , 82 , 89 * Kemiske produkter , undtagen kulkemiske produkter og tjaere *

19 * * 84 * Cellulose og affald deraf *

20 * 9 * 91 , 92 , 93 * Koeretoejer og transportmidler , maskiner , motorer , ogsaa afmonterede , og dele dertil *

21 * * 94 * Metalvarer *

22 * * 95 * Glas , glasvarer , keramiske produkter *

23 * * 96 , 97 * Laeder , tekstiler , beklaedning , diverse bearbejdede varer *

24 * * 99 * Diverse varer *

( 1 ) EFs transportstatistiske varenomenklatur fra De europaeiske Faellesskabers statistiske Kontor , 1968-udgaven

BILAG II

GEOGRAFISK FORTEGNELSE OVER REGIONER

Belgien

Vlaams gewest , undtagen Antwerpen

Antwerpen

Région wallonne

Région bruxelloise/Brussels gewest

Danmark

Danmark

Forbundsrepublikken Tyskland

Schleswig-Holstein

Hamburg

Nordostteil von Niedersachsen

Westteil von Niedersachsen

Suedostteil von Niedersachsen

Bremen ( Land )

Nordteil von Nordrhein-Westfalen

Ruhrgebiet

Suedwestteil von Nordrhein-Westfalen

Ostteil von Nordrhein-Westfalen ( Sieger-Sauerland und Ostteil von Westfalen )

Nordteil von Hessen

Suedteil von Hessen

Nordteil von Rheinland-Pfalz

Suedteil von Rheinland-Pflaz

Nordbaden

Suedbaden

Wuerttemberg

Nordbayern ( Franken )

Ostbayern ( Oberpfalz und Niederbayern )

Suedbayern ( Schwaben und Oberbayern )

Saarland

Berlin ( West )

Graekenland

!***

Frankrig

Ile-de-France

Champagne-Ardennes

Picardie

Haute-Normandie

Centre

Basse-Normandie

Bourgogne

Nord Pas-de-Calais

Lorraine

Alsace

Franche-Comté

Pays de la Loire

Bretagne

Poitou-Charentes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Limousin

Rhône-Alpes

Auvergne

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Corse

Irland

Ireland

Italien

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Abruzzo

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Luxembourg

Luxembourg

Nederlandene

Noord

West , undtagen Rijnmond et IJmond

Rijnmond

IJmond

Zuidwest

Zuid

Oost

Det forenede Kongerige

North

Yorkshire and Humberside

East Midlands

East Anglia

South East

South West

West Midlands

North West

Wales

Scotland

Northern Ireland

BILAG III

LANDEFORTEGNELSE

a ) De europaeiske Faellesskaber

01 Belgien

02 Danmark

03 Forbundsrepublikken Tyskland

04 Graekenland

05 Frankrig

06 Irland

07 Italien

08 Luxembourg

09 Nederlandene

10 Det forenede Kongerige

b ) Tredjelande

11 Schweiz

12 Oestrig

13 Jugoslavien

14 Tyrkiet

15 Spanien

16 Portugal

17 Norge

18 Sverige

19 Finland

20 USSR

21 Den tyske demokratiske Republik

22 Polen

23 Tjekkoslovakiet

24 Ungarn

25 Rumaenien

26 Bulgarien

27 Lande i Det naere og mellemste Oesten

28 Andre lande

BILAG IV

MODELLER TIL SKEMAER

SKEMA 1A

National og international trafik : transporterede godsmaengder efter varegruppe

Indberettende lande : ...

Periode ( aar ) : ...

Varegruppe ( 1 ) * National trafik * International trafik * I alt *

* t * tkm ( 2 ) * t * tkm ( 2 ) * t * tkm ( 2 ) *

* * * Indladet * Aflaesset * * * *

A . Hele tog/vognladninger * * * * * * * *

01 * * * * * * * *

02 * * * * * * * *

03 * * * * * * * *

... * * * * * * * *

I alt A * * * * * * * *

B . Stykgods * * X * * * X * * X *

I alt ( A + B ) * * X * * * X * * X *

( 1 ) Jf . bilag I .

( 2 ) tkm paa hovedbanenet .

SKEMA 1B

Transittrafik efter varegrupper

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

Varegruppe ( 1 ) * t * tkm ( 2 ) *

A . Hele tog/vognladninger * * *

01 * * *

02 * * *

03 * * *

... * * *

I alt A * * *

B . Stykgods * * X *

I alt ( A + B ) * * X *

( 1 ) Jf . bilag I .

( 2 ) tkm paa hovedbanenet .

SKEMA 2

National trafik inden for og mellem regionerne ( 1 ) efter indladnings - og aflaesningsregion

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

* ( tons ) *

Indladningsregion ( 2 ) * Aflaesningsregion *

* 01 * 02 * 03 * ... * * I alt *

01 * * * * * * *

02 * * * * * * *

03 * * * * * * *

... * * * * * * *

I alt * * * * * * *

( 1 ) Kun hele tog - og vognladninger .

( 2 ) Kommissionen fastsaetter et kendingstal for hver region i overensstemmelse med proceduren i artikel 4 , stk . 2 .

SKEMA 3

National trafik : indladede og aflaessede godsmaengder efter regioner og varegrupper ( 1 )

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

* ( tons ) *

Region ( 2 ) * Varegruppe ( 3 ) *

* 01 * 02 * 03 * ... * * I alt *

A . Aflaesset gods fra oevrige regioner * * * * * * *

01 * * * * * * *

02 * * * * * * *

03 * * * * * * *

... * * * * * * *

I alt A * * * * * * *

B . Gods afsendt til oevrige regioner * * * * * * *

01 * * * * * * *

02 * * * * * * *

03 * * * * * * *

... * * * * * * *

I alt B ( = I alt A ) * * * * * * *

C . Gods transporteret inden for enkelte regioner * * * * * * *

01 * * * * * * *

02 * * * * * * *

03 * * * * * * *

... * * * * * * *

I alt C * * * * * * *

I alt A + B + C * * * * * * *

I alt national ( A + B = B + C ) * * * * * * *

( 1 ) Kun hele tog - og vognladninger .

( 2 ) Kommissionen fastsaetter et kendingstal for hver region i overensstemmelse med proceduren i artikel 4 , stk . 2 .

( 3 ) Jf . bilag I .

SKEMA 4a

National trafik ( 1 ) : transporterede godsmaengder efter varegrupper og afstande

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

* ( tons ) *

Afstande * Varegruppe ( 2 ) *

* 01 * 02 * 03 * ... * * I alt *

- 49 km * * * * * * *

50 - 149 km * * * * * * *

150 - 499 km * * * * * * *

500 km - * * * * * * *

I alt * * * * * * *

( 1 ) Kun hele tog - og vognladninger .

( 2 ) Jf . bilag I .

SKEMA 4b

National trafik ( 1 ) : praesterode tkm efter varegrupper og afstande

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

* ( i tons ) *

Afstande * Varegruppe ( 2 ) *

* 01 * 02 * 03 * ... * * I alt *

- 49 km * * * * * * *

50 - 149 km * * * * * * *

150 - 499 km * * * * * * *

500 km - * * * * * * *

I alt * * * * * * *

( 1 ) Kun hele tog - og vognladninger .

( 2 ) Jf . bilag I .

SKEMA 5a

International trafik ( 1 ) : paa hoyedbanenet transporterede godsmaengder efter land og varegruppe

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

* ( tons ) *

Land ( 2 ) * Varegruppe ( 3 ) *

* 01 * 02 * 03 * ... * * I alt *

A . Aflaesset gods fra : * * * * * * *

01 * * * * * * *

02 * * * * * * *

03 * * * * * * *

... * * * * * * *

B . Gods afsendt til : * * * * * * *

01 * * * * * * *

02 * * * * * * *

03 * * * * * * *

... * * * * * * *

I alt ( A + B ) * * * * * * *

( 1 ) Kun hele tog - og vognladninger .

( 2 ) Jf . bilag III .

( 3 ) Jf . bilag I .

SKEMA 5b

Transittrafik ( 1 ) : paa hovedbanenet transporterede godsmaengder efter indladnings - og aflaesningsland

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

Indladnings - * Aflaesnings - * tons *

land ( 2 ) * *

01 * 01 * *

* 02 * *

* 03 * *

* ... * *

* I alt 01 * *

02 * 01 * *

* 02 * *

* 03 * *

* ... * *

* I alt 02 * *

" * ... * *

* I alt " * *

I alt * *

( 1 ) Transit uden omladning : kun hele tog - og vognladninger .

( 2 ) Jf . bilag III .

SKEMA 6a

International trafik ( 1 ) : paa hovedbanenet praesterede tkm efter land og varegruppe

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

* ( tkm ) *

Land ( 2 ) * Varegruppe ( 3 ) *

* 01 * 02 * 03 * ... * * I alt *

A . Aflaesset gods fra : * * * * * * *

01 * * * * * * *

02 * * * * * * *

03 * * * * * * *

... * * * * * * *

B . Gods afsendt til : * * * * * * *

01 * * * * * * *

02 * * * * * * *

03 * * * * * * *

... * * * * * * *

I alt ( A + B ) * * * * * * *

( 1 ) Kun hele tog - og vognladninger .

( 2 ) Jf . bilag III .

( 3 ) Jf . bilag I .

SKEMA 6b

Transittrafik ( 1 ) : paa hovedbanenet praesterede tkm efter inladnings - og aflaesningsland

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

Indladnings - * Aflaesnings - * tkm *

land ( 2 ) * *

01 * 01 * *

* 02 * *

* 03 * *

* ... * *

* I alt 01 * *

02 * 01 * *

* 02 * *

* 03 * *

* ... * *

* I alt 02 * *

" * ... * *

* I alt " * *

I alt * *

( 1 ) Transit uden omladning ; kun hele tog - og vognladninger .

( 2 ) Jf . bilag III .

SKEMA 7

National og international samt transittrafik : transport af store containere samt vejkoeretoejer til godstransport

Indberettende land : ...

Periode ( aar ) : ...

* National trafik * International trafik * Transittrafik ( uden omladning ) * I alt *

* * Indladet * Aflaesset * * *

* Antal * t ( 1 ) * Antal * t ( 1 ) * Antal * t ( 1 ) * Antal * t ( 1 ) * Antal * t ( 1 ) *

STORE CONTAINERE * * * * * * * * * * *

i ) laessede containere * * * * * * * * * * *

ii ) tomme containere * * X * * X * * X * * X * * X *

SKINNE/VEJ * ( 2 ) * * ( 2 ) * * ( 2 ) * * ( 2 ) * * ( 2 ) * *

Vaegt inklusive containerens eller vejkoeretoejets egenvaegt .

Antal jernbanevogne belaesset med vejkoeretoejer til godstransport , dvs . lastbiler , paahaengsvogne , saettevogne ( med eller uden motorforvogn ) og skifteladsenheder .

SKEMA 8

National og international trafik ( 1 ) : paa hovedbanenet transporterede godsmaengder efter trafikforbindelser

Indberettende land : ...

Periode ( maaned ) ...

Trafikforbindelse * Tons *

A . National trafik * *

B . Aflaesset gods fra ( 2 ) : * *

01 * *

02 * *

03 * *

... * *

C . Cods afsendt til ( 2 ) : * *

01 * *

02 * *

03 * *

... * *

I alt ( A + B + C ) * *

( 1 ) Kun hele tog - og vognladninger .

( 2 ) Se bilag III .