31980L1107

Rådets direktiv 80/1107/EØF af 27. november 1980 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet

EF-Tidende nr. L 327 af 03/12/1980 s. 0008 - 0013
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 2 s. 0126
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 4 s. 0042
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 2 s. 0126
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0224
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0224


++++

RAADETS DIREKTIV

af 27 . november 1980

om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at vaere udsat for kemiske , fysiske og biologiske agenser under arbejdet

( 80/1107/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) , udarbejdet efter hoering af Det raadgivende udvalg for sikkerhed , hygiejne og sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadets resolution af 29 . juni 1978 om De europaeiske Faellesskabers handlingsprogram vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen ( 4 ) tilraader en harmonisering af bestemmelser og foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagere mod visse kemiske , fysiske og biologiske agenser ; der maa derfor i henhold til traktatens artikel 117 udfoldes bestraebelser med henblik paa en indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser paa et stadigt stigende niveau ;

en gennemgang af de foranstaltninger , der er vedtaget af medlemsstaterne til beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for kemiske , fysiske og biologiske agenser under arbejdet , viser , at der bestaar en raekke forskelle ; der boer derfor med henblik paa at sikre en afbalanceret udvikling foranstaltes en indbyrdes tilnaermelse og en forbedring af disse foranstaltninger , som direkte paavirker faellesmarkedets funktion ; denne indbyrdes tilnaermelse og forbedring maa foretages paa grundlag af faelles principper ;

naevnte beskyttelse boer sikres i videst muligt omfang ved foranstaltninger , der tilsigter at undgaa , at arbejdstagerne udsaettes for visse agenser , eller at fastholde et saa lavt niveau , som det med rimelighed er muligt ;

med henblik herpaa boer medlemsstaterne , naar de vedtager bestemmelser paa dette omraade , efterkomme en raekke forskrifter , som blandt andet omfatter fastsaettelse af graensevaerdier ; en indledende liste over agenser kan optages i dette direktiv med henblik paa anvendelsen af mere specielle supplerende forskrifter ; medlemsstaterne bestemmer , hvorvidt og i bekraeftende fald i hvilket omfang de enkelte forskrifter finder anvendelse paa den paagaeldende agens ;

der boer inden for de frister , der er fastsat i dette direktiv , for et begraenset antal agenser ivaerksaettes bestemmelser , der skal sikre en passende overvaagning af de paagaeldende arbejdstageres sundhedstilstand , medens de er udsat for disse agenser , og en passende oplysning af naevnte arbejdstagere ;

for en raekke agenser fastsaetter Raadet i saerdirektiver graensevaerdier og andre specielle forskrifter ;

visse tekniske aspekter ved de specielle forskrifter , der skal fastlaegges i saerdirektiverne , kan tages op til revision paa grundlag af indvundne erfaringer og udviklingen paa det tekniske og videnskabelige omraade ;

arbejdsmarkedets parter spiller en vaesentlig rolle i forbindelse med beskyttelse af arbejdstagerne ;

da Den hellenske Republik i overensstemmelse med tiltraedelsesakten af 1979 bliver medlem af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab den 1 . januar 1981 , boer der for dette land fastsaettes en yderligere frist for ivaerksaettelsen af dette direktiv , saaledes at landet faar mulighed for at opbygge de lovgivningsmaessige , sociale og tekniske strukturer , der er noedvendige , i saerdeleshed for saa vidt angaar samraad mellem arbejdsmarkedets parter , indfoerelse af en overvaagning af arbejdstagernes sundhedstilstand samt kontrol med direktivets gennemfoerelse -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Formaalet med dette direktiv er at beskytte arbejdstagere mod de farer for deres sundhed og sikkerhed , som de er eller kan blive udsat for under arbejdet , saafremt de udsaettes for kemiske , fysiske og biologiske agenser , der anses for skadelige , herunder at forebygge saadanne farer .

2 . Dette direktiv finder ikke anvendelse

- paa arbejdstagere , der er udsat for straaling henhoerende under traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab ;

- i skibsfarten ;

- i luftfarten .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved :

a ) agens : kemisk , fysisk eller biologisk arbejdsmiljoefaktor , der er til stede under arbejdet , og som kan udgoere en fare for sundheden ;

b ) arbejdstager : enhver loenmodtager , som under sit arbejde er eller kan blive udsat for en agens ;

c ) graensevaerdi : graense for , i hvilket omfang arbejdstageren maa udsaettes for en agens , eller graensevaerdi for en biologisk indikator i det paagaeldende miljoe , afhaengigt af agensen .

Artikel 3

1 . For at undgaa at arbejdstagere udsaettes for agenser , eller for at holde en saadan situation paa et saa lavt niveau , som det med rimelighed er mulige , traeffer medlemsstaterne , naar de til beskyttelse af arbejdstagerne vedtager bestemmelser vedroerende en agens ,

- de i artikel 4 omhandlede foranstaltninger ,

- de i artikel 5 omhandlede supplerende foranstaltninger , naar det drejer sig om en af de agenser , der er anfoert i den indledende liste i bilag I .

2 . Med henblik paa anvendelsen af stk . 1 bestemmer medlemsstaterne , i hvilket omfang hver af de i artikel 4 og 5 omhandlede foranstaltninger i givet fald skal finde anvendelse , under hensyn til agensens art , den styrke og varighed , hvormed arbejdstageren udsaettes for agensen , farens stoerrelse og kendskabet til denne fare , samt hvorvidt de foranstaltninger , der skal traeffes , er af hastende karakter .

3 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre ,

- at der med hensyn til de agenser , der er anfoert i bilag II , del A , foranstaltes en passende overvaagning af arbejdstagernes sundhedstilstand i den periode , i hvilken de er udsat for de naevnte agenser ;

- at der med hensyn til de agenser , der er anfoert i bilag II , del B , gives arbejdstagerne og/eller disses repraesentanter paa arbejdspladsen adgang til passende oplysninger om den fare , der er forbundet med de naevnte agenser .

4 . Medlemsstaternes vedtagelse af de i stk . 3 omhandlede foranstaltninger indebaerer ikke forpligtelse til at anvende stk . 1 og 2 .

Artikel 4

De i artikel 3 , stk . 1 , foerste led , omhandlede foranstaltninger er foelgende :

1 . begraenset anvendelse af agensen paa arbejdspladsen ,

2 . begraensning af antallet af arbejdstagere , der er eller kan blive udsat for agensen ,

3 . forebyggende tekniske foranstaltninger

4 . fastsaettelse af graensevaerdier og naermere regler for stikproeveudtagning , for maaling og for vurdering af resultaterne ,

5 . beskyttelsesforanstaltninger , der omfatter anvendelse af hensigtsmaessige arbejdsmetoder og -fremgangsmaader ,

6 . kollektive beskyttelsesforanstaltninger ,

7 . individuelle beskyttelsesforanstaltninger , naar det ikke med rimelighed paa anden maade kan undgaas , at arbejdstageren udsaettes for agensen ,

8 . hygiejneforanstaltninger ,

9 . oplysning af arbejdstagerne om de potentielle farer i forbindelse med , at de udsaettes for agensen , om de forebyggende tekniske foranstaltninger , som arbejdstagerne skal overholde , og om de sikkerhedsforanstaltninger , som arbejdsgiveren har truffet , og som arbejdstagerne skal traeffe ,

10 . opsaetning af advarsels - og sikkerhedsskilte ,

11 . overvaagning af arbejdstagernes sundhed ,

12 . foering og ajourfoering af fortegnelser over det omfang , i hvilket arbejdstagerne udsaettes for agensen , af lister over arbejdstagere , der er udsat for agensen , og af laegejournaler ,

13 . noedforanstaltninger i tilfaelde af en unormal situation for arbejdstagere , der er udsat for agensen ,

14 . om fornoedent begraenset eller generelt forbud mod agensen , saafremt anvendelsen af de oevrige til raadighed staaende metoder ikke goer det muligt at sikre en tilstraekkelig beskyttelse .

Artikel 5

De i artikel 3 , stk . 1 , andet led , omhandlede supplerende foranstaltninger er foelgende :

1 . ivaerksaettelse af en laegelig overvaagning af arbejdstagerne , foretaget foer disse udsaettes for agensen og derefter med regelmaessige mellemrum . I saerlige tilfaelde skal arbejdstagere , der har vaeret udsat for agensen , have mulighed for paa passende maade at faa deres sundhedstilstand overvaaget , efter at de ikke laengere er udsat for den paagaeldende agens ;

2 . adgang for arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter paa arbejdspladsen til resultaterne af maalinger vedroerende det omfang , i hvilket arbejdstagerne udsaettes for en agens og til de samlede anonyme resultater , der er indhentet ved biologiske undersoegelser , og som udtrykker , hvorledes de paagaeldende har vaeret udsat for en agens , naar saadanne undersoegelser er foreskrevet ;

3 . adgang for den enkelte arbejdstager til resultaterne af de biologiske undersoegelser , han selv har vaeret underkastet , og som udtrykker , hvorledes han har vaeret udsat for en agens ;

4 . saafremt de i artikel 4 omhandlede graensevaerdier overskrides , underretning af arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter paa arbejdspladsen om aarsagerne til overskridelsen og om de foranstaltninger , der er eller vil blive truffet for at afhjaelpe denne ;

5 . adgang for arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter paa arbejdspladsen til passende oplysninger , der vil kunne foroege deres kendskab til de farer , de er udsat for .

Artikel 6

Medlemsstaterne drager omsorg for ,

- at arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer hoeres inden vedtagelsen af bestemmelserne for ivaerksaettelsen af de i artikel 3 omhandlede foranstaltninger , og at arbejdstagerrepraesentanterne paa de paagaeldende virksomheder eller anlaeg kan sikre sig gennemfoerelsen af disse bestemmelser eller medvirke ved denne gennemfoerelse ;

- at en arbejdstager , der af laegelige grunde i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis midlertidigt unddrages virkningerne af en agens , saa vidt muligt placeres i en anden stilling ;

- at de foranstaltninger , der traeffes i medfoer af dette direktiv , er forenelige med noedvendigheden af at sikre befolkningens sundhed og miljoeet .

Artikel 7

Dette direktiv og de i artikel 8 omhandlede saerdirektiver foregriber ikke medlemsstaternes mulighed for at anvende eller indfoere administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som sikrer en bedre beskyttelse af arbejdstagere .

Artikel 8

1 . Paa forslag af Kommissionen fastsaetter Raadet i de saerdirektiver , som det udsteder vedroerende de i bilag I anfoerte agenser , graensevaerdien eller graensevaerdierne og de oevrige specielle forskrifter .

2 . Saerdirektiverne forsynes med et loebenummer i titlen .

3 . Tilpasningen til den tekniske udvikling i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 10 er begraenset til de i bilag III anfoerte tekniske aspekter , og foretages paa de betingelser , der fastsaettes i saerdirektiverne .

Artikel 9

1 . Med henblik paa den i artikel 8 , stk . 3 , omhandlede tilpasning til den teknisk udvikling nedsaettes der et udvalg sammensat af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand .

2 . Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden .

Artikel 10

1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel , indbringer formanden sagen for udvalget , enten paa eget initiativ eller paa begaering af en repraesentant for en medlemsstat .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget spoergsmaalet haster . Det afgiver udtalelse med et flertal af enogfyrre stemmer , idet der tillaegges medlemsstaternes stemmer vaegt som fastsat i artikel 148 , stk . 2 , i traktaten . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger , saafremt de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse .

b ) Saafremt de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse , eller der ikke er afgivet nogen udtalelse , forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

c ) Saafremt Raadet ikke har truffet afgoerelse inden for en frist paa tre maaneder , efter at det har faaet sagen forelagt , vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger .

Artikel 11

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en frist af tre aar fra dets meddelelse . De underretter straks Kommissionen herom .

For saa vidt angaar artikel 3 , stk . 3 , foerste led , er den naevnte frist dog fire aar .

Uanset de foregaaende bestemmelser er de i foerste og andet afsnit omhandlede frister henholdsvis fire og fem aar for Den hellenske Republiks vedkommende .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 27 . november 1980 .

Paa Raadets vegne

J . SANTER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 89 af 5 . 4 . 1979 , s . 6 .

( 2 ) EFT nr . C 59 af 10 . 3 . 1980 , s . 73 .

( 3 ) EFT nr . C 297 af 28 . 11 . 1979 , s . 5 .

( 4 ) EFT nr . C 165 af 11 . 7 . 1978 , s . 1 .

BILAG I

Liste over agenser omhandlet i artikel 3 , stk . 1 , andet led , og i artikel 8 , stk . 1

Acrylonitril

Asbest

Arsenik og forbindelser heraf

Benzen

Cadmium og forbindelser heraf

Kviksoelv og forbindelser heraf

Nikkel og forbindelser heraf

Bly og forbindelser heraf

Chlorerede kulbrinter :

- Chloroform

- Paradichlorbenzen

- Tetrachlorkulstof

BILAG II

A . Liste over agenser omhandlet i artikel 3 , stk . 3 , foerste led

1 . Asbest

2 . Bly og forbindelser heraf

B . Liste over agenser omhandlet i artikel 3 , stk . 3 , andet led

1 . Asbest

2 . Arsenik og forbindelser heraf

3 . Cadmium og forbindelser heraf

4 . Kviksoelv og forbindelser heraf

5 . Bly og forbindelser heraf .

BILAG III

Tekniske aspekter omhandlet i artikel 8 , stk . 3

1 . Naermere bestemmelser for stikproeveudtagning og maalemetoder ( herunder kvalitetskontrol ) med hensyn til graensevaerdierne , for saa vidt disse bestemmelser ikke har indvirkning paa den maengdemaessige betydning af de paagaeldende graensevaerdier .

2 . Praktiske retningslinjer for laegelig overvaagning inden og medens arbejdstagerne udsaettes for en agens , samt efter at denne situation er ophoert , og for foering af journaler over resultaterne af denne laegelige overvaagning .

3 . Praktiske bestemmelser for opstilling og foering af journaler over resultaterne fra miljoemaalinger og af lister over arbejdstagere , der er udsat for agenser .

4 . Praktisk vejledning vedroerende de alarmanordninger , der skal installeres paa arbejdspladser , hvor en unormal situation kan opstaa for arbejdstagere , der er udsat for agenser .

5 . Praktisk vejledning vedroerende de noedforanstaltninger , der skal traeffes i tilfaelde af unormale udslip .

6 . Kollektive og individuelle beskyttelsesforanstaltninger , der skal indfoeres i forbindelse med visse former for arbejde ( f.eks . vedligeholdelse og reparation ) , hvorunder det ikke kan garanteres , at koncentrationen eller intensiteten af agenserne kan holdes under graensevaerdierne .

7 . Gennemfoerelsesbestemmelser for de generelle hygiejneregler og midler til sikring af den individuelle hygiejne .

8 . Opsaetning af skilte med angivelse af omraader , hvor der er fare for , at arbejdstagerne i betydeligt omfang kan blive udsat for agenser , og med anfoerelse af de sikkerhedsregler , der skal iagttages .