31980L0779

Rådets direktiv 80/779/EØF af 15. Juli 1980 om grænseværdier for luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og svævestøv

EF-Tidende nr. L 229 af 30/08/1980 s. 0030 - 0048
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 2 s. 0193
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 2 s. 0193
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 3 s. 0022
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 3 s. 0022


++++

RAADETS DIREKTIV

af 15 . juli 1980

om graensevaerdier og vejledende vaerdier for luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og svaevestoev

( 80/779/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 og 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

De europaeiske Faellesskabers handlingsprogrammer paa miljoeomraadet af 1973 ( 3 ) og af 1977 ( 4 ) tager foerst og fremmest sigte paa en aktion mod svovldioxid og svaevestoev , dels paa grund af disse stoffers giftighed , dels paa grund af den nuvaerende viden om deres indvirkning paa menneskets sundhed og miljoeet ;

forskel mellem medlemsstaternes allerede gaeldende bestemmelser - eller bestemmelser , som er under udarbejdelse - vedroerende svovldioxid og svaevestoev kan fremkalde ulige konkurrencevilkaar og foelgelig indvirke direkte paa det faelles markeds funktion ; der maa derfor paa dette omraade foretages indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning i henhold til traktatens artikel 100 ;

en af Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs vigtigste opgaver er at fremme en harmonisk udvikling af den oekonomiske virksomhed i Faellesskabet som helhed og en varig og afbalanceret ekspansion ; denne opgave vil kun kunne loeses , hvis forurening og gener bekaempes , og hvis livskvaliteten og miljoebeskyttelsen forbedres ; da traktaten ikke indeholder den fornoedne hjemmel hertil , boer traktatens artikel 235 tages i anvendelse ;

med henblik paa at beskytte isaer menneskets sundhed boer der for disse to forurenende stoffer fastsaettes graensevaerdier , der ikke maa overskrides paa medlemsstaternes omraade i bestemte perioder ; disse vaerdier boer bygge paa resultaterne af det arbejde , der er udfoert inden for rammerne af WHO , navnlig vedroerende de forhold mellem doser og virkninger , der er fastlaaet for svovldioxid og svaevestoev taget under ét ;

da der er fare for , at disse graensevaerdier trods de trufne foranstaltninger ikke kan overholdes i visse omraader , boer der kunne indroemmes medlemsstaterne tidsbegraensede undtagelser , forudsat at de forelaegger Kommissionen planer til gradvis forbedring af luftens kvalitet i disse omraader ;

der boer fastsaettes vejledende vaerdier , der skal tjene til langsigtet beskyttelse af sundheden og miljoeet paa lang sigt og udgoere referencepunkter for indfoerelse af saerlige ordninger inden for omraader , der udpeges af medlemsstaterne ;

de foranstaltninger , der traeffes i medfoer af dette direktiv , skal vaere oekonomisk gennemfoerlige og forenelige med en afbalanceret udvikling ;

der boer indfoeres en passende kontrol med luftens kvalitet og isaer med overholdelsen af graensevaerdierne , hvorfor medlemsstaterne skal oprette maalestationer , hvorigennem de fornoedne oplysninger til gennemfoerelse af dette direktiv skal fremskaffes ;

som foelge af forskellige proeveudtagnings - og analysemetoder i medlemsstaterne boer det under visse omstaendigheder vaere muligt at anvende andre proeveudtagnings - og maalemetoder end de referencemetoder , der er foreskrevet i direktivet ;

da nogle medlemsstater anvender saerlige proeveudtagnings - og analysemetoder , som ikke uden videre kan korreleres med referencemetoderne , maa der i direktivet angives forskellige graensevaerdier , som skal overholdes naar disse metoder anvendes ; vedkommende medlemsstater boer ogsaa foretage sideloebende maalinger under anvendelse af referencemetoderne foruden deres egne maalemetoder paa en raekke repraesentative maalestationer ;

Kommissionen boer forelaegge yderligere forslag paa baggrund af disse sideloebende maalinger og for at undgaa bestemmelser , som kan give anledning til forskelsbehandling ;

en videreudvikling af referencemetoderne for proeveudtagning og analyse i dette direktiv kan vaere oenskelig paa baggrund af den tekniske og videnskabelige udvikling , der er sket paa dette omraade ; for at lette ivaerksaettelsen af det dertil noedvendige arbejde boer der fastsaettes en fremgangsmaade for etablering af et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for Udvalget for tilpasning til den videnskabelige og tekniske Udvikling -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Formaalet med dette direktiv er at fastsaette graensevaerdier ( bilag I ) og vejledende vaerdier ( bilag II ) for svovldioxid og svaevestoev i luften samt at fastsaette betingelserne for deres anvendelse med henblik paa at forbedre :

- beskyttelsen af menneskets sundhed ;

- beskyttelsen af miljoeet .

Artikel 2

1 . Ved graensevaerdier forstaas :

- koncentrationer af svovldioxid og svaevestoev taget under ét i overensstemmelse med tabel A i bilag I samt

- koncentrationer af svaevestoev taget for sig i overensstemmelse med tabel B i bilag I ,

der ikke maa overskrides paa medlemsstaternes omraade som helhed i bestemte perioder og paa de i foelgende artikler fastsatte betingelser , isaer med henblik paa at beskytte menneskets sundhed .

2 . Ved vejledende vaerdier forstaas de i bilag II anfoerte koncentrationer af svovldioxid og svaevestoev maalt i bestemte perioder med henblik paa at tjene

- til beskyttelse af sundheden og miljoeet paa lang sigt ;

- som referencepunkter for indfoerelse af saerlige ordninger inden for omraader , som udpeges af medlemsstaterne .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger , for at koncentrationerne af svovldioxid og svaevestoev i luften fra den 1 . april 1983 ikke er hoejere end de graensevaerdier , der er anfoert i bilag I , dog med forbehold af bestemmelserne i det foelgende .

2 . Naar en medlemsstat skoenner , at koncentrationerne af svovldioxid og svaevestoev i luften , trods de trufne foranstaltninger efter den 1 . april 1983 vil kunne overskride de i bilag I anfoerte graensevaerdier i visse omraader , underretter den Kommissionen herom inden den 1 . oktober 1982 .

Den tilsender samtidig Kommissionen planer til gradvis forbedring af luftens kvalitet i disse omraader . Disse planer , der udarbejdes paa grundlag af relevante oplysninger om forureningens art , aarsag og udvikling , skal navnlig indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger , der er truffet eller skal traeffes , samt de procedurer , der er blevet ivaerksat eller skal ivaerksaettes at medlemsstaten . Disse foranstaltninger og procedurer skal hurtigst muligt og senest inden den 1 . april 1993 bringe koncentrationerne af svovldioxid og svaevestoev i luften inden for disse omraader ned paa de i bilag I anfoerte graensevaerdier eller derunder .

Artikel 4

1 . I omraader , hvor medlemsstaten skoenner , at det er noedvendigt at begraense eller hindre en forudselig foroegelse af forurening foraarsaget af svovldioxid og svaevestoev som foelge af en ny udvikling af navnlig bymaessig eller industriel karakter , fastsaetter medlemsstaten vaerdier , som skal vaere lavere end graensevaerdierne i bilag I , idet den som referencepunkt tager de vejledende vaerdier i bilag II .

2 . I de omraader inden for en medlemsstats territorium , hvor medlemsstaten skoenner det noedvendigt at indfoere en saerlig beskyttelse af miljoeet , fastsaetter den vaerdier , der generelt er lavere end de vejledende vaerdier i bilag II .

3 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de vaerdier , frister og tidsplaner , som de har fastsat for de i stk . 1 og 2 omhandlede omraader , samt om de eventuelle relevante foranstaltninger , som de har truffet .

Artikel 5

Ud over de i artikel 3 , stk . 1 , og artikel 4 , stk . 1 , omhandlede bestemmelser bestraeber medlemsstaterne sig paa , ud fra oensket om yderligere foranstaltninger til beskyttelse af sundheden og miljoeet , at naerme sig de vejledende vaerdier i bilag II , hvor de maalte koncentrationer ligger over disse vaerdier .

Artikel 6

Medlemsstaterne opretter maalestationer , hvorigennem de fornoedne oplysninger til gennemfoerelse af dette direktiv skal fremskaffes , isaer i de omraader , hvor der er fare for , at de i artikel 3 , stk . 1 , omhandlede graensevaerdier naas eller overskrides , samt i de i artikel 3 , stk . 2 , omhandlede omraader ; stationerne skal placeres paa de steder , hvor forureningen formodes at vaere kraftigst , og hvor de maalte koncentrationer er repraesentative for de lokale forhold .

Artikel 7

1 . Fra dette direktivs ikrafttraeden giver medlemsstaterne senest seks maaneder efter udloebet ( der er fastsat til den 31 . marts ) af den aarlige referenceperiode Kommissionen meddelelse om de tilfaelde , hvor graensevaerdierne i bilag I er overskredet , og om de maalte koncentrationer .

2 . De giver ligeledes senest ét aar efter udloebet af den aarlige referenceperiode Kommissionen meddelelse om aarsagerne til disse overskridelser samt om , hvilke foranstaltninger de har truffet for at undgaa gentagelser .

3 . Medlemsstaterne giver endvidere paa anmodning af Kommissionen denne oplysninger om koncentrationer af svovldioxid og svaevestoev i de omraader , de har udpeget i medfoer af artikel 4 , stk . 1 og 2 .

Artikel 8

Kommissionen offentliggoer hvert aar en sammenfattende rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv .

Artikel 9

Anvendelse af foranstaltninger truffet i medfoer af dette direktiv maa ikke foere til en vaesentlig forringelse af luftens kvalitet paa steder , hvor niveauet for forurening foraarsaget af svovldioxid og svaevestoev , konstateret paa tidspunktet for dette direktivs ivaerksaettelse , er lavt i forhold til de i bilag I anfoerte graensevaerdier .

Artikel 10

1 . Ved gennemfoerelse af dette direktiv anvender medlemsstaterne enten de i bilag III naevnte referencemetoder for proeveudtagning og analyse eller enhver anden proeveudtagnings - og analysemetode , for hvilken medlemsstaterne over for Kommissionen med regelmaessige mellemrum godtgoer :

- enten at de derved opnaaede resultater i tilstraekkelig grad svarer til dem , der opnaas ved hjaelp af referencemetoden

- eller at der fra maalinger foretaget sideloebende med referencemetoden paa en raekke repraesentative maalestationer udvalgt i henhold til kravene i artikel 6 foreligger bevis for et rimeligt stabilt forhold mellem de resultater , der opnaas ved at bruge denne metode , og de resultater , der opnaas ved at bruge referencemetoden .

2 . Med forbehold af bestemmelserne i dette direktiv kan en medlemsstat i afventen af Raadets afgoerelse om de i stk . 4 naevnte forslag fra Kommissionen ogsaa anvende den kombination af proeveudtagnings - og analysemetoder , som er fastsat i bilag IV , og de ligeledes i bilag IV fastsatte vaerdier i forbindelse med disse metoder i stedet for graensevaerdierne i bilag I .

3 . En medlemsstat , som beslutter at anvende betemmelserne i stk . 2 , skal dog foretage sideloebende maalinger paa en raekke repraesentative maalestationer udvalgt i henhold til kravene i artikel 6 for yderligere at undersoege den tilsvarende noejagtighed af graensevaerdierne i bilag IV og bilag I . Resultaterne af disse sideloebende maalinger , herunder isaer de tilfaelde hvor graensevaerdierne i bilag I er blevet overskredet , og de maalte koncentrationer sendes regelmaessigt og mindst 2 gange om aaret til Kommissionen med henblik paa optagelse i den i artikel 8 omhandlede aarlige rapport .

4 . Kommissionen aflaegger efter fem aar , og inden seks aar efter udloebet af den i artikel 15 , stk . 1 , omhandlede frist paa fireogtyve maaneder rapport til Raadet om resultaterne af de sideloebende maalinger foretaget i henhold til stk . 3 og fremsaetter isaer under hensyn til disse resultater og noedvendigheden af at undgaa diskriminerende bestemmelser forslag vedroerende stk . 2 og bilag IV . Kommissionen anfoerer i den i artikel 8 omhandlede rapport , om den har konstateret gentagne tilfaelde af vaesentlig overskridelse af graensevaerdierne i bilag I .

5 . Kommissionen foretager paa udvalgte steder i medlemsstaterne og sammen med disse undersoegelser vedroerende proeveudtagnings - og analysemetoder dels for svovldioxid , dels for sort roeg og svaevestoev . Disse undersoegelser skal isaer fremme harmoniseringen af proeveudtagnings - og analysemetoder i forbindelse med disse forurenende stoffer .

Artikel 11

1 . Naar medlemsstaterne fastsaetter vaerdier for koncentrationer af svovldioxid og svaevestoev i luften i overensstemmelse med artikel 4 , stk . 1 og 2 , i graenseomraader , raadfoerer de sig forinden med hinanden . Kommissionen kan deltage i disse samraad .

2 . Naar de i bilag I anfoerte graensevaerdier eller de i artikel 4 , stk . 1 og 2 , omhandlede vaerdier , om hvilke der har vaeret samraad i overensstemmelse med stk . 1 , overskrides , eller naar der er risiko for , at de overskrides som foelge af en vaesentlig forurening , som stammer fra eller kan stamme fra en anden medlemsstat , raadfoerer de paagaeldende medlemsstater sig med hinanden med henblik paa afhjaelpe denne situation . Kommissionen kan deltage i disse samraad .

Artikel 12

Den i artikel 13 og 14 beskrevne fremgangsmaade for tilpasning af dette direktiv til de tekniske fremskridt angaar den senere udvikling af de i bilag III omhandlede referencemetoder for proeveudtagning og analyse . Denne tilpasning maa ikke bevirke en direkte eller indirekte aendring af de faktiske koncentrationsvaerdier i bilag I og II .

Artikel 13

1 . Der oprettes for at efterkomme artikel 12 et udvalg for tilpasning af dette direktiv til de videnskabelige og tekniske fremskridt , i det foelgende benaevnt udvalget , bestaaende af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand .

2 . Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden .

Artikel 14

1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel , indbringer formanden sagen for udvalget , enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en repraesentant for en medlemsstat .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster . Det udtaler sig med et flertal paa 41 stemmer , idet medlemsstaternes stemmer tildeles vaegt efter traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger , naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse .

Naar de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse , eller naar en saadan udtalelse ikke foreligger , forelaegger Kommissionen snarest Raadet et forslag til de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

Saafremt Raadet ikke har truffet afgoerelse inden tre maaneder efter , at det har faaet forslaget forelagt , vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger .

Artikel 15

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden fireogtyve maaneder fra dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksterne til de nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 15 . juli 1980 .

Paa Raadets vegne

J . SANTER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 83 af 4 . 4 . 1977 , s . 44 .

( 2 ) EFT nr . C 204 af 30 . 8 . 1976 , s . 34 .

( 3 ) EFT nr . C 112 af 20 . 12 . 1973 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . C 139 af 13 . 6 . 1977 , s . 1 .

BILAG I

GRAENSEVAERDIER FOR SVOVLDIOXID OG SVAEVESTOEV

( Maalt ved metoden med sort roeg )

SKEMA A .

Graensevaerdier for svovoldioxid udtrykt i mg/m3 med de dertil knyttede vaerdier for svaevestoev ( maalt ved metoden med sort roeg ( 1 ) ) udtrykt i mg/m3

Maaleperiode * Graensevaerdi for svovldioxid * Den dertil knyttede vaerdi for svaevestoev *

Aar * 30 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af et aar ) * > 40 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af et aar ) *

* 120 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af et aar ) * * 40 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af et aar ) *

Vinter ( 1 . oktober - 31 . marts ) * 130 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af en vinter ) * > 60 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af en vinter ) *

* 180 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af en vinter ) * * 60 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af en vinter ) *

Aar ( opdelt i maaleperioder paa 24 timer ) * 250 ( 2 ) ( 98-percentil af alle doegngennemsnitsvaerdierne maalt i loebet af et aar ) * > 150 ( 98-percentil af alle doegnegennemsnitsvaerdierne maalt i loebet af et aar ) *

* 350 ( 2 ) ( 98-percentil af alle doegngennemsnitsvaerdierne maalt i loebet af et aar ) * * 150 ( 98-percentil af alle doegngennemsnitsvaerdierne maalt i loebet af et aar ) *

( 1 ) Resultaterne af maalingerne af sort roeg udfoert ifoelge OECD-metoden er omregnet til gravimetriske enheder som beskrevet af OECD ( se bilag III nedenfor ) .

( 2 ) Medlemsstaterne skal traeffe alle egnede foranstaltninger for at sikre , at denne vaerdi ikke overskrides i mere end tre dage i traek . Endvidere skal medlemsstaterne bestraebe sig paa at forebygge og formindske saadanne overskridelser af denne vaerdi .

SKEMA B .

Graensevaerdier for svaevestoev ( maalt ved metoden med sort roeg ( 1 ) ) udtrykt i mg/m3 .

Maaleperiode * Graensevaerdi for svaevestoev *

Aar * 80 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af et aar ) *

Vinter ( 1 . oktober - 31 . marts ) * 130 ( medianen af doegngennemsnittene maalt i loebet af en vinter ) *

Aar ( opdelt i maaleperioder paa 24 timer ) * 250 ( 2 ) ( 98-percentil af alle doegngennemsnitsvaerdierne maalt i loebet af et aar ) *

( 1 ) Resultaterne af maalingerne af sort roeg udfoert ifoelge OECD-metoden er omregnet til gravimetriske enheder som beskrevet af OECD ( se bilag III nedenfor ) .

( 2 ) Medlemsstaterne skal traeffe alle egnede foranstaltninger for at sikre , at denne vaerdi ikke overskrides i mere end tre dage i traek . Endvidere skal medlemsstaterne bestraebe sig paa at forebygge og formindske saadanne overskridelser af denne vaerdi .

BILAG II

VEJLEDENDE VAERDIER FOR SVOVLDIOXID OG SVAEVESTOEV MAALT VED ( METODEN MED SORT ROEG )

SKEMA A

Vejledende vaerdier for svovldioxid udtrykt i mg/m3 .

Maaleperiode * Vejledende vaerdi for svovldioxid *

Aar * 40 - 60 ( aritmetisk gennemsnit af doegngennemsnitsvaerdierne maalt i loebet af et aar ) *

24 timer * 100 - 150 ( doegngennemsnitsvaerdi ) *

SKEMA B

Vejledende vaerdier for svaevestoev ( maalt ved metoden med sort roeg ( 1 ) ) udtrykt i mg/m3 .

Maaleperiode * Vejledende vaerdi for svaevestoev *

Aar * 40 - 60 ( aritmetisk gennemsnit af doegngennemsnitsvaerdierne maalt i loebet af et aar ) *

24 timer * 100 - 150 ( doegngennemsnitsvaerdi ) *

( 1 ) Resultaterne af maalingerne af sort roeg udfoert ifoelge OECD-metoden er omregnet til gravimetriske enheder som beskrevet af OECD ( se bilag III nedenfor ) .

BILAG III

DE REFERENCEMETODER FOR PROEVEUDTAGNING OG ANALYSE , DER SKAL ANVENDES I FORBINDELSE MED DETTE DIREKTIV

A . SVOVLDIOXID

Ved referencemetoden til proeveudtagning med henblik paa bestemmelsen af svovldioxid anvendes det udstyr , der er angivet i den internationale norm ISO/4219 , 1 . udgave 1979/09/15 . Proeveudtagningstiden er normalt 24 timer .

Den analytiske referencemetode er beskrevet detaljeret i bilag V ; den bygger paa forslaget til international norm ISO DP-6767 , revideret udgave fra februar 1979 : " luftundersoegelse - bestemmelse af massekoncentrationer af svovldioxid i atmosfaerisk luft - tetrachlormercurat ( TCM ) /pararosanilinmetode " . Denne analysemetode er baseret paa princippet om colorimetrisk reaktion med pararosanilin .

B . SVAEVESTOEV

Til bestemmelse af sort roeg og omregning til gravimetriske enheder anses som referencemetode den metode , der er normeret af OECD's arbejdsgruppe vedroerende metoder til maaling af luftforurening og vedroerende undersoegelsesteknik ( 1964 ) .

Med hensyn til ovennaevnte af ISO og OECD normerede metoder , har de udgaver gyldighed , som er offentliggjort af disse organisationer samt andre udgaver , hvis overensstemmelse med disse bekraeftes af Kommissionen .

BILAG IV

GRAENSEVAERDIER FOR SVOVLDIOXID OG SVAEVESTOEV ( MAALT VED EN GRAVIMETRISK METODE ) DER FINDER ANVENDELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 10 , STK . 2

SKEMA A

Graensevaerdier for svovldioxid udtrykt i mg/m3 .

Maaleperiode * Graensevaerdi for svovldioxid *

Aar * 140 ( aritmetisk gennemsnit af alle 30 min . vaerdier maalt i loebet af et aar ) *

Aar ( opdelt i maaleperioder paa 30 minutter ) * 400 ( 95-percentil af alle 30 min . vaerdier maalt i loebet af et aar ) *

SKEMA B

Graensevaerdier for svaevestoev ( maalt ved den i ii ) beskrevne gravimetriske metode ) udtrykt i mg/m3 .

Maaleperiode * Graensevaerdi for svaevestoev *

Aar * 150 ( aritmetisk gennemsnit af doegngennemsnitsvaerdierne maalt i loebet af et aar ) *

Aar ( opdelt i maaleperioder paa 24 timer ) * 300 ( 95-percentil af alle doegngennemsnitsvaerdierne maalt i loebet af et aar ) *

De proeveudtagnings - og analysemetoder , der finder anvendelse i henhold til artikel 10 , stk . 2 , er for :

i ) Svovldioxid

- proeveudtagningsmetoden : der anvendes maalestationer , der goer det muligt at foretage " tilfaeldige " maalinger , i et net af maalesteder , som det eksempel , der er afbildet i figur 1 . Paa hvert sted i nettet gennemfoeres aarligt mindst 13 maalinger i tiden fra kl . 8.00 - 16.00 paa arbejdsdage . De forskellige maalinger foretages i en halv time uden afbrydelse og fordeles over hele aaret , f . eks . efter foelgende system :

Den foerste dag maalingen foretages , maales der paa de i figur 1 med a angivne steder , den anden dag paa de med b , den tredje paa de med c og den fjerde dag paa de med d angivne steder . Disse maalinger gentages efter 4 ugers forloeb paa samme maalested for andre tilfaeldigt valgte perioder paa en halv time .

- maaleperiode : 1 aar

- maalesteder : 16 i et net

- maalevarighed : en halv time uafbrudt mellem kl . 8.00 og 16.00 paa arbejdsdage

- antal maalinger pr . sted : mindst 13

- samlede antal maalinger : mindst 208

Figur 1 : JFR . EFT

Skema over maalesteder .

- analysemetode : referencemetoden i bilag III . Fremgangsmaaden i artikel 10 , stk . 1 , finder anvendelse

ii ) Svaevestoev

- proeveudtagningsmetoden :

1 . Svaevestoevet opsamles i et filter , og der benyttes enten membranfiltre eller glasfiberfiltre .

2 . Proeveudtagningsapparaturet bestaar af :

- et filter

- en filterholder

- en pumpe

- en rumfangsgasmaaler .

3 . Proeveudtagningsapparaturet omfatter ikke noget system til fraktionering af stoevpartiklerne .

4 . En proeveudtagning varer 24 timer .

5 . Filtret beskyttes mod direkte sedimentaflejring af stoev og mod direkte paavirkning af forholdene i atmosfaeren .

6 . De filtre , der benyttes , har en absorptionsevne for stoevpartikler med en aerodynamisk diameter paa 0,3 mm paa over 99 % .

7 . Lufthastigheden paa filtrets overflade vil ligge paa mellem 33 og 55 cm/sek . Under maalingen maa hastigheden ikke falde med mere end 5 % , naar der benyttes glasfiberfiltre eller 25 % , naar der benyttes membranfiltre .

8 . Antallet af proeveudtagninger i loebet af et aar skal vaere mindst 100 , fordelt ligeligt over denne periode .

- analysemetoden :

a ) Analysen foregaar ved vejning .

b ) 1 . Membranfiltrene konditioneres foer og efter proeveudtagningen ved , at de holdes paa en konstant temperatur paa mellem 90 og 100 * C i 2 timer og derpaa anbringes i en ekssikkator i 2 timer foer vejning .

b ) 2 . Glasfiberfiltrene konditioneres foer og efter proeveudtagning ved , at de opbevares i 24 timer i en atmosfaere paa 20 * C og en luftfugtighedsgrad paa 50 % foer vejning .

BILAG V

REFERENCEMETODE TIL ANALYSE AF SVOVLDIOXID

Luftundersoegelse - bestemmelse af massekoncentration af svovldioxid i atmosfaerisk luft - tetrachlormercurat ( TCM ) / pararosanilimetode

1 . FORMAAL

Dette forslag til international standard specificerer en spektrofotometrisk metode til bestemmelse af massekoncentrationen af svovldioxid i atmosfaerisk luft . Denne standard omfatter metoder til baade proeveudtagning og analyse .

2 . ANVENDELSESOMRAADE

Med den fremgangsmaade , der er beskrevet i denne standard , er det muligt at bestemme atmosfaeriske svovldioxidkoncentrationer paa mellem 7 og 1 150 mg/m3 .

Note

Er det noedvendigt at bestemme hoejere koncentrationer , kan der udtages delmaengder af proeveoploesningen eller mindre luftproever end angivet i denne standard . I saa fald maa absorptionsevnen af det paagaeldende system bestemmes ved de rumfang og koncentrationer , som undersoeges .

Indvirkning fra tungmetaller , nitrogenoxider , ozon og reducerede svovlforbindelser ( f.eks . hydrogensulfid og merkaptaner ) er elimineret eller minimeret . Svovlsyre og sulfater indvirker ikke . Der er ikke under eksperimenter konstateret indvirkning af svovltrioxid , eftersom dette sandsynligvis hydreres til svovlsyre i den absorberende oploesning .

3 . PRINCIP

En afmaalt luftproeve drives igennem en natriumtetrachlormercurat ( TCM ) oploesning , og den svovldioxid , der findes i luften , absorberes ved dannelse af et dichlorsulfitmercuratkompleks .

Proeveoploesningen behandles med en oploesning af sulfamidsyre for at nedbryde den nitritanion , der er dannet af nitrogenoxider i luften . Den behandles derefter med oploesninger af formaldehyd og syrebleget pararosanilin indeholdende phosphorsyre for at opnaa en pH-vaerdi paa 1,6 mere eller mindre 0,1 .

Pararosanilin , formaldehyd og bisulfitanionen reagerer og danner den staerkt farvede pararosanilinmethylsulfonsyre , der opfoerer sig som en tofarve-indikator ( max = 548 nm ved pH-vaerdien 1,6 mere eller mindre 0,1 ) .

Svovldioxidkoncentrationen aflaeses af en kalibreringskurve udarbejdet paa grundlag af kalibrerings-gasblandinger ( 6.3.1 ) . Alt efter hvilket udstyr , der findes paa laboratoriet , kan det i visse tilfaelde vaere hensigtsmaessigt ved rutineanalyser at erstatte kalibrerings-gasblandingerne med natrium-bisulfitoploesninger af kendt koncentration . Denne fremgangsmaade boer imidlertid kun benyttes efter en omhyggelig kalibrering .

4 . REAGENSER

4.1 . Alle reagenser skal vaere af analysekvalitet ( p.a . ) .

Medmindre andet er angivet , er vand ensbetydende med destilleret vand . Vandet skal vaere fri for oxidanter og skal helst vaere dobbeltdestilleret fra et apparat helt af glas .

4.2 . Absorberende oploesning : 0,04 mol/l natriumtetrachlormercurat ( TCM ) .

10,9 g kviksoelv-(II)chlorid , 4,7 g natriumchlorid og 0,07 g dinatriumethylendiamintetraacetat ( EDTA ) oploeses i vand og fortyndes til 1 liter .

Oploesningen er holdbar i adskillige maaneder men boer kasseres , hvis der dannes bundfald .

Noter

1 . Den maengde EDTA , der tilfoeres , eliminerer eventuelle indvirkninger fra tungmetaller : indtil 60 ug jern ( III ) , 10 ug mangan ( II ) , 10 ug chrom ( III ) , 10 ug kobber ( II ) og 22 ug vanadium ( V ) i 10 ml absorberende oploesning .

2 . Oploesningen er meget giftig og skal behandles som saadan . En metode til genvinding af kviksoelvet efter analysen er beskrevet i bilag C . Skulle noget af den absorberende oploesning blive spildt paa huden , skal det oejeblikkeligt skylles af med vand .

4.3 . Saltsyre , 1 mol/1

86 ml koncentreret saltsyre , HCL , ( p = 1,19 g/ml ) fortyndes til 1 l .

4.4 . Pararosanilinhydrochlorid , 0,2 %

Stamoploesning

0,2 g pararosanilinhydrochlorid , C19H17N3 * HCl , oploeses i 100 ml saltsyre ( 4.3 ) .

Note

Pararosanilinhydrochlorid , der anvendes til indstillingen af stamoploesningen , skal have en renhed paa over 95 % ( se bilag D ) og udvise maksimal absorption ved 540 nm i eddikesyrenatriumacetatbuffer ( 0,1 mol/l ) . Endvidere maa absorptionen af blindproeven ikke overstige 0,10 , naar blindproeven fremstilles efter den i afsnit 6.2 beskrevne fremgangsmaade .

Reagenser , der ikke opfylder kravene , maa kasseres eller renses . Rensningen kan opnaas ved omkrystallisering eller ekstraktion ( se bilag D ) .

4.5 . Phosphorsyre , 3 mol/l

205 ml koncentreret phosphorsyre , H3PO4 ( p = 1,69 g/ml ) fortyndes med vand til 1 l .

4.6 Pararosanilinreagens

Med pipette overfoeres 20 ml af stamoploesningen af pararosanilinhydrochlorid ( 4.4 ) og 25 ml phosphorsyre ( 4.5 ) til en 250 ml maalekolbe , hvorefter der fyldes op til maerket med vand .

Denne reagens er holdbar i flere maaneder , hvis den opbevares i moerke .

4.7 Formaldehydarbejdsoploesning

Med pipette overfoeres 5 ml 40 % formaldehydoploesning , HCHO , til en 1 liter maalekolbe , hvorefter den fyldes til maerket med vand . Laves hver dag .

4.8 Sulfamidsyre , 0,6 % arbejdsoploesning

0,6 g sulfamidsyre , NH2SO3H , oploeses i 100 ml vand .

Denne oploesning er holdbar i et par dage , hvis den ikke kommer i forbindelse med luften .

4.9 Natriummetabisulfitstamoploesning

0,3 g natriummetabisulfit , Na2S2O5 , oploeses i 500 ml friskkogt , afkoelet destilleret vand ( dobbelt-destilleret vand , der er udluftet , er at foretraekke ) . Oploesningen indeholder fra 320 til 400 mg svovldioxidaekvivalenter pr . ml . Den faktiske koncentration bestemmes ved , at der tilsaettes et overskud af jod til en delmaengde af oploesningen og titreres tilbage med standardiseret natriumthisosulfatoploesning ( se bilag B ) .

Oploesningen er ikke holdbar .

4.10 Natriummetabisulfitstandardoploesning

Umiddelbart efter standardiseringen af natriummetabisulfitstamoploesningen ( 4.9 ) tilsaettes med pipette 2,0 ml af oploesningen til en 100 ml maalekolbe , hvorefter der fyldes op til maerket med natriumtetrachlormercuratoploesning ( 4.2 ) .

Denne oploesning er holdbar i 30 dage , hvis den opbevares ved 5 * C . Ved stuetemperatur er den kun holdbar en dag .

5 . APPARATUR

5.1 Proevendtagningsapparatur

Det udstyr , der skal anvendes til proeveudtagning , er specificeret i ISO/DIS 4 219 , luftundersoegelse - bestemmelse af luftformige svovlforbindelser i atmosfaerisk luft - proeveudtagningsapparatur som vist paa figur 1 .

Figur 1 og 2 : JFR . EFT

5.2 Opsamlingsflasker

Tilfredsstillende opsamlingsflasker maa have en absorptionsevne for svovldioxid paa mindst 95 % . Eksempler paa passende opsamlingsflasker findes i bilag A .

Absorptionsevnen varierer med flaskens form , luftboblernes stoerrelse og den tid , de er i kontrakt med oploesningen . Den kan bestemmes ved at indsaette endnu en opsamlingsflaske i serie med den foerste i proeveudtagningssystemet og finde forholdet mellem maengden af svovldioxid i den foerste flaske og summen af svovldioxidmaengderne i de to flasker til sammen . Arbejdes der med smaa impingsflasker under de betingelser , der er beskrevet i afsnit 6.1 , har man konstateret en absorptionsevne paa over 98 % .

Anvendelse af blandinger af svovldioxid og luft til kalibrering som beskrevet i afsnit 6.3.1 giver automatisk systemets absorptionsevne .

5.3 Hydrogensulfidopsamler

Et glasroer fyldt med kvartsuld , der er impraegneret med en oploesning indeholdende 0,5 % soelvsulfat , Ag2SO4 , og 2,5 % kaliumhydrogensulfat , KHSO4 . Impraegningen udfoeres ved , at oploesningen ledes to gange gennem roeret , og at kvartsulden derefter toerres ved opvarmning i en nitrogenstroem .

5.4 Proeveflasker

Polyethylenflasker , 100 ml , til transport af de eksponerede absorptionsoploesninger til laboratoriet .

5.5 . Manometer

To manometre , som er noejagtige op til 1 000 Pa , til trykmaalinger , naar der bruges en kritisk dyse i stedet for en gasmaaler .

5.6 Spektrofotometer eller colorimeter

Et spektrofotometer eller colorimeter egnet til maaling af absorptionen ved va . 550 nm . Med et spektrofotometer boer anvendes en boelgelaengde paa 548 nm . Anvendes et colorimeter , boer filteret have sit transmissionsmaksimum ved ca . 550 nm . Der kan opstaa blindreagensproblemer med apparater med en spektral baandbredde paa mere end 20 nm .

Ved maaling af absorption anvendes den samme celle til proever og standardoploesninger . Anvendes der mere end én celle , maa cellerne afpasses spektrofotometrisk .

6 FREMGANGSMAADE

6.1 Proeveudtagning

10 ml af TCM-oploesningen ( 4.2 ) haeldes i en opsamlingsflaske og indsaettes i proeveudtagningssystemet ( figur 1 ) . Den absorberende oploesning afskaermes mod direkte sollys under proeveudtagningen ved at daekke opsamlingsflasken med en passende afskaermning saasom aluminiumsfolie , for at undgaa dekomposition . Varigheden og flowhastigheden af indsugningen afbaenger af koncentrationen af svovldioxid i luften .

Ved anvendelse af smaa impingerflasker vil flowhastigheden vaere paa mellem 0,5 og 1 l/min . Den mindste luftmaengde , der indsuges , skal vaere paa 25 l .

For at opnaa de bedste resultater boer flowhastigheden og varigheden af proeveudtagningen vaelges saaledes , at der opnaas en absorption paa 0,5 - 3,0 mg ( 0,2 - 1,2 ml ved 25 * C og 101,325 kPa ) svovldioxid pr . ml absorberende oploesning .

Menes luften at indeholde hydrogensulfid , maa denne fjernes med en hydrogensulfidopsamler ( 5.3 ) . Opsamleren anbringes mellem partikelfilteret og opsamlingsflasken .

Efter proeveudtagningen bestemmes rumfanget af den udtagne luftmaengde , og atmosfaerens temperatur og tryk noteres ( 7.1 , note ) . Skal proeven opbevares i mere end 24 timer inden analysen , opbevares den ved 5 * C .

Note

Hvis proeveoploesningen viser bundfald , skyldes det sandsynligvis reaktion af Hg(II ) med en reduceret svovlforbindelse . Bundfaldet fjernes ved filtrering eller centrifugering inden analysen .

6.2 Analyse

Proever skal henstaa mindst 20 min . efter udtagning for at tillade , at indfanget ozon nedbrydes . Derefter overfoeres proeveoploesningen kvantitativt til en 25 ml maalekolbe , idet der bruges ca . 5 ml vand til rensning .

Der fremstilles en blindproeve ved at haelde 10 ml ueksponeret absorptionsoploesning ( 4.2 ) i en 25 ml maalekolbe , tilsaette reagenser som beskrevet nedenfor og aflaese absorptionen i forhold til destilleret vand under anvendelse af 10 mm celler . Denne vaerdi sammenlignes med den , der noteredes for blindproeven , da kalibreringskurven blev lavet . Forskelle paa mere end 10 % mellem de to vaerdier betyder forurening af det destillerede vand eller reagenserne eller nedbrydning af disse . I saa fald maa der laves nye reagenser .

Der haeldes 1 ml sulfamidsyreoploesning ( 4.8 ) i hver kolbe , og man lader det reagere i 10 min . , for at nitriten fra nitrogenoxider kan nedbrydes . Derefter tilsaettes med pipette noejagtigt 2 ml af formaldehydoploesningen ( 4.7 ) og 5 ml af pararosanilinreagensen ( 4.6 ) til kolberne . Der haeldes friskkogt , afkoelet destilleret vand i op til maerket , hvorefter man lader det staa i en termostat ved 20 * C . Efter 30 - 60 min . maales absorptionen af proeven og blindproeven med destilleret vand i referencecellen .

Den farvede oploesning maa ikke blive i cellen , da et farvelag ellers afsaettes paa vaeggene .

Note

Faste tidsintervaller paa f.eks . 1 min . mellem tilsaetningen af hver reagens sikrer en bedre reproducerbarhed af farveudviklingen .

Oploesninger med absorptioner , som overstiger absorptionen i den hoejeste koncentration anvendt til kalibrering , kan fortyndes op til 6 gange med blindreagensen for at opnaa aflaesninger af samme stoerrelsesorden . Denne aflaesning er imidlertid kun indikativ inden for mere eller mindre 10 % af den virkelige absorptionsvaerdi .

6.3 Kalibrering

6.3.1 Kalibrering med en blanding af svovldioxid og luft

Blandinger af svovldioxid og luft fremstilles i henhold til ISO/DIS 6349 .

Til optegning af kalibreringskurven , som viser sammenhaengen mellem absorption og svovldioxidkoncentration , behoeves mindst fire forskellige koncentrationsniveauer af svovldioxid inden for det omraade , der er foreskrevet i afsnit 2 .

Den proeveudtagningsfremgangsmaade og den analyseprocedure , der er beskrevet i henholdsvis afsnit 6.1 og 6.2 , anvendes paa hver af kalibreringsgasblandingerne . Absorptionsvaerdierne afsaettes som fuktion af de givne svovldioxidkoncentrationer , og kalibreringskurven tegnes .

6.3.2 Kalibrering med natriummetabisulfitoploesning

Med pipette overfoeres standardoploesningen af natriummetabisulfit ( 4.10 ) i graduerede maengder paa 0 , 1,0 , 2,0 , 3,0 , 4,0 og 5,0 ml til en raekke 25 ml malekolber . Der tilsaettes til hver kolbe tilstraekkeligt natriumtetrachlormercurat-oploesning ( 4.2 ) til at bringe maengden op paa ca . 10 ml . Derefter tilsaettes reagenserne som beskrevet i 6.3 . Absorptionerne maales med destilleret vand i referencecellen . For at opnaa stoerre praecision er det noedvendigt at bruge et bad med konstant temperatur . Temperaturen ved kalibreringen boer ikke afvige fra temperaturen ved analysen med mere end mere eller mindre 1 * .

Absorptionerne af oploesningerne ( ordinater ) indtegnes som funktion af mikrogram svovldioxid , beregnet som beskrevet i bilag B . Der opnaas et lineaert forhold . Skaeringspunktet med den lodrette akse for den linje , der kommer naermest punkterne , ligger som regel inden for 0,02 absorptionsenheder fra aflaesningen for blindproeven ( standardnulpunkt ) , hvis der anvendes 10 mm celler . Kalibreringsfaktoren ( den reciprokke vaerdi af linjens haeldning ) beregnes . Denne kalibreringsfaktor kan anvendes til beregning af resultaterne , forudsat at der ikke er nogen vaesentlig aendring i temperatur eller pH-vaerdi . Der anbefales mindst én kontrolproeve pr . seriebestemmelse for at sikre denne faktors paalidelighed .

7 FREMLAEGGELSE AF RESULTATER

7.1 Beregning

Massekoncentrationen af svovldioxid i proeven beregnes som foelger :

SO2 = f ( a s - a b ) /V

hvor

SO2 = massekoncentrationen af svovldioxid i mikrogram pr . kubikmeter

f = kalibreringsfaktoren ( se 6.3.2 )

a s = absorptionen i proeveoploesningen

a b = absorptionen i blindproeven

V = maengden af opsamlet luft i kubikmeter

Note

Er der behov for at kende svovldioxidkoncentrationen ved referencebetingelserne ( 25 * C , 1 bar ) , maa rumfanget V af den opsamlede luft erstattes af den tilsvarende rumfangsvaerdi under referencebetingelserne , V R :

V R = 298 V p / ( 273 + T )

hvor

p = barometertrykket i bar

T = luftproevens temperatur i * C .

7.2 Detektionsgraense

Detektionsgraensen for svovldioxid i 10 ml TCM-proeveoploesning ligger paa mellem 0,2 og 1,0 mg ( baseret paa den dobbelte standardafvigelse ) . Dette svarer til massekoncentrationer af svovldioxid paa mellem 7 og 33 /mg/m3 ( 0,002 - 0,011 ppm ) i en luftproeve paa 30 l ( f.eks . 1 times proeveudtagning ved 0,5 l/min . ) .

7.3 Reproducerbarhed og noejagtighed

Metodens reproducerbarhed og noejagtighed er endnu ikke blevet bestemt i nogen sikker grad med hensyn til forskellige svovldioxidkoncentrationer , ligesom den absolutte opsamlingsevne ikke er kendt for det store udvalg af mulige opsamlings - og proevesystemer .

Den relative standardafvigelse af en sammenlignelig TCM-metode for gentagelse af forsoeget er fundet til 17 mg/m3 ved en koncentration paa 1 000 mg/m3 ( 1 ) .

8 . Litteratur

( 1 ) H.C . McKee , R.E . Childers , O . Saenz : Collaborative Study of Reference Method for Determination of Sulphur Dioxide in the Atmosphere ( Pararosaniline Method ) . Contract CPA 70 - 40 , SwRI Project 21 - 2811 . Environmental Protection Agency , Research Triangle Park , N.C . , Sept . 1971 .

BILAG A

OPSAMLINGSMODELLER : JFR . EFT

BILAG B

INDSTILLING AF NATRIUMMETABISULFITSTAMOPLOESNINGEN ( 4.9 )

B.1 . Reagenser

B.1.1 . Jodoploesning , 0,05 mol/l Stamoploesning

Der afvejes 12,7 g jod , I2 , i et 250 ml baegerglas , tilsaettes 40 g kaliumjodid , KI , og 25 ml vand . Der roeres rundt , til det hele er oploest , hvorefter oploesningen haeldes kvantitativt over i en 1 liter maalekolbe . Der fyldes op til maerket med vand .

B.1.2 . Jod arbejdsoploesning , ca . 0,005 mol/l

50 ml af stamoploesningen af jod ( B.1.1 ) fortyndes til 500 ml med vand .

B.1.3 . Stivelsesindikatoroploesning , 0,2 %

0,4 g oploeselig stivelse og 0,002 g kviksoelv(II)-jodid , HgI2 ( konserveringsmiddel ) findeles med en smule vand , og pastaen tilsaettes langsomt til 200 ml kogende vand . Kogningen fortsaettes , til oploesningen er klar , hvorefter den afkoeles og overfoeres til en flakse med glasprop .

B.1.4 . Natriumthiosulfatoploesning , ca . 0,1 mol/l

25 g natriumthiosulfat , Na2S2O3 * 5H2O , oploeses i 1 liter friskkogt , destilleret vand og tilsaettes 0,1 g natriumkarbonat . Man lader oploesningen staa en dag , inden den indstilles .

Til indstillingen afvejes 1,5 g kaliumjodat , KIO3 , fineste standardkvalitet , toerret ved 180 * C , i en 500 ml maalekolbe og fortyndes med vand op til maerket . Met pipette overfoeres 50 ml af jodatoploesningen til en 500 ml jodflakse . Der tilsaettes 2 g kaliumjodid og 10 ml koncentreret saltsyre , fortyndet 1 : 10 . Flasken proppes til . Efter 5 min . titreres med natriumthiosulfatoploesning , til det antager en bleggul farve . Der tilsaettes 5 ml af stivelsesindikatoren , og titreoploesning , til det antager en bleggul farve . Der tilsaettes 5 ml af stivelsesindikatoren , og titreringen foeres til ende . Molariteten af natriumthiosulfatoploesningen , M , beregnes som foelger :

M = g KIO3 gange 10 3 gange 0,1/ml natriumthiosulfatoploesning * 35,67

B.1.5 . Natriumthiosulfatoploesning , ca . 0,01 mol/l

50,0 ml af natriumthiosulfatoploesningen ( B.1.4 ) fortyndes til 500 ml med vand og blandes . Oploesningen er ikke holdbar og maa fremstilles den dag , den skal anvendes , ved at fortynde den indstillede natriumthiosulfatoploesning ( B.1.4 ) .

B.2 . Fremgangsmaade

25 ml vand haeldes i en 500 ml kolbe , og med pipette overfoeres 50 ml af jodoploesningen ( B.1.2 ) til kolben ( her betegnet kolbe A/blindproeve / ) . Med pipette overfoeres 25 ml af natriumbisulfitstamoploesningen ( 4.9 ) til en anden 500 ml kolbe , og med pipette overfoeres 50 ml af jodoploesningen ( B.1.2 ) til denne kolbe ( her betegnet B/proeve / ) . Kolberne proppes til , og man lader det reagere i 5 min . Ved hjaelp af en burette , der indeholder natriumthiosulfatoploesning ( B.1.5 ) titreres hver kolbe efter tur til en bleg gul farve . Derefter tilsaettes 5 ml af stivelsesoploesningen ( B.1.3 ) , hvorefter titreringen fortsaettes , til den blaa farve forsvinder . Svovldioxidkoncentrationen i natriummetabisulfitstamoploesningen ( 4.9 ) beregnes :

SO2 ( mg/ml ) = ( A - B ) gange M gange K/V

hvor

A = rumfang natriumthiosulfatoploesning ( B.1.5 ) noedvendig til titrering af blindproeven i milliliter

B = rumfang natriumthiosulfatoploesning ( B.1.5 ) noedvendig til titrering af proeven i milliliter

M = natriumthiosulfatoploesningens molaritet ( = 0,01 )

K = aekvivalentmolvaegten for svovldioxid i mikrogram = 32,030

V = natriummetabisulfitstamoploesning anvendt , i milliliter

Koncentrationen af svovldioxid i bisulfitstamoploesningen ( 4.10 ) findes ved at dividere resultatet med 50 .

BILAG C

FJERNELSE AF KVIKSOELV FRA RESTOPLOESNINGER

I dette bilag beskrives en metode til fra restoploesninger at fjerne det kviksolv , der er fremkommet under brugen af den absorberende oploesning ( 4.2 ) .

C.1 . Reagenser

C.1.1 . Natriumhydroxidoploesning , ca . 400 g NaOH pr . liter

C.1.2 . Hydrogenperioxid , H2O2 , ca . 30 % , teknisk kvalitet

C.1.3 . Natriumsulfid , Na2S * 9H2O , teknisk kvalitet

C.2 . Fremgangsmaade

I en polyethylenbeholder med et rumfang paa ca . 50 l samles de restoploesninger , hvis kviksoelvindhold er for stort til , at de kan haeldes i vasken . Naar det samlede rumfang er ca . 40 l , tilsaettes i foelgende raekkefoelge under omroering ved hjaelp af luft , der bobler gennem oploesningen , en til neutralisering tilstraekkelig maengde natriumhydroxidoploesning ( C.1.1 ) efterfulgt af yderligere 400 ml . Derefter tilsaettes 100 g natriumsulfid ( C.1.3 ) og efter 10 min . langsomt 400 ml hydrogenperoxidoploesning ( C.1.2 ) .

Man lader blandingen staa i 24 timer , hvorefter den klare vaeske fjernes og kasseres . Bundfaldet overfoeres til en anden beholder .

BILAG D

PARAROSANILINDHYDROCHLORIDS EGENSKABER . RENSNING

D.1 . Kontrol af reagensens renhed

1 ml af PRA-oploesningen ( 4.4 ) fortyndes til 100 ml med destilleret vand . 5 ml heraf overfoeres til en 50 ml maalekolbe , og der tilsaettes 5 ml af en 0,1 M eddikesyre-natriumacetatbufferoploesning . Der fyldes op til maerket med vand og blandes .

Derefter ventes 1 time , hvorefter oploesningens absorption maales i et spektrofotometer ved 540 nm i en 10 mm celle .

Pararosanilin ( PRA ) koncentrationen beregnes som foelger :

% PRA = absorption * K/100 mg

hvor

K = 21300

Er pararosanilinets renhed under 95 % , maa reagensen renses efter en af de fremgangsmaader , der er beskrevet i D 2 og D 3 .

D.2 . Rensning ved ekstraktion

I en 250 ml skilletragt afbalanceres 100 ml af baade 1-butanol og 1 M HCL . 0,1 g pararosanilinhydrochlorid ( PRA ) afvejes i et baegerglas og tilsaettes 50 ml af den afbalancerede syre , hvorefter man lader det staa i flere minutter . 50 ml af den afbalancerede 1-butanol haeldes i en 125 ml skilletragt . Syreoploesningen , der indeholder farvestoffet , overfoeres til tragten og ekstraheres . Den violette urenhed vil overgaa til den organiske fase . Den nedre ( vandige ) fase overfoeres til en anden skilletragt og tilsaettes 20 ml portioner af 1-butanol . Dette er normalt tilstraekkeligt til at fjerne naesten al den violette urenhed , der bidrager til blindreagensen . Hvis der stadig er violet urenhed i 1-butanolfasen efter 5 ekstraktioner , kasseres dette parti farve .

Efter den endelige ekstraktion filtreres den vandige fase gennem en vatprop over i en 50 ml maalekolbe , og der fyldes op til maerket med 1 M HCL . Denne stamreagens er roedgul .

Note

Visse partier 1-butanol indeholder oxidanter , der skaber svovldioxidbehov . Dette undersoeges ved at ryste 20 ml 1-butanol sammen med 5 ml 15 % kaliumiodidoploesning . Hvis der fremkommer en gul farve i alkoholfasen , redestilleres 1-butanolen fra soelvoxid .

D.3 . Rensning ved omkrystallisering

1 g pararosanilinhydrochlorid oploeses i 250 ml 2,5 M saltsyre , hvorefter man lader oploesningen staa i to timer ved stuetemperatur . Efter filtrering udfaeldes pararosanilin paa ny ved tilsaetning af et ringe overskud af 2,5 M natriumhydroxidoploesning .

Bundfaldet anbringes paa en filtertragt ( porsoesitet 3 ) . Filtratet skal vaere farveloest . Bundfaldet vaskes med destilleret vand for at fjerne overskydende natriumhydroxid og det dannede natriumchlorid .

Bundfaldet oploeses i 70 ml methanol opvarmet til kogning , og til slut tilsaettes 300 ml vand ved 80 * C . Man lader oploesningen staa ved stuetemperatur . Pararosanilin genudfaeldes langsomt . Omkrystalliseringsgraden er ca . 64 % . Pararosanilin farves moerkt mellem 200 og 205 * C og soenderdeles ved 285 * C .

Litteratur

H.G.C . King and U.G . Pruden : The determination of sulphur dioxide with rosaniline dyes . Analyst 94 , 43 - 48 ( 1969 )