31980L0368

Rådets ellevte direktiv 80/368/EØF af 26. marts 1980 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Udelukkelse af de oversøiske franske departementer fra anvendelsesområdet for direktiv 77/388/EØF

EF-Tidende nr. L 090 af 03/04/1980 s. 0041 - 0041
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0003
den græske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0120
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0003
den spanske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0125
den portugisiske specialudgave: Kapitel 09 bind 1 s. 0125


++++

RAADETS ELLEVTE DIREKTIV

af 26 . marts 1980

om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter - Udelukkelse af de oversoeiske franske departementer fra anvendelsesomraadet for direktiv 77/388/EOEF

( 80/368/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 99 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 227 , stk . 2 , tredje afsnit , i traktaten skal Faellesskabets institutioner inden for rammerne af de i traktaten fastsatte fremgangsmaader drage omsorg for , at den oekonomiske og sociale udvikling af de franske oversoeiske departementer muliggoeres ;

i overensstemmelse med den af Domstolen den 10 . oktober 1978 afsagte dom i sag nr . 148/77 anvendes bestemmelserne i traktaten og den afledte ret paa de oversoeiske franske departementer , med mindre Faellesskabets institutioner vedtager saerlige foranstaltninger , der er tilpasset disse departementers oekonomiske og sociale forhold ;

af hensyn til de oversoeiske franske departementers geografiske , oekonomiske og sociale forhold boer disse departementer ikke omfattes af det faelles mervaerdiafgiftssystem som fastlagt ved direktiv 77/388/EOEF ( 1 ) ; gennemfoerelsen af dette direktiv medfoerer ingen aendring i medlemsstaternes lovbestemmelser -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I artikel 3 , stk . 2 , i direktiv 77/388/EOEF tilfoejes foelgende led :

" Den franske Republik :

de oversoeiske departementer . " .

Artikel 2

Dette direktiv anvendes fra den 1 . januar 1979 .

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 26 . marts 1980 .

Paa Raadets vegne

G . MARCORA

Formand

( 1 ) EFT nr . L 145 af 13 . 6 . 1977 , s . 1 .