31980L0215

Rådets direktiv 80/215/EØF af 22. januar 1980 om veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 047 af 21/02/1980 s. 0004 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 11 s. 0206
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 27 s. 0240
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 11 s. 0206
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 17 s. 0116
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 17 s. 0116


++++

RAADETS DIREKTIV

af 22 . januar 1980

om veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med samhandelen med koedprodukter inden for Faellesskabet

( 80/215/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadets direktiv 77/99/EOEF af 21 . december 1976 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med koedprodukter inden for Faellesskabet ( 2 ) blev ivaerksat den 1 . juli 1979 ;

ivaerksaettelsen af ovennaevnte direktiv vil ikke faa de forventede virkninger , saa laenge samhandelen inden for Faellesskabet hindres af forskellene mellem medlemsstaternes veterinaerpolitimaessige bestemmelser om koedprodukter ; isaer for at fjerne disse forskelle boer der paa dette omraade fastsaettes faelles bestemmelser ;

for at undgaa en udbredelse af kvaegepidemi gennem koedprodukter boer det bestemmes , at det koed , der anvendes til fremstilling af visse af disse produkter , skal opfylde de veterinaerpolitimaessige bestemmelser , som gaelder for fersk koed ;

der boer drages omsorg , at koedprodukter , som ikke opfylder faellesskabsbestemmelserne , ikke forsynes med den sundhedsmaerkning , der foreskrives i naevnte bestemmelser ;

naar koedprodukterne har vaeret udsat for en behandling , som skal draebe alle bakterier , der hidroerer fra smitsomme kvaegsygdomme , skal denne behandling anfoeres paa det sundhedscertifikat , der ledsager de paagaeldende produkter ;

emsstaterne skal have mulighed for paa deres omraade at forbyde omsaetning af koedprodukter , hvori der er fundet bakterier fra en smitsom sygdom , eller som ikke opfylder Faellesskabets veterinaerpolitimaessige bestemmelser ;

saafremt afsenderen eller dennes befuldmaegtigede anmoder derom , boer denne dog gives mulighed for at tilbagesende disse koedprodukter , hvis veterinaerpolitimaessige aarsager ikke hindrer dette ;

for at goere det muligt for de paagaeldende at vurdere grundene til et forbud eller en restriktion , boer disse grunde bringes til afsenderens eller dennes befuldmaegtigedes kendskab samt i visse tilfaelde til afsenderlandets kompetente myndigheds kendskab ;

saafremt en tvistighed om det begrundede i et forbud eller en restriktion opstaar mellem afsenderen og bestemmelseslandets myndigheder , boer afsenderen have mulighed for at anmode en veterinaersagkyndig om en udtalelse ;

medlemsstaterne skal have mulighed for at forbyde , at visse koedprodukter , der kommer fra en medlemsstat , hvor der er udbrudt en epidemi blandt dyr , bringes inden for deres omraade ; alt efter arten og karakteren af denne epidemi skal et saadant forbud enten kun vedroere koedprodukter fra en del af afsenderlandets omraade eller omfatte hele dette lands omraade ; ved udbrud af en smitsom sygdom hos dyr paa en medlemsstats omraade er det noedvendigt , at der hurtigt traeffes egnede bekaempelsesforanstaltninger ; den fare , som saadanne sygdomme medfoerer , og de bekaempelsesforanstaltninger , som de noedvendiggoer , maa bedoemmes ens i hele Faellesskabet ;

for at lette ivaerksaettelsen af de paataenkte bestemmelser boer der fastsaettes en procedure , hvorved der indfoeres et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den staaende Veterinaerkomité , der blev nedsat ved Raadets afgoerelse af 15 . oktober 1968 ( 3 ) -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I dette direktiv fastsaettes veterinaerpolitimaessige forskrifter vedroerende samhandelen med koedprodukter inden for Faellesskabet .

Artikel 2

I dette direktiv anvendes definitionerne i artikel 2 i Raadets direktiv 72/461/EOEF af 12 . december 1972 om veterinaerpolitimaessige problemer vedroerende handel med fersk koed inden for Faellesskabet ( 4 ) , senest aendret ved direktiv 78/54/EOEF ( 5 ) , og i artikel 2 i direktiv 77/99/EOEF i det omfang , det er noedvendigt .

Indtil Raadet med enstemmighed paa forslag af Kommissionen har tilpasset de i bilag A , kapitel V , punkt 27 , litra b ) , i direktiv 77/99/EOEF anfoerte graensevaerdier , betragtes produkter , der har vaeret underkastet en naturlig gaeringsproces og en modning af laengere varighed , som havende undergaaet en fuldstaendig behandling .

Artikel 3

Hver medlemsstat paaser , at koedprodukter , som skal bringes i samhandelen inden for Faellesskabet , er fremstillet af eller med :

- fersk koed som defineret i artikel 1 i direktiv 64/433/EOEF af 26 . juni 1964 om sundhedsmaessige problemer vedroerende handelen med fersk koed inden for Faelleskabet ( 6 ) , senest aendret ved direktiv 75/379/EOEF ( 7 ) , og som opfylder de i artikel 3 og 4 i direktiv 72/461/EOEF foreskrevne veterinaerpolitimaessige krav ,

- fersk koed som defineret i artikel 2 , litra o ) , i Raadets direktiv 72/462/EOEF af 12 . december 1972 om sundhedsmaessige og veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med indfoersel af kvaeg og svin samt fersk koed fra tredjelande ( 8 ) , senest aendret ved direktiv 77/98/EOEF ( 9 ) , og som opfylder de i direktiv 72/462/EOEF foreskrevne veterinaerpolitimaessige krav .

Artikel 4

1 . Uanset artikel 3 , foerste led , og med forbehold af gennemfoerelsen af stk . 2 , kan koedprodukter anvendes i samhandelen inden for Faellesskabet , saafremt de helt eller delvis er fremstillet af eller med fersk koed , der er defineret i artikel 1 i direktiv 64/433/EOEF , og som opfylder de i artikel 5a i direktiv 72/461/EOEF foreskrevne krav , samt har vaeret underkastet en af foelgende behandlinger :

a ) en varmebehandling i en hermetisk lukket beholder , hvis Fc-vaerdi mindst er lig med 3,00 ,

b ) for saa vidt det ferske koed er blevet fremstillet af dyr , der ikke kommer fra en inficeret bedrift , som er genstand for et forbud i medfoer af bestemmelserne i artikel 3 , stk . 2 , litra b ) , i direktiv 64/432/EOEF ,

i ) en anden varmebehandling end den i litra a ) naevnte , men hvor centrumstemperaturen er sat op til mindst 70 * C , eller

ii ) en behandling bestaaende af naturlig gaering og modning i mindst 9 maaneder for udbenet skinke med en vaegt paa mindst 5,5 kg og med foelgende karakteristika :

- en a W-vaerdi paa hoejst 0,93 ,

- en pH-vaerdi paa hoejst 6 .

2 . Hver medlemsstat drager omsorg for , at :

a ) det i stk . 1 naevnte ferske koed :

i ) transporteres og oplagres saerskilt eller paa andre tidspunkter end det i artikel 3 naevnte ferske koed ,

ii ) anvendes paa en saadan maade , at det ikke indgaar i koedprodukter , som skal anvendes i samhandelen inden for Faellesskabet , bortset fra de i stk . 1 naevnte koedprodukter ,

b ) der i rubrikken " Produkternes art " i det sundhedscertifikat , der er foreskrevet i kapitel VIII i bilag A til direktiv 77/99/EOEF , anfoeres foelgende : " Behandlet i overensstemmelse med artikel 4 , stk . 1 , i direktiv 80/215/EOEF " , uden at dette faar indflydelse paa fodnote ( 6 ) i naevnte certifikat .

Artikel 5

1 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at koedprodukter , som ikke opfylder bestemmelserne i artikel 3 og 4 , ikke forsynes med den sundhedsmaerkning , der er foreskrevet i kapitel VII i bilag A til direktiv 77/99/EOEF .

2 . Bestemmelseslandet kan paa sit omraade forbyde , at koedprodukter bringes i handelen , hvis det konstateres , at bestemmelserne i artikel 3 og 4 ikke er blevet overholdt .

3 . I saa fald skal bestemmelseslandet , paa anmodning af afsenderen eller dennes befuldmaegtigede , tillade tilbageforsendelse af hele partiet af koedprodukter , for saa vidt der ikke ud fra veterinaerpolitimaessige synspunkter er noget til hinder derfor .

4 . Den kompetente myndighed i bestemmelseslandet kan stille krav om , at et saadant parti destrueres paa afsenderens , modtagerens eller disses befuldmaegtigedes bekostning uden godtgoerelse fra staten , naar det er forbudt at bringe produkterne i handelen i henhold til stk . 2 , og hvis afsenderlandet eller eventuelt transitlandet ikke giver tilladelse til tilbageforsendelse .

5 . De afgoerelser , som traeffes af den kompetente myndighed i henhold til stk . 2 , 3 og 4 , skal meddeles afsenderen eller dennes befuldmaegtigede med angivelse af grundene hertil . Hvis afsenderen eller dennes befuldmaegtigede anmoder derom , skal disse begrundede afgoerelser omgaaende meddeles ham skriftligt med angivelse af de retsmidler , der er fastsat i den gaeldende lovgivning , samt med angivelse af , paa hvilken maade og inden for hvilke tidsfrister saadanne retsmidler kan ivaerksaettes . Disse afgoerelser skal ligeledes meddeles afsenderlandets kompetente centrale myndighed .

Artikel 6

1 . Dette direktiv beroerer ikke de retsmidler , som i henhold til medlemsstaternes gaeldende lovgivning kan ivaerksaettes mod afgoerelser , der er truffet af de kompetente myndigheder i henhold til dette direktiv .

2 . Hver medlemsstat giver de afsendere , hvis koedprodukter ikke kan bringes i handelen i henhold til artikel 3 og 4 , adgang til at indhente udtalelse fra en veterinaersagkyndig .

Hver medlemsstat paaser , at de veterinaersagkyndige , inden de kompetente myndigheder har truffet andre foranstaltninger , saasom destruktion af koedprodukterne , faar mulighed for at afgoere , om betingelserne i artikel 3 og 4 er opfyldt .

Den veterinaersagkyndige skal vaere statsborger i en af medlemsstaterne , dog hverken afsenderlandet eller bestemmelseslandet .

Kommissionen udarbejder paa forslag af medlemsstaterne en liste over de veterinaersagkyndige , som kan faa overdraget at udfaerdige saadanne udtalelser . Efter at have raadfoert sig med medlemsstaterne fastsaetter Kommissionen de almindelige gennemfoerelsesbestemmelser , saerlig for saa vidt angaar den fremgangsmaade , der skal foelges ved udfaerdigelsen af saadanne udtalelser .

Artikel 7

1 . En medlemsstat kan , hvis der ved indfoerselen af koedprodukter til denne medlemsstats omraade fra en anden medlemsstat er fare for spredning af sygdom blandt dyrene , traeffe foelgende forholdsregler :

a ) saafremt der opstaar klassisk mund - og klovsyge , klassisk svinepest eller Teschen-syge i denne anden medlemsstat , midlertidigt forbyde eller begraense indfoersel fra de dele af denne medlemsstats omraade , hvor denne sygdom er opstaaet , af produkter fremstillet af koed fra dyr , der er modtagelige for disse sygdomme , bortset fra produkter , der er blevet underkastet en af de i artikel 4 , stk . 1 , naevnte behandlinger ;

b ) saafremt en epidemisk sygdom synes at ville brede sig , eller saafremt der opstaar en ny alvorlig og smitsom sygdom blandt dyrene , midlertidigt forbyde eller begraense indfoersel fra hele den paagaeldende stats omraade af produkter fremstillet af koed fra dyr , som er modtagelige for disse sygdomme .

2 . Enhver medlemsstat skal omgaaende underrette de oevrige medlemsstater og Kommissionen , saafremt en af de i stk . 1 omhandlede sygdomme opstaar paa medlemsstatens omraade , og meddele , hvilke foranstaltninger den har truffet til bekaempelse heraf . Medlemsstaten skal ligeledes omgaaende underrette de oevrige medlemsstater og Kommissionen om sygdommens ophoer .

3 . Medlemsstaterne skal omgaaende give de oevrige medlemsstater og Kommissionen begrundet meddelelse om de foranstaltninger , som de har truffet i medfoer af stk . 1 , og om disse foranstaltningers ophaevelse .

Det kan efter den i artikel 8 omhandlede fremgangsmaade besluttes , at disse foranstaltninger skal aendres , saerlig med henblik paa at sikre , at de samordnes med de af de oevrige medlemsstater trufne foranstaltninger , eller at de skal ophaeves .

4 . Saafremt den i stk . 1 omhandlede situation opstaar , og det viser sig noedvendigt , at andre medlemsstater ligeledes anvender de foranstaltninger , der er truffet i medfoer af naevnte stykke og eventuelt aendret i overensstemmelse med stk . 3 , skal egnede foranstaltninger vedtages efter den i artikel 8 fastsatte fremgangsmaade .

5 . Ved udarbejdelsen af de i stk . 3 , andet afsnit , omhandlede aendringer eller de i stk . 4 omhandlede foranstaltninger kan der efter samme fremgangsmaade traeffes bestemmelse om at tilpasse disse aendringer og foranstaltninger paa grundlag af den paagaeldende sygdom , af de behandlinger , de paagaeldende produkter har vaeret underkastet , frem * gelsesdatoen for det anvendte koed samt fremstillingstiden .

Artikel 8

1 . Naar der henvises til den i denne artikel fastsatte fremgangsmaade , indbringer formanden for Den staaende Veterinaerkomité , nedsat ved Raadets afgoerelse af 15 . oktober 1968 , i det foelgende benaevnt " komiteen " , straks sagen for denne , enten paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstat .

2 . I komiteen tildeles medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden to dage . Udtalelsen vedtages med et flertal paa 41 stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltningerne og ivaerksaetter omgaaende disse , naar de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse . Saafremt de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse , eller saafremt der ikke foreligger nogen udtalelse , forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal .

Saafremt Raadet ikke inden femten dage efter sagens forelaeggelse har vedtaget nogen foranstaltninger , vedtager Kommissionen selv de foreslaaede foranstaltninger og ivaerksaetter omgaaende disse , medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod disse foranstaltninger .

Artikel 9

Artikel 8 finder anvendelse indtil 21 . juni 1981 .

Artikel 10

Raadet traeffer paa forslag af Kommissionen inden 1 . juli 1980 med enstemmighed afgoerelse om eventuelle bestemmelser vedroerende svinepest , der for visse varers vedkommende skal indsaettes i dette direktiv , i lyset af de loesninger , der er valgt med hensyn til samhandelen inden for Faellesskabet med fersk svinekoed .

Artikel 11

1 . Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen de veterinaerpolitimaessige forskrifter vedroerende samhandelen inden for Faellesskabet med fersk fjerkraekoed og vedroerende indfoersel af fersk fjerkraekoed fra tredjelande .

2 . Indtil de i stk . 1 omhandlede forskrifter traeder i kraft , finder de nationale veterinaerpolitimaessige bestemmelser vedroerende indfoersel af koedprodukter , der helt eller delvis er fremstillet af eller med fersk fjerkraekoed , fortsat anvendelse under overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser .

Artikel 12

Indtil der gennemfoeres veterinaerpolitimaessige faellesskabsdirektiver om indfoersel af andre end de i artikel 11 , stk . 2 , omhandlede koedprodukter fra tredjelande , maa de nationale bestemmelser for indfoersel af disse produkter ikke vaere gunstigere end dem , der foelger af dette direktiv .

Artikel 13

Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme

- bestemmelserne i artikel 3 , andet led , paa den i artikel 32 , stk . 2 , andet afsnit , i direktiv 72/462/EOEF fastsatte dato ,

- de oevrige bestemmelser i dette direktiv senest den 31 . december 1980 ,

og underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 22 . januar 1980 .

Paa Raadets vegne

G . MARCORA

Formand

( 1 ) EFT nr . C 114 af 11 . 11 . 1971 , s . 40 .

( 2 ) EFT nr . L 26 af 31 . 1 . 1977 , s . 85 .

( 3 ) EFT nr . L 255 af 28 . 10 . 1968 , s . 23 .

( 4 ) EFT nr . L 302 af 31 . 12 . 1972 , s . 24 .

( 5 ) EFT nr . L 16 af 20 . 1 . 1978 , s . 22 .

( 6 ) EFT nr . 121 af 29 . 7 . 1964 , s . 2012/64 .

( 7 ) EFT nr . L 172 af 3 . 7 . 1975 , s . 17 .

( 8 ) EFT nr . L 302 af 31 . 12 . 1972 , s . 28 .

( 9 ) EFT nr . L 26 af 31 . 1 . 1977 , s . 81 .