31980D1344

80/1344/EØF: Kommissionens beslutning af 22. december 1980 om fastslåelse af, at indførsel af apparatet "P.A.R.-OMA System, consisting of: - Intensifier Detector Head, model 1205 D, - Polychromator UV-VIS-NIR, model 1208, - Display, model 604, - Optical Multichannel Analyzer Console, model 1205 A, - Scientillator for Intensifier Detector Head, model 1205 D/019" kan ske med fritagelse for told efter den fælles toldtarif

EF-Tidende nr. L 384 af 31/12/1980 s. 0010 - 0010


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22 . december 1980

om fastslaelse af , at indfoersel af apparatet " P.A.R.-OMA System , consisting of : - Intensifier Detector Head , model 1205 D , - Polychromator UV-VIS-NIR , model 1208 , - Display , model 604 , - Optical Multichannel Analyzer Console , model 1205 A , - Scintillator for Intensifier Detector Head , model 1205 D/019 " kan ske med fritagelse for told efter den faelles toldtarif

( 80/1344/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1798/75 af 10 . juli 1975 om fritagelse for told efter den faelles toldtarif ved indfoersel af uddannelsesmaessigt , videnskabeligt eller kulturelt materiale ( 1 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1027/79 ( 2 ) ,

under henvisning til Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 2784/79 af 12 . december 1979 om fastsaettelse af gennemfoerelsesbestemmelserne til forordning ( EOEF ) nr . 1798/75 ( 3 ) , saerlig artikel 7 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den italienske regering har i skrivelse af 5 . juli 1980 anmodet Kommissionen om at indlede den i artikel 7 i forordning ( EOEF ) nr . 2784/79 fastsatte procedure for at afgoere , om apparatet " P.A.R.-OMA System , consisting of : - Intensifier Detector Head , model 1205 D , - Polychromator UV-VIS-NIR , model 1208 , - Display , model 604 , - Optical Multichannel Analyzer Console , model 1205 A , - Scintillator for Intensifier Detector Head , model 1205 D/019 " , bestemt til den tekniske forskning i forbindelse med anvendelsen af laser paa vaesker og luftarter og isaer til maaling af gasholdig forurening i atmosfaeren , skal anses som et videnskabeligt apparat , samt i bekraeftende fald , om der for tiden i Faellesskabet fremstilles apparater af tilsvarende videnskabelig vaerdi ;

i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 5 , i forordning ( EOEF ) nr . 2784/79 er en ekspertgruppe , sammensat af repraesentanter fra alle medlemsstaterne , traadt sammen i Toldfritagelsesudvalget den 4 . december 1980 for at undersoege sagen ;

det fremgaar af denne undersoegelse , at det drejer sig om en multikanalanalysator ;

paa grund af dets objektive tekniske kendetegn , sasom oploesningsevnen i det optiske analysesystem , samt det formaal , hvortil det skal anvendes , er dette apparat saerligt egnet til videnskabelig forskning ; apparater af denne art anvendes i oevrigt isaer til videnskabelige formaal ; det boer derfor betragtes som et videnskabeligt apparat ;

ifoelge oplysninger fra medlemsstaterne fremstilles der ikke i Faellesskabet apparater af tilsvarende videnskabelig vaerdi og med samme anvendelsesformaal som naevnte apparat ; der er derfor berettiget af fritage apparatet for told -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Indfoersel af apparatet " P.A.R.-OMA System , consisting of : - Intensifier Detector Head , model 1205 D , - Polychromator UV-VIS-NIR , model 1208 , - Display , model 604 , - Optical Multichannel Analyzer Console , model 1205 A , - Scintillator for Intensifier Detector Head , model 1205 D/019 " , der er omhandlet i den italienske regerings anmodning af 5 . juli 1980 , kan ske med fritagelse for told efter den faelles toldtarif .

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 22 . december 1980 .

Paa Kommissionens vegne

Etienne DAVIGNON

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 184 af 15 . 7 . 1975 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 134 af 31 . 5 . 1979 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 318 af 13 . 12 . 1979 , s . 32 .