31980D1277

80/1277/EØF, Euratom, EKSF: Rådets afgørelse af 22. december 1980 om udnævnelse af yderligere et medlem af Revisionsretten

EF-Tidende nr. L 375 af 31/12/1980 s. 0078 - 0078
den græske specialudgave: Kapitel 01 bind 3 s. 0019


++++

RAADETS AFGOERELSE

af 22 . december 1980

om udnaevnelse af yderligere et medlem af Revisionsretten

( 80/1277/EOEF , Euratom , EKSF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske Kul - og Staalfaellesskab , saerlig artikel 78 e ,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 206 ,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab , saerlig artikel 180 ,

under henvisning til traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission for De europaeiske Faellesskaber , saerlig artikel 22 ,

under henvisning til traktaten vedroerende Graekenlands tiltraedelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og af Det europaeiske Atomenergifaellesskab , underskrevet den 28 . maj 1979 , samt til Raadets afgoerelse af 24 . maj 1979 vedroerende Graekenlands tiltraedelse af Det europaeiske Kul - og Staalfaellesskab , saerlig artikel 18 og 137 i den dertil knyttede akt ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Eneste artikel

Som medlem af Revisionsretten for tiden fra den 1 . januar 1981 til den 17 . oktober 1983 udnaevnes hr . Georges Vitalis .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 22 . december 1980 .

Paa Raadets vegne

J . SANTER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 346 af 31 . 12 . 1980 , s . 96 .