31979R2801

Rådets forordning (EØF) nr. 2801/79 af 10. december 1979 om åbning, fordeling og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse tekstilvarer henhørende under pos. 55.05, 55.09 og ex 58.01 A i den fælles toldtarif, med oprindelse i Tyrkiet (1980)

EF-Tidende nr. L 319 af 14/12/1979 s. 0004 - 0007


++++

( 1 ) EFT nr . L 293 af 29 . 12 . 1972 , s . 4 .

( 2 ) EFT nr . L 277 af 3 . 10 . 1973 , s . 2 .

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2801/79

af 10 . december 1979

om aabning , fordeling og forvaltning af faellesskabstoldkontingenter for visse tekstilvarer henhoerende under pos . 55.05 , 55.09 og ex 58.01 A i den faelles toldtarif , med oprindelse i Tyrkiet ( 1980 )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 113 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

I afventning af ikrafttraedelsen af den supplerende protokol , undertegnet i Ankara den 30 . juni 1973 , som indeholder de tilpasninger til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Tyrkiet og til tillaegsprotokollen ( 1 ) , der er noedvendige som foelge af de nye medlemsstaters tiltraedelse , har Faellesskabet forpligtet sig til i en interimsaftale ( 2 ) , hvis gyldighed er begraenset til tidsrummet indtil den supplerende protokols ikrafttraeden , og som finder anvendelse indtil den 31 . december 1974 , men som for aaret 1980 er forlaenget paa de i artikel 13 fastsatte betingelser , at bringe visse af den supplerende protokols bestemmelser om varesamhandelen i anvendelse ; ifoelge interimsaftalens artikel 6 , som aendrer artikel 1 i bilag 2 til tillaegsprotokollen , skal Faellesskabet indroemme en toldnedsaettelse paa 75 % ved indfoersel fra Tyrkiet af visse tekstilvarer henhoerende under pos . 55.05 og 55.09 i den faelles toldtarif inden for rammerne af aarlige faellesskabstoldkontingenter paa henholdsvis 390 tons for garn af bomuld og 1 390 tons for andre vaevede stoffer af bomuld ; fornaevnte artikel 6 fastsaetter fordelingen af disse faellesskabstoldkontingenter paa foelgende maade :

_ for garn af bomuld :

300 tons for Faellesskabet i dets oprindelige udstraekning , 40 tons for Danmark , 10 tons for Irland og 40 tons for Det forenede Kongerige ;

_ for andre vaevede stoffer af bomuld :

1 000 tons for Faellesskabet i dets oprindelige udstraekning , 20 tons for Danmark , 10 tons for Irland og 360 tons for Det forenede Kongerige ;

artikel 14 i den supplerende protokol omhandler kun en saadan fordeling af toldkontingenterne mellem Faellesskabet i dets oprindelige udstraekning og de tre nye medlemsstater indtil den 1 . juli 1977 ; som foelge af udloebet af den i tiltraedelsesaktens artikel 39 fastsatte overgangsperiode er det desuden noedvendigt , at der indfoeres en faelles ordning for forvaltningen af de ovennaevnte toldkontingenter , saaledes at der for hvert kontingent aabnes én kontingentsmaengde , der fordeles mellem medlemsstaterne efter de saedvanlige kriterier , og én faellesskabsreserve , der skal vaere aaben for alle medlemsstaterne ;

der er grund til midlertidigt for disse varer at foretage en tilpasning af de toldmaessige fordele , saaledes at der sker en fuldstaendig suspension af toldsatserne i den faelles toldtarif og en forhoejelse af kontingentsmaengderne ; de toldkontingenter , der skal aabens for 1980 , udgoer saaledes 1 077 tons for garn af bomuld og 2 536 tons for andre vaevede stoffer af bomuld ;

i henhold til artikel 1 i bilag 2 til tillaegsprotokollen , sammenholdt med interimsaftalens artikel 2 , skal Faellesskabet , isaer for aaret 1980 , foretage en delvis nedsaettelse af de toldsatser , der gaelder over for tredjelande for importerede gulvtaepper ( herunder gulvloebere og maatter ) , knyttede ogsaa konfektionerede af uld eller fine dyrehaar ( bortset fra haandlavede taepper ) med oprindelse i Tyrkiet ; det findes hensigtsmaessigt midlertidigt at forbedre denne toldfordel ved fuldstaendig at suspendere de for de omhandlede varer gaeldende toldsatser inden for et faellesskabstoldkontingent , der fastsaettes til 194 tons for 1980 , og som fordeles efter de samme procentsatser som dem , der var gaeldende for 1979 ;

der boer saerlig sikres alle importoerer lige og kontinuerlig adgang til de naevnte kontingenter og vedvarende anvendelse af de for disse fastsatte satser for alle indfoersler af de paagaeldende varer i alle medlemsstaterne , indtil kontingenterne er opbrugt ; en ordning for udnyttelse af kontingenterne paa grundlag af en fordeling mellem medlemstaterne synes at ville vaere i overensstemmelse med kontingenternes faellesskabskarakter med hensyn til de ovennaevnte principper ; for i videst muligt omfang at afspejle den faktiske markedsudvikling for de paagaeldende varer skal denne fordeling foretages forholdsmaessigt efter medlemsstaternes behov , som beregnes dels paa baggrund af statistiske oplysninger om indfoersler fra Tyrkiet i en repraesentativ referenceperiode og dels ud fra de oekonomiske udsigter for den paagaeldende kontingentperiode ; trods det ringe behov for indfoersler fra Tyrkiet af de paagaeldende varer , som de statistiske oplysninger viser for de fleste medlemsstaters vedkommende , boer disse toldkontingenters faellesskabskarakter sikres ved fastsaettelse af daekning af de behov , som kunne opstaa i disse medlemsstater ;

medlemsstaternes indfoersler fra Tyrkiet har udviklet sig som nedenfor angivet i de seneste tre aar , for hvilke der foreligger fuldstaendige statistiske oplysninger :

* 1976 * 1977 * 1978

* i tons * i % * i tons * i % * i tons * i %

Garn af bomuld

Benelux * 13 648 * 18,31 * 9 427 * 18,40 * 12 565 * 17,50

Danmark * 13 * 0,02 * 5 * 0,01 * 1,2 * 0,01

Tyskland * 25 000 * 33,54 * 17 265 * 33,69 * 27 951 * 38,94

Frankrig * 2 389 * 3,21 * 1 140 * 2,22 * 2 797 * 3,90

Irland * 145 * 0,19 * 175 * 0,34 * 246,5 * 0,34

Italien * 30 019 * 40,28 * 21 004 * 40,99 * 22 288,7 * 31,04

Det forenede Kongerige * 3 319 * 4,45 * 2 231 * 4,35 * 5 939 * 8,27

* 74 533 * * 51 247 * * 70 788,4

Andre vaevede stoffer af bomuld

Benelux * 535 * 17,38 * 913 * 37,46 * 537 * 33,08

Danmark * 36 * 1,17 * 8,5 * 0,35 * 0,4 * 0,02

Tyskland * 1 100 * 35,74 * 599 * 24,58 * 437 * 26,92

Frankrig * 481 * 15,63 * 406 * 16,66 * 161 * 9,92

Irland * 1 * 0,03 * 23 * 0,94 * 1 * 0,06

Italien * 835 * 27,13 * 363,5 * 14,92 * 295 * 18,17

Det forenede Kongerige * 90 * 2,92 * 124 * 5,09 * 192 * 11,83

* 3 078 * * 2 437 * * 1 623,4

i betragtning af disse omstaendigheder og af den sandsynlige udvikling paa markedet for disse varer i 1980 kan de foerste procentandele af kontingenterne beregnes tilnaermelsesvis som foelger :

Andre vaevede

Garn af bomuld

stoffer

af bomuld

Benelux 16,16 20,08

Danmark 8,71 1,80

Tyskland 35,86 15,05

Frankrig 4,29 22,55

Irland 2,27 0,92

Italien 23,99 7,50

Det forenede Konge -

rige 8,72 32,10

for at tage hensyn til den usikre udvikling i indfoerslerne af de paagaeldende varer til medlemsstaterne boer kontingentet deles i to rater , hvoraf en foerste fordeles mellem medlemsstaterne , medens den anden udgoer en reserve til senere daekning af behovet i de medlemsstater , som har opbrugt deres foerste kvota ; for at give importoererne i hver medlemsstat en vis sikkerhed er det hensigtsmaessigt at fastsaette den foerste rate paa et ret hoejt niveau , som i dette tilfaelde vil kunne fastlaegges paa ca . 80 % af kontingentmaengderne ;

medlemsstaternes foerste kvoter kan blive opbrugt mere eller mindre hurtigt ; for at tage hensyn hertil og for at undgaa enhver afbrydelse er det vigtigt , at enhver medlemsstat , som naesten helt har opbrugt en af sine foerste kvoter , traekker en supplerende kvota paa den tilsvarende reserve ; dette traek boer enhver medlemsstat foretage , naar hver af dens supplerende kvoter er naesten opbrugt , saa ofte reserven tillader det ; hver af de foerste og de supplerende kvoter gaelder indtil kontingentperiodens udloeb ; denne forvaltningsmaade kraever et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen , som saerlig skal kunne foelge toldkontingenternes udnyttelsesgrad og underrette medlemsstaterne herom ;

hvis der paa en bestemt dato inden for kontingentperioden findes en stoerre uudnyttet andel af en af de foerste kvoter i en medlemsstat , skal denne medlemsstat overfoere en procentdel til den tilsvarende reserve for at undgaa , at en del af et af faellesskabskontingenterne forbliver uudnyttet i en medlemsstat , medens den kunne have vaeret anvendt i andre medlemsstater ;

da kongeriget Belgien , kongeriget Nederlandene og storhertugdoemmet Luxembourg er sammensluttet i og repraesenteret af Den oekonomiske union Benelux , kan enhver foranstaltning i forbindelse med forvaltningen af de kvoter , som tildeles denne oekonomiske union , traeffes af et af dens medlemmer _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Fra 1 . januar til 31 . december 1980 aabnes i Faellesskabet faellesskabstoldkontingenter for foelgende varer fra Tyrkiet inden for de maengder , som er angivet for hver vare :

Position i den * * Kontingent -

* Varebeskrivelse

faelles * maengde

toldtarif

55.05 * Garn af bomuld , ikke i

* detailsalgsoplaegninger * 1 077 tons

55.09 * Andre vaevede stoffer af

* bomuld * 2 536 tons

58.01 * Gulvtaepper ( herunder

* gulvloebere og maatter ) ,

* knyttede , ogsaa konfektio -

* nerede :

* ex A . Af uld eller fine

* dyrehaar , bortset

* fra haandlavede

* taepper * 194 tons

2 . Inden for rammerne af disse kontingenter suspenderes den faelles toldtarifs satser fuldstaendigt .

Artikel 2

1 . En foerste rate af hver af de i artikel 1 , stk . 1 , naevnte maengder , som udgoer 832 tons for garn af bomuld , ikke i detailsalgsoplaegninger , 2 044 tons for andre vaevede stoffer af bomuld samt 159 tons for gulvtaepper af uld eller fine dyrehaar , fordeles mellem medlemsstaterne ; kvoterne , som med forbehold af artikel 5 gaelder indtil den 31 . december 1980 udgoer nedenstaaende maengder :

( i tons )

* Position i den faelles toldtarif

Medlemsstaterne

* 55.05 * 55.09 * ex 58.01 A

Benelux * 134 * 410 * 15

Danmark * 72 * 37 * 15

Tyskland * 298 * 308 * 38

Frankrig * 36 * 461 * 27

Irland * 19 * 19 * 2

Italien * 200 * 153 * 19

Det forenede

kongerige * 73 * 656 * 43

* 832 * 2 044 * 159

2 . Den anden rate af hver af kontingentmaengderne paa henholdsvis 245 tons , 492 tons og 35 tons udgoer den tilsvarende reserve .

Artikel 3

1 . Saafremt en af en medlemsstats foerste kvoter , saaledes som de er fastsat i artikel 2 , stk . 1 _ eller denne samme kvote modsat med den del , der er tilbagefoert til reserven , saafremt artikel 5 har fundet anvendelse _ er udnyttet med 90 % eller derover , traekker denne medlemsstat straks ved meddelelse til Kommissionen , i det omfang reserven tillader det , en anden kvote svarende til 15 % af den foerste kvote , eventuelt afrundet til naermeste stoerre enhed .

2 . Saafremt den anden kvote , som en medlemsstat har trukket , efter at en af de foerste kvoter er opbrugt , er udnyttet med 90 % eller derover , traekker denne medlemsstat , i henhold til de i stk . 1 opstillede betingelser , en tredje kvote svarende til 7,5 % af dens foerste kvote .

3 . Saafremt den tredje kvote , som en medlemsstat har trukket , efter at den anden kvote er opbrugt , er udnyttet med 90 % eller derover , traekker denne medlemsstat , paa samme betingelser , en fjerde kvote svarende til den tredje .

Denne fremgangsmaade anvendes analogt , indtil reserven er opbrugt .

4 . Uanset stk . 1 , 2 og 3 kan medlemsstaterne traekke mindre kvoter end fastsat i disse stykker , hvis der er grund til at antage , at disse ikke vil blive udnyttet . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de grunde , der har foranlediget dem til at anvende dette stykke .

Artikel 4

Hver af de supplerende kvoter som er trukket i henhold til artikel 3 , gaelder indtil 31 . december 1980 .

Artikel 5

Medlemsstaterne skal senest den 1 . oktober 1980 til reserven tilbagefoere den ikke-udnyttede del af den oprindelige kvote , som den 15 . september 1980 overstiger 20 % af grundmaengden . De kan tilbagefoere en stoerre maengde , hvis der er grund til at antage , at denne ikke vil blive udnyttet .

Medlemsstaterne giver senest den 1 . oktober 1980 Kommissionen meddelelse om deres samlede indfoersler af de paagaeldende varer , som har fundet sted til og med den 15 . september 1980 og er afskrevet paa faellesskabskontingenterne samt eventuelt den del af hver af deres foerste kvoter , som de tilbagefoerer til reserverne .

Artikel 6

Kommissionen foerer regnskab over de af medlemsstaterne i medfoer af artikel 2 og 3 aabnede kvoter og underretter hver enkelt om reservernes udnyttelsesgrad straks efter modtagelsen af meddelelserne .

Kommissionen underretter senest den 5 . oktober 1980 medlemsstaterne om hver af reservernes stoerrelser efter de tilbagefoersler , der er foretaget i henhold til artikel 5 .

Kommissionen overvaager , at det traek med hvilket en reserve opbruges , begraenses til den disponible restmaengde og angiver med henblik herpaa den noejagtige maengde til den medlemsstat , som foretager det sidste traek .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne traeffer alle egnede foranstaltninger , for at aabningen af de supplerende kvoter , som de har trukket i henhold til artikel 3 , muliggoer fortloebende afskrivninger paa deres kumulerede andel af faellesskabstoldkontingenterne .

2 . Medlemsstaterne sikrer de paa deres omraade etablerede importoerer af de paagaeldende varer fri adgang til de kvoter , som er tildelt dem .

3 . Medlemsstaterne afskriver indfoerslerne af de paagaeldende varer paa deres kvoter , efterhaanden som disse varer forelaegges i tolden med angivelse til fri omsaetning .

4 . Udnyttelsesgraden af medlemsstaternes kvoter konstateres paa grundlag af de indfoersler , som er afskrevet paa de i stk . 3 anfoerte betingelser .

Artikel 8

Paa anmodning fra Kommissionen underretter medlemsstaterne denne om de indfoersler af de paagaeldende varer , som faktisk er afskrevet paa deres kvoter .

Artikel 9

Medlemsstaterne og Kommissionen arbejder snaevert sammen med henblik paa at sikre at denne forordning overholdes .

Artikel 10

Denne forordning traeder i kraft den 1 . januar 1980 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 10 . december 1979 .

Paa Raadets vegne

T . HUSSEY

Formand