31979R0684

Kommissionens forordning (EØF) nr. 684/79 af 5. april 1979 om ændring af forordning (EØF) nr. 950/68 om den fælles toldtarif, for så vidt angår nomenklaturen for hybridmajs til udsæd

EF-Tidende nr. L 086 af 06/04/1979 s. 0013 - 0014


++++

( 1 ) EFT nr . L 246 af 5 . 11 . 1971 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 34 af 9 . 2 . 1979 , s . 2 .

( 3 ) EFT nr . L 172 af 27 . 7 . 1968 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 335 af 1 . 12 . 1978 , s . 1 .

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 684/79

af 5 . april 1979

om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 950/68 om den faelles toldtarif , for saa vidt angaar nomenklaturen for hybridmajs til udsaed

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2358/71 af 26 . oktober 1971 om den faelles markedsordning for froe ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 234/79 ( 2 ) , saerlig artikel 6 , stk . 5 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Anvendelsen af artikel 6 i forordning ( EOEF ) nr . 2358/71 indebaerer , at der skal fastsaettes forskellige udligningsafgifter ved indfoersel af de forskellige typer hybridmajs til udsaed ; disse produkter boer derfor betegnes saerskilt i den faelles toldtarifs nomenklatur , for at afgifterne kan opkraeves korrekt ;

ifoelge artikel 8a i forordning ( EOEF ) nr . 2358/71 optages den toldnomenklatur , der foelger af anvendelsen af den paagaeldende forordning , i den faelles toldtarif , der er knyttet som bilag til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 950/68 af 28 . juni 1968 ( 3 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2800/78 ( 4 ) ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Froe _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I den faelles toldtarif , der er knyttet som bilag til forordning ( EOEF ) nr . 950/68 , foretages foelgende aendringer :

Pos . 10.05 A affattes saaledes :

* * Toldsatser

* * autonom

Pos . * Varebeskrivelse * %

* * * bundet

* * eller

* * * %

* * importafgift

* * ( l )

1 * 2 * 3 * 4

10.05 * Majs :

* A . Hybridmajs til udsaed ( a ) :

* I . Dobbelthybrider og " Top Cross-hybrider ... * fri ( b ) * 4

* II . Trihybrider ... * fri ( b ) * 4

* III . Enkelthybrider ... * fri ( b ) * 4

* IV . Andre varer ... * fri ( b ) * 4

( a ) ( Noten uaendret ) .

( b ) Under visse forudsaetninger skal der foruden told opkraeves en udligningsafgift .

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1 . maj 1979 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 5 . april 1979 .

Paa Kommissionens vegne

Finn GUNDELACH

Naestformand