31979L0409

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle

EF-Tidende nr. L 103 af 25/04/1979 s. 0001 - 0018
den græske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0202
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 2 s. 0125
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 2 s. 0125
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0161
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0161


++++

( 1 ) EFT nr . C 24 af 1 . 2 . 1977 , s . 3 , og EFT nr . C 201 af 23 . 8 . 1977 , s . 2 .

( 2 ) EFT nr . C 163 af 11 . 7 . 1977 , s . 28 .

( 3 ) EFT nr . C 152 af 29 . 6 . 1977 , s . 3 .

( 4 ) EFT nr . C 112 af 20 . 12 . 1973 , s . 40 .

( 5 ) EFT nr . C 139 af 13 . 6 . 1977 , s . 1 .

RAADETS DIREKTIV

af 2 . april 1979

om beskyttelse af vilde fugle

( 79/409/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadet fastsatte i sin erklaering af 22 . november 1973 vedroerende et handlingsprogram for De europaeiske Faellesskaber paa miljoeomraadet ( 4 ) , at der skal ivaerksaettes saerlige aktioner til beskyttelse af fugle ; denne erklaering er blevet suppleret af en resolution fra Raadet for De europaeiske Faellesskaber og repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Raadet , af 17 . maj 1977 om viderefoerelse og gennemfoerelse af en politik og et handlingsprogram for De europaeiske Faellesskaber paa miljoeomraadet ( 5 ) ;

paa medlemsstaternes omraade i Europa er der konstateret en tilbagegang i bestanden af et stort antal vilde fuglearter ; denne tilbagegang foregaar i visse tilfaelde meget hurtigt og udgoer en alvorlig fare for bevarelsen af det naturlige miljoe , navnlig paa grund af , at den biologiske ligevaegt hermed er truet ;

de fuglearter , der i vild tilstand har deres naturlige ophold paa medlemsstaternes omraade i Europa , er i vid udstraekning traekfugle , og maa derfor betragtes som faelles eje ; effektiv beskyttelse af fuglene er et typisk graenseoverskridende miljoeproblem , som landene har et faelles ansvar for ;

levevilkaarene for fugle paa Groenland er fundamentalt forskellige fra levevilkaarene i de oevrige egne af Faellesskabets omraade i Europa paa grund af de almindelige forhold , herunder isaer klimaet , den ringe befolkningstaethed samt oeens usaedvanlige stoerrelse og geografiske beliggenhed ;

dette direktiv boer derfor ikke gaelde for Groenland ;

beskyttelse af de fuglearter , der i vild tilstand har deres naturlige ophold paa medlemsstaternes omraade i Europa , er en noedvendig foranstaltning for som led i det faelles markeds funktion at virkeliggoere Faellesskabets maalsaetning med henblik paa bedre levevilkaar , harmonisk udvikling af den oekonomiske virksomhed inden for hele Faellesskabet og vedvarende og afbalanceret ekspansion ; traktaten indeholder imidlertid ikke den fornoedne specifikke hjemmel til at foretage indgreb ;

de foranstaltninger , der skal traeffes , maa vedroere de forskellige faktorer , som kan indvirke paa fuglebestandens stoerrelse , dvs . foelger af menneskelige aktiviteter , herunder isaer forringelse og forurening af fuglenes levesteder , fangst af og drab paa fugle , samt den handel , saadanne aktiviteter kan give anledning til ; omfanget af de foranstaltninger , der skal indgaa som led i en beskyttelsespolitik , maa tilpasses de forhold , som gaelder for de forskellige arter ;

beskyttelse omfatter bevarelse paa lang sigt samt forvaltning af de naturlige ressourcer , som er en integrerende del af de europaeiske folks arv ; den giver mulighed for at regulere disse ressourcer samt opstiller bestemmelser vedroerende deres udnyttelse paa grundlag af de foranstaltninger , der er noedvendige for at den naturlige ligevaegt for de paagaeldende fuglearter kan bevares og genoprettes i det omfang , dette med rimelighed er muligt ;

det er absolut noedvendigt at beskytte , opretholde eller genskabe tilstraekkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder , hvis samtlige fuglearter skal bevares ; visse fuglearter boer omfattes af saerlige beskyttelsesforanstaltninger for saa vidt angaar deres levesteder med henblik paa at sikre , at disse arter kan overleve og formere sig i deres udbredelsesomraader ; disse bestemmelser boer ligeledes tage hensyn til traekfugle og samordnes med henblik paa oprettelse af et samlet hele ;

for at undgaa , at kommercielle interesser skal paavirke jagt - eller fangstniveauet i skadelig retning , er det noedvendigt at indfoere et generelt forbud mod markedsfoering og begraense undtagelserne til kun at gaelde for de arter , hvis biologiske status tillader det , under hensyn til de saerlige forhold , der goer sig gaeldende i de forskellige egne ;

der kan drives jagt paa visse fuglearter paa grund af bestandens stoerrelse og fugleartens geografiske udbredelse og formeringsevne inden for Faellesskabet ; dette maa betragtes som en forsvarlig udnyttelse , for saa vidt som der for en saadan jagtudoevelse saettes visse graenser , som skal overholdes , saaledes at bestanden kan opretholdes paa et tilfredsstillende niveau ;

midler , indretninger eller metoder , der tilsigter massefangst eller -drab eller ikke-selektiv fangst eller drab , samt jagt fra visse transportmidler skal forbydes paa grund af det urimeligt store indhug , der herved goeres eller kan goeres i bestanden af de paagaeldende arter ;

paa grund af den betydning , som visse saerlige situationer kan have , boer der vaere mulighed for at goere undtagelser paa visse betingelser og under kontrol fra Kommissionens side ;

beskyttelse af fugle , herunder saerlig traekfugle , giver stadig anledning til problemer , som boer undersoeges videnskabeligt ; ved hjaelp af saadanne undersoegelser vil det desuden vaere muligt at vurdere effektiviteten af de trufne foranstaltninger ;

det maa i samraad med Kommissionen paases , at eventuel indfoerelse af fuglearter , der ikke i vild tilstand har deres naturlige ophold paa medlemsstaternes omraade i Europa , ikke paa nogen maade skader flora og fauna i de paagaeldende medlemsstater ;

Kommissionen udarbejder og tilsender hvert tredje aar medlemsstaterne en sammenfattende rapport paa grundlag af oplysninger , som medlemsstaterne fremsender , vedroerende anvendelsen af de nationale bestemmelser , der fastsaettes i medfoer af dette direktiv ;

den tekniske og videnskabelige udvikling goer det noedvendigt , at der hurtigt kan foretages en tilpasning af nogle af bilagene ; for at lette ivaerksaettelsen af de foranstaltninger , der er noedvendige med henblik herpaa , boer der fastsaettes en fremgangsmaade , hvorved der i et udvalg for tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling indfoeres et naert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen _

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv vedroerer beskyttelse af alle de fuglearter , som i vild tilstand har deres naturlige ophold paa medlemsstaternes omraade i Europa , hvor traktaten finder anvendelse . Det omhandler bevarelse , forvaltning og regulering af de paagaeldende arter og fastsaetter regler for udnyttelse af de naevnte arter .

2 . Dette direktiv gaelder for fugle samt for deres aeg , reder og levesteder .

3 . Dette direktiv gaelder ikke for Groenland .

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til at opretholde eller tilpasse bestanden af samtlige de i artikel 1 omhandlede arter paa et niveau , som isaer imoedekommer oekologiske , videnskabelige og kulturelle krav og samtidig tilgodeser oekonomiske og rekreative hensyn .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne traeffer ud fra de i artikel 2 omhandlede hensyn alle noedvendige foranstaltninger for at beskytte , opretholde eller genskabe tilstraekkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for alle de i artikel 1 omhandlede fuglearter .

2 . Beskyttelse , opretholdelse og genskabelse af biotoper og levesteder omfatter i foerste raekke foelgende foranstaltninger :

a ) oprettelse af beskyttede omraader ;

b ) vedligeholdelse og forvaltning i overensstemmelse med de oekologiske krav af levesteder baade i og uden for de beskyttede omraader ;

c ) genskabelse af oedelagte biotoper ;

d ) oprettelse af nye biotoper .

Artikel 4

1 . For arter , som er anfoert i bilag 1 , traeffes der saerlige beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til deres levesteder for at sikre , at de kan overleve og formere sig i deres udbredelsesomraade .

I denne forbindelse tages der hensyn til :

a ) arter , der trues af udslettelse ;

b ) arter , der er foelsomme over for bestemte aendringer af deres levesteder ;

c ) arter , der anses for sjaeldne , fordi bestanden er ringe eller den lokale udbredelse begraenset ;

d ) andre arter , der kraever speciel opmaerksomhed paa grund af deres levesteders saerlige beskaffenhed .

Ved vurderinger i forbindelse hermed skal der tages hensyn til tendenser og variationer vedroerende bestandens stoerrelse .

Medlemsstaterne udlaegger som saerligt beskyttede omraader navnlig saadanne omraader , som med hensyn til antal og udstraekning er bedst egnede til beskyttelse af disse arter , idet der tages hensyn til behovet for at beskytte arterne i det geografiske soe - og landomraade , hvor dette direktiv finder anvendelse .

2 . Under hensyn til beskyttelsesbehovene i det geografiske soe - og landomraade , hvor dette direktiv finder anvendelse , traeffer medlemsstaterne tilsvarende foranstaltninger med hensyn til regelmaessigt tilbagevendende traekfuglearter , som ikke er anfoert i bilag I , for saa vidt angaar de paagaeldende arters yngle - , fjerskifte - og overvintringsomraader samt ratsteomraaderne inden for deres traektater . Med henblik herpaa er medlemsstaterne i saerlig grad opmaeksomme paa , at vaadomraaderne , og isaer vaadomraader af international betydning , beskyttes .

3 . Medlemsstaterne fremsender alle relevante oplysninger til Kommissionen , saaledes at denne kan tage passende initiativer til den samordning , som er noedvendig , for at de i stk . 1 og 2 omhandlede omraader kan udgoere et samlet hele , der imoedekommer behovet for beskyttelse af de paagaeldende arter i det geografiske soe - og landomraade , hvor dette direktiv finder anvendelse .

4 . Medlemsstaterne traeffer egnede foranstaltninger med henblik paa i de i stk . 1 og 2 naevnte beskyttede omraader at undgaa forurening eller forringelse af levestederne samt forstyrrelse af fuglene , i det omfang en saadan forurening , forringelse eller forstyrrelse har vaesentlig betydning for formaalet med denne artikel . Medlemsstaterne bestraeber sig paa at undgaa forurening eller forringelse af levesteder ogsaa uden for disse beskyttede omraader .

Artikel 5

Med forbehold af artikel 7 og 9 traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger til at indfoere en generel ordning til beskyttelse af alle de i artikel 1 omhandlede fuglearter , herunder isaer forbud mod :

a ) forsaetligt at draebe eller indfange dem , uanset hvilken metode der anvendes ;

b ) forsaetligt at oedelaegge eller beskadige deres reder og aeg samt fjerne deres reder ;

c ) at indsamle deres aeg i naturen og opbevare disse , ogsaa selv om de er tomme ;

d ) forsaetligt at forstyrre fuglene navnlig i yngletiden , i det omfang , en saadan forstyrrelse har vaesentlig betydning for formaalet med dette direktiv ;

e ) at vaere i besiddelse af fugle af arter , som det ikke er tilladt at jage og indfange .

Artikel 6

1 . Med forbehold af stk . 2 og 3 forbyder medlemsstaterne for samtlige i artikel 1 omhandlede fuglearter salg , transport med henblik paa salg og besiddelse med henblik paa salg samt udbud til salg af levende og doede fugle saavel som let genkendelige dele af eller produkter fremstillet af disse fugle .

2 . For de i bilag III/1 opregnede arter er der ikke forbud mod de i stk . 1 omhandlede aktiviteter , forudsat at fuglene er blevet draebt , indfanget eller paa anden maade lovlig erhvervet .

3 . For de i bilag III/2 anfoerte arter kan medlemsstaterne paa deres omraade tillade de i stk . 1 omhandlede aktiviteter og fastsaette begraensninger herfor , forudsat at fuglene er blevet draebt , indfanget eller paa anden maade lovligt erhvervet .

Medlemsstater , som oensker at meddele en saadan tilladelse , raadfoerer sig forinden med Kommissionen for sammen med denne at undersoege , om der er rimelig grund til at antage , at markedsfoering af fugle af den paagaeldende art i Faellesskabet som helhed medfoerer eller vil kunne medfoere fare for bestandes stoerrelse , artens geografiske udbredelse eller dens evne til at formere sig ; viser undersoegelsen , at den paakaenkte tilladelse efter Kommissionens opfattelse medfoerer eller vil kunne medfoere en af ovennaevnte farer , sender Kommissionen medlemsstaten en begrundet henstilling , hvorved der goeres indsigelse mod markedsfoering af den paagaeldende art . Bestaar der efter Kommissionens opfattelse ingen saadan fare , meddeler den medlemsstaten dette .

Kommissionens henstilling offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

En medlemsstat , der meddeler en tilladelse i henhold til dette stykke , undersoeger med regelmaessige mellemrum , om forudsaetningerne for at meddele tilladelsen stadig er til stede .

4 . For de arter , der er anfoert i bilag III/3 foretager Kommissionen undersoegelser af deres biologiske status samt af de foelger , det vil faa for denne , hvis fuglene goeres til genstand for salg .

Den forelaegger senest fire maaneder inden udloebet af den i artikel 18 , stk . 1 , naevnte frist en rapport og sine forslag for det i artikel 16 omhandlede udvalg med henblik paa at afgoere , om de paagaeldende arter skal optages i bilag III/2 .

Indtil en saadan afgoerelse foreligger , kan medlemsstaterne med forbehold af stk . 3 anvende de gaeldende nationale bestemmelser paa de paagaeldende arter .

Artikel 7

1 . De i bilag II naevnte arter kan under hensyn til bestandens stoerrelse samt arternes geografiske udbredelse og formeringsevne inden for Faellesskabet som helhed jages i overensstemmelse med den nationale lovgivning . Medlemsstaterne paaser , at jagten paa disse arter ikke er i strid med de beskyttelsesforanstaltninger , der er truffet i arternes udbredelsesomraader .

2 . De i bilag II/1 naevnte arter kan jages i det geografiske soe - og landomraade , hvor dette direktiv finder anvendelse .

3 . De i bilag II/2 naevnte arter kan kun jages i de medlemsstater , hvorunder de er angivet .

4 . Medlemsstaterne sikrer sig , at jagt , herunder i givet fald falkejagt , saaledes som den skal finde sted i henhold til de i medlemslandene gaeldende jagtbestemmelser , udoeves i overensstemmelse med princippet om en fornuftig udnyttelse og en oekologisk afbalanceret regulering af de paagaeldende fuglearter , samt at jagtudoevelsen er forenelig med de bestemmelser , der foelger af artikel 2 , med hensyn til bestandene af disse arter og saerlig af traekkende arter . De drager isaer omsorg for , at de arter , som omfattes af jagtlovgivningen , hverken jages i redetiden eller i de forskellige faser af yngletiden . Naar det drejer sig om traekkende arter , paaser de ganske saerligt , at de arter , der omfattes af jagtlovgivningen , ikke jages i yngletiden og under deres traek til redebygningsstedet . Medlemsstaterne tilsender Kommissionen alle formaalstjenlige oplysninger om den praktiske gennemfoerelse af deres jagtlovgivning .

Artikel 8

1 . For saa vidt angaar jagt paa , fangst af eller drab paa fugle i overensstemmelse med dette direktiv forbyder medlemsstaterne anvendelse af alle midler , indretninger eller metoder til massefangst eller -drab eller ikke-selektiv fangst eller drab , som kan medfoere , at en art forsvinder lokalt ; de forbyder herunder navnlig anvendelse af de i bilag IV , litra a ) , naevnte midler , indretninger og metoder .

2 . Endvidere forbyder medlemsstaterne al jagt fra de i bilag IV , litra b ) , naevnte transportmidler paa de i samme bilag naevnte betingelser .

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne kan af nedenstaaende grunde fravige artikel 5 , 6 , 7 og 8 , saafremt der ikke findes nogen anden tilfredsstillende loesning :

a ) _ af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed ,

_ af hensyn til sikkerheden for luftfarten ,

_ for at hindre omfattende skader paa afgroeder , besaetninger , skove , fiskeri - og vandomraader ,

_ for at beskytte flora og fauna ;

b ) i forsknings - og undervisningsoejemed , for at genoprette og forny bestanden samt for at muliggoere opdraet i forbindelse med de her naevnte formaal ;

c ) for paa strengt kontrollerede betingelser at tillade selektiv indfangning , besiddelse eller enhver anden fornuftig anvendelse af bestemte fuglearter i mindre maengder .

2 . I undtagelsesbestemmelserne skal anfoeres :

_ de arter , der er omfattet af undtagelserne ,

_ de tilladte fangst - eller drabsmidler , -indretninger eller -metoder ,

_ de risikovilkaar samt de omstaendigheder med hensyn til tid og sted , under hvilke saadanne undtagelsesbestemmelser kan meddeles ,

_ den myndighed , som har bemyndigelse til at erklaere , at de fastsatte betingelser er opfyldt , og til at traeffe afgoerelse om hvilke midler , indretninger eller metoder , der kan bringes i anvendelse inden for hvilke graenser og af hvilke personer ,

_ den kontrol , der skal foeres ,

3 . Medlemsstaterne tilsender hvert aar Kommissionen en rapport om gennemfoerelsen af denne artikel .

4 . Paa grundlag af oplysninger , som Kommissionen raader over , herunder navnlig de oplysninger , den har faaet tilsendt i henhold til stk . 3 , paaser den til stadighed , at foelgerne af saadanne undtagelser ikke er i strid med dette direktiv . Den traeffer passende forholdsregler i saa henseende .

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne stoetter forskning og andet arbejde med henblik paa beskyttelse , forvaltning og udnyttelse af bestanden af samtlige de i artikel 1 omhandlede fuglearter .

2 . Saerlig opmaerksomhed vises forskning og arbejde vedroerende de i bilag V naevnte emner . Medlemsstaterne tilsender Kommissionen alle noedvendige oplysninger , saaledes at den kan traeffe hensigtsmaessige foranstaltninger for at sikre en samordning af den i denne artikel omhandlede forskning og andet arbejde .

Artikel 11

Medlemsstaterne paaser , at der ved indfoerelse af fuglearter , som ikke i vild tilstand har deres naturlige ophold paa medlemsstaternes omraade i Europa , ikke tilfoejes den lokale flora og fauna nogen skade . De raadfoerer sig med Kommissionen herom .

Artikel 12

1 . Medlemsstaterne tilsender hvert tredje aar fra udloebet af den i artikel 18 , stk . 1 , omhandlede frist Kommissionen en rapport om gennemfoerelsen af de nationale bestemmelser , der er udstedt i henhold til dette direktiv .

2 . Kommissionen udarbejder hvert tredje aar en sammenfattende rapport paa grundlag af de i stk . 1 omhandlede oplysninger . Den del af udkastet til denne rapport , der vedroerer oplysninger fra en given medlemsstat , tilsendes myndighederne i denne medlemsstat til gennemsyn og berigtigelse . Den endelige udgave af rapporten tilsendes medlemsstaterne .

Artikel 13

Gennemfoerelsen af de foranstaltninger , der traeffes i henhold til dette direktiv , maa ikke medfoere en forringelse af de nuvaerende forhold med hensyn til bevarelse af samtlige de i artikel 1 omhandlede fuglearter .

Artikel 14

Medlemsstaterne kan traeffe beskyttelsesforanstaltninger , der er strengere end dem , der er fastsat i dette direktiv .

Artikel 15

De aendringer , der er noedvendige for at tilpasse bilag I og V til den tekniske og videnskabelige udvikling , samt de aendringer , der er omhandlet i artikel 6 , stk . 4 , andet afsnit , vedtages i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 17 .

Artikel 16

1 . Med henblik paa de i artikel 15 omhandlede aendringer nedsaettes der et udvalg for tilpasning af dette direktiv til den tekniske og videnskabelige udvikling , i det foelgende benaevnt " udvalget " ; dette sammensaettes af repraesentanter for medlemsstaterne , og formandskabet varetages af en repraesentant for Kommissionen .

2 . Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden .

Artikel 17

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden sagen for udvalget enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget det forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af 41 stemmer , idet der tillaegges medlemsstaternes stemmer vaegt som fastsat i traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger , dersom de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse .

b ) Saafremt de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse eller saafremt der ikke foreligger nogen udtalelse , forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag vedroerende de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

c ) Saafremt Raadet ved udloebet an en frist paa 3 maaneder efter forslagets indbringelse ikke har truffet afgoerelse , vedtages de paataenkte foranstaltninger af Kommissionen .

Artikel 18

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa to aar fra dets meddelelse . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 2 . april 1979 .

Paa Raadets vegne

J . FRANCOIS-PONCET

Formand

BILAG I _ ANHANG I _ ANNEX I _ ANNEXE I _ ALLEGATO I _ BIJLAGE I

* Dansk * Deutsch * English * Francais * Italiano * Nederlands

1 . Gavia immer * Islom * Eistaucher * Great northern diver * Plongeon imbrin * Strolaga maggiore * IJsduiker

2 . Calonectris diomedea * Kuhls skraape * Gelbschnabelsturm - * Cory's shearwater * Puffin cendré * Berta maggiore * Kuhls pijlstormvogel

* * taucher

3 . Hydrobates pelagicus * Lille stormsvale * Sturmschwalbe * Storm petrel * Pétrel tempéte * Uccello delle tempeste * Stormvogeltje

4 . Oceanodroma leucorrhoa * Stor stormsvale * Wellenlaeufer * Leach's petrel * Pétrel cul-blanc * Uccello delle tempeste * Vaal stormvogeltje

* * * * * codaforcuta

5 . Phalacrocorax carbo sinensis * Skarv * Kormoran * Cormorant * Grand cormoran * Cormorano * Aalscholver

* ( kontinental race ) * ( kontinentale Rasse ) * ( continental race ) * ( race continentale ) * ( razza continentale ) * ( continentaal ras )

6 . Botaurus stellaris * Roerdrum * Rohrdommel * Bittern * Butor étoilé * Tarabuso * Roerdomp

7 . Nycticorax nycticorax * Nathejre * Nachtreiher * Night heron * Héron bihoreau * Nitticora * Kwak

8 . Ardeols ralloides * Tophejre * Rallenreiher * Squacco heron * Héron crabier * Sgarza ciuffetto * Ralreiger

9 . Egretta garzetta * Silkehejre * Seidenreiher * Little egret * Aigrette garzette * Garzetta * Kleine zilverreiger

10 . Egretta alba * Soelvhejre * Silberreiher * Great white heron * Grande aigrette * Airone bianco * Grote zilverreiger

* * * * * maggiore

11 . Ardea purpurea * Purpurhejre * Purpurreiher * Purple heron * Héron pourpré * Airone rosso * Purperreiger

12 . Ciconia nigra * Sort stork * Schwarzstorch * Black stork * Cigogne noire * Cicogna nera * Zwarte ooievaar

13 . Ciconia ciconia * Hvid stork * Weissstorch * White stork * Cigogne blanche * Cicogna bianca * Ooievaar

14 . Plegadis falcinellus * Sort ibis * Sichler * Glossy ibis * Ibis falcinelle * Mignattaio * Zwarte ibis

15 . Platalea leucorodia * Skestork * Loeffler * Spoonbill * Spatule blanche * Spatola * Lepelaar

16 . Phoenicopterus ruber * Flamingo * Flamingo * Greater flamingo * Flamant rose * Fenicottero * Flamingo

17 . Cygnus colombianus bewickii * Pibesvane * Zwergschwan * Bewick's swan * Cygne de Bewick * Cigno minore * Kleine zwaan

( Cygnus bewickii )

18 . Cygnus cygnus * Sangsvane * Singschwan * Whooper swan * Cygne sauvage * Cigno selvatico * Wilde zwaan

19 . Anser albifrons flavirostris * Blisgaas * Blaessgans * White-fronted goose * Oie ricuse * Oca lombardella * Kolgans

* ( groenlandsk race ) * ( Groenlandrasse ) * ( Greenland race ) * ( race de Groenland ) * ( razza di Groenlandia ) * ( Groenland-ras )

20 . Branta leucopsis * Bramgaas * Nonnengans * Barnacle goose * Bernache nonnette * Oca facciabianca * Brandgans

21 . Aythya nycroca * Hvidoejet and * Moorente * White-eyed pochard * Canard nyocra * Moretta tabacata * Witoogeend

22 . Oxyura leucicephala * Hvidhovedet and * Weisskopf-Ruderende * White-headed duck * Erismature à tète * Gobbo rugginoso * Witkopeend

* * * * blanche

23 . Pernis apivorus * Hvepsevaage * Wespenbussard * Honey buzzard * Bondrée apivore * Falco pecchiaiolo * Wespendief

24 . Milvus migrans * Sort glente * Schwarzmilan * Black kite * Milan noir * Nibbio bruno * Zwarte wouw

25 . Milvus milvus * Roed glente * Rotmilan * Kite * Milan royal * Nibbio reale * Rode wouw

26 . Haliaaetus albicilla * Havoern * Seeadler * White-tailed eagle * Pygargue à queue * Aquila di mare * Zeearend

* * * * blanche

27 . Gypaetus barbatus * Lammegrib * Bartgeier * Bearded vulture * Gypaète barbu * Avvoltoio degli agnelli * Lammergier

28 . Neophron percnopterus * Aadselgrib * Schmutzgeier * Egyptian vulture * Percnoptère d'Egypte * Capovaccaio * Aasgier

29 . Gyps fulvus * Gaasegrip * Gaansegeier * Griffon vulture * Vautour fauve * Grifone * Vale gier

30 . Aegypius monachus * Munkegrib * Moenchsgeier * Black vulture * Vautour moine * Avvoltoio * Monniksgier

31 . Circaetus gallicus * Slangeoern * Schlangenadler * Short-toed eagle * Circaète jean-le-blanc * Biancone * Slangenarend

32 . Circus aeroginosus * Roerhoeg * Rohrweihe * Marsh harrier * Busard des roseaux * Falco di palude * Bruine kiekendief

33 . Circus cyaneus * Blaa kaerhoeg * Kornweihe * Hen harrier * Busard saint-martin * Albanella reale * Blauwe kiekendief

34 . Circus pygargus * Hedehoeg * Wiesenweihe * Montagu's harrier * Busard cendré * Albanella minore * Grauwe kiekendief

35 . Aquila chrysaetus * Kongeoern * Steinadler * Golden eagle * Aigle royal * Aquila reale * Steenarend

36 . Hieraaetus pennatus * Dvaergoern * Zwergadler * Booted eagle * Aigle botté * Aquila minore * Dwergarend

37 . Hieraaetus fasciatus * Hoegeoern * Habichtsadler * Bonelli's eagle * Aigle de Bonelli * Aquila del Bonelli * Havikarend

38 . Pandion haliaaetus * Fiskeoern * Fischadler * Osprey * Balbuzard pêcheur * Falco pescatore * Visarend

39 . Falco eleonorae * Eleonorafalk * Eleonorenfalke * Eleonora's falcon * Faucon d'Eléonore * Falco della regina * Eleonora's valk

40 . Falco biarmicus * Lannerfalk * Lanner * Lanner falcon * Faucon lanier * Lanario * Lannervalk

41 . Falco peregrinus * Vandrefalk * Wanderfalke * Peregrine * Faucon pèlerin * Falco pellegrino * Slechtvalk

42 . Porphyrio porphyrio * Sultanhoene * Purpurhuhn * Purple gallinule * Poule sultane * Pollo sultano * Purperkoet

43 . Grus grus * Trane * Kranich * Crane * Grue cendrée * Gru * Kraanvogel

44 . Tetrax tetrax ( Otis tetrax ) * Dvaergtrappe * Zwergtrappe * Little bustard * Outarde canepetière * Gallina prataiola * Kleine trap

45 . Otis tarda * Stortrappe * Grosstrappe * Great bustard * Outarde barbue * Otarda * Grote trap

46 . Himantopus himantopus * Stylteloeber * Stelzenlaeufer * Black-winged stilt * Echasse blanche * Cavaliere d'Italia * Steltkluut

47 . Recurvirostra avosetta * Klyde * Saebelschnaebler * Avocet * Avocette * Avocetta * Kluut

48 . Burhinus oedicnemus * Triel * Triel * Stone curlew * Cedicnème criard * Occhione * Grief

49 . Glareola pratincola * Braksvale * Brachschwalbe * Pratincole * Glaréole à collier * Pernice di mare * Vorkstaartplevier

50 . Charadrius morinellus * Pomeransfugl * Mornellregenpfeifer * Dotterel * Pluvier guignard * Piviere tortolino * Morinelplevier

( Endromias morinellus )

51 . Pluvialis apricaria * Hjejle * Goldregenpfeifer * Golden plover * Pluvier doré * Piviere dorato * Goudplevier

52 . Gallinago media * Tredaekker * Doppelschnepfe * Great snipe * Bécassine double * Croccolone * Poelsnip

53 . Tringa glareola * Tinksmed * Bruchwasserlaeufer * Wood-sandpiper * Chevalier sylvain * Piro-piro boschereccio * Bosruiter

54 . Phalaropus lobatus * Odinshane * Odinshuehnchen * Red-necked phalarope * Phalarope à bec étroit * Falarope becco sottile * Grauwe franjepoot

55 . Larus genei * Tyndnaebbet maage * Duennschnabelmoewe * Slender-billed gull * Goéland railleur * Gabbiano roseo * Dunbekmeeuw

56 . Larus audouinii * Adouinsmaage * Korallenmoewe * Audouin's gull * Goéland d'Audouin * Gabbiano corso * Audouins meeuw

57 . Gelochelidon nilotica * Sandterne * Lachseeschwalbe * Gull-billed tern * Sterne hansel * Sterna zampenere * Lachstern

58 . Sterna sandvicensis * Splitterne * Brandseeschwalbe * Sandwich tern * Sterne caugek * Beccapesci * Grote stern

59 . Sterna dougallii * Dougallsterne * Rosenseeschwalbe * Roseate tern * Sterne de Dougall * Sterna del Dougall * Dougalls stern

60 . Sterna hirundo * Fjordterne * Flussseeschwalbe * Common tern * Sterne Pierregarin * Sterna comune * Visdief

61 . Sterna paradisaea * Havterne * Kuestenseeschwalbe * Arctic tern * Sterne arctique * Sterna codalunga * Noordse stern

62 . Sterna albifrons * Dvaergterne * Zwergseeschwalbe * Little tern * Sterne naine * Fraticello * Dwergstern

63 . Chelidonias niger * Sortterne * Trauerseeschwalbe * Black tern * Guifette noire * Mignattino * Zwarte stern

64 . Pterocles alchata * Spidshalet sandhoene * Spiessfiughuhn * Pin-tailed sandgrouse * Ganga cata * Grandule * Witbuikzandhoen

65 . Bubo bubo * Stor hornugle * Uhu * Eagle owl * Hibou grand-duc * Gufo reale * Oehoe

66 . Nyctea scandiaca * Sneugle * Schnee-Eule * Snowy owl * Chouette harfang * Gufo delle nevi * Sneeuwuil

67 . Asio flammeus * Mosehornugle * Sumpfohreule * Short-eared owl * Hibou brachyote * Gufo di palude * Velduil

68 . Alcedo atthis * Isfugl * Eisvogel * Kingfisher * Martin pêcheur * Martin pescatore * IJsvogel

* * * * d'Europe

69 . Dryocopus martius * Sortspaette * Schwarzspecht * Black woodpecker * Pic noir * Picchio nero * Zwarte specht

70 . Dendrocopus leucotus * Hvidrygget spaette * Weissrueckenspecht * White-backed * Pie à dos blanc * Picchio dorsobianco

* * * woodpecker

71 . Luscinia svecica * Blaahals * Blaukehlchen * Blue-throat * Gorge-bleue à miroir * Pettazzurro * Blauwborst

72 . Sylvia undata * Provencesanger * Provencegrasmuecke * Dartford warbler * Fauvette pitchou * Magnanina * Provence-grasmus

73 . Sylvia nisoria * Hoegesanger * Sperbergrasmuecke * Barred warbler * Fauvette épervière * Bigia padovana * Gestreepte grasmus

74 . Sitta whiteheadi * Korsikansk spaetmejse * Korsenkleiber * Corsican nuthatch * Sittelle corsé * Picchio muratore corso * Zwartkopboomklever

BILAG II/1 _ ANHANG II/1 _ ANNEX II/1 _ ANNEXE II/1 _ ALLEGATO II/1 _ BIJLAGE II/1

* Dansk * Deutsch * English * Francais * Italiano * Nederlands

ANSERIFORMES

1 . Anser fabalis * Saedgaas * Saatgans * Bean goose * Oie des moissons * Oca granaiola * Rietgans

2 . Anser anser * Graagaas * Graugans * Greylag goose * Oie cendrée * Oca selvatica * Grauwe gans

3 . Branta canadensis * Kanadagaas * Kanadagans * Canada goose * Bernache du Canada * Oca del Canada * Canadese gans

4 . Anas penelope * Pibeand * Pfeifente * Wigeon * Canard siffleur * Fischione * Smient

5 . Anas strepera * Knarand * Schnatterente * Gadwall * Canard chipeau * Canapiglia * Krakeend

6 . Anas crecca * Krikand * Krickente * Teal * Sarcelle d'hiver * Alzavola * Wintertaling

7 . Anas platyrhynchus * Graaand * Stockente * Mallard * Canard colvert * Germano reale * Wilde eend

8 . Anas acuta * Spidsand * Spiessente * Pintail * Canard pilet * Codone * Pijlstaart

9 . Anas querquedula * Atlingand * Knaekente * Garganey * Sarcelle d'été * Marzaiola * Zomertaling

10 . Anas clypeata * Skeand * Loeffelente * Shoveler * Canard souchet * Mestolone * Slobeend

11 . Aythya ferina * Taffeland * Tafelente * Pochard * Fuligule milouin * Moriglione * Tafeleend

12 . Aythya fuligula * Troldand * Reiherente * Tufted duck * Fuligule morillon * Moretta * Kuifeend

GALLIFORMES

13 . Lagopus lagopus * Grouse * Schottisches * Red grouse * Lagopède des saules * Pernice bianca * Moerassneeuwhoen

scoticus et * * Moorschneehuhn * * * di Scozia

hibernicus

14 . Lagopus mutus * Fjeldrype * Alpenschneehuhn * Ptarmigan * Lagopède des Alpes * Pernice bianca * Alpensneeuwhoen

15 . Alectoris graeca * Stenhoene * Steinhuhn * Rock partridge * Perdrix bartavelle * Coturnice * Europese steenpatrijs

16 . Alectoris rufa * Roedhoene * Rothuhn * Red-legged partridge * Perdrix rouge * Pernice rossa * Rode patrijs

17 . Perdix perdix * Agerhoene * Rebhuhn * Partridge * Perdrix grise * Starna * Patrijs

18 . Phasianus colchicus * Fasan * Fasan * Pheasant * Faisan de chasse * Fagiano * Fazant

GRUIFORMES

19 . Fulica atra * Blishoene * Blaesshuhn * Coot * Foulque macroule * Folaga * Meerkoet

CHARADRIIFORMES

20 . Lymnocryptes * Enkeltbekkasin * Zwergschnepfe * Jack snipe * Bécassine sourde * Frullino * Bokje

minimus

21 . Gallinago gallinago * Dobbeltbekkasin * Bekassine * Snipe * Bécassine des marais * Beccaccino * Watersnip

22 . Scolopax rusticola * Skovsneppe * Waldschnepfe * Woodcock * Bécasse des bois * Beccaccia * Houtsnip

COLUMBIFORMES

23 . Columba livia * Klippedue * Felsentaube * Rock dove * Pigeon biset * Piccione selvatico * Rotsduif

24 . Columba palumbus * Ringdue * Ringeltaube * Wood pigeon * Pigeon ramier * Colombaccio * Houtduif

BILAG II/2 _ ANHANG II/2 _ ANNEX II/2 _ ANNEXE _ II/2 _ ALLEGATO II/2 _ BIJLAGE II/2

* Dansk * Deutsch * English * Francais * Italiano * Nederlands

25 . Cygnus olor * Knopsvane * Hoeckerschwan * Mute swan * Cygne muet * Cigno reale * Knobbelzwaan

26 . Anser brachyrhynchus * Kornaebbet gaas * Kurzschnabelgans * Pink-footed goose * Oie à bec court * Oca zamperose * Kleine rietgans

27 . Anser albifrons * Blisgaas * Blaessgans * White-fronted goose * Oie rieuse * Oca lombardella * Kolgans

28 . Branta bernicla * Knortegaas * Ringelgans * Brent goose * Bernache cravant * Oca colombaccio * Rotgans

29 . Netta rufina * Roedhovedet and * Kolbenente * Red-crested pochard * Nette rousse * Fistione turco * Krooneend

30 . Aythya marila * Bjergand * Bergente * Scaup * Fuligule milouinin * Moretta grigia * Toppereend

31 . Somateria mollissima * Ederfugl * Eiderente * Eider * Eider à duvet * Edredone * Eidereend

32 . Clangula hyemalis * Havlit * Eisente * Long-tailed duck * Harelde de Miquelon * Moretta codona * IJseend

33 . Melanitta nigra * Sortand * Trauerente * Common scoter * Macreuse noire * Orchetto marino * Zwarte zeeëend

34 . Melanitta fusca * Floejlsand * Samtente * Velvet scoter * Macreuse brune * Orco marino * Grote zeeëend

35 . Bucephala clangula * Hvinand * Schellente * Golden-eye * Garrot à l'oeil d'or * Quattrocchi * Brilduiker

36 . Mergus serrator * Toppet skallesluger * Mittelsaeger * Red-breasted merganser * Harle huppé * Smergo minore * Middelste zaagbek

37 . Mergus merganser * Stor skallesluger * Gaensesaeger * Goosander * Harle bièvre * Smergo maggiore * Grote zaagbek

38 . Bonasia bonasia * Hjerpe * Haselhuhn * Hazel hen * Gélinotte des bois * Francolino di monte * Hazelhoen

( Tetrastes bonasia )

39 . Tetrao tetrix * Urfugl * Birkhuhn * * Black grouse * Tétras lyre * * Fagiano di monte * Korhoen

( Lyrurus tetrix )

40 . Tetrao urogallus * Tjur * Auerhuhn * * Capercaillie * Grand tétras * * Gallo cedrone * Auerhoen

41 . Alectoris barbara * Berberhoene * Felsenhuhn * Barbary partridge * Perdrix de Barbarie * Pernice di Sardegna * Barbarijse patrijs

42 . Coturnix coturnix * Vagtel * Wachtel * Quail * Caille des blés * Quaglia * Kwartel

43 . Meleagris gallopavo * Vildkalkun * Wildtruthuhn * Wild turkey * Dindon / Dinde sauvage * Tacchino selvatico * Wilde kalkoen

44 . Rallus aquaticus * Vandrikse * Wasserralle * Water rail * Raale d'eau * Porciglione * Waterral

45 . Gallinula chloropus * Groenbenet roerhoene * Teichhuhn * Moorhen * Poule d'eau * Gallinella d'acqua * Waterhoen

46 . Haematopus ostralegus * Strandskade * Austernfischer * Oystercatcher * Huîtrier pie * Beccaccia di mare * Scholekster

47 . Pluvialis apricaria * Hjejle * Goldregenpfeifer * Golden plover * Pluvier doré * Piviere dorato * Goudplevier

48 . Pluvialis squatarola * Strandhjejle * Kiebitzregenpfeifer * Grey plover * Pluvier argenté * Pivieressa * Zilverplevier

49 . Vanellus vanellus * Vibe * Kiebitz * Lapwing * Vanneau huppé * Pavoncella * Kievit

50 . Calidris canutus * Islandsk ryle * Knutt * Knot * Bécasseau maubèche * Piovanello maggiore * Kanoetstrandloper

51 . Philomachus pugnax * Brushane * Kampflaeufer * Ruff * * Reeve * * Chevalier combattant * Combattente * Kemphaan

52 . Limosa limosa * Stor kobbersneppe * Uferschnepfe * Black-taailed godwit * Barge à queue noir * Pittima reale * Grutto

53 . Limosa lapponica * Lille kobbersneppe * Pfuhlschnepfe * Bar-tailed godwit * Barge rousse * Pittima minore * Rosse grutto

54 . Numenius phaeopus * Lille regnspove * Regenbrachvogel * Whimbrel * Courlis corlieu * Chiurlo piccolo * Regenwulp

55 . Numenius arquata * Stor regnspove * Grosser Brachvogel * Curlew * Courlis cendré * Chiurlo * Wulp

56 . Tringa erythropus * Sortklire * Dunkler Wasserlaeufer * Spotted redshank * Chevalier arlequin * Totano moro * Zwarte ruiter

57 . Tringa totanus * Roedben * Rotschenkel * Redshank * Chevalier gambette * Pettegola * Tureluur

58 . Tringa nebularia * Hvidklire * Gruenschenkel * Greenshank * Chevalier aboyeur * Pantana * Groenpootruiter

59 . Larus ridibundus * Haettemaage * Lachmoewe * Black-headed gull * Mouette rieuse * Gabbiano comune * Kokmeeuw

60 . Larus canus * Stormmaage * Sturmmoewe * Common gull * Goéland cendré * Gavina * Stormmeeuw

61 . Larus fuscus * Slidemaage * Heringsmoewe * Lesser black-backed * Goéland brun * Gabbiano zafferano * Kleine mantelmeeuw

* * * gull

62 . Larus argentatus * Soelvmaage * Silbermoewe * Herring gull * Goéland argenté * Gabbiano reale * Zilvermeeuw

63 . Larus marinus * Svartbag * Mantelmoewe * Greater black-backed * Goéland marin * Mugnaiaccio * Mantelmeeuw

* * * gull

64 . Columba oenas * Huldue * Hohltaube * Stock dove * Pigeon columbien * Colombella * Holenduif

65 . Streptopelia decaoctoa * Tyrkerdue * Tuerkentaube * Collared turtle dove * Tourterelle turque * Tortora dal collare * Turkse tortel

* * * * * orientale

66 . Streptopelia turtur * Turteldue * Turteltaube * Turtle dove * Tourterelle des bois * Tortora * Tortelduif

67 . Alauda arvensis * Sanglaerke * Feldlerche * Skylark * Alouette des champs * Lodola * Veldleeuwerik

68 . Turdus merula * Solsort * Amsel * Blackbird * Merle noir * Merlo * Merel

69 . Turdus pilaris * Sjagger * Wacholderdrossel * Fieldfare * Grive litorne * Cesena * Kramsvogel

70 . Turdus philomelos * Sangdrossel * Singdrossel * Song-thrush * Grive musicienne * Tordo * Zanglijster

71 . Turdus iliacus * Vindrossel * Rotdrossel * Redwing * Grive mauvis * Tordo sassello * Koperwiek

72 . Turdus viscivorus * Misteldrossel * Misteldrossel * Mistle-thrush * Grive draine * Tordela * Grote lijster

* Belgique / * * * * * * * * United

* Belgie * Danmark * Deutschland * France * Ireland * Italia * Luxembourg * Nederland * Kingdom

25 . Cynus olor * * * +

26 . Anser brachyrhynchus * + * + * * * + * * * * +

27 . Anser albifrons * + * + * + * + * + * * * + * +

28 . Branta bernicla * * + * +

29 . Netta rufina * * * * +

30 . Aythya marila * + * + * + * + * + * * * + * +

31 . Somateria mollissima * * + * * + * +

32 . Clangula hyemalis * * + * * + * + * * * * +

33 . Melanitta nigra * * + * + * + * + * * * * +

34 . Melanitta fusca * * + * + * + * + * * * * +

35 . Bucephala clangula * * + * * + * + * * * * +

36 . Mergus serrator * * + * * * +

37 . Mergus merganser * * + * * * +

38 . Bonasia bonasia ( Tetrastes bonasia ) * * * * +

39 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix ) * + * * + * * + * * * + * * * +

40 . Tetrao urogallus * * * + * * + * * * + * * * +

41 . Alectoris barbara * * * * * * +

42 . Coturnix coturnix * * * * + * * +

43 . Meleagris gallopavo * * * +

44 . Rallus aquaticus * * * * + * * +

45 . Gallinula chloropus * + * * * + * * + * * * +

46 . Haematopus ostralegus * * + * * +

47 . Pluvialis apricaria * + * + * * + * + + * * + * +

48 . Pluvialis squatarola * * + * * + * * * * * +

49 . Vanellus vanellus * + * + * * + * + * +

50 . Calidris canutus * * + * * +

51 . Philomachus pugnax * * * * + * * +

52 . Limosa limosa * * + * * + * * +

53 . Limosa lapponica * * + * * + * * + * * * +

54 . Numenius phaeopus * * + * * + * * * * * +

55 . Numenius arquata * * + * * + * + * + * * * +

56 . Tringa erythropus * * + * * +

57 . Tringa totanus * * + * * + * * + * * * +

58 . Tringa nebularia * * + * * +

59 . Larus ridibundus * * + * +

60 . Larus canus * * + * +

61 . Larus fuscus * * + * +

62 . Larus argentatus * * + * +

63 . Larus marinus * * + * +

64 . Columba oenas * * * * +

65 . Streptopelia decaoctoa * * + * + * +

66 . Streptopelia turtur * * * * + * * +

67 . Alauda arvensis * * * * + * * +

68 . Turdus merula * * * * + * * +

69 . Turdus pilaris * * * * + * * +

70 . Turdus philomelos * * * * + * * +

71 . Turdus iliacus * * * * + * * +

72 . Turdus viscivorus * * * * +

+ = Medlemsstater , som i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 3 , kan give tilladelse til jagt paa de anfoerte arter .

+ = Mitgliedstaaten , die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgefuehrten Arten zulassen koennen .

+ = Member States which under Article 7 ( 3 ) may authorize hunting og the species listed .

+ = Etats membres pouvant authoriser , comformément à l'article 7 paragraphe 3 , la chasse des espèces énumérées .

+ = Stati membri che possono authorizzare , conformemente all'articolo 7 , paragrafo 3 , la caccia delle specie elencate .

+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7 , lid 3 , toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten .

BILAG III/1 _ ANHANG III/1 _ ANNEX III/1 _ ANNEXE III/1 _ ALLEGATO III/1 _ BIJLAGE III/1

* Dansk * Deutsch * English * Francais * Italiano * Nederlands

1 . Anas platyrhynchus * Graaand * Stockente * Mallard * Canard colvert * Germano reale * Wilde eend

2 . Lagopus lagopus scoticus et * Grouse * Schottisches * Red grouse * Lagopède des saules * Pernice bianca di Scozia * Moerassneeuwhoen

hibernicus * * Moorschneehuhn

3 . Alectoris rufa * Roedhoene * Rothuhn * Red-legged partridge * Perdrix rouge * Pernice rossa * Rode patrijs

4 . Alectoris barbara * Berberhoene * Felsenhuhn * Barbary partridge * Perdrix de Barbarie * Pernice di Sardegna * Barbarijse patrijs

5 . Perdix perdix * Agerhoene * Rebhuhn * Partridge * Perdrix grise * Starna * Patrijs

6 . Phasianus colchicus * Fasan * Fasan * Pheasant * Faisan de chasse * Fagiano * Fazant

7 . Columba palumbus * Ringdue * Ringeltaube * Wood pigeon * Pigeon ramier * Colombaccio * Houtduif

BILAG III/2 _ ANHANG III/2 _ ANNEX III/2 _ ANNEXE III/2 _ ALLEGATO III/2 _ BIJLAGE III/2

* Dansk * Deutsch * English * Francais * Italiano * Nederlands

8 . Anser anser * Graagaas * Graugans * Greylag goose * Oie cendrée * Oca selvatica * Grauwe gans

9 . Anas penelope * Pibeand * Pfeifenente * Wigeon * Canard siffleur * Fischione * Smient

10 . Anas crecca * Krikand * Krickente * Teal * Sarcelle d'hiver * Alzavola * Wintertaling

11 . Anas acuta * Spidsand * Spiessente * Pintail * Canard pilet * Codone * Pijlstaart

12 . Aythya ferina * Taffeland * Tafelente * Pochard * Fuligule milouin * Moriglione * Tafeleend

13 . Aythya fuligula * Troldand * Reiherente * Tufted duck * Fuligule morillon * Moretta * Kuifeend

14 . Somateria mollissima * Ederfugl * Eiderente * Eider * Eider à duvet * Edredone * Eidereend

15 . Lagopus mutus * Fjeldrype * Alpenschneehuhn * Ptarmigan * Lagopède des Alpes * Pernice bianca * Alpensneeuwhoen

16 . Tetrao urogallus * Tjur * Auerhuhn * Capercaillie * Grand tétras * Gallo cedrone * Auerhoen

17 . Fulica atra * Blishoene * Blaesshuhn * Coot * Foulque macroule * Folaga * Meerkoet

BILAG III/3 _ ANHANG III/3 _ ANNEX III/3 _ ANNEXE III/3 _ ALLEGATO III/3 _ BIJLAGE III/3

* Dansk * Deutsch * English * Francais * Italiano * Nederlands

18 . Anser albifrons * Blisgaas * Blaessgans * White-fronted goose * Oie rieuse * Oca lombardella * Kolgans

19 . Anas clypeata * Skeand * Loeffelente * Shoveler * Canard souchet * Mestolone * Slobeend

20 . Aythya marila * Bjergand * Bergente * Scaup * Fuligule milouinin * Moretta grigia * Toppereend

21 . Melanitta nigra * Sortand * Trauerente * Common scoter * Macreuse noire * Orchetto marino * Zwarte zeee:end

22 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix ) Urfugl * Birkhuhn * Black grouse * Tétras lyre * Fagiano di monte * Korhoen

23 . Pluvialis apricaria * Hjejle * Goldregenpfeifer * Golden plover * Pluvier doré * Piviere dorato * Goudplevier

24 . Lymnocryptes minimus * Enkeltbekkasin * Zwergschnepfe * Jack snipe * Bécassine sourde * Frullino * Bokje

25 . Gallinago gallinago * Dobbeltbekkasin * Bekassine * Snipe * Bécassinne de marais * Beccaccino * Watersnip

26 . Scolopax rusticola * Skovsneppe * Waldschnepfe * Woodcock * Béccasse des bois * Beccaccia * Houtsnip

BILAG IV

a ) _ snarer , limpinde , kroge , levende fugle , der er blindede eller lemlaestede , og som anvendes som lokkefugle , samt baandoptagere og elektriske anordninger ;

_ kunstigt lys , spejle , anordninger til belysning af maalet , sigteanordninger til skydning om natten med billedkonvertere eller elektroniske billedforstaerkere ;

_ spraengstoffer ;

_ net , faelder , mading indeholdende gift eller bedoevende midler ;

_ halv - eller helautomatiske vaaben , hvis magasin kan rumme mere end to patroner ;

b ) _ fly , motordrevne koeretoejer ;

_ baade , der kan fremfoeres med stoerre hastighed end 5 kilometer i timen ; paa det aabne hav kan medlemsstaterne af sikkerhedshensyn tillade benyttelse af motorbaade med en maksimal hastighed paa 18 kilometer i timen ; medlemsstaterne underretter Kommissionen om de meddelte tilladelser .

BILAG V

a ) udarbejdelse under hensyn til fuglenes geografiske udbredelsesomraade af nationale lister over de fuglearter , der trues af udslettelse , eller som er saerlig udsatte ;

b ) registrering og oekologisk beskrivelse af de omraader , der for traekfugle har saerlig betydning under deres traek , overvintring og redebygning ;

c ) registrering af oplysninger om stoerrelsen af bestanden af traekfugle paa grundlag af data opnaaet ved ringmaerkning ;

d ) bestemmelse af , hvilken indflydelse de forskellige fangstmaader har paa bestandenes stoerrelse ;

e ) udarbejdelse og udvikling af oekologiske metoder til forebyggelse af skader foraarsaget af fugle ;

f ) bestemmelse af visse arters betydning som forureningsindikatorer ;

g ) undersoegelse af den kemiske forurenings skadelige virkninger paa fuglearternes udbredelse .