31979L0117

Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer

EF-Tidende nr. L 033 af 08/02/1979 s. 0036 - 0040
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 10 s. 0168
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 24 s. 0046
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 10 s. 0168
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 15 s. 0126
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 15 s. 0126


++++

RAADETS DIREKTIV

af 21 . december 1978

om forbud mod markedsfoering og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer

( 79/117/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Planteavlen indtager en meget vigtig plads inden for Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ;

udbyttet af denne planteavl angribes konstant af skadelige organismer og af ukrudt , og for at forhindre en nedgang i udbyttet er det absolut noedvendigt at beskytte planterne mod denne risiko og derigennem sikre forsyningen ;

et af de vigtigste midler til at beskytte planter og planteprodukter og til at foroege landbrugets produktivitet er at anvende plantebeskyttelsesmidler ;

disse plantebeskyttelsesmidler har ikke ubetinget en gunstige virkning paa planteavlen ; der er ogsaa risiko for mennesker og for miljoe forbundet med at anvende dem , idet der for det meste er tale om giftige stoffer eller praeparater med farlige virkninger ;

for visse plantebeskyttelsesmidlers vedkommende er denne risiko saa stor , at deres anvendelse ikke laengere kan tillades hverken helt eller delvis ;

medlemsstaterne har derfor ikke blot givet regler for markedsfoeringen af plantebeskyttelsesmidler , men har ogsaa indfoert restriktioner for eller forbud mod anvendelse af visse plantebeskyttelsesmidler , som ogsaa omfatter markedsfoeringen af disse ;

de foranstaltninger , der er truffet i medlemsstaterne , er forskellige og medfoerer hindringer for samhandelen , som umiddelbart indvirker paa oprettelsen og funktionen af det faelles marked ;

det vil derfor vaere oenskeligt at fjerne disse hindringer gennem en tilnaermelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser ;

det forekommer derfor berettiget , at der som et grundlaeggende princip indfoeres forbud mod alle plantebeskyttelsesmidler , der indeholder virksomme stoffer , som , selv ved korrekt brug til det tilsigtede formaal , fremkalder eller kan fremkalde skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller uacceptable ugunstige virkninger for miljoeet ;

for nogle af disse produkters vedkommende kan der imidlertid tillades nationale fravigelser i begraenset omfang i saadanne tilfaelde , hvor der af oekologiske grunde er et saerligt behov , og hvor risikoen er mindre end den , der er forbundet med tidligere tilladt anden anvendelse ;

selv disse fravigelser boer bringes til ophoer , efterhaanden som der fremkommer mindre skadelige former for behandling ;

paa den anden side er det noedvendigt at indroemme medlemsstaterne en begraenset ret til midlertidigt og under eget ansvar at suspendere et forbud mod anvendelse , saafremt en uforudsigelig fare truer planteproduktionen og ikke kan bekaempes med andre midler ;

direktivet omfatter ikke plantebeskyttelsesmidler , der er bestemt til forskning og analyse ;

endvidere er det ikke formaalstjenligt at lade Faellesskabets bestemmelser gaelde for plantebeskyttelsesmidler , der er bestemt til udfoersel til tredjelande , fordi disse lande anvender foranstaltninger , der generelt er forskellige ;

gennemfoerelsen af dette direktiv og tilpasningen af bilaget til udviklingen i teknisk og videnskabelig viden kraever et naert samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne ; proceduren med Den staaende fytosanitaere Komité , selv om den foreloebigt er tidsbegraenset , samt medvirken fra Det videnskabelige udvalg for Pesticider , er et egnet grundlag herfor -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv vedroerer forbud mod markedsfoering og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler , der inderholder visse virksomme stoffer .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved :

1 . Plantebeskyttelsesmidler

Virksomme stoffer og praeparater , som indeholder et eller flere virksomme stoffer , og som er bestemt til :

1.1 . at bekaempe eller forebygge virkningen af skadelige organismer paa planter og planteprodukter , for saa vidt disse stoffer eller praeparater ikke er defineret i de foelgende bestemmelser ;

1.2 . at indvirke paa planters livsprocesser paa anden maade end som ernaering for disse ;

1.3 . at konservere planteprodukter , for saa vidt der ikke for disse stoffer eller midler findes saerlige bestemmelser fra Raadet eller Kommissionen vedroerende konserveringsmidler ;

1.5 . at tilintetgoere uoenskede planter , eller

1.6 . at tilintetgoere plantedele eller forebygge en uoensket vaekst af planter .

2 . Stoffer

Kemiske grundstoffer og disses forbindelser , saaledes som de forekommer naturligt eller opstaar ved fremstilling .

3 . Praeparater

Blandinger eller oploesninger , som bestaar af to eller flere stoffer eller af mikroorganismer eller vira , der anvendes som plantebeskyttelsesmidler .

4 . Virksomme stoffer

Stoffer , mikroorganismer og vira med generel eller specifik virkning :

4.1 . paa skadelige organismer eller

4.2 . paa planter , plantedele eller planteprodukter .

5 . Planter

Levende planter og levende plantedele , herunder friske frugter og froe .

6 . Planteprodukter

Produkter stammende fra planter , uforarbejdede eller bearbejdede ved simple metoder som formaling , toerring eller presning , for saa vidt der ikke er tale om planter i den under punkt 5 anfoerte betydning .

7 . Skadelige organismer

Skadevoldere for planter eller planteprodukter henhoerende under dyreriget eller planteriget , eller som optraeder i form af vira , mykoplasmata eller andre patogene organismer .

8 . Dyr

Dyr tilhoerende arter , som mennesker almindeligvis fodrer og holder eller anvender til konsum .

9 . Markedsfoering

Enhver ovedragelse mod eller uden vederlag .

10 . Miljoe

Forholdet mellem mennesker og vand , luft og jord samt alle biologiske forekomster .

Artikel 3

Medlemsstaterne drager omsorg for , at plantebeskyttelsesmidler , der indeholder et eller flere af de i bilaget anfoerte virksomme stoffer , hverken kan markedsfoeres eller anvendes .

Foerste afsnit gaelder ikke ubetydelige urenheder , som skyldes fabrikationsprocessen , saafremt disse ikke skader mennesker , dyr eller miljoe .

Artikel 4

1 . Uanset bestemmelserne i artikel 3 bemyndiges medlemsstaterne midlertidigt til i de i kolonne 2 i bilaget anfoerte tilfaelde at give tilladelse til , at der paa deres omraade markedsfoeres eller anvendes visse plantebeskyttelsesmidler , der indeholder et eller flere af de i kolonne 1 i bilaget anfoerte virksomme stoffer .

2 . Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om enhver anvendelse af stk . 1 og giver paa Kommissionens anmodning denne oplysninger om omfanget af forbruget af hvert af de paagaeldende virksomme stoffer .

Artikel 5

Direktivet omfatter ikke plantebeskyttelsesmidler , der er bestemt til :

a ) forskning eller analyse , eller

b ) udfoersel til tredjelande .

Artikel 6

1 . Efter at Kommissionen har hoert Det videnskabelige udvalg for Pesticider , der er oprettet ved afgoerelse 78/436/EOEF ( 4 ) vedtages i overensstemmelse med den i artikel 8 fastsatte procedure :

a ) samtlige aendringer , der skal foretages inden for stofgruppe A ( kviksoelvforbindelser ) og B ( bestandige organiske chlorforbindelser ) i kolonne 1 i bilaget ;

b ) samtlige aendringer , der skal foretages i kolonne 2 i bilaget ; for saa vidt en undtagelse boer ophaeves , er en forudgaaende hoering af Det videnskabelige Udvalg ikke paakraevet , saafremt alle medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om , at de ikke har til hensigt eller ikke laengere har til hensigt at anvende denne undtagelse ; denne meddelelse skal gives til Den staaende fytosanitaere Komité der er oprettet ved afgoerelse 76/894/EOEF ( 5 ) .

2 . Bestemmelserne i stk . 1 finder anvendelse i en periode af fem aar fra den 1 . januar 1981 .

Raadet kan enstemmigt og paa forslag af Kommissionen traeffe afgoerelse om enten at forlaenge gyldighedsperioden for stk . 1 eller at fjerne enhver begraensning for anvendelsen heraf .

3 . Bortset fra de i stk . 1 naevnte tilfaelde vedtager Raadet paa forslag af Kommissionen alle aendringer , der skal foretages i bilaget .

4 . Kommissionen undersoeger mindst hvert andet aar , om og i hvilket omfang kolonne 2 i bilaget skal aendres .

5 . Alle de aendringer , der skal foretages i bilaget , sker paa grundlag af udviklingen inden for videnskabelig og teknisk viden .

6 . Et virksomt stof optages i bilaget , saafremt anvendelsen heraf , selv ved korrekt brug til det tilsigtede formaal , fremkalder eller kan fremkalde :

a ) skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed , eller

b ) uacceptable ugunstige virkninger for miljoeet .

Artikel 7

1 . Hvis det paa grund af uforudsigelig fare , der truer planteproduktionen , og som ikke kan bekaempes med andre midler , i en medlemsstat forekommer noedvendigt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel , der indeholder et eller flere af de i bilaget anfoerte virksomme stoffer , kan den paagaeldende medlemsstat tillade markedsfoering og anvendelse af et saadant middel i hoejst 120 dage . Den underretter straks de andre medlemsstater og Kommissionen herom .

2 . I overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 8 skal der omgaaende traeffes afgoerelse om , hvorvidt de foranstaltninger , som medlemsstaten har truffet i henhold til stk . 1 , kan fortsaette eller gentages og , hvis dette er tilfaeldet , paa hvilke betingelser .

Artikel 8

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden straks sagen for Den staaende fytosanitaere Komité , i det foelgende benaevnt " komiteen " , enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstat .

2 . I komiteen tildeles medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til artikel 148 , stk . 2 , i traktaten . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyntagen til , hvor meget de forelagte spergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal paa 41 stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltningerne og bringer dem straks i anvendelse , naar de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse . Saafremt de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse , eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse , forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag vedroerende de foranstaltninger , som skal traeffes . Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal .

Saafremt Raadet ved udloebet af en frist paa tre maaneder fra den dato , paa hvilken det har faaet forelagt sagen , ikke har truffet afgoerelse om foranstaltningerne , vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger og bringer dem straks i anvendelse .

Artikel 9

Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for senest 1 . januar 1981 at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionens herom .

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 21 . december 1978 .

Paa Raadets vegne

Otto Graf LAMBSDORFF

Formand

( 1 ) EFT nr . C 200 af 26 . 8 . 1976 , s . 10 .

( 2 ) EFT nr . C 30 af 7 . 2 . 1977 , s . 38 .

( 3 ) EFT nr . C 114 af 11 . 5 . 1977 , s . 16 .

( 4 ) EFT nr . L 124 af 12 . 5 . 1978 , s . 16 .

( 5 ) EFT nr . L 340 af 9 . 12 . 1976 , s . 25 .

BILAG

Benaevnelse paa de i artikel 3 omhandlede virksomme stoffer eller grupper af virksomme stoffer * Tilfaelde af markedsfoering eller anvendelse , som er tilladt i medfoer af artikel 4 *

A . Kviksoelvforbindelser * *

1 . Mercurioxid * Paastryges frugttraeer med kernefrugt efter hoesten og indtil blomstring mod Nectria galligena ( kraeft ) *

2 . Mercurochlorid ( kalomel ) * a ) mod kaalbroksvamp ( Plasmodiophora paa Brassicae ) *

* b ) behandling af froe og loegplanter for Sclerotium cepivorum *

* c ) behandling af prydgraesplaener og kvalitetsplaener paa sportspladser med Sclerotinia og Fusarium *

3 . Andre uorganiske kviksoelvforbindelser * *

4 . Alkyl-kviksoelvforbindelser * a ) dypning af blomsterloeg og laeggekartofler *

* b ) behandling af basissaasaed og generationer forud for basissaasaed undtagen majs og froe af sukkerroer *

5 . Alcoxyalkyl - og arylkviksoelvforbindelser * a ) paastryges frugttraeer med kernefrugt efter hoesten og indtil blomstring mod Nectria galligena ( kraeft ) *

* b ) om fornoedent behandling om efteraaret af Bramleyaebletraeer mod Nectria galligena ( kraeft ) i Nordirland efter en usaedvanlig fugtig sommer *

* c ) dypning af blomsterloeg og laeggekartofler *

* d ) behandling af saasaed samt froe af roer , hoer og rasp *

Benaevnelse paa de i artikel 3 omhandlede virksomme stoffer eller grupper af virksomme stoffer * Tilfaelde af markedsfoering eller anvendelse , som er tilladt i medfoer af artikel 4 *

B . Bestandige organiske chlorforbindelser * *

1 . Aldrin * a ) behandling af jorden mod Otiorrhynchus i planteskolemateriale , jordbaer inden plantning , prydplanter og vinmarker *

* b ) behandling af kartofler paa tidligere graesningsarealer mod kornsmaelder ( Agricotes ) , i Irland og Det forenede Kongerige *

* c ) behandling af narcisser , der skal forblive i jorden 2 eller 3 aar , mod Merodon equestris , Eumerus strigatus og Eumerus tuberculatus *

2 . Chlordane * *

3 . Dieldrine * *

4 . DDT * a ) dypning af spirende skud af naaletraeer mod gransnudebille ( Hylobius ) *

* b ) behandling af individuelle traeer mod Scolytidae med henblik paa bekaempelse af Ceratocystis ulmi *

* c ) behandling af sukkerroer , kartofler og prydgraesplaener eller sportspladser mod Melolontha , Amphimallon , Phyllopertha , Cetonia og Serica *

* d ) behandling af sukkerroer , kartofler , jordbaer , guleroedder og prydplanter mod Agrotis og Euxoa *

* e ) behandling af kornmarker mod stankelben ( Tipula ) *

5 . Endrin * a ) behandling mod mider paa alpevioler og jordbaerstiklinger *

* b ) behandling mod Arvicola terrestris L . i frugtplantager uden bikulturer *

6 . HCH med under 99,0 % gammaisoner * *

7 . Heptachlor * Behandling paa forarbejdningsstadiet af froe af roer mod Atomaria linearis , Agriotes spec . , Myriapoda og Collembola *

8 . Hexachlorbenzen *