31979L0007

Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring

EF-Tidende nr. L 006 af 10/01/1979 s. 0024 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 2 s. 0111
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 3 s. 0160
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 2 s. 0111
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0174
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0174


++++

( 1 ) EFT nr . C 34 af 11 . 2 . 1977 , s . 3 .

( 2 ) EFT nr . C 299 af 12 . 12 . 1977 , s . 13 .

( 3 ) EFT nr . C 180 af 28 . 7 . 1977 , s . 36 .

( 4 ) EFT nr . L 39 af 14 . 2 . 1976 , s . 40 .

RAADETS DIREKTIV

af 19 . december 1978

om gradvis gennemfoerelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder med hensyn til social sikring

( 79/7/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 1 , stk . 2 , i Raadets direktiv 76/207/EOEF af 9 . februar 1976 om gennemfoerelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder for saa vidt angaar adgang til beskaeftigelse , erhvervsuddannelse og forfremmelse samt for saa vidt angaar arbejdsvilkaar ( 4 ) skal Raadet med henblik paa at sikre en gradvis gennemfoerelse af princippet om ligebehandling med hensyn til social sikring , paa forslag af Kommissionen , vedtage naermere bestemmelser saerlig om dennes indhold , udstraekning og gennemfoerelse ; traktaten indeholder ikke de noedvendige saerlige befoejelser hertil ;

princippet om ligebehandling paa det sociale omraade boer i foerste raekke indfoeres i de lovbestemte ordninger , der yder beskyttelse ved sygdom , invaliditet , alderdom , arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt ved arbejdsloeshed , og i bestemmelserne om social bistand , saafremt disse supplerer eller traeder i stedet for ovennaevnte ordninger ;

gennemfoerelsen af princippet om ligebehandling med hensyn til social sikring er ikke til hinder for bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med moderskab , og medlemsstaterne kan med henblik herpaa vedtage saerlige bestemmelser til fordel for kvinder for at raade bod paa faktiske uligheder _

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv tilsigter gradvis gennemfoerelse for saa vidt angaar den i artikel 3 omhandlede sociale sikring og anden social beskyttelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder med hensyn til social sikring , i det foelgende benaevnt " princippet om ligebehandling " .

Artikel 2

Dette direktiv finder anvendelse paa den erhvervsaktive befolkning , herunder selvstaendige erhvervsdrivende , arbejdstagere og selvstaendige erhvervsdrivende , der midlertidigt er uden arbejde paa grund af sygdom , ulykke eller ufrivillig arbejdsloeshed , og personer , der soeger arbejde , samt paa arbejdstagere og selvstaendige erhvervsdrivende , der er fratraadt med alderdoms - eller invalidepension .

Artikel 3

1 . Dette direktiv finder anvendelse :

a ) paa lovbestemte ordninger , der sikrer beskyttelse mod foelgende risici :

_ sygdom ,

_ invaliditet ,

_ alderdom ,

_ arbejdsulykker og erhvervssygdomme ,

_ arbejdsloeshed ;

b ) paa bestemmelserne om social bistand , i det omfang disse er bestemt til at supplere eller traede i stedet for de i litra a ) omhandlede ordninger .

2 . Dette direktiv finder ikke anvendelse paa bestemmelser om ydelser til efterladte eller paa bestemmelser om familieydelser , medmindre der er tale om familieydelser ydet som tillaeg til ydelser i forbindelse med de i stk . 1 , litra a ) , naevnte risici .

3 . Med henblik paa at sikre gennemfoerelsen af princippet om ligebehandling under de erhvervstilknyttede sikringsordninger vedtager Raadet paa forslag af Kommissionen bestemmelser , der praeciserer dennes indhold og udstraekning samt reglerne for dens gennemfoerelse .

Artikel 4

1 . Princippet om ligebehandling indebaerer , at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted paa grundlag af koen , hverken direkte eller indirekte , under henvisning saerlig til aegteskabelig eller familiemaessig stilling , isaer for saa vidt angaar :

_ anvendelsesomraadet for ordningerne samt betingelserne for adgang til disse ,

_ bidragspligt og beregning af bidrag ,

_ beregningen af ydelserne , herunder aegtefaelle - eller forsoergertillaeg , og betingelserne for varigheden og bevarelsen af retten til ydelserne .

2 . Princippet om ligebehandling er ikke til hinder for bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med moderskab .

Artikel 5

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til ophaevelse af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er i modstrid med princippet om ligebehandling .

Artikel 6

Medlemsstaterne indfoerer i deres nationale retsorden de noedvendige bestemmelser for , at enhver person , der mener sig kraenket ved , at princippet om ligebehandling tilsidesaettes , kan goere sine rettigheder gaeldende for retslige instanser efter eventuelt at have indbragt sagen for andre kompetente instanser .

Artikel 7

1 . Dette direktiv er ikke til hinder for , at medlemsstaterne kan undtage foelgende fra direktivets anvendelsesomraade :

a ) fastsaettelse af pensionsalderen for ydelse af alders - og arbejdsophoerspensioner og eventuelle foelger heraf for andre ydelser ;

b ) fordele med hensyn til aldersforsikring til personer , som har opdraget boern ; erhvervelse af ret til ydelser efter perioder , hvor beskaeftigelsen har vaeret afbrudt som foelge af boerneopdragelse ;

c ) tillaeggelse af ret til alders - og invalideydelser i henhold til hustruens afledte rettigheder ;

d ) tildeling af tillaeg til langvarige ydelser ved invaliditet , alderdom , arbejdsulykker eller erhvervssygdomme til hustru , over for hvem der bestaar forsoergerpligt ;

e ) foelgerne af , at der inden vedtagelsen af dette direktiv er truffet et valg med den foelge , at der ikke erhverves rettigheder eller indgaas forpligtelser under en lovbestemt ordning .

2 . Medlemsstaterne foretager regelmaessigt en undersoegelse af de omraader , der er undtaget i henhold til stk . 1 , med henblik paa at efterproeve , om det under hensyn til den sociale udvikling paa et omraade er berettiget at opreholde de paagaeldende undtagelser .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne ivaerksaetter de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er noedvendige for at efterkomme dette direktiv inden seks aar efter dets meddelelse . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de vedtager paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv , herunder de foranstaltninger , de har truffet i medfoer af artikel 7 , stk . 2 .

De meddeler Kommissionen de grunde , der berettiger den eventuelle opretholdelse af de gaeldende bestemmelser paa de i artikel 7 , stk . 1 , naevnte omraader , og mulighederne for en senere revision af disse .

Artikel 9

Inden for en frist paa syv aar efter meddelelsen af dette direktiv fremsender medlemsstaterne alle noedvendige oplysninger til Kommissionn , for at denne kan udarbejde en rapport til Raadet om gennemfoerelsen af dette direktiv og foreslaa eventuelt yderligere foranstaltninger , som er noedvendige med henblik paa gennemfoerelsen af princippet om ligebehandling .

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 19 . december 1978 .

Paa Raadets vegne

H.-D . GENSCHER

Formand