31979D0538

79/538/EØF: Kommissionens beslutning af 29. maj 1979 om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i storhertugdømmet Luxembourg i henhold til direktiv 72/159/EØF, 72/160/EØF og afsnit II i direktiv 75/268/EØF (Kun den franske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 143 af 12/06/1979 s. 0015 - 0016


++++

( 1 ) EFT nr . L 96 af 23 . 4 . 1972 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 302 af 4 . 11 . 1976 , s . 19 .

( 3 ) EFT nr . L 145 af 13 . 6 . 1977 , s . 43 .

( 4 ) EFT nr . L 128 af 19 . 5 . 1975 , s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 96 af 23 . 4 . 1972 , s . 9 .

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29 . maj 1979

om gennemfoerelse af landbrugsstrukturreformen i storhertugdoemmet Luxembourg i henhold til direktiv 72/159/EOEF , 72/160/EOEF og afsnit II i direktiv 75/268/EOEF

( Den franske tekst er den eneste autentiske )

( 79/538/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 72/159/EOEF af 17 . april 1972 om modernisering af landbrugsbedrifter ( 1 ) , aendret ved direktiv 76/837/EOEF ( 2 ) og 77/390/EOEF ( 3 ) , saerlig artikel 18 , stk . 3 ,

under henvisning til Raadets direktiv 75/268/EOEF af 28 . april 1975 om landbrug i bjergomraader og i visse ugunstigt stillede omraader ( 4 ) , saerlig artikel 13 ,

under henvisning til Raadets direktiv 72/160/EOEF af 17 . april 1972 om stoette til ophoer af landbrugsvirksomhed og til anvendelse af udnyttet landbrugsareal til strukturforbedringsformaal ( 5 ) , saerlig artikel 9 , stk . 3 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Luxembourgs regering har givet meddelelse om foelgende retsforskrifter :

_ lov af 30 . november 1978 om moderniseringsfremmende foranstaltninger for landbruget ,

_ règlement grand-ducal om gennemfoerelse af lov af 30 . november 1978 om moderniseringsfremmende foranstaltninger for landbruget ,

_ règlement grand-ducal om fastsaettelse af den sammenlignelige arbejdsindkomst for 1979 samt visse naermere retningslinjer i forbindelse hermed ,

_ règlement ministériel om fastsaettelse af beregningsmetoderne for den aarlige udligningsgodtgoerelse til landbrugsbedrifter ,

_ lov af 10 . maj 1974 om indfoerelse af foranstaltninger med henblik paa oekonomisk og social omlaegning i landbruget , handelen og haandvaerket ,

_ règlement grand-ducal af 29 . december 1977 om forhoejelse af den i artikel 20 i lov af 10 . maj 1974 om indfoerelse af foranstaltninger med henblik paa oekonomisk og social omlaegning i landbruget , handelen og haandvaerket fastsaette praemie ved foertidsfratraeden ;

i henhold til artikel 18 , stk . 3 , i direktiv 72/159/EOEF , artikel 9 , stk . 3 , i direktiv 72/160/EOEF og artikel 13 i direktiv 75/268/EOEF skal Kommissionen paa grundlag af de meddelte bestemmelsers overensstemmelse med de naevnte direktiver samt under hensyntagen til disses maalsaetninger og den noedvendige forbindelse mellem de forskellige foranstaltninger afgoere , om betingelserne for Faellesskabets deltagelse i finansieringen af de i artikel 15 i direktiv 72/159/EOEF , artikel 13 i direktiv 75/268/EOEF og artikel 6 i direktiv 72/160/EOEF er opfyldt ;

loven af 30 . november 1978 , règlement grand-ducal om gennemfoerelse af lov af 30 . november 1978 samt règlement grand-ducal om fastsaettelse af den sammenlignelige arbejdsindkomst for 1979 og visse retningslinjer i forbindelse hermed er i overensstemmelse med betingelserne og maalsaetningerne i direktiv 72/159/EOEF ;

règlement ministériel om fastsaettelse af beregningsmetoderne for den aarlige udligningsgodtgoerelse til landbrugsbedrifter er i overensstemmelse med betingelserne og maalsaetningerne i afsnit II i direktiv 75/268/EOEF ;

komiteen for Den europaeiske udviklings - og garantifond for Landbruget er blevet hoert angaaende de finansielle aspekter ;

denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den staaende Landbrugsstrukturkomité _

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

De i betragtningerne naevnte ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 72/159/EOEF , 72/160/EOEF og 75/268/EOEF i storhertugdoemmet Luxembourg opfylder de fastsatte betingelser for Faellesskabets deltagelse i finansieringen af de i artikel 15 i direktiv 72/159/EOEF , artikel 13 i direktiv 75/268/EOEF og artikel 6 i direktiv 72/160/EOEF naevnte faelles foranstaltninger .

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til storhertugdoemmet Luxembourg .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 29 . maj 1979 .

Paa Kommissionens vegne

Finn GUNDELACH

Naestformand