31978R2711

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2711/78 af 20. november 1978 om tilpasning af de satser, der i artikel 13, stk. 9, i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber er fastsat for rejsedagpenge

EF-Tidende nr. L 328 af 23/11/1978 s. 0001 - 0002
den spanske specialudgave: Kapitel 01 bind 2 s. 0233
den portugisiske specialudgave: Kapitel 01 bind 2 s. 0233


++++

( 1 ) EFT nr . L 56 af 4 . 3 . 1968 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 119 af 3 . 5 . 1978 , s . 8 .

RAADETS FORORDNING ( EURATOM , EKSF , EOEF ) Nr . 2711/78

af 20 . november 1978

om tilpasning af de satser , der i artikel 13 , stk . 9 , i bilag VII til vedtaegten for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber er fastsat for rejsedagpenge

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission for De europaeiske Faellesskaber ,

under henvisning til vedtaegten for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber og ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i Faellesskaberne , fastsat ved forordning ( EOEF Euratom , EKSF ) nr . 259/68 ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( Euratom , EKSF , EOEF ) nr . 914/78 ( 2 ) , saerlig bilag VII , artikel 13 , stk . 10 , i vedtaegten og artikel 22 og 67 i ansaettelsesvilkaarene ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det forekommer hensigtsmaessigt at tilpasse satserne for rejsedagpenge for at tage hensyn til den udvikling i udgifterne , der er konstateret paa de forskellige tjenestesteder i medlemsstaterne _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med virkning fra 1 . oktober 1978 affattes artikel 13 , stk . 9 , i bilag VII til vedtaegten saaledes :

" 9 . a ) De i stk . 1 og 8 angivne satser forhoejes for de i stk . 1 , litra a ) , spalte I , omhandlede tjenestemaend med :

51 % naar maalet for tjenesterejsen er Danmark ,

28 % naar maalet for tjenesterejsen er Belgien , Frankrig , Luxembourg , Nederlandene eller Tyskland ,

10 % naar maalet for tjenesterejsen er Det forenede Kongerige ,

6 % naar maalet for tjenesterejsen er Irland eller Italien .

b ) De i stk . 1 , 3 og 8 anfoerte satser forhoejes for de i stk . 1 , litra a ) , spalte II og III omhandlede tjenestemaend med :

44 % naar maalet for tjenesterejsen er Danmark , Nederlandene eller Tyskland ,

36 % naar maalet for tjenesterejsen er Belgien , Frankrig eller Luxembourg ,

21 % naar maalet for tjenesterejsen er Det forenede Kongerige ,

6 % naar maalet for tjenesterejsen er Irland eller Italien .

c ) De i stk . 2 anfoerte satser forhoejes med :

50 % naar maalet for tjenesterejsen er Nederlandene eller Tyskland ,

40 % naar naalet for tjenesterejsen er Belgien , Frankrig eller Luxembourg ,

30 % naar maalet for tjenesterejsen er Danmark ,

24 % naar maalet for tjenesterejsen er Det forenede Kongerige ,

8 % naar maalet for tjenesterejsen er Irland eller Italien . "

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 20 . november 1978 .

Paa Raadets vegne

K . von DOHNANYI

Formand