31978L0176

Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustrien

EF-Tidende nr. L 054 af 25/02/1978 s. 0019 - 0024
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0079
den græske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0154
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0079
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0092
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0092


++++

( 1 ) EFT nr . C 28 af 9 . 2 . 1976 , s . 16 .

( 2 ) EFT nr . C 131 af 12 . 6 . 1976 , s . 18 .

( 3 ) EFT nr . C 112 af 20 . 12 . 1973 , s . 3 .

( 4 ) EFT nr . C 139 af 13 . 6 . 1977 , s . 3 .

( 5 ) EFT nr . L 194 af 25 . 7 . 1975 , s . 39 .

RAADETS DIREKTIV

af 20 . februar 1978

om affald fra titandioxidindustrien

( 78/176/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 og 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Affald fra titandioxidindustrien udgoer en risiko for menneskets sundhed og for miljoeet ; forurening foraarsaget af disse affaldsstoffer boer derfor forebygges og gradvis mindskes med henblik paa helt af fjerne saadan forurening ;

i handlingsprogrammerne for De europaeiske Faellesskaber paa miljoeomraadet fra 1973 ( 3 ) og 1977 ( 4 ) fastslaas noedvendigheden af at ivaerksaette en faellesskabsaktion mod affaldsstoffer fra titandioxidindustrien ;

forskelle mellem de bestemmelser om affaldsstoffer fra titandioxidindustrien , som allerede finder anvendelse eller er under forberedelse i de forskellige medlemsstater , kan skabe ulige konkurrencevilkaar og dermed direkte indvirke paa det faelles markeds funktion ; der boer derfor paa dette omraade foretages en indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne i henhold til artikel 100 i traktaten ;

det synes noedvendigt , at denne indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne ledsages af en faellesskabsaktion for gennem mere omfattende regler at gennemfoere et af Faellesskabets maal vedroerende miljoebeskyttelse og forbedring af livskvaliteten ; med henblik herpaa boer der derfor fastsaettes en raekke saerlige bestemmelser ; da traktaten ikke indeholder fornoeden hjemmel hertil , maa artikel 235 i traktaten bringes i anvendelse ;

direktiv 75/442/EOEF ( 5 ) angaar bortskaffelse af affald i almindelighed ; for affaldsstoffer fra titandioxidindustrien boer der fastsaettes en saerlig ordning , som sikrer , at menneskets sundhed og miljoeet beskyttes mod de skadevirkninger , som skyldes ukontrolleret udledning , efterladen eller deponering af dette affald ;

for at naa disse maal boer der indfoeres en ordning med forudgaaende tilladelse til udtoemning , dumpning , oplagring , deponering og indsproejtning af affald ; der boer stilles specifikke betingelser for denne tilladelse ;

udtoemning , dumpning , oplagring , deponering og indsproejtning af affald skal ledsages dels af kontrol med affaldet , dels med kontrol og overvaagning af det paagaeldende miljoe ;

for gamle industrianlaeg skal medlemsstaterne inden 1 . juli 1980 udarbejde programmer for gradvis nedbringelse af forureningen fra dette affald med henblik paa at bringe den til ophoer ; i disse programmer skal der fastsaettes generelle maal for den mindskelse , der skal finde sted senest den 1 . juli 1987 , og angives hvilke foranstaltninger , der skal traeffes for hvert anlaeg ;

for nye industrianlaeg skal medlemsstaterne udstede forhaandstilladelse ; forinden skal der foretages en undersoegelse af virkningen paa miljoeet , og tilladelsen kan kun gives til virksomheder , som forpligter sig til udelukkende at anvende de mindst miljoeskadende materialer , fremgangsmaader og teknologier , der er til raadighed paa markedet _

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Formaalet med dette direktiv er at forebygge og gradvis mindske forurening foraarsaget af affald fra titandioxidindustrien med henblik paa helt at fjerne saadan forurening .

2 . I dette direktiv forstaas ved :

a ) forurening :

en af mennesker direkte eller indirekte foretaget udledning i et miljoe af ethvert reststof fra titandioxidproduktionsprocessen med saa skadelige virkninger til foelge , at den menneskelige sundhed bringes i fare , levende ressourcer og det oekologiske system skades , rekreative vaerdier forringes eller , at der laegges hindringer i vejen for anden retmaessig anvendelse af det paagaeldende miljoe ;

b ) affald :

_ ethvert reststof fra titandioxidproduktionsprocessen , som den , der er i besiddelse heraf , skiller sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med i henhold til gaeldende nationale bestemmelser ;

_ ethvert reststof fra en behandlingsproces for et i foerste led omhandlet reststof ;

c ) bortskaffelse :

_ indsamling , sortering , transport og behandling af affald , samt oplagring og deponering af det paa eller i jorden og nedpumpning af det i jorden ;

_ udledning i overfladevand , grundvand og i havet samt dumpning i havet ;

_ forarbejdningsprocesser , der er noedvendige for genanvendelse , genindvinding eller recirkulation ;

d ) gamle industrianlaeg :

industrianlaeg , der allerede bestaar paa datoen for dette direktivs meddelelse ;

c ) nye industrianlaeg :

industrianlaeg , der paa datoen for dette direktivs meddelelse er under opfoerelse , eller som opfoeres efter denne dato . Med nye industrianlaeg sidestilles udvidelser af gamle industrianlaeg der paa det samme sted medfoerer en foroegelse af titandioxidproduktionskapaciteten for det paagaeldende industrianlaeg med 15 000 t / aar eller derover .

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre , at affaldet bortskaffes , uden at menneskets sundhed bringes i fare , og uden at miljoeet skades , navnlig :

_ uden risiko for hverken vand , luft og jord eller for fauna og flora ;

_ uden at omraader eller landskaber paafoeres skade .

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer egnede foranstaltninger til at fremme forebyggelse , recirkulation og forarbejdning af affald , udvinding af raavarer samt alle andre metoder , der muliggoer genanvendelse af affald .

Artikel 4

1 . Udledning , dumpning , oplagring , deponering og nedpumpning af affald er forbudt , medmindre der foreligger forudgaaende tilladelse fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat , paa hvis omraade affaldet produceres . Der skal ligeledes foreligge forudgaaende tilladelse fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat :

_ paa hvis omraade affaldet udledes , oplagres , deponeres eller nedpumpes ;

_ fra hvis omraade dette udledes eller dumpes .

2 . Tilladelsen kan kun gives for et begraenset tidsrum . Den kan fornys .

Artikel 5

Ved udledning eller dumpning kan den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 2 og paa grundlag af oplysninger indhentet i overensstemmelse med bilag I give den i foregaaende artikel omhandlede tilladelse , saafremt :

a ) bortskaffelsen af affaldet ikke kan finde sted paa mere egnede maader ;

b ) en vurdering paa grundlag af foreliggende videnskabelig og teknisk viden ikke giver formodning om nogen oejeblikkelig eller senere skadelig indvirkning paa vandmiljoeet ;

c ) der ikke sker nogen skadelig indvirkning paa skibsfart , fiskeri , rekreative aktiviteter , udvinding af raastoffer , ferskvandsindvinding , fiskeopdraet og opdraet af skaldyr , omraader af saerlig videnskabelig interesse og paa anden retsmaessig anvendelse af det paagaeldende vandmiljoe .

Artikel 6

Ved oplagring , deponering eller nedpumpning kan den kompetente myndighed i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2 give den i artikel 4 omhandlede tilladelse paa grundlag af oplysninger i overensstemmelse med bilag I , saafremt :

a ) bortskaffelsen af affaldet ikke kan finde sted paa mere egnede maader ;

b ) en vurdering paa grundlag af foreliggende videnskabelig og teknisk viden ikke giver formodning om nogen oejeblikkelig eller senere skadelig indvirkning paa grundvandet , jorden eller atmosfaeren ;

c ) der ikke sker nogen skadelig indvirkning paa rekreative aktiviteter , udvinding af raastoffer , planter og dyreliv , omraader af saerlig videnskabelig interesse og og paa anden retmaessig anvendelse af de paagaeldende miljoeer .

Artikel 7

1 . Uanset hvilken behandlingsmaade eller -grad det paagaeldende affald udsaettes for , skal der ved udledning , dumpning , oplagring deponering og nedpumpning heraf foretages kontrol af saavel affaldet som af det paagaeldende miljoes fysiske , kemiske , biologiske og oekologiske aspekter , som naevnt i bilag II .

2 . Kontrolforanstaltningerne foretages periodisk af et eller flere organer , som udpeges af den medlemsstat , hvis kompetente myndighed har givet den i artikel 4 naevnte tilladelse . Ved graenseoverskridende forurening mellem medlemsstater udpeges organet af de beroerte parter i faellesskab .

3 . Inden et aar efter meddelelsen af dette direktiv forelaegger Kommissionen Raadet et forslag til naermere bestemmelser for overvaagning og kontrol af de paagaeldende miljoeer . Raadet traeffer afgoerelse om dette forslag inden seks maaneder efter offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende af udtalelserne fra Europa-Parlamentet og Det oekonomiske og sociale Udvalg .

Artikel 8

1 . a ) Hvis resultaterne af den kontrol , der er fastsat i bilag II , del A , punkt 1 , viser , at betingelserne for den forudgaaende tilladelse , der er omhandlet i artikel 4 , 5 og 6 ikke er opfyldt , eller

b ) hvis resultaterne af de i bilag II , del A , punkt 2 , omhandlede proever for akut toksicitet viser en overskridelse af de deri fastsatte maksimalvaerdier , eller

c ) hvis resultatet af den i bilag II , del B , omhandlede kontrol viser , at der er sket en forringelse af det paagaeldende miljoe i den paagaeldende zone , eller

d ) hvis der ved udledning eller dumpning sker en skadelig indvirkning paa skibsfart , fiskeri , rekreative aktiviteter , udvinding af raastoffer , ferskvandsindvinding , fiskeopdraet og opdraet af skaldyr , omraader af saerlig videnskabelig interesse eller paa anden retmaessig anvendelse af det paagaeldende vandmiljoe , eller

e ) hvis der ved oplagring , deponering eller nedpumpning sker en skadelig indvirkning paa rekreative aktiviteter , udvinding af raastoffer , paa planter , dyr , omraader af saerlig videnskabelig interesse og paa anden retmaessig anvendelse af de paagaeldende miljoeer ,

traeffer den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat alle noedvendige foranstaltninger til imoedegaaelse af denne situation og kraever i givet fald , at udledningen , dumpningen , oplagringen , deponeringen eller nedpumpningen indstilles .

2 . Hvis flere medlemsstater beroeres , traeffes foranstaltningerne i faellesskab .

Artikel 9

1 . For gamle industrianlaeg udarbejder medlemsstaterne programmer for gradvis nedbringelse af forurening , der er foraarsaget af affald fra disse anlaeg , med henblik paa helt at fjerne saadan forurening .

2 . I de i stk . 1 omhandlede programmer fastsaettes generelle maal for nedbringelse af forurening fra flydende , fast og luftformigt affald ; disse maal skal naas senest den 1 . juli 1987 . Programmerne indeholder ligeledes mellemliggende maal . De indeholder endvidere oplysninger om det paagaeldende miljoes tilstand , om foranstaltninger til nedbringelse af forureningen og om metoder til behandling af det affald , som fremkommer umiddelbart ved fabrikationsprocesserne .

3 . De i stk . 1 omhandlede programmer fremsendes til Kommissionen senest den 1 . juli 1980 , saaledes at denne inden seks maaneder efter modtagelsen af alle de nationale programmer kan forelaegge Raadet egnede forslag om harmonisering af disse programmer for saa vidt angaar nedbringelse af forureningen med henblik paa dens fjernelse og om forbedring af konkurrencevilkaarene inden for titandioxidindustrien . Raadet traeffer afgoerelse om disse forslag inden seks maaneder efter offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende af Europa-Parlamentets og Det oekonomiske og sociale Udvalgs udtalelser .

4 . Medlemsstaterne ivaerksaetter et program senest den 1 . januar 1982 .

Artikel 10

1 . De i artikel 9 , stk . 1 , omhandlede programmer skal omfatte alle gamle industrianlaeg og anvise , hvilke foranstaltninger , der skal traeffes for hvert enkelt anlaeg .

2 . Finder en medlemsstat under saerlige forhold , at det for et bestemt anlaeg ikke er noedvendigt med yderligere foranstaltninger for at opfylde forpligtelserne ifoelge dette direktiv , tilstiller denne medlemsstat inden seks maaneder efter direktivets meddelelse Kommissionen de begrundelser , som har foert til denne konklusion .

3 . Efter uafhaengigt at have foretaget den noedvendige efterproevning af disse begrundelser kan Kommissionen erklaere sig enig med medlemsstaten i , at det ikke er noedvendigt at traeffe yderligere foranstaltninger for saa vidt angaar det bestemte anlaeg . Kommissionen skal inden seks maaneder afgive en begrundet godkendelse .

4 . Er Kommissionen ikke enig med medlemsstaten , skal yderligere foranstaltninger vedroerende det paagaeldende anlaeg medtages i den paagaeldende medlemsstats program .

5 . Giver Kommissionen sin godkendelse , skal denne periodisk tages op til fornyet overvejelse paa baggrund af resultaterne af den kontrol , som udoeves i medfoer af direktivet , og af de vaesentlige aendringer , som maatte finde sted i fabrikationsprocessen eller i den miljoepolitiske maalsaetning .

Artikel 11

Der skal i forbindelse med nye industrianlaeg , ansoeges om forudgaaende tilladelse hos de kompetente myndigheder i den medlemsstat , paa hvis omraade de paataenkes opfoert . Forud for meddelelsen af denne tilladelse skal der foretages en undersoegelse af indvirkningen paa miljoeet . Tilladelsen kan kun gives til virksomheder , som erklaerer , at de forpligter sig til udelukkende at anvende de mindst miljoeskadende materialer , fremgangsmaader og teknologier , der er til raadighed paa markedet .

Artikel 12

Medlemsstaterne kan uanset dette direktiv vedtage strengere bestemmelser .

Artikel 13

1 . Med henblik paa gennemfoerelsen af dette direktiv tilstiller medlemsstaterne Kommissionen alle noedvendige oplysninger vedroerende :

_ de i henhold til artikel 4 , 5 og 6 meddelte tilladelser ;

_ resultaterne af den i overensstemmelse med artikel 7 foretagne kontrol med det paagaeldende miljoe ;

_ de i overensstemmelse med artikel 8 trufne foranstaltninger .

De giver desuden Kommissionen oplysninger af generel karakter vedroerende materialer , fremgangsmaader og teknologi , som de har modtaget i forbindelse med artikel 11 .

2 . De oplysninger , som modtages i medfoer af denne artikel , maa kun anvendes til gennemfoerelse af dette direktiv .

3 . Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder samt deres tjenestemaend og oevrige ansatte er forpligtede til ikke at videregive oplysnigner , som de modtager i medfoer af dette direktiv , og for hvilke der efter deres natur maa gaelde tavshedspligt .

4 . Stk . 2 og 3 er ikke til hinder for offentliggoerelse af generelle redegoerelser eller undersoegelser , som ikke indeholder oplysning om enkelte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder .

Artikel 14

Medlemsstaterne udarbejder hvert tredje aar en rapport om forebyggelsen og den gradvise nedbringelse af forurening , som er foraarsaget af affald fra titandioxidindustrien , og fremsender den til Kommissionen , der tilstiller den til de oevrige medlemsstater .

Kommissionen aflaegger hvert tredje aar rapport om anvendelsen af dette direktiv til Raadet og til Europa-Parlamentet .

Artikel 15

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden tolv maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 20 . februar 1978 .

Paa Raadets vegne

Per HAEKKERUP

Formand

BILAG I

OPLYSNINGER , DER SKAL GIVES MED HENBLIK PAA MEDDELELSE AF FORUDGAAENDE TILLADELSE I MEDFOER AF ARTIKEL 4 , 5 OG 6

A . Beskrivelse af stofferne og stoffernes sammensaetning

1 . Stoffets samlede maengde og gennemsnitlige sammensaetning ( f.eks . pr . aar ) ;

2 . form ( f.eks . fast eller flydende , slam eller luftformig ) ;

3 . egenskaber : fysiske ( f.eks . oploeselighed og vaegtfylde ) , kemiske og biokemiske ( f.eks . iltforbrug ) samt biologiske ;

4 . giftighed ;

5 . persistens : fysisk , kemisk og biologisk ;

6 . akkumulation og biotransformation i biologiske materialer eller aflejringer ;

7 . foelsomhed over for fysiske , kemiske og biokemiske forandringer , og reaktion i det paagaeldende miljoe med andre organiske eller uorganiske stoffer ;

8 . sandsynligheden for inficering eller andre forandringer , der forringer handelsvaerdien af ressourcerne ( fisk , bloeddyr , skaldyr osv . ) .

B . Beskrivelse af dumpnings - eller udledningssted samt bortskaffelsesmetode

1 . Beliggenhed ( f.eks . dumpnings - eller udledningsomraadets koordinater , dybde og afstand fra kysten ) , beliggenhed i forhold til andre omraader ( f.eks . rekreative omraader , gyde - , opvaekst - og fiskepladser , og ressourcer , der kan udnyttes ) ;

2 . udtoemt maengde stof pr . tidsenhed ( f.eks . maengde pr . dag , pr . uge , pr . maaned ) ;

3 . former for eventuel pakning og emballering ;

4 . begyndende fortynding fremkaldt ved den foreslaaede form for udtoemning , isaer skibets hastighed ;

5 . spredningsmuligheder ( f.eks . paavirkning fra stroem , tidevand og vind paa horisontale bevaegelser og paa vertikal opblanding ) ;

6 . vandets egenskaber ( f.eks . temperatur , pH-vaerdi , saltholdighed , lagdeling , iltindekser for forurening : oploest ilt ( DO ) , kemisk iltforbrug ( COD ) , biokemisk iltforbrug ( BOD ) , forekomst af nitrogen i organisk eller uorganisk form , herunder ammoniak , stoffer i suspension , andre naeringsstoffer og produktivitet ) ;

7 . bundens egenskaber ( f.eks . topografi , geokemiske og geologiske karakteristika og biologisk produktivitet ) ;

-8 . -tilstedevaerelse og virkninger af anden dumpning eller udledning , der har fundet sted i dumpning omraadet ( f.eks . paavisning af forekomst af tungmetal og indhold af organisk kulstof ) .

C . Beskrivelse af deponerings - , oplagrings - eller nedpumpningsstedet og bortskaffelsesmetoder

1 . Geografisk beliggenhed ;

2 . beskrivelse af tilgraensende omraader ;

3 . former for eventuel pakning og emballering ;

4 . beskrivelse af metoderne til deponering , oplagring og nedpumpning , herunder vurdering af de trufne forholdsregler med henblik paa at undgaa forurening af vandomraader , jord og atmosfaere .

BILAG II

KONTROL MED OG OVERVAAGNING AF BORTSKAFFELSESFORANSTALTNINGER

A . Kontrol med affald

I forbindelse med bortskaffelsesforanstaltningerne skal foretages

1 . en kontrol af affaldets maengde , sammensaetning og toksicitet , for at sikre , at betingelserne for den forudgaaende tilladelse som omhandlet i artikel 4 , 5 og 6 , er opfyldt ;

2 . proever for akut toksicitet paa visse arter af bloeddyr , skaldyr , fisk og plankton , og fortrinsvis paa de arter , som er almindeligt forekommende paa udledningsstedet . Desuden proever paa eksemplarer af arten artemia salina .

Disse proever maa ikke i en periode paa 36 timer og ved en fortynding af de udtoemte stoffer paa 1/5000 vise

_ over 20 % mortalitet for de voksne eksemplarer af hver art , som proeven omfatter ;

_ en hoejere mortalitet end kontrolgruppens for saa vidt angaar larverne .

B . Kontrol med og overvaagning af det paagaeldende miljoe

I . Ved udledning i ferskvand eller i havet eller ved dumpning omfatter denne kontrol foelgende tre aspekter : vandsoejle , levende organismer og bundfald . Den periodiske kontrol af tilstanden i det omraade , som beroeres af udledningen , vil goere det muligt at foelge udviklingen i de paagaeldende miljoeer .

Kontrollen skal isaer omfatte :

1 . pH-vaerdien ;

2 . den oploeste ilt ;

3 . vandets uklarhed ;

4 . hydroxid og jernhydroxid i suspension ;

5 . giftige metaller i vandet , i de faste stoffer i suspension , i aflejringerne og akkumuleret i de indsamlede havbunds - og havorganismer ;

6 . forskelligartethed og relativ og absolut maengde af flora og fauna .

II . Ved oplagring , deponering eller nedpumping skal kontrollen isaer omfatte :

1 . proever til sikring af , at der ikke har forekommet skadelige virkninger paa overflade - eller grundvandet . Disse proever skal bl.a . omfatte :

_ surhed ,

_ jernindhold ( oploest eller i suspension ) ,

_ kalkindhold ,

_ eventuel koncentration af giftige metaller ( oploeste eller i suspension ) ;

2 . eventuelt proever for at bestemme mulige skadevirkninger paa undergrundens struktur ;

3 . almindelig oekologisk vurdering af omraadet omkring stedet for deponeringen , oplagringen eller nedpumpningen .