31978L0055

Rådets direktiv 78/55/EØF af 19. december 1977 om ændring af direktiverne 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 69/208/EØF, 70/458/EØF og 70/457/EØF om handel med bederøfrø, frø af foderplanter, sædekorn, vegetativt formeringsmateriale af vin, frø af olie- og spindplanter og med grønsagsfrø samt om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter

EF-Tidende nr. L 016 af 20/01/1978 s. 0023 - 0029
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 19 s. 0253
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 13 s. 0185
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 13 s. 0185
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 9 s. 0158
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 9 s. 0158


++++

( 1 ) EFT nr . C 183 af 1 . 8 . 1977 , s . 64 .

( 2 ) EFT nr . C 180 af 28 . 7 . 1977 , s . 29 .

( 3 ) EFT nr . L 225 af 12 . 10 . 1970 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 356 af 27 . 12 . 1973 , s . 79 .

( 5 ) EFT nr . L 225 af 12 . 10 . 1970 , s . 7 .

( 6 ) EFT nr . L 72 af 18 . 3 . 1976 , s . 16 .

( 7 ) EFT nr . 125 af 11 . 7 . 1966 , s . 2290/66 .

( 8 ) EFT nr . L 83 af 30 . 3 . 1976 , s . 34 .

( 9 ) EFT nr . 125 af 11 . 7 . 1966 , s . 2298/66 .

( 10 ) EFT nr . L 196 af 26 . 7 . 1975 , s . 6 .

( 11 ) EFT nr . 125 af 11 . 7 . 1966 , s . 2309/66 .

( 12 ) EFT nr . L 93 af 17 . 4 . 1968 , s . 15 .

( 13 ) EFT nr . L 352 af 28 . 12 . 1974 , s . 43 .

( 14 ) EFT nr . L 169 af 10 . 7 . 1969 , s . 3 .

RAADETS DIREKTIV

af 19 . december 1977

om aendring af direktiverne 66/400/EOEF , 66/401/EOEF , 66/402/EOEF , 68/193/EOEF , 69/208/EOEF , 70/458/EOEF og 70/457/EOEF om handel med bederoefroe , froe af foderplanter , saedekorn , vegetativt formeringsmateriale af vin , froe af olieog spindplanter og med groensagsfroe samt om den faelles sortsliste over landbrugsplantearter

( 78/55/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Af nedennaevnte grunde boer visse direktiver om handel med froe og plantemateriale aendres ;

de for tiden gaeldende bestemmelser i disse direktiver om maerkning af froe og plantemateriale tager ikke hensyn til de tekniske fremskridt med hensyn til etiketteringsmetoder , og en tilpasning af disse bestemmelser boer derfor gennemfoeres ;

det forekommer hensigtsmaessigt for visse direktivers vedkommende og i henhold til en hurtig fremgangsmaade at tilpasse listen over arter for saa vidt angaar benaevnelser for og krydsninger mellem disse arter ;

froe , der skal godkendes som certificeret froe , skal principielt stamme fra basisfroe , dog tillader ovennaevnte direktiver som en undtagelse , at froe godkendes som certificeret froe , saafremt det stammer fra officielt undersoegt prae-basisfroe ; for visse arters vedkommende , navnlig for saa vidt angaar arter , for hvilke godkendelse som certificeret froe af anden generation er tilladt , vil denne mulighed ikke vaere tilstraekkelig ; den boer derfor udvides , for saa vidt der stilles tilstraekkelige garantier ;

indvundne erfaringer vedroerende forsyningen med froe af spindhoer har vist , at det er noedvendigt i yderligere fire aar at tillade forhandling af certificeret froe af tredje generation ; denne frist skulle ligeledes goere det muligt for medlemsstaterne at traeffe enhver hensigtsmaessig foranstaltning med henblik paa i naer fremtid at sikre sig tilstraekkelige forsyninger med froe af spindhoer af kategorierne certificeret froe af foerste generation og certificeret froe af anden generation ;

ved Raadets direktiv 70/457/EOEF af 29 . september 1970 om den faelles sortsliste over landbrugsplantearter ( 3 ) , senest aendret ved direktiv 73/438/EOEF ( 4 ) og direktiv 70/458/EOEF af 29 . september 1970 om handel med groensagsfroe ( 5 ) , senest aendret ved direktiv 76/307/EOEF ( 6 ) , er det bestemt , at medlemsstaterne fra 1 . juli 1977 ikke laengere paa nationalt plan kan fastslaa ligestillingen af de officielle undersoegelser af sorter og af de kontrolforanstaltninger vedroerende systematisk vedligeholdelsesavl af sorter , der foretages i tredjelande ; ved direktiv 70/458/EOEF er det bestemt , at medlemsstaterne fra 1 . juli 1977 ikke laengere paa nationalt plan kan fastslaa ligestillingen af froe , der er hoestet i et tredjeland ;

det er imidlertid sandsynligt , at undersoegelserne vedroerende indroemmelse paa faellesskabsplan af naevnte ligestilling ikke i samtlige de tilfaelde , hvor der paa nationalt plan er indroemmet ligestilling , bliver afsluttet inden udloebet af ovennaevnte frister ; der boer derfor aabnes mulighed for ved en hurtig fremgangsmaade i visse tilfaelde at traeffe afgoerelse om en eventuel forlaengelse af disse frister , for at der ikke skal opstaa forstyrrelse af de bestaaende handelsforbindelser _

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Raadets direktiv 66/400/EOEF af 14 . juni 1966 om handel med bederoefroe ( 7 ) , senest aendret ved direktiv 76/331/EOEF ( 8 ) , aendres saaledes :

1 ) Artikel 11 affattes saaledes :

" Artikel 11

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at pakninger med basisfroe og certificeret froe , bortset fra froe af sidstnaevnte kategori i EOEF-smaapakninger ,

a ) udvendigt skal vaere forsynet med en officiel etiket , som endnu ikke har vaeret i brug , som er i overensstemmelse med afsnit A i bilag III , og hvis angivelser er affattet paa et af Faellesskabets officielle sprog ; etiketten skal vaere hvid for basisfroe og blaa for certificeret froe ; er etiketten forsynet med et hul , skal dens fastgoerelse i alle tilfaelde sikres med en officiel forsegling ; saafremt basisfroe i det i artikel 4 , litra a ) , omhandlede tilfaelde ikke opfylder de i bilag I fastsatte betingelser med hensyn til spireevne , goeres bemaerkning herom paa etiketten ; det er tilladt at anvende officielle selvklaebende etiketter ; efter fremgangsmaaden i artikel 21 kan det tillades under myndighedernes kontrol at forsyne pakningen med de foreskrevne angivelser paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , og saaledes at de svarer til etikettens udformning ;

b ) indvendig skal indeholde et officielt indlaegsmaerke i samme farve som etiketten med i det mindste de i bilag III , afsnit A , stk . I , nr . 3 , 4 , 5 , 10 og 11 , for etiketten foreskrevne angivelser ; indlaegsmaerket skal vaere udformet saaledes , at det ikke kan forveksles med den i litra a ) omhandlede etiket ; indlaegsmaerket er ikke paakraevet , saafremt angivelserne er paafoert pakningen paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , eller saafremt der i overensstemmelse med litra a ) anvendes en selvklaebende etiket eller en etiket af et materiale , som ikke kan rives i stykker .

2 . Medlemsstaterne kan for smaapakninger med basisfroe fastsaette undtagelser fra stk . 1 , saafremt disse smaapakninger er maerket : " Maa udelukkende forhandles i ... ( den paagaeldende medlemsstat ) " . "

2 ) I artikel 11b aendres udtrykket " lukkes og maerkes af myndighederne " til " lukkes og maerkes af myndighederne eller under myndighedernes kontrol " .

3 ) I artikel 14 , stk . 1 , foerste led , aendres udtrykket " maerket og lukket af myndighederne " til " maerket og lukket af myndighederne eller under myndighedernes kontrol " .

4 ) I afsnit A , stk . I , i bilag III indsaettes som nr . 12 :

" 12 . Saafremt i det mindste spireevnen er blevet efterproevet kan anfoeres " Efterproevet ... ( maaned og aar ) " samt den myndighed , der er ansvarlig for denne efterproevning . Disse angivelser kan ske ved , at en officiel selvklaebende maerkat anbringes paa den officielle etiket . "

Artikel 2

Raadets direktiv 66/401/EOEF af 14 . juni 1966 om handel med froe af foderplanter ( 9 ) , senest aendret ved direktiv 75/444/EOEF ( 10 ) , aendres saaledes :

1 ) I artikel 2 indsaettes som stk . 1a og 1b :

" 1a ) De aendringer , der paa baggrund af udviklingen inden for videnskabelig eller teknisk viden skal foretages i den i stk . 1 , afsnit A , anfoerte liste over arter for saa vidt angaar benaevnelserne for og hybrider frembragt ved krydsning af de arter , der er naevnt i dette direktiv , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 21 .

1b ) Efter fremgangsmaaden i artikel 21 kan medlemsstaterne bemyndiges til som undtagelse fra stk . 1 , afsnit C , litra a ) , at godkende froe af selvbefrugtende eller apogame arter som certificeret froe , naar det drejer sig om froe , der er anmeldt til certificering som basisfroe , og som stammer direkte fra froe fra en ikke officielt undersoegt generation forud for basisfroeet . Denne bestemmelse gaelder ikke for froe af hybrider . Godkendelse af froe som certificeret froe kan kun finde sted , saafremt den , der ansoeger om certificering , har anmodet herom med foraedlerens indforstaaelse , og saafremt det ved en officiel efterkontrol paa grundlag af officielt udtagne proever , foretaget senest i dyrkningsperioden for det anmeldte froe , er fastslaaet , at froeet af den forudgaaende generation har opfyldt de betingelser , der gaelder for basisfroe med hensyn til sortsaegthed og -renhed . I saa fald skal foraedleren ved proeveudtagningen opgive det samlede dyrkningsareal for froe af den forudgaaende generation . Disse betingelser kan som foelge af udviklingen i videnskabelig eller teknisk viden aendres efter fremgangsmaaden i artikel 21 .

Medlemsstaterne foreskriver , at de officielle etiketter for froe , der forhandles i henhold til den i foerste afsnit naevnte bemyndigelse , skal vaere maerket : " Maa udelukkende forhandles i ... ( den paagaeldende medlemsstat ) " ; medlemsstaterne kan endvidere i disse tilfaelde foreskrive , at de officielle etiketter ligeledes skal vaere maerket : " Kun til videre fremavl " . "

2 ) Artikel 10 affattes saaledes :

" Artikel 10

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at pakninger med basisfroe , certificeret froe og handelsfroe , bortset fra froe af de to sidstnaevnte kategorier i EOEF Bsmaapakninger ,

a ) udvendigt skal vaere forsynet med en officiel etiket , som endnu ikke har vaeret i brug , som er i overensstemmelse med afsnit A i bilag IV , og hvis angivelser er affattet paa et af Faellesskabets officielle sprog ; etiketten skal vaere hvid for basisfroe , blaa for certificeret froe af foerste generation efter basisfroe , roed for certificeret froe af efterfoelgende generationer og brun for handelsfroe ; er etiketten forsynet med et hul , skal dens fastgoerelse i alle tillfaelde sikres med en officiel forsegling ; saafremt basisfroe eller certificeret froe i det i artikel 4 , litra a ) , omhandlede tilfaelde ikke opfylder de i bilag II fastsatte betingelser med hensyn til spireevne , goeres bemaerkning herom paa etiketten ; det er tilladt at anvende officielle selvklaebende etiketter ; efter fremgangsmaaden i artikel 21 kan det tilades under myndighedernes kontrol at forsyne pakningen med de foreskrevne angivelser paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , og saaledes at de svarer til etikettens udformning ;

b ) indvendigt skal indeholde et officielt indlaegsmaerke i samme farve som etiketten med i det mindste de i bilag IV , afsnit A , stk . I , litra a ) , nr . 3 , 4 og 5 , og for handelsfroes vedkommende litra b ) , nr . 2 , 4 og 5 , for etiketten foreskrevne angivelser ; indlaegsmaerket skal vaere udformet saaledes , at det ikke kan forveksles med den i litra a ) omhandlede etiket ; indlaegsmaerket er ikke paakraevet , saafremt angivelserne er paafoert pakningen paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , eller saafremt der i overensstemmelse med litra a ) anvendes en selvklaebende etiket eller en etiket af et materiale , som ikke kan rives i stykker .

2 . Medlemsstaterne kan for smaapakninger med basisfroe fastsaette undtagelser fra stk . 1 , saafremt disse smaapakninger er maerket : " Maa udelukkende forhandles i ... ( den paagaeldende medlemsstat ) " . "

3 ) I artikel 10b aendres udtrykket " lukkes og maerkes af myndighederne " til " lukkes og maerkes af myndighederne eller under myndighedernes kontrol " .

4 ) I artikel 14 , stk . 1 , foerste og andet led , aendres udtrykket " maerket og lukket af myndighederne " til " maerket og lukket af myndighederne eller under myndighedernes kontrol " .

5 ) I afsnit A , stk . I , litra a ) , i bilag IV indsaettes som nr . 12 :

" 12 . Saafremt i det mindste spireevnen er blevet efterproevet , kan anfoeres " Efterproevet ... ( maaned og aar ) " samt den myndighed , der er ansvarlig for denne efterproevning . Disse angivelser kan ske ved , at en officiel selvklaebende maerkat anbringes paa den officielle etiket . "

6 ) I afsnit A , stk . I , litra b ) , i bilag IV indsaettes som nr . 9 :

" 9 . Saafremt i det mindste spireevnen er blevet efterproevet , kan anfoeres " Efterproevet ... ( maaned og aar ) " samt den myndighed , der er ansvarlig for denne efterproevning . Disse angivelser kan ske ved , at en officiel selvklaebende maerkat ambringes paa den officielle etiket . "

7 ) I afsnit A , stk . I , litra c ) , i bilag IV indsaettes som nr . 7 :

" 7 . Saafremt i det mindste spireevnen for alle bestanddele i blandingen er blevet efterproevet , kan anfoeres " Efterproevet ... ( maaned og aar ) " samt den myndighed , der er ansvarlig for denne efterproevning . Disse angivelser kan ske ved , at en officiel selvklaebende maerkat anbringes paa den officielle etiket . "

Artikel 3

Raadets direktiv 66/402/EOEF af 14 . juni 1966 om handel med saedekorn ( 11 ) , senest aendret ved direktiv 75/444/EOEF , aendres saaledes :

1 ) I artikel 2 indsaettes som stk . 1a og 1b :

" 1a ) De aendringer , der paa baggrund af udviklingen inden for videnskabelig eller teknisk viden skal foretages i den i stk . 1 , afsnit A , anfoerte liste over arter for saa vidt angaar benaevnelserne for og hybrider frembragt ved krydsning af de arter , der er naevnt i dette direktiv , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 21 .

1b ) Efter fremgangsmaaden i artikel 21 kan medlemsstaterne bemyndiges til , som undtagelse fra stk . 1 , afsnit F , litra a ) , eller afsnit G , litra a ) , at godkende saedekorn af selvbefrugtende arter , som certificeret saedekorn af foerste generation eller som certificeret saedekorn , der er anmeldt til certificering som basissaed , og som stammer direkte fra saedekorn fra en ikke officielt undersoegt generation forud fra basissaeden . Denne bestemmelse gaelder ikke for saedekorn af hybrider . Godkendelse af saedekorn som certificeret saedekorn kan kun finde sted , saafremt den , der ansoeger om certificering har anmodet herom med foraedlerens indforstaaelse , og saafremt det ved en officiel efterkontrol paa grundlag af officielt udtagne proever , foretaget senest i dyrkningsperioden for det anmeldte saedekorn , er fastslaaet , at saedekornet af den forudgaaende generation har opfyldt de betingelser , der gaelder for basissaed med hensyn til sortsaegthed og -renhed . I saa fald skal foraedleren ved proeveudtagningen opgive det samlede dyrkningsareal for saedekorn af den forudgaaende generation . Disse betingelser kan som foelge af udviklingen i videnskabelig eller teknisk viden aendres efter fremgangsmaaden i artikel 21 .

Medlemsstaterne foreskriver , at de officielle etiketter for froe , der forhandles i henhold til den i foerste afsnit naevnte bemyndigelse , skal vaere maerket : " Maa udelukkende forhandles i ... ( den paagaeldende medlemsstat ) " ; medlemsstaterne kan endvidere i disse tilfaelde foreskrive , at de officielle etiketter ligeledes skal vaere maerket : " Kun til videre fremavl " . "

2 ) Artikel 10 affattes saaledes :

" Artikel 10

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at pakninger med basissaed og certificeret saedekorn af enhver art

a ) udvendigt skal vaere forsynet med en officiel etiket , som endnu ikke har vaeret i brug , som er i overensstemmelse med bilag IV , og hvis angivelser er affattet paa et af Faellesskabets officielle sprog ; etiketten skal vaere hvid for basissaed , blaa for certificeret saedekorn og certificeret saedekorn af foerste generation og roed for certificeret saedekorn af anden generation ; er etiketten forsynet med et hul , skal dens fastgoerelse i alle tilfaelde sikres med en officiel forsegling ; saafremt basissaed eller saedekorn af majs i de i artikel 4 , stk . 1 , litra a ) , og stk . 2 , omhandlede tilfaelde ikke opfylder de i bilag II fastsatte betingelser med hensyn til spireevne , goeres bemaerkning herom paa etiketten ; det er tilladt at anvende officielle selvklaebende etiketter ; efter fremgangsmaaden i artikel 21 kan det tillades under myndighedernes kontrol at forsyne pakningen med de foreskrevne angivelser paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , og saaledes at de svarer til etikettens udformning ;

b ) indvendigt skal indeholde et officielt indlaegsmaerke i samme farve som etiketten med i det mindste de i bilag IV , afsnit A , litra a ) , nr . 3 , 4 og 5 , for etiketten foreskrevne angivelser ; indlaegsmaerket skal vaere udformet saaledes , at det ikke kan forveksles med den i litra a ) omhandlede etiket ; indlaegsmaerket er ikke paakraevet , saafremt angivelserne er paafoert pakningen paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , eller saafremt der i overensstemmelse med litra a ) anvendes en selvklaebende etiket eller en etiket af et materiale , som ikke kan rives i stykker .

2 . Medlemsstaterne kan for smaapakninger fastsaette undtagelser fra stk . 1 , saafremt disse smaapakninger er maerket : " Maa udelukkende forhandles i ... ( den paagaeldende medlemsstat ) " .

3 . Efter fremgangsmaaden i artikel 21 kan medlemsstaterne bemyndiges til indtil den 30 . juni 1980 at opretholde de bestemmelser , der tillader forhandling af saedekorn , hvis pakninger baerer de foreskrevne angivelser paa en anden maade end den i stk . 1 , litra a ) , sjette punktum , fastsatte . "

3 ) I artikel 14 , stk . 1 , aendres udtrykket " maerket og lukket af myndighederne " til " maerket og lukket af myndighederne eller under myndighedernes kontrol " .

4 ) I afsnit A , litra a ) , i bilag IV indsaettes som nr . 10 :

" 10 . Saafremt i det mindste spireevnen er blevet efterproevet , kan anfoeres " Efterproevet ... ( maaned og aar ) " samt den myndighed , der er ansvarlig for denne efterproevning . Disse angivelser kan ske ved , at en officiel selvklaebende maerkat anbringes paa den officielle etiket . "

5 ) I afsnit A , litra b ) , i bilag IV indsaettes som nr . 7 :

" 7 . Saafremt i det mindste spireevnen for alle bestanddele i blandingen er blevet efterproevet , kan anfoeres " Efterproevet ... ( maaned og aar ) " samt den myndighed , der er ansvarlig for denne efterproevning . Disse angivelser kan ske ved , at en officiel selvklaebende maerkat anbringes paa den officielle etiket . "

Artikel 4

I artikel 10 i Raadets direktiv 68/193/EOEF af 9 . april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin ( 12 ) , senest aendret ved direktiv 74/648/EOEF ( 13 ) , indsaettes som stk . 1a :

" 1a ) Medlemsstaterne kan dog tillade at 10 pakninger eller bundter af podede vinstokke eller 5 pakninger eller bundter af stiklinger med rod med samme egenskaber forsynes med kun én etiket i overensstemmelse med bilag IV . I saa fald bindes disse pakninger eller bundter sammen , saaledes at baandet ved adskillelse af pakningerne eller bundterne bliver oedelagt og ikke kan genanbringes . Etiketten fastgoeres med dette baand . Det er ikke tilladt at foretage ny sammenvinding . "

Artikel 5

Raadets direktiv 69/208/EOEF af 30 . juni 1969 om handel med froe af olie - og spindplanter ( 14 ) , senest aendret ved direktiv 75/444/EOEF , aendres saaledes :

1 ) I artikel 2 indsaettes som stk . 1a og 1b :

" 1a ) De aendringer , der paa baggrund af udviklingen inden for videnskabelig eller teknisk viden , skal foretages i den i stk . 1 , afsnit A , anfoerte liste over arter for saa vidt angaar benaevnelserne for og hybrider frembragt ved krydsning af de arter , der er naevnt i dette direktiv , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 20 .

1b ) Efter fremgangsmaaden i artikel 20 kan medlemsstaterne bemyndiges til som undtagelse fra stk . 1 , afsnit D , litra a ) , eller afsnit E , litra a ) , at godkende froe af selvbefrugtende arter som certificeret froe af foerste generation eller som certificeret froe af anden generation , naar det drejer sig om froe , der er anmeldt til certificering som basisfroe og stammer direkte fra froe fra en ikke officielt undersoegt generation forud for basisfroeet . Denne bestemmelse gaelder ikke froe af hybrider . Godkendelse af froe som certificeret froe kan kun finde sted , saafremt den , der ansoeger om certificering , har anmodet herom med foraedlerens indforstaaelse , og saafremt det ved officiel efterkontrol paa grundlag af officielt udtagne proever , foretaget senest 1 dyrkningsperioden for det anmeldte froe , er fastslaaet , at froeet af den forudgaaende generation har opfyldt de betingelser , der gaelder for basisfroe med hensyn til sortsaegthed og -renhed . I saa fald skal foraedleren ved proeveudtagningen opgive det samlede dyrkningsareal for froe af den forudgaaende generation . Disse betingelser kan aendres som foelge af udviklingen i videnskabelig eller teknisk viden efter fremgangsmaaden i artikel 20 .

Medlemsstaterne foreskriver , at de officielle etiketter for froe , der forhandles i henhold til den i foerste afsnit naevnte bemyndigelse , skal vaere maerket : " Maa udelukkende forhandles i ... ( den paagaeldende medlemsstat ) " ; medlemsstaterne kan endvidere i disse tilfaelde foreskrive , at de officielle etiketter ligeledes skal vaere maerket : " Kun til videre fremavl " . "

2 ) I artikel 2 , stk . 2 , litra c ) , aendres datoen 30 . juni 1978 til 30 . juni 1982 .

3 ) Artikel 10 , stk . 1 og 2 , affattes saaledes :

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at pakninger med basisfroe , certificeret froe af enhver art og handelsfroe

a ) udvendigt skal vaere forsynet med en officiel etiket , som endnu ikke har vaeret i brug , som er i overensstemmelse med bilag IV , og hvis angivelser er affattet paa et af Faellesskabets officielle sprog ; etiketten skal vaere hvid for basisfroe , blaa for certificeret froe af foerste generation efter basisfroe , roed for certificeret froe af efterfoelgende generationer og brun for handelsfroe ; er etiketten forsynet med et hul , skal dens fastgoerelse i alle tilfaelde sikres med en officiel forsegling ; saafremt basisfroe i det i artikel 4 , litra a ) , omhandlede tilfaelde ikke opfylder de i bilag II fastsatte betingelser med hensyn til spireevne , goeres bemaerkning herom paa etiketten ; det er tilladt at anvende officielle selvklaebende etiketter ; efter fremgangsmaaden i artikel 20 kan det tillades under myndighedernes kontrol at forsyne pakningen med de foreskrevne angivelser paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , og saaledes at de svarer til etikettens udformning ;

b ) indvendigt skal indeholde et officielt indlaegsmaerke i samme farve som etiketten med i det mindste de i bilag IV , afsnit A , litra a ) , nr . 4 , 5 og 6 , og for handelsfroes vedkommende litra b ) , nr . 2 , 5 og 6 , for etiketten foreskrevne angivelser ; indlaegsmaerket skal vaere udformet saaledes , at det ikke kan forveksles med den i litra a ) omhandlede etiket ; indlaegsmaerket er ikke paakraevet , saafremt angivelserne er paafoert pakningen paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , eller saafremt der i overensstemmelse med litra a ) anvendes en selvklaebende etiket eller en etiket af et materiale , som ikke kan rives i stykker .

2 . Medlemsstaterne kan for smaapakninger fastsaette undtagelser fra stk . 1 , saafremt disse smaapakninger er maerket : " Maa udelukkende forhandles i ... ( den paagaeldende medlemsstat ) " . "

4 ) I artikel 13 , stk . 1 , aendres udtrykket " maerket og lukket af myndighederne " til " maerket og lukket af myndighederne eller under myndighedernes kontrol " .

5 ) I afsnit A , litra a ) , i bilag IV indsaettes som nr . 11 :

" 11 . Saafremt i det mindste spireevnen er blevet efterproevet , kan anfoeres " Efterproevet ... ( maaned og aar ) " , samt den myndighed , der er ansvarlig for denne efterproevning . Disse angivelser kan ske ved at en officiel selvklaebende maerkat anbringes paa den officielle etiket " .

6 ) I afsnit A , litra b ) , i bilag IV indsaettes som nr . 10 :

" 10 . Saafremt i det mindste spireevnen er blevet efterproevet , kan anfoeres " Efterproevet ... ( maaned og aar ) " , samt den myndighed , der er ansvarlig for denne efterproevning disse angivelser kan ske ved , at en officiel selvklaebende maerkat anbringes paa den officielle etiket " .

Artikel 6

I artikel 21 , stk . 2 , direktiv 70/457/EOEF indsaettes som sidste punktum :

" Saafremt og saa laenge de foreliggende oplysninger ikke tillader en konstatering efter stk . 1 , kan denne periode for tredjelandes vedkommende forlaenges efter fremgangsmaaden i artikel 23 " .

Artikel 7

Direktiv 70/458/EOEF aendres saaledes :

1 ) I artikel 2 indsaettes som stk . 1a og 1b :

" 1a ) De aendringer , der paa baggrund af udviklingen inden for videnskabelig eller teknisk viden skal foretages i den i stk . 1 , afsnit A , anfoerte liste over arter for saa vidt angaar benaevnelserne for og hybrider frembragt ved krydsning af de arter , der er naevnt i dette direktiv , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 40 .

1b ) Efter fremgangsmaaden i artikel 40 kan medlemsstaterne bemyndiges til som undtagelse fra stk . 1 , afsnit C , litra a ) , at godkende froe af selvbefrugtende arter som certificeret froe , naar det drejer sig om froe , der er anmeldt til certificering som basisfroe og stammer direkte fra en ikke officielt undersoegt generation forud for basisfroeet . Denne bestemmelse gaelder ikke for froe af hybrider . Godkendelse af froe som certificeret froe kan kun finde sted , saafremt den , der ansoeger om certificering , har anmodet herom med foraedlerens indforstaaelse , og saafremt det ved officiel efterkontrol paa grundlag af officielt udtagne proever , foretaget senest i dyrkningsperioden for det anmeldte froe , er fastslaaet , at froeet af den forudgaaende generation har opfyldt de betingelser , der gaelder for basisfroe med hensyn til sortsaegthed og -renhed . I saa fald skal foraedleren ved proeveudtagningen opgive det samlede dyrkningsareal for froe af den forudgaaende generation . Disse betingelser kan aendres som foelge af udviklingen i videnskabelig eller teknisk viden efter fremgangsmaaden i artikel 40 .

Medlemsstaterne foreskriver , at de officielle etiketter for froe , der forhandles i henhold til den i foerste afsnit naevnte bemyndigelse , skal vaere maerket : " Maa udelukkende forhandles i ... ( den paagaeldende medlemsstat ) ; " medlemsstaterne kan endvidere i disse tilfaelde foreskrive , at de officielle etiketter ligeledes skal vaere maerket : " Kun til videre fremavl " . "

2 ) Artikel 26 , stk . 1 , affattes saaledes :

" 1 . Medlemsstaterne foreskriver , at pakninger med basisfroe og certificeret froe , bortset fra froe af sidstnaevnte kategori i smaapakninger ,

a ) udvendigt skal vaere forsynet med en officiel etiket , som endnu ikke har vaeret i brug , som er i overensstemmelse med afsnit A i bilag IV , og hvis angivelser er affattet paa et af Faellesskabets officielle sprog ; ved gennemsigtige pakninger kan etiketten anbringes indvendigt , saafremt den kan laeses gennem emballagen ; etiketten skal vaere hvid for basisfroe og blaa for certificeret froe ; er etiketten forsynet med et hul , skal dens fastgoerelse i alle tilfaelde sikres med en officiel forsegling ; saafremt basisfroe i det i artikel 21 omhandlede tilfaelde ikke opfylder de i bilag II fastsatte betingelser med hensyn til spireevne , goeres bemaerkning herom paa etiketten ; det er tilladt at anvende officielle selvklaebende etiketter ; efter fremgangsmaaden i artikel 40 kan det tillades under myndighedernes kontrol at forsyne pakningen med de foreskrevne angivelser paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , og saaledes at de svarer til etikettens udformning ;

b ) indvendigt skal indeholde et officielt indlaegsmaerke i samme farve som etiketten med i det mindste de i bilag IV , afsnit A , litra a ) , nr . 4 , 5 , 6 og 7 , for etiketten foreskrevne angivelser ; indlaegsmaerket skal vaere udformet saaledes , at det ikke kan forveksles med den i litra a ) omhandlede etiket ; indlaegsmaerket er ikke paakraevet , saafremt angivelserne er paafoert pakningen paa en saadan maade , at de ikke kan udviskes , eller saafremt _ i overensstemmelse med litra a ) _ etiketten er anbragt indvendigt i en gennemsigtig pakning , eller der er anvendt en selvklaebende etiket eller en etiket af et materiale , som ikke kan rives i stykker " .

3 ) I artikel 26 indsaettes som stk . 1a :

" 1a ) Medlemsstaterne kan for smaapakninger med basisfroe fastsaette undtagelser fra stk . 1 , saafremt disse smaapakninger er maerket : " Maa udelukkende forhandles i ... ( den paagaeldende medlemsstat ) " . "

4 ) I artikel 30 , stk . 1 , aendres udtrykket " maerket og lukket af myndighederne " til " maerket og lukket af myndighederne eller under myndighedernes kontrol " .

5 ) I artikel 32 , stk . 2 , indsaettes som sidste punktum :

" Saafremt og saa laenge de foreliggende oplysninger ikke tillader en konstatering efter stk . 1 , kan denne periode for tredjelandes vedkommende forlaenges efter fremgangsmaaden i artikel 40 . "

Artikel 8

Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme

_ artikel 6 og artikel 7 , nr . 5 ) , den 1 . juli 1977 ,

_ artikel 5 , nr . 2 ) , den 1 . juli 1978 ,

_ de oevrige bestemmelser i dette direktiv , senest den 1 . juli 1979 .

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 19 . december 1977 .

Paa Raadets vegne

H . SIMONET

Formand