31978D0923

78/923/EØF: Rådets afgørelse af 19. juni 1978 om indgåelse af Den europæiske konvention om beskyttelse af dyr under Opdræt

EF-Tidende nr. L 323 af 17/11/1978 s. 0012 - 0013
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 23 s. 0040
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 15 s. 0047
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 15 s. 0047


RAADETS AFGOERELSE af 19 . juni 1978 om indgaaelse af Den europaeiske konvention om beskyttelse af dyr under Opdraet ( 78/923/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den europaeiske konvention om beskyttelse af dyr under Opdraet , i det foelgende benaevnt " konventionen " er udarbejdet i Europaraadet med det formaal at beskytte dyr under opdraet , saerlig i moderne intensive produktionssystemer ;

ved Raadets direktiv 70/373/EOEF af 20 . juli 1970 om indfoerelse af faellesskabsproeveudtagningsmaader og - analysemetoder for saa vidt angaar den officielle kontrol med foderstoffer ( 3 ) , senest aendret ved direktiv 76/372/EOEF ( 4 ) , ved Raadets direktiv 70/524/EOEF af 23 . november 1970 om tilsaetningsstoffer til foderstoffer ( 5 ) , senest aendret ved direktiv 78/117/EOEF ( 6 ) , samt ved Raadets direktiv 74/63/EOEF af 17 . december 1973 om fastsaettelse af stoersteindhold af uoenskede stoffer og produkter i foderstoffer ( 7 ) , senest aendret ved direktiv 76/934/EOEF ( 8 ) , er der indfoert faelles regler , som vil kunne beroeres af konventionen , saerlig ved ivaerksaettelsen af visse bestemmelser heri ;

visse andre bestemmelser i konventionen vedroerer omraader , for hvilke Faellesskabet endnu ikke har indfoert faelles regler ;

dyrebeskyttelse er ikke i sig selv en af Faellesskabets maalsaetninger ; de nugaeldende nationale lovgivninger vedroerende beskyttelse af dyr under opdraet udviser dog forskelle , som kan skabe ulige konkurrencevilkaar og dermed indvirke direkte paa det faelles markeds funktion ;

desuden omfatter konventionen omraader , der hoerer ind under den faelles landbrugspolitik ;

Faellesskabets deltagelse i konventionen forekommer derfor noedvendig for gennemfoerelsen af ovennaevnte faellesskabsmaalsaetninger ;

paa Groenland foregaar dyreopdraet under betingelser , der er fundamentalt forskellige fra betingelserne i de oevrige omraader af Faellesskabet , hvilket skyldes de bestaaende forhold som helhed , navnlig klimaet , den ringe befolkningstaethed og oeens usaedvanligt store udstraekning ; konventionen boer derfor ikke finde anvendelse paa Groenland _

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Den europaeiske konvention om beskyttelse af dyr under Opdraet godkendes herved paa Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs vegne .

Teksten til konventionen er som bilag knyttet til denne afgoerelse .

Artikel 2

Formanden for Raadet foranstalter deponering af godkendelsesinstrumentet i overensstemmelse med artikel 14 i konventionen ( 9 ) .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 19 . juni 1978 .

Paa Raadets vegne

P . DALSAGER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 83 af 4 . 4 . 1977 , s . 43 .

( 2 ) EFT nr . C 204 af 30 . 8 . 1976 , s . 26 .

( 3 ) EFT nr . L 170 af 3 . 8 . 1970 , s . 2 .

( 4 ) EFT nr . L 102 af 15 . 4 . 1976 , s . 8 .

( 5 ) EFT nr . L 270 af 14 . 12 . 1970 , s . 1 .

( 6 ) EFT nr . L 40 af 10 . 2 . 1978 , s . 19 .

( 7 ) EFT nr . L 38 af 11 . 2 . 1974 , s . 31 .

( 8 ) EFT nr . L 364 af 31 . 12 . 1976 , s . 20 .

( 9 ) Datoen for aftalens ikrafttraeden vil blive offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende paa foranledning af Generalsekretariatet for Raadet .

I forbindelse med deponeringen af godkendelsesinstrumentet meddeler formanden for Raadet i henhold til artikel 16 i konventionen , at denne ikke finder anvendelse paa Groenland .