31977L0249

Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser

EF-Tidende nr. L 078 af 26/03/1977 s. 0017 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0196
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0249
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0196
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0224
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0224


++++

RAADETS DIREKTIV

af 22 . marts 1977

om lettelser med henblik paa den faktiske gennemfoerelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser

( 77/249/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 57 og 66 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet , ( 1 )

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , ( 2 ) og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til traktaten er enhver restriktion , der hindrer den fri udveksling af tjenesteydelser paa grundlag af nationalitet eller bopaelskrav forbudt fra overgangsperiodens udloeb ;

dette direktiv angaar kun foranstaltninger , som skal lette den faktiske udoevelse af advokatvirksomhed i form af tjenesteydelser ; det vil vaere noedvendigt at udforme mere detaillerede foranstaltninger med henblik paa at lette den faktiske udoevelse af etableringsretten ;

den faktiske udoevelse af advokatvirksomhed i form af tjenesteydelser forudsaetter , at vaertslandet anerkender de personer , der i de enkelte medlemsstater udoever dette erhverv , som advokater ;

da dette direktiv kun vedroerer tjenesteydelser , og ikke bestemmelser om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser , skal den , der omfattes af direktivet , goere brug af den erhvervstitel , som anvendes i den medlemsstat , hvor han er etableret , i det foelgende benaevnt " det land , han kommer fra " -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv finder inden for de graenser og paa de betingelser , der er fastsat heri , anvendelse paa advokaters udoevelse af virksomhed i form af tjenesteydelser .

Uanset bestemmelserne i dette direktiv kan medlemsstaterne forbeholde bestemte kategorier af advokater retten til at udfaerdige officielt bekraeftede dokumenter , hvorved der gives bemyndigelse til at behandle doedsboer , eller hvorved der stiftes eller overdrages rettigheder over fast ejendom .

2 . Ved " advokat " forstaas enhver person , der har ret til at udoeve virksomhed under en af foelgende betegnelser :

Belgien : Avocat - Advocaat

Danmark : Advokat

Tyskland : Rechtsanwalt

Frankrig : Avocat

Irland :

Barrister

Solicitor

Italien : Avvocato

Luxembourg : Avocat-avoué

Nederlandene : Advocaat

Det forenede Kongerige :

Advocate

Barrister

Solicitor .

Artikel 2

Med henblik paa udoevelsen af de former for virksomhed , der er omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , anerkender medlemsstaterne enhver person , der er omhandlet i artikel 1 , stk . 2 , som advokat .

Artikel 3

Enhver person , der er omhandlet i artikel 1 , skal goere brug af sin erhvervstitel udtrykt paa sproget eller et af sprogene i den medlemsstat , han kommer fra , med angivelse af den faglige organisation , han henhoerer under , eller den ret , ved hvilken han er moedeberettiget i henhold til lovgivningen i naevnte stat .

Artikel 4

1 . Virksomhed i forbindelse med repraesentation og forsvar af en klient for retten eller over for offentlige myndigheder udoeves i den medlemsstat , der er vaertsland , paa de betingelser , som gaelder for advokater , der er etableret i denne stat , bortset fra betingelser om bopael eller medlemsskab af en faglig organisation i naevnte stat .

2 . Under udoevelsen af disse former for virksomhed skal advokaten iagttage de faglige regler , der gaelder i vaertslandet , idet han dog fortsat er undergivet de forpligtelser , der paahviler ham i den medlemsstat , han kommer fra .

3 . Under udoevelse af disse former for virksomhed i Det forenede Kongerige , forstaas ved " de faglige regler , der gaelder i vaertslandet " , de faglige regler , der gaelder for " solicitors " , saafremt de naevnte former for virksomhed ikke er forbeholdt " barristers " eller " advocates " . I modsat fald anvendes de faglige regler , der gaelder for sidstnaevnte . " Barristers " , der kommer fra Irland , er dog altid undergivet de faglige regler , der gaelder for " barristers " eller " advocates " i Det forenede Kongerige .

Under udoevelse af disse former for virksomhed i Irland forstaas ved " de faglige regler , der gaelder i vaertslandet " , de faglige regler , der gaelder for " barristers " for saa vidt de angaar den mundtlige forelaeggelse af en sag for retten . I alle andre tilfaelde finder de faglige regler anvendelse , der gaelder for " solicitors " . " Barristers " og " advocates " , der kommer fra Det forenede Kongerige , er dog altid undergivet de faglige regler , der gaelder for " barristers " i Irland .

4 . Ved udoevelsen af andre former for viksomhed end dem , der er omhandlet i stk . 1 , forbliver advokaten undergivet de betingelser og faglige regler , der gaelder i den medlemsstat , han kommer fra , idet han dog tillige er undergivet de regler , som uanset deres oprindelse gaelder for advokatstanden i vaertslandet , navnlig vedroerende uforenelighed mellem udoevelse af advokatgerning og andre former for virksomhed i denne stat , tavshedspligt , forholdet mellem kolleger , forbud mod , at samme advokat bistaar parter med modstridende interesser , samt vedroerende annoncering . Disse regler kan dog kun anvendes , saafremt de kan efterkommes af en advokat , der ikke er etableret i vaertslandet , og kun i det omfang kravet om overholdelse er objektivt begrundet af advokatgerningen , standens omdoemme og overholdelsen af ovennaevnte regler om uforenelighed .

Artikel 5

For saa vidt angaar udoevelse af virksomhed i forbindelse med repraesentation og forsvar af en klient for retten kan en medlemsstat kraeve , at de advokater , der er omhandlet i artikel 1 :

- introduceres for retspraesidenten og eventuelt for formanden for advokatsamfundet i vaertslandet , i overensstemmelse med stedlige regler eller stedlig saedvane ;

- handler enten i forbindelse med en advokat , som udoever virksomhed ved den ret , der skal behandle sagen , og som i givet fald er ansvarlig over for denne ret , eller i forbindelse med en " avoué " eller " procuratore " , der udoever virksomhed ved den paagaeldende ret .

Artikel 6

En medlemsstat kan udelukke advokater , der er loenmodtagere i henhold til en arbejdskontrakt med en offentlig eller privat virksomhed , fra repraesentation og forsvar i retten for denne virksomhed , i det omfang advokater , der er etableret i den paagaeldende stat , er udelukket herfra .

Artikel 7

1 . Vaertslandets kompetente myndighed kan af den , der udfoerer tjenesteydelsen , forlange dokumentation for , at han er advokat .

2 . Saafremt der sker overtraedelse af de forpligtelser , der gaelder i vaertslandet i medfoer af artikel 4 , traeffer den kompetente myndighed i dette land i henhold til sine egne materielle og processuelle retsregler afgoerelse om foelgerne og kan med henblik herpaa faa meddelt fornoedne faglige oplysninger vedroerende udoeveren . Vaertslandets kompetente myndighed giver den kompetente myndighed i det land , udoeveren kommer fra , underretning om enhver afgoerelse , den traeffer . Oplysningernes fortrolige karakter beroeres ikke af , at de meddeles vaertslandets kompetente myndigheder .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne ivaerksaetter de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa to aar fra dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de vigtigste nationale retsregler , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 22 . marts 1977 .

Paa Raadets vegne

Judith HART

Formand

( 1 ) EFT nr . C 103 af 5 . 10 . 1972 , s . 19 , og EFT nr . C 53 af 8 . 3 . 1976 , s . 33 .

( 2 ) EFT nr . C 36 af 28 . 3 . 1970 , s . 37 , og EFT nr . C 50 af 4 . 3 . 1976 , s . 17 .