31976L0766

Rådets direktiv 76/766/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometriske tabeller

EF-Tidende nr. L 262 af 27/09/1976 s. 0149 - 0152
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 5 s. 0178
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0123
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 5 s. 0178
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 5 s. 0188
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 5 s. 0188


++++

RAADETS DIREKTIV

af 27 . juli 1976

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometriske tabeller

( 76/766/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I flere medlemsstater findes der lovgivninger , der definerer alkoholindholdet i blandinger af alkohol og vand ; disse lovgivninger er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat og medfoerer foelgelig hindringer for handelen ; der kraeves derfor paa faellesskabsplan en harmonisering af dette omraade , der foerer til en faelles definition ;

Raadet har i sin resolution af 17 . december 1973 om industripolitik ( 3 ) opfordret Kommissionen til at forelaegge et forslag til direktiv vedroerende alkoholmaaling og alkoholometre inden den 1 . december 1974 ;

harmoniseringen af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser vedroerende den faelles metode til fastsaettelse af alkoholindholdet paa grundlag af de udfoerte maalinger er ligeledes noedvendig for at supplere harmoniseringen i forbindelse med alkoholometre og aerometre til alkohol , saaledes at enhver uklarhed og risiko for uoverensstemmelse fjernes ;

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I dette direktiv fastlaegges et udtryk for det alkoholindhold i volumen eller masse , der er fastsat i bilaget og en formel for udarbejdelse af de tabeller , der skal anvendes til beregning af dette indhold som funktion af de udfoerte maalinger .

Artikel 2

Fra 1 . januar 1980 kan medlemsstaterne ikke goere indsigelse mod alkoholindhold fastsat ved hjaelp af de alkoholmetriske tabeller , der er udarbejdet paa grundlag af den i bilaget anfoerte formel og ved maalinger , der er udfoert ved hjaelp af alkoholometre eller aerometre til alkohol forsynet med EOEF-stempel og EOEF-maerke , eller ved hjaelp af instrumenter med mindst tilsvarende praecision af aarsager , der vedroerer anvendelsen af disse tabeller eller instrumenter .

Artikel 3

De i bilaget anfoerte symboler , der anvendes til at udtrykke det i artikel 2 anfoerte alkoholindhold , skal vaere foelgende :

" % volumen " for alkoholindholdet udtrykt i volumen ;

" % masse " for alkoholindholdet udtrykt i masse .

Artikel 4

Fra 1 . januar 1980 forbyder medlemsstaterne anvendelse af alkoholindhold , der ikke er i overensstemmelse med dette direktivs forskrifter .

Artikel 5

1 . Medlemsstaterne vedtager og offentliggoer indenfor en frist paa 24 maaneder efter meddelelsen af dette direktiv de bestemmelser , der er noedvendige for at efterkomme direktivet , og underretter straks Kommissionen herom .

De anvender disse bestemmelser senest fra den 1 . januar 1980 .

2 . Medlemsstaterne tilstiller Kommissionen ordlyden af de nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 27 . juli 1976 .

Paa Raadets vegne

M . van der STOEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 76 af 7 . 4 . 1975 , s . 39 .

( 2 ) EFT nr . C 248 af 29 . 10 . 1975 , s . 22 .

( 3 ) EFT nr . C 117 af 31 . 12 . 1973 , s . 1 .

BILAG

ALKOHOLINDHOLD

1 . DEFINITION

" Alkoholindholdet udtrykt i volumen " i en blanding af vand og alkohol er forholdet mellem volumenet af alkohol i ren tilstand i denne blanding ved 20 * C og blandingens samlede volumen ved samme temperatur .

" Alkoholindholdet udtrykt i masse " i en blanding af vand og alkohol er forholdet mellem alkoholmassen i blandingen og blandingens samlede masse .

2 . UDTRYK FOR ALKOHOLINDHOLD

Alkoholindholdet udtrykkes i dele alkohol pr . hundrede dele blanding .

De anvendte enheder er :

" % volumen " for alkoholindholdet udtrykt i volumen ,

" % masse " for alkoholindholdet udtrykt i masse .

3 . BESTEMMELSE AF ALKOHOLINDHOLDET

Fremgangsmaaderne ved bestemmelse af alkoholindholdet ved hjaelp af de instrumenter til dette formaal , der er omhandlet i Raadets direktiv af 27 . juli 1976 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholmetre og aerometre til alkohol ( 1 ) , er :

- aflaesning af alkoholmetret eller aerometret ved blandingens temperatur ,

- maaling af blandingens temperatur .

Resultaterne findes ved hjaelp af de internationale tabeller til alkoholmaaling .

4 . FORMEL TIL BEREGNING AF DE INTERNATIONALE TABELLER TIL ALKOHOLMAALING FOR BLANDINGER AF ALKOHOL OG VAND

Massefylden " e " udtrykt i kilogram pr . kubikmeter ( kg/m3 ) i en blanding af alkohol og vand ved temperaturen t udtrykt i grader Celsius , findes ved anvendelse af foelgende formel som funktion af :

- indholdet udtrykt i masse p udtrykt ved et decimaltal ( 2 )

- temperaturen t udtrykt i grader Celsius ( IPTS 68 ) ,

- nedenstaaende koefficienter .

Formlen gaelder for temperaturer mellem - 20 * C og + 40 * C .

r = A1 + S(12,k = 2 ) A x p k - 1 + S(6,k = 1 ) B k ( t - 20 * C)k + S(n,i = 1 ) S(m1,k = 1 ) C i,k p k ( t - 20 * C)i .

n = 5

m1 = 11

m2 = 10

m3 = 9

m4 = 4

m5 = 2

( 1 ) Se side 143 i denne Tidende .

( 2 ) Eksempel : for indhold udtrykt i masse paa 12 % : p = 0,12 .

A k * B k *

k * kg/m3 * *

1 * 9,982 012 300 * 10 2 * - 2,061 851 3 * 10 -1 kg / ( m3 * * C ) *

2 * - 1,929 769 495 * 10 2 * - 5,268 254 2 * 10 -3 kg / ( m3 * * C2 ) *

3 * 3,891 238 958 * 10 2 * 3,613 001 3 * 10 -5 kg / ( 73 * * C3 ) *

4 * - 1,668 103 923 * 10 3 * - 3,895 770 2 * 10 -7 kg / ( m3 * * C4 ) *

5 * 1,352 215 441 * 10 4 * 7,169 354 0 * 10 -9 kg / ( m3 * * C5 ) *

6 * - 8,829 278 388 * 10 4 * - 9,973 923 1 * 10 -11 kg / ( m3 * * C6 ) *

7 * 3,062 874 042 * 10 5 * *

8 * - 6,138 381 234 * 10 5 * *

9 * 7,470 172 998 * 10 5 * *

10 * - 5,478 461 354 * 10 5 * *

11 * 2,234 460 334 * 10 5 * *

12 * - 3,903 285 426 * 10 4 * *

C1,k * C2,k *

kg / ( m3 * * C ) * kg / ( m3 * * C ) *

1 * 1,693 443 461 530 087 * 10 -1 * - 1,193 013 005 057 010 * 10 -2 *

2 * - 1,046 914 743 455 169 * 10 1 * 2,517 399 633 803 461 * 10 -1 *

3 * 7,196 353 469 546 523 * 10 1 * - 2,170 575 700 536 993 *

4 * - 7,047 478 054 272 792 * 10 2 * 1,353 034 988 843 029 * 10 1 *

5 * 3,924 090 430 035 045 * 10 3 * - 5,029 988 758 547 014 * 10 1 *

6 * - 1,210 164 659 068 747 * 10 4 * 1,096 355 666 577 570 * 10 2 *

7 * 2,248 646 550 400 788 * 10 4 * - 1,422 753 946 421 155 * 10 2 *

8 * - 2,605 562 982 188 164 * 10 4 * 1,080 435 942 856 230 * 10 2 *

9 * 1,852 373 922 069 467 * 10 4 * - 4,414 153 236 817 392 * 10 1 *

10 * - 7,420 201 433 430 137 * 10 3 * 7,442 971 530 188 783 *

11 * 1,285 617 841 998 974 * 10 3 * *

C3,k * C4,k * C5,k *

k * kg / ( m3 * * C3 ) * kg / ( m3 * * C4 ) * kg / ( m3 * C5 ) *

1 * - 6,802 995 733 503 803 * 10 -4 4,075 376 675 622 027 * 10 -4 * - 2,788 074 354 782 409 * 10 -6 *

2 * 1,876 837 790 289 664 * 10 -2 * - 8,763 058 573 471 110 * 10 -4 * 1,345 612 883 493 354 * 10 -6 *

3 * - 2,002 561 813 734 156 * 10 -1 * 6,515 031 360 099 368 * 10 -4 * *

4 * 1,022 992 966 719 220 * - 1,515 784 836 987 210 * 10 -4 * *

5 * - 2,895 696 483 903 638 * * *

6 * 4,810 060 584 300 675 * * *

7 * - 4,672 147 440 794 683 * * *

8 * 2,458 043 105 903 461 * * *

9 * - 5,411 227 621 436 812 * 10 -1 * *